Gemeente Voorst - Beleidsregels subsidie Jeugd en Jongeren

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Beleidsregels subsidie Jeugd en Jongeren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is de bestaande beleidsregels voor subsidiëring in het kader van jeugd- en jongerenbeleid, vastgesteld op 31 mei 2005, te wijzigen;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst;

besluiten gewijzigd vast te stellen: Beleidsregels subsidie Jeugd en Jongeren.

Jeugd- en jongerenverenigingen

1. Begripsomschrijving

 • Subsidiabele accommodatiekosten: kosten voor huur, dagelijks onderhoud (zoals omschreven in het Besluit kleine herstellingen) en exploitatiekosten (verzekeringen, belastingen, energie, gas, water, elektra) van een gemeentelijk of aangewezen gebouw (De eis van een gemeentelijke of aangewezen gebouwen geldt niet voor scoutingverenigingen.)

 • Activiteitenkosten: kosten voor activiteiten op het gebied van natuur, sport, educatie en kunst & cultuur die door de instelling zelf worden georganiseerd.

 • Leden: jongeren tot 23 jaar uit de gemeente Voorst.

2. Beleidsdoel

Het in stand houden van jongerenverenigingen en het stimuleren van activiteiten voor jeugd en jongeren tot 23 jaar.

3. Subsidiabele activiteiten

Activiteiten op het gebied van natuur, sport, educatie en kunst & cultuur die door de organisatie of instelling zelf of samen met andere niet-commerciële instellingen worden georganiseerd.

Commerciële activiteiten die door instellingen worden bezocht, zoals lasergamen of bezoek van een pretpark, zijn niet subsidiabel.

4. Subsidievoorwaarden

 • De subsidie is uitsluitend bedoeld voor rechtspersonen.

 • De leiding bestaat uit vrijwilligers.

 • De vereniging heeft ten minste 10 leden in de leeftijd tot 23 jaar.

 • Er wordt ten minste één activiteit per jaar georganiseerd.

5. Bepaling subsidiehoogte

Als grondslag voor het bepalen van de subsidie wordt gehanteerd:

 • Een basisbedrag van € 76,50 per vereniging;

 • 30% van de subsidiabele accommodatiekosten;

 • 23% van de activiteitenkosten, exclusief reis- en verblijfkosten;

 • Een bedrag van € 1,54 per lid, met als peildatum 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.

 • Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de subsidies naar evenredigheid lager verleend.

6. Nadere regels

 • De subsidie bedraagt niet meer dan het feitelijk tekort en niet meer dan het in de beschikking genoemde bedrag.

 • De subsidie wordt niet gebruikt voor consumpties en prijzen.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 31 mei 2005 en gewijzigd op 15 november 2011 en gewijzigd op 12 mei 2020.

De secretaris

De burgemeester