Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2020

Geldend van 14-02-2024 t/m heden

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel 2020

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar van de gemeente Meppel, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

overwegende dat het uit het oogpunt van doelmatig bestuur en een efficiënte bedrijfsvoering gewenst is een nieuw Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel met de daarbij behorende overzichtslijsten vast te stellen, gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften,

b e s l u i t e n:

Vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel en de bij dit besluit behorende mandaatregister.

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1. Bestuursorgaan: het college dan wel de burgemeester, dan wel de heffingsambtenaar.

 • 2. Mandaat: het in naam van het bevoegde bestuursorgaan nemen van publiekrechtelijke besluiten.

 • 3. Mandataris: degene aan wie het mandaat is verleend.

 • 4. Mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent.

 • 5. Ondermandaat: de bevoegdheid van een mandataris om het mandaat aan een derde over te dragen.

 • 6. Volmacht: het in naam van de gemeente verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 7. Gevolmachtigde: degene aan wie de volmacht is verleend.

 • 8. Machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen, niet zijnde besluiten of privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 9. Gemachtigde: degene aan wie de machtiging is verleend.

 • 10. Register: de bij dit besluit behorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijsten, waarin bevoegdheden worden gemandateerd, een volmacht wordt verleend of een machtiging wordt verstrekt.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Bij de uitoefening van de bevoegdheden, zoals bedoeld in dit besluit, worden de daarbij in het register genoemde bijzondere bepalingen in acht genomen.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, worden bij de uitoefening van bedoelde bevoegdheden, wetgeving, aanwijzingen, beleidsregels, circulaires van rijks-, provinciale of gemeentelijke organen in acht genomen.

 • 3. Aan een verleend mandaat, volmacht of machtiging ligt tevens het uitgangspunt ten grondslag dat dit ook betrekking heeft op de bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor benodigde financiële middelen. De budgethoudersregeling gemeente Meppel is daarvoor het aangewezen kader.

Artikel 3 Verlening mandaat-, volmacht- en machtiging

 • 1. De besluitvormende bevoegdheden die staan vermeld in het bij dit besluit behorende register worden gemandateerd aan de functionaris die daarin genoemd is. Ondermandaat is mogelijk indien en voor zover dat in deze regeling of het daarbij behorende register vermeld is.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde functionaris is tevens bevoegd tot ondertekening in de zin van artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht, tenzij daar in de kolom “bijzonderheden” een beperking aan is gesteld.

 • 3. De bevoegdheid tot het voeren van (elektronische) correspondentie van informatieve aard, waarvoor geen formeel besluit nodig is wordt gemandateerd aan de medewerkers van alle afdelingen. Deze correspondentie wordt niet voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening dan wel een natte handtekening.

 • 4. Onder het in lid 1 genoemd mandaat wordt tevens volmacht en machtiging verstaan.

Artikel 4 Vervanging

 • 1. In geval van afwezigheid van de gemandateerde, vindt er –voor zover mogelijk- een horizontale vervanging plaats.

 • 2. Indien zowel de gemandateerde, als zijn horizontale vervanger afwezig is, is de direct leidinggevende bevoegd als zodanig op te treden.

 • 3. De in lid 2 genoemde vervangingsregeling geldt niet voor ondermandaten.

 • 4. Personen, die op basis van een detacheringsovereenkomst of opdracht zijn aangesteld of ingehuurd ter vervanging van een functionaris die op grond van een arbeidsovereenkomst met de Gemeente Meppel taken uitvoerde die op basis van mandaat waren gekoppeld aan de in het mandaatregister beschreven functie, mogen de gemandateerde bevoegdheden op dezelfde manier uit oefenen.

Artikel 5 Integraal werken

 • 1. Indien een gemandateerde bevoegdheid raakt aan de uitoefening van andere bevoegdheden, of in het geval dat de uitoefening van de bevoegdheid integraal zou worden afgewogen wanneer deze niet in mandaat zou worden uitgevoerd zoekt de gemandateerde vooraf afstemming en overleg met collega’s die vanuit een andere rol of opdracht mandaten uitvoeren ten aanzien van hetzelfde feitencomplex of dezelfde locatie.

 • 2. Als de standpunten van de verschillende mandatarissen in het overleg zoals genoemd in het eerste lid niet tot overeenstemming leiden, worden gemandateerde bevoegdheden niet uitgeoefend maar wordt een advies uitgebracht aan het bestuursorgaan zodat dit bestuursorgaan zelf kan besluiten.

Artikel 6 Uitzonderingen

Het mandaat heeft, onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, geen betrekking op besluiten:

 • a.

  die leiden tot (gewijzigde) vaststelling van het algemeen beleid;

 • b.

  tot het vaststellen van beleidsregels;

 • c.

  tot het opleggen van sancties of disciplinaire maatregelen;

 • d.

  die precedentwerking zullen oproepen;

 • e.

  die leiden tot een afwijking of aanvulling van de vaste bestuurspraktijk of vastgestelde beleidsregels;

 • f.

  die niet voorziene financiële of andere bestuurlijk-juridische consequenties hebben.

Artikel 7 Eisen aan het bij mandaat genomen besluit

 • 1. Alle krachtens mandaat genomen besluiten dienen schriftelijk of elektronisch te worden vastgelegd en naar behoren te worden gearchiveerd.

 • 2. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 • 3. Als tegen een besluit welke krachtens mandaat is genomen bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld wordt daarvan bij de bekendmaking en bij de mededeling van het besluit melding gemaakt.

 • 4. Een mandaat wordt alleen uitgeoefend door een mandataris die door een leidinggevende beopdracht is met het uitvoeren van werkzaamheden waartoe het mandaat is gegeven.

Artikel 8 Wijze van ondertekening bij mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Stukken worden ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische of natte handtekening.

 • 2. In geval van uitoefening van bevoegdheden, als bedoeld in artikel 2, worden uitgaande bescheiden als volgt onderteken

  Namens (bestuursorgaan),

  Gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de mandataris.

 • 3. Brieven als bedoeld in lid 2 worden in de” ik-vorm” geschreven.

Artikel 9 Wijziging wet- en overige regelgeving

De in de lijst opgenomen mandaten worden geacht te zijn gewijzigd voor zover en op het tijdstip dat de hierin genoemde wetten en overige regelgeving zijn gewijzigd.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Meppel”.

 • 2. Dit besluit en de bijbehorende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld Meppel, 26 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Meppel,

de secretaris,

de burgemeester,

De burgemeester van Meppel,

De heffingsambtenaar,

De invorderingsambtenaar,

Bijlage 1 Mandaat-, volmacht en machtiging register 2024-1

Nr

Onderwerp

Juridische basis

Bijzonderheden

Van wie

Mandaat/volmacht/machtiging

 

1. Algemeen bestuur

 

1.1 Vertegenwoordiging in en buiten rechte

 • 1.

Het ondertekenen van overeenkomsten ter uitvoering van besluiten van het College van burgemeester en wethouders

Artikel 160, eerste lid, sub d, artikel 171 Gemeentewet

Er is ter vergadering van het College een besluit genomen om de betreffende overeenkomst aan te gaan. Ondertekening dient representatief doel. Dit dient gemotiveerd te worden in de adviesnota.

College, Burgemeester

Wethouder

 • 2.

Het nemen van een besluit om in rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures verweer te voeren, dan wel een procedure te starten

Artikel 160, lid 1, sub e en f Gemeentewet

Mandaat geldt alleen na een voorafgaande juridische toets

College, Burgemeester

Manager A,B,C

Teammanager advies

 • 3.

Het indienen van een verweerschrift in geval van cassatie bij de Hoge Raad

Artikel 231 Gemeentewet in samenhang met artikel 28 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

 

College

Heffingsambtenaar

 • 4.

Het aanwijzen van een machtigingenbeheerder voor het verstrekken van machtigingen voor een E-herkenningsmiddel

 
 

Burgemeester

Manager A,B,C

Teammanager informatie en interne dienstverlening

 • 5.

Het doen van aangifte strafbare feiten in ruime zin waarvan de gemeente Meppel kennis draagt

Wetboek van Strafrecht, strafbaarstellingen uit overige wetgeving

Dit mandaat geldt voor aangiften betreffende kennis over het gepleegd worden van strafbare feiten in brede zin die bij de gemeente aanwezig is maar waarvan niet of niet uitsluitend de gemeente Meppel nadeel ondervindt

Burgemeester

Manager A,B

Beleidsadviseur C (medewerker openbare orde en veiligheid)

 • 6.

Het vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester in rechtsgedingen door middel van optreden ter zitting en indienen van processtukken

Artikel 160 lid 1 sub e, artikel 171 Gemeentewet

 

College,

Burgemeester (ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft)

Juridisch beleidsadviseurs uit team Advies

Mr. C. Hoeve-Moeke

Mr. R. Horstmanshoff

Mr. G. Siebel

Mr. G. Jansen

 • 7.

Het vertegenwoordigen van de heffingsambtenaar in rechtsgedingen over de WOZ door middel van optreden ter zitting en indienen van processtukken

Artikel 231 Gemeentewet

 

Heffingsambtenaar

WOZ-taxateurs:

G. Boes

H. Doornbos

K. Driesen

 

1.2 Algemeen bestuursrecht

 • 8.

Het nemen van besluiten inzake het niet in behandeling nemen van aanvragen

Artikel 4:5 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 9.

Het horen bij het nemen van een besluit dat naar verwachting voor de aanvrager of derde belanghebbende negatief is

Artikel 4:7 en 4:8 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

Beleidsadviseur D,E

Medewerker dienstverlening B,C

 • 10.

Het geven van een ontvangstbevestiging van een elektronisch ingediende aanvraag

Artikel 4:3a Awb

Uitvoering per post of email

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 11.

Schriftelijk verzoek tot vertaling van in een vreemde taal gestelde teksten in de aanvraag

Artikel 4:5 lid 2 Awb

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B; Medewerker dienstverlening B, C,D

 • 12.

Het verlengen van de beslistermijn voor een aanvraag

Artikel 4:14 Awb

 

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B; Medewerker dienstverlening B

 • 13.

Het opschorten van de beslistermijn voor een aanvraag

Artikel 4:15 Awb

 

College

Manager A,B,C

Medewerker Dienstverlening B

 • 14.

Het beëindigen van de opschorting van de beslistermijn

Artikel 4:15 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 15.

Het ondertekenen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van een ingebrekestelling

Artikel 4:17 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 16.

Besluiten tot verlenging behandelingstermijn aanvraag (in het kader van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

Artikel 3:18 Awb

Aanvrager moet in de gelegenheid worden gesteld zienswijze over verlenging naar voren te brengen

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B;

 • 17.

Kennisgeving bij beslissing van rechtswege

Artikel 4:20 c Awb

 

College

Manager A,B,C

Medewerker Dienstverlening B;

 • 18.

Schriftelijk verzoek tot aanvulling gegevens aanvraag binnen een bepaalde termijn

Artikel 4:5 Awb

 

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B; Medewerker dienstverlening B

 • 19.

Schriftelijk verzoek tot vertaling van in een vreemde taal gestelde teksten in de aanvraag

Artikel 4:5 Awb

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B; Medewerker dienstverlening B

 • 20.

Schriftelijk verzoek om een samenvatting van de aanvraag binnen bepaalde termijn

Artikel 4:5 lid 3 Awb

 

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B; Medewerker dienstverlening B

 • 21.

Het nemen van verdagingsbesluiten als bedoeld in artikel 7:10 Awb

Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 22.

Het uitdoen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van een bezwaar- en beroepschrift

Artikel 6:14 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 23.

Het uitoefenen van doorzendplicht c.q. terugzendplicht

Artikel 2:3 en 6:15 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 24.

Het nemen van een besluit tot aanhouding van bezwaar tot het begin van de termijn

Artikel 6:10 lid 2 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 25.

Het schriftelijk bevestigen van het intrekken van bezwaarschriften

Artikel 6:21 juncto 6:14 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgmeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 26.

Het schriftelijk stellen van een termijn om het verzuim dat aan een bezwaar- of beroepschrift kleeft te herstellen

Artikel 6:6 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen. Bevoegdheid is in de Verordening Commissie bezwaarschriften gedelegeerd aan de voorzitter van de commissie

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 27.

Gemachtigde verzoeken tot het overleggen van een schriftelijke machtiging ingevolge artikel 2:1 Awb

Artikel 2:1 Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Beleidsadviseur C,D,E Manager C

Secretaris commissie bezwaarschriften

 • 28.

Het verzoeken in te stemmen met verder uitstel beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10 Awb

Awb

Het mandaat heeft geen betrekking op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen

College, Burgemeester

Secretaris commissie bezwaarschriften, Manager C

 • 29.

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een bezwaarschrift

Artikel 7:10 Awb

In geval het besluit op het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, ongegrond en ongegrond met aanpassing van motivering zal luiden e.e.a. conform het advies van de Commissie bezwaar;

In het geval een bestuursrechtelijke uitspraak daartoe aanleiding geeft

College, Burgemeester

Manager A,B,C Teammanager advies

 • 30.

Toekennen van een proceskostenvergoeding op grond van het bestuursrecht tegelijk met het nemen van een beslissing op bezwaar

Artikel 8:75 lid 2 Awb jo. Besluit proceskosten bestuursrecht

Relatie met mandaat nr. 27

College, Burgemeester

Manager A,B

 • 31.

Het afhandelen van klachten

Hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht

Niet bedoeld is meldingen openbare ruimte

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 32.

Het schriftelijk bevestigen van de afhandeling van de klacht (bij tegemoetkomen)

Artikel 9:5 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 33.

Het uitdoen van een schriftelijke ontvangstbevestiging van een klacht

Artikel 9:6 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D

 • 34.

Het uitnodigen van een klager voor een hoorzitting

Artikel 9:10 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D

 • 35.

Het nemen van een verdagingsbesluit

Artikel 9:11, lid 2 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D

 • 36.

Het schriftelijk bevestigen van de afhandeling van de klacht

Artikel 9:12 Awb

Bevindingen van het onderzoek naar de klacht, het oordeel daarover alsmede de eventuele conclusies. In de kennisgeving wordt melding gemaakt dat binnen 6 weken klager een verzoekschrift bij de Overijsselse Ombudsman in kan dienen.

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 37.

Het geven van een reactie op bevindingen van de Overijsselse Ombudsman naar aanleiding van de behandeling van een klacht

Artikel 9:35 lid 2 Awb

Voordat het advies wordt afgerond kan het bestuursorgaan waarover geklaagd wordt zich uiten over de bevindingen van de ombudsman

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 

1.3 Handhaving toezicht

 • 38.

Het aanvragen van inlichtingen uit registers van de Justitiële Documentatie-dienst en het Regionaal Informatie Knooppunt Politie Drenthe ten behoeve van D&H-aanvragen en aanvragen voor prostitutie- of escortbedrijf

 

De gemachtigde ambtenaren zijn op naam geregistreerd bij Justitiële Documentatiedienst in Almelo. Het mandaat geldt dus alleen voor deze personen (niet voor de functies)

College

Manager A,B

Beleidsadviseur D

Vakspecialist B Medewerker dienstverlening B

 • 39.

Het nemen van een besluit tot het opleggen van een huisverbod

Artikel 3 lid 1 Wet tijdelijk huisverbod juncto artikel 2 Wet tijdelijk huisverbod

Conform het besluit van de burgemeester van 7 januari 2009

Burgemeester

Hulpofficier van justitie

 • 40.

Het aanwijzen van toezichthouders

Artikel 5:11 Awb jo bijzondere wetten

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 41.

Het uitgeven en ondertekenen van legitimatiebewijzen voor een toezichthouder

Artikel 5:12 Awb jo. artikel 1 Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb.

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 42.

Het opleggen van een verblijfsontzegging

Artikel 172 GemW. 2:32 APV, Afdeling 10.1.1. Awb, de beleidsregels verblijfsontzegging gemeente Meppel 2020

Bij voornemen verblijfsontzegging langer dan 4 weken is overleg met burgemeester verplicht.

Ondertekening: “de burgemeester van de gemeente Meppel, namens deze: de teamchef basisteam Zuidwest Drenthe”

Burgemeester

Teamchef Politie Basisteam Zuidwest Drenthe

Operationeel coördinerende ambtenaren van het politiedistrict Drenthe, belast met deze werkzaamheden in de gemeente Meppel

 

1.4 Verzoeken om informatie

 • 43.

Het nemen van een besluit en het verstrekken van informatie inzake een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Artikel 4.1 Wet open overheid (Woo)

De portefeuillehouder moet ingelicht worden over de strekking van het Woo verzoek.

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 44.

Het nemen van een besluit over het verlenen van het recht op inzage aan de betrokkene van verwerkte persoonsgegevens

Artikel 15 t.m. 22 Algemene Verordening Gegevensbescherming en artikel 34. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

 

College

Manager A,B,C

 

1.5 Verkiezingen

 • 45.

Verstrekken van inlichtingen uit het Kiezersregister

Artikel D5 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beleidsadviseur E

 • 46.

Ondertekenen ondersteuningsverklaring, na controle kiesgerechtigheid

Artikel H4 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C,D,E Beleidsadviseur E

 • 47.

Ondertekenen van benoemingsbrieven

Artikel E4 Kieswet

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 48.

Het vaststellen van plaatsen voor aanplakborden

Artikel E3 juncto. Artikel E4 Kieswet

 

College

Manager A,B,C

 • 49.

Aanwijzen stemlokaal voor elk stembureau

Artikel J4 kieswet

 

College

Manager A,B,C

 • 50.

Aanwijzen bijzonder stembureau en vaststelling zittingstijden

Artikel J4a Kieswet

 

College

Manager A,B,C

 • 51.

Uitreiken van nieuwe stempassen

Artikel J8 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C,D,E Beleidsadviseur E

 • 52.

Verstrekken van een kiezerspas

Artikel K4 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C,D,E Beleidsadviseur E

 • 53.

Beslissen op een verzoek om bij volmacht te stemmen

Artikel L11 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C,D,E Beleidsadviseur E

 • 54.

In ontvangst nemen van processen-verbaal, verzegelde pakken en enveloppen

Artikel N11 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C Beleidsadviseur D,E

 • 55.

Overbrengen van processen verbaal en de opgave van vastgestelde aantal stemmen naar het hoofdstembureau

Artikel N12 Kieswet

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B,C Beleidsadviseur D,E

 

1.6 Basisadministratie gebouwen e.a.

 • 56.

Het nemen van een besluit tot het toekennen van een huisnummer aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan

Artikel 6 Wet Bag

Delegatiebesluit van de Raad nr 259364 d.d. 5 februari 2015

Afwachting nieuwe verordening. Deze regel vervalt zodra de nieuwe verordening naamgeving en nummering (2019) in werking treedt.

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 57.

De afbakening van panden en verblijfsobjecten en het benoemen en afbakenen van standplaatsen en ligplaatsen

Artikel 6 Wet BAG en artikel 3 Verordening naamgeving en nummering

Deze verordening treedt in 2019 in werking

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 58.

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van openbare ruimten

Artikel 6 Wet BAG en artikel 2 Verordening naamgeving en nummering

Deze verordening treedt in 2019 in werking

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 59.

Het nemen van besluiten tot het vaststellen van nummeraanduidingen

Artikel 6 Wet BAG en artikel 3 Verordening naamgeving en nummering

Deze verordening treedt in 2019 in werking

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 60.

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

Artikel 4 ev. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 61.

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Artikel 4 ev. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 62.

Het inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

Artikel 4 ev. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 63.

Het plaatsen van aantekeningen op het brondocument

Artikel 4 ev. Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 64.

Het verwerken van kadastrale mutaties in de administratie

Artikel 8 lid 1 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 65.

Het verstrekken van een bewijs van inschrijving

Artikel 9 lid 1 onder b Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 66.

Het waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

Artikel 9 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 67.

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratie

Artikel 9 lid 1 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 68.

Het verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn

Artikel 9 lid 1 onder c Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 69.

Het herstellen van fouten en doorvoeren van correcties

Artikel 8 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 70.

Het (doen) verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

Artikel 10 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 71.

Het opstellen van ambtelijke verklaringen

Artikel 4 wet basisregistraties adressen en gebouwen

M.u.v. het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet bag aangewezen brondocument zijn opgenomen.

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 72.

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving

Artikel 11 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 73.

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Artikel 11 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 74.

Het inschrijven van de aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Artikel 10 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 75.

Het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Artikel 4 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art 3 Aanwijzingsbesluit wet BAG Meppel

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 76.

Het zorgdragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Artikel 14 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 77.

Het op basis van brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie

Artikel 14A en 15 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 78.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen, verzoeken inclusief de verwerking daarvan

Artikel 31, 37, 38, 39, 40 en 41 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 79.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen

Artikel 31 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 80.

Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie resp. de gebouwenregistratie opgenomen gegevens

Artikel 32, lid 1 onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wordt gepubliceerd op internet (pdok)

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 • 81.

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet bag, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan het College

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Ensia

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening D

 

1.7 Basisregistratie personen e.a.

 • 82.

Het aan voor aansluiting op de Beheervoorziening burgerservicenummer en het onderteken van het aanmeldformulier

Artikel 3 Wet algemene bepalingen BSN

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening D

 • 83.

Het laten afleggen van een verklaring onder eed of belofte

Artikel 2.8, lid 2 onder e Wet BRP

 

College

Manager C

GBA specialist, (Beleids)adviseur E, medewerker dienstverlening B, D

 • 84.

Het aanvragen van inlichtingen uit registers van de Justitiële Documentatiedienst ten behoeve van verzoeken tot naturalisatie

Artikel 30 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, artikel 11a Besluit justitiële gegevens

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D

Beleidsadviseur E

 • 85.

Verificatie van persoonsgegevens ten behoeve van een ambtelijk doel

Artikel 2.10 lid 4 Wet basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 86.

Het afgeven van bewijzen van Nederlanderschap

Wet basisregistratie personen

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 87.

Het afgeven van attestaties de vitae

Wet basisregistratie personen

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 88.

Het afgeven van legalisaties van handtekeningen

 
 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 89.

Het waarmerken van kopieën

 

Conform origineel van diploma's getuigschriften en overige documenten

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 90.

Alle handelingen in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigen, uitreiken en inleveren van rijbewijzen

Wegenverkeerswet; Reglement rijbewijzen

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 91.

Alle handelingen in verband met het aanvragen, verstrekken, wijzigen, uitreiken, inhouden en vermissen van reisdocumenten

Paspoortwet, Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN)

Door plaatsing van een handtekeningstempel

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening D

 • 92.

Het verlenen van ontheffing

Artikel 5 lid 5 Reglement Rijbewijzen

 

College

Manager A,B,C

 • 93.

Het afgeven van een kennisgeving van overlijden (zgn. sterftelijsten)

Kon. Besluit van 18 okt. 1933, nr. 32

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening C,D

 • 94.

Het in ontvangst nemen van verzoeken om verlening en het afleggen van verklaringen tot verkrijging van het Nederlanderschap en van verklaringen van afstand daarvan

Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 21; Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, artikel 2, 63

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 95.

Het in ontvangst nemen, toetsen en toezenden aan Ministerie van naturalisatieverzoeken

Rijkswet op het Nederlanderschap, artikel 21; Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, artikel 33 en 35.

 

Burgemeester

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D

 • 96.

Afgifte uittreksels, verklaringen en inlichtingen uit de basisadministratie persoonsgegevens

Wet basisregistratie personen, Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D

 • 97.

Bij aangifte van verblijf en adres ambtshalve opnemen van gegevens betreffende het verblijf, het adres en het vorige verblijf buiten Nederland

Artikel 2.19 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 98.

Ambtshalve opnemen van gewijzigde gegevens betreffende het adres

Artikel 2.20 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 99.

Ambtshalve opnemen van gegevens betreffende het vertrek en het volgende verblijf buiten Nederland

Artikel 2.21 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 100.

Als een ingezetene niet kan worden bereikt en geen aangifte van wijziging van adres of van vertrek is ontvangen beslissen tot opneming van het gegeven van het vertrek van de ingezetene uit Nederland

Artikel 2.22 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 101.

Ambtshalve briefadres opnemen als het woonadres ontbreekt en geen aangifte wordt gedaan van een briefadres, met instemming van de briefadresgever

Artikel 2.23 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 102.

Beslissen op aanvragen om wijziging van gegevens (van burgerlijke staat) in de basisregistratie personen, correctierecht van de burger

Artikel 2.58 wet Basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 103.

Beslissen op verzoeken om geheimhouding van gegevens

Artikel 2.59 en 3.21 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 104.

Beslissen over opneming van persoonsgegevens

Artikel 2.60 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 105.

Beslissen op verzoeken om gegevens uit de BRP te verstrekken

Wet basisregistratie personen, regeling gegevensverstrekking BRP

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 106.

Ingezetenen inzage geven in gegevens die zijn verstrekt

Artikel 3.22 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur E

 • 107.

Het doen van aangifte bij de politie bij constatering van fraude bij /met brondocumenten, identiteitsbewijzen en aangiften

Wet basisregistratie personen, Paspoortwet

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,E

Beleidsadviseur C,E

Beheerder begraafplaats

 

1.8 Publieksdienstverlening

 • 108.

Het verlenen van het recht om te doen begraven in een graf op de algemene begraafplaats

Artikel 11 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beheerder begraafplaats

 • 109.

Het verlenen van het recht een urn te plaatsen in een nis in de urnenmuur of het doen plaatsen van een urn in of op een urnenplaats of graf

Artikel 11 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beheerder begraafplaats

 • 110.

Het verlenen van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking

Artikel 18 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beheerder begraafplaats

 • 111.

Het verlenen van een vergunning tot het maken van een grafkelder

Artikel 16 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beheerder begraafplaats

 • 112.

Uitvoering van de Wet op de lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

 

College

Manager C

Medewerker dienstverlening B,C,D,E

Beheerder begraafplaats

 • 113.

Incidentele benoeming (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994

 

College

Manager A,B,C

 • 114.

Benoeming ambtenaar van de burgerlijke stand

Artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994

 

College

Manager A,B,C

 • 115.

Het aangaan van een overeenkomst betreffende de aanwijzing van een vrije trouwlocatie

Artikel 160 Gemeentewet

Wet rechten burgerlijke stand artikel 5

Besluit burgerlijke stand 1994 artikel 1

Artikel 4 lid 1 Reglement burgerlijke stand gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 116.

Het aanwijzen van eenmalige vrije trouwlocaties.

 
 

College

Manager A,B,C

 • 117.

Het in ontvangst nemen van een zending reisdocumenten, beschrijvingsstickers en identiteitskaarten

Artikel 81 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN)

 

Burgemeester

Medewerker dienstverlening B en D

 • 118.

Het in ontvangst nemen van een zending rijbewijzen

Artikel 122 Reglement Rijbewijzen

 

College

Medewerker dienstverlening B en D

 • 119.

Verruimen of beperken van de openingstijden van het bureau burgerlijke stand

Artikel 4 Reglement Burgerlijke stand

 

College

Manager A,B,C

 • 120.

Verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart

Artikel 49 t/m 55 BABW

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 121.

Het nemen van een besluit op een aanvraag om een parkeervergunning of -ontheffing

Artikel 3 e.v. van de Parkeerverordening

 

College

Manager A,B,C

 • 122.

Het nemen besluiten op de aanvraag om een duurzaamheidlening

Artikel 6, 7 en 8 verordening duurzaamheidsleningen gemeente Meppel

Met inachtneming van de bepalingen in de Verordening en toekenning alleen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN)

College

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D,E

Medewerker dienstverlening B

 • 123.

Het nemen besluiten op de aanvraag om een starterslening

Artikel 4 en 6 verordening Starterslening gemeente Meppel

Met inachtneming van de bepalingen in de Verordening en toekenning alleen onder voorbehoud van een positieve krediettoets van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN)

College

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D,E

Medewerker dienstverlening B

 • 124.

Opleggen bestuurlijke boete

Artikel 4.17 Wet basisregistratie personen

 

College

Manager A,B,C

Beleidsadviseur E

 • 125.

Het aanvragen van inlichtingen uit registers van de Justitiële Documentatiedienst, het Ministerie van Justitie en het Regionaal informatie Knooppunt Politie Drenthe ten behoeve van Koninklijke Onderscheidingen

 
 

Burgemeester

Medewerker Dienstverlening E;

 • 126.

Het nemen van besluiten en het verrichten van uitvoeringshandelingen en gegevensuitwisseling in het kader van de Wet SUWI en daarbij behorende AMvB’s, ministeriele regelingen etc. en in het kader van de uitoefening van die bevoegdheid besluiten tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het vertegenwoordigen van de gemeente bij het verrichten van deze rechtshandelingen.

Artikel 62 lid 1 Wet SUWI

De bevoegdheid omvat het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle werkzaamheden die de gemeente uitvoert in het kader van de Wet SUWI, waarbij gedacht moet worden aan het uitwisselen van diverse gegevens met het BKWI en het vaststellen van de autorisaties binnen Suwinet.

College

Manager A,B,C

 • 127.

Aanvragen van een

applicatiesleutel voor de toegang tot ISI voor het bij de uitvoering van de Wet Inburgering gebruikte cliëntvolgsysteem

Artikel 47 Wet Inburgering, Besluit register onderwijsdeelnemers

Beheer van ISI wordt door DUO uitgevoerd

Burgemeester

Manager A,B,C

 

1.9 Belastingen

 • 128.

Het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Artikel 1 Verordening Parkeerbelasting 2024

Artikel 225 GW

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening F

Vakspecialist D

 • 129.

Het opleggen / verminderen / verrekenen / vernietigen van aanslagen Precariobelasting

Artikel 1 Verordening Precariobelasting 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening F

 • 130.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Rioolheffing

Artikel 228a GW

Artikel 2 Verordening Rioolheffing 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D

 • 131.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Lijkbezorging

Artikel 229 GW 1e lid

Artikel 2 Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening E,F

Beheerder begraafplaats

 • 132.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Reinigingsrecht

Artikel 229 GW 1e lid

Artikel 10 Verordening reinigingsheffingen 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D,F

 • 133.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Afvalstoffenheffing

Artikel 15.33 Wet milieubeheer

Artikel 4 Verordening reinigingsheffingen 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D

 • 134.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen OZB

Artikel 220 GW

Artikel 1 Verordening onroerendezaakbelastingen 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D

 • 135.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Binnenhavengeld

Artikel 229 GW 1e lid

Artikel 1.2 Verordening havengelden 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D,F

Vakspecialist G

 • 136.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen Marktgelden

Artikel 229 GW 1e lid

Artikel 2 Verordening Marktgelden 2024

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening F

Vakspecialist E

 • 137.

Het opleggen / verminderen / verrekenen /vernietigen van aanslagen BIZ

Wet op de bedrijveninvesteringszone

Artikel 2 verordening BIZ Binnenstad Meppel 2019-2023

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D

 • 138.

Invorderen van aanslagen door middel van een aanmaning

Artikel 11 Invorderingswet 1990 jo. Leidraad invordering

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D,F

 • 139.

Treffen van een betalingsregeling of het verlenen van uitstel van betaling.

Leidraad invordering

 

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D,F

 • 140.

Het oninbaar verklaren van opgelegde belastingaanslagen van de heffingsambtenaar

Leidraad invordering

Tot en met €2,50 per verzamelbuit van €150

Invorderingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C

(Coördinator belastingen)

Medewerker D,F

 • 141.

Het oninbaar verklaren van opgelegde belastingaanslagen van de heffingsambtenaar in verband met van toepassing zijn van een faillissement of WSNP traject

Leidraad invordering

 

Invorderingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C,D,F

(medewerker belastingen)

 • 142.

Het oninbaar verklaren van opgelegde belastingaanslagen van de heffingsambtenaar in verband met

Vertrokken onbekend waarheen

Vertrokken buitenland

Verjaard

Surseance van betaling

Onvermogen

Niet actieve rechtspersonen

Niet verder bemoeilijken

Leidraad invordering

 

Invorderingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C

Coördinator belastingen

 • 143.

Besluiten op aanvragen om kwijtschelding van Afvalstoffenheffing, Rioolheffing en Onroerendezaakbelastingen

Artikel 255 Gemeentewet Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 

Invorderingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C

(Coördinator Belastingen)

 • 144.

Besluiten op bezwaar tegen een opgelegde belastingaanslag (m.u.v. WOZ)

 

Artikel 25f Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. artikel 231 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C (Coördinator Belastingen)

 • 145.

Besluiten op bezwaar tegen een opgelegde belastingaanslag inclusief waardebepaling WOZ

 

Artikel 25f Algemene wet inzake rijksbelastingen jo. artikel 231 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Medewerker dienstverlening C

 • 146.

Uitspraken beroep kwijtschelding belastingen

 

Afdeling 5, artikel 24 en 25 van de uitvoeringsregeling invorderingswet 1990

College

Manager C

Teammanager financiën

 

2. Bedrijfsvoering

 

2.1 Overeenkomsten burgerlijk recht

 • 147.

Het verkopen van onroerende zaken, tot en met een bedrag van € 500.000,--

Burgerlijk wetboek

Inclusief percelen snippergroen

College

Manager A,B,C

 • 148.

Het wijzigen van de snippergroenkaart, buurtkaarten snippergroen en het aanwijzen van locaties die nog niet in de snippergroenkaart of buurtkaarten zijn verwerkt, maar waar volgens het snippergroenbeleid wel percelen verkocht mogen worden

Snippergroenbeleid verseon Collegebesluit 1228027

 

College

Manager A,B

 • 149.

Het aankopen van onroerende zaken tot een bedrag van € 15.000,--

Burgerlijk wetboek

 

College

Manager A,B,C

 • 150.

Het al dan niet (tijdelijk) verhuren of ingebruikgeven van gemeente-eigendommen of het beëindigen en opzeggen van huur of ingebruikgeving van gemeente-eigendommen

Het aangaan en beëindigen van pachtovereenkomsten

Burgerlijk wetboek boek 7, titel 4 jo. Artikel 160 Gemeentewet

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 151.

Het vaststellen van verhuurtarieven voor zalen en ruimten in Schouwburg Ogterop

Burgerlijk wetboek boek 7, titel 4 jo. Artikel 160 Gemeentewet

 

College

Directeur Schouwburg Ogterop

 • 152.

Het al dan niet vestigen en beëindigen van zakelijke rechten en kwalitatieve verplichtingen

Burgerlijk wetboek, boek 5

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 153.

Het al dan niet aangaan van een overeenkomst inzake verhuur van snippergroen

Artikel 160 Gemeentewet

Mits passend binnen het bestaande beleid

College

Manager A,B,C

 • 154.

Het al dan niet aangaan van een beheerovereenkomst openbaar groen

Artikel 160 Gemeentewet

 

College

Manager A,B,C

 • 155.

Het uitschrijven van aanbestedingen c.q. het doen van offerteaanvragen, de gunning en afwijzing van opdrachten

Artikel 160 Gemeentewet

Mits passend binnen het aanbestedingsbeleid, overeenkomstig de vastgestelde begroting en toegekende budgetten en binnen de grenzen van de budgethoudersregeling (met andere woorden, dit mandaat geldt indien de raad en het College reeds akkoord zijn en de gelden hebben bestemd voor een bepaald doel of project)

College

Manager A,B,C Projectleider C,D

Medewerker dienstverlening B,C,D

Beleidsadviseur C

Vakspecialist B

Regisseur Vastgoed

Projectleider E,

uitsluitend voor wat betreft het uitschrijven van aanbestedingen c.q. het doen van offerteaanvragen

 • 156.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het inkopen van werken of diensten

Burgerlijk wetboek

 

College,

Burgemeester

Manager A,B

Manager C

Tot max € 50.000

Griffier

 • 157.

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het inkopen van werken of diensten

Burgerlijk wetboek

Artikel 4 Budgethoudersregeling

Tot max € 15.000

College

Manager A,B,C

Alle medewerkers die zijn aangewezen als budget-beschikkers

 • 158.

Het uitschrijven van aanbestedingen c.q. het doen van offerteaanvragen, de gunning en afwijzing van opdrachten alsmede het aangaan en ondertekenen van de daaruit voortvloeiende overeenkomsten ten aanzien van theatergerelateerde investeringen die als zodanig zijn aangemerkt op een demarcatielijst

Artikel 160 Gemeentewet

Er wordt een demarcatielijst opgesteld waarop gewone gebouwgerelateerde investeringen en theatergerelateerde investeringen worden uitgesplitst.

College

Directeur Schouwburg Ogterop

 • 159.

Het aangaan van overeenkomsten met artiesten / bureaus voor het vastleggen van voorstellingen en het vaststellen van de prijzen van entreekaarten voor voorstellingen

Artikel 160 Gemeentewet

 

College

Directeur Schouwburg Ogterop

 • 160.

Het opstellen en ondertekenen van een proces verbaal van oplevering van een werk

 
 

Burgemeester

Manager A,B,C

Projectleider C,D

 • 161.

Het opstellen en ondertekenen van een proces verbaal van oplevering van een onroerende zaak in het kader van een huur of gebruiksovereenkomst

 
 

Burgemeester

Manager A,B,C

Vakspecialist B

 • 162.

Het aangaan van overeenkomsten betreffende het onderhoud van gebouwen en installaties (verbijzondering van nr 144)

Artikel 160 Gemeentewet

 

College

Manager A,B

Manager C

Tot max €50.000

Vakspecialist B

Tot max € 25.000

 • 163.

Het al dan niet (tijdelijk) verhuren of ingebruikgeven en opzeggen huur of ingebruikgeving van gemeente- eigendommen, voor zover niet elders in deze lijst geregeld.

Artikel 160 Gemeentewet

Voor zover de realisering van een door de raad vastgestelde bestemming niet wordt geschaad mits passend binnen de beleidskaders

College

Manager A,B,C Projectleider A,B

Vakspecialist B

 • 164.

Het huren en ingebruiknemen van eigendommen van derden

Artikel 160 Gemeentewet

 

College

Manager A,B,C Projectleider A,B

Vakspecialist B

 • 165.

Het doen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, gebruiksvergunning of milieuvergunning voor het bouwen of gebruiken of slopen van objecten in eigendom van de gemeente

Artikel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de indieningsvereisten uit materiewetten

 

College

Manager A,B,C Projectleider A,B

 • 166.

Het aangaan van en handelen ter uitvoering van een huurovereenkomst viswater

Artikel 160 Gemeentewet; artikel 21 en 25 Visserijwet 1963

 

College

Manager A,B,C

 • 167.

Het al dan niet (tijdelijk) verhuren of ingebruikgeven en opzeggen huur of ingebruikgeving van sportaccommodaties

Artikel 160 Gemeentewet

Voor zover de realisering van een door de raad vastgestelde bestemming niet wordt geschaad mits passend binnen de beleidskaders

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B

 • 168.

Aangaan van overeenkomsten tot het verhuren van accommodaties t.b.v. bewegingsonderwijs

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Meppel 2000

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening D,E

 • 169.

Het verrichten van alle handelingen welke in verband met het dagelijks beheer van de openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen en projecten noodzakelijk zijn

 
 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening C

Vakspecialist B

 • 170.

Aansprakelijkstelling van derden bij schade aan gemeentelijke eigendommen

Artikel 6:162 Burgerlijk wetboek

Als de dader van bijvoorbeeld vandalisme bekend is, dan kan de afdeling Vastgoed overgaan tot het verhalen van de schade.

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

Projectleider/Regisseur A

 • 171.

Het doen van aangiftes bij schade aan gemeentelijke eigendommen

Artikel 6:162 Burgerlijk wetboek / artikel 160 Wetboek van strafvordering

Dit geldt ook voor de vernieling van gemeentelijke eigendommen.

College

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening C

Vakspecialist B,D,E Projectleider/Regisseur A,C

Beleidsadviseur C

 • 172.

Het al dan niet aangaan van contracten t.b.v. bedrijfsafvalinzameling

Artikel 160 Gemeentewet

Uitsluitend contracten met bedrijven waarvoor de gemeente het bedrijfsafval inzamelt

College

Manager A,B,C

 • 173.

Het besturen van de VVE De Kromme Elleboog Groenmarkt Parkeergarage gebouw A en het vertegenwoordigen van de gemeente Meppel bij ledenvergaderingen

Boek 5 titel 9 BW

 

College

Regisseur Vastgoed

 • 174.

Het melden van een datalek aan Autoriteit Persoonsgegevens

Artikel 33 AVG

 

College, Burgemeester

Privacy Officer

 • 175.

Het vertegenwoordigen van de gemeente in de samenwerkingsovereenkomst (PPS) inzake exploitatie zandwinlocatie Bremenbergplas

Overeenkomst

 

Burgemeester

Manager C

Teammanager Ruimte Initiatief

Projectleider Civiele Techniek

 

2.2 Verzekeringen

 • 176.

Het aanbrengen van mutaties in verzekeringen, niet zijnde veranderingen in polisvoorwaarden

 
 

College

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening C

 • 177.

Het aangaan van verzekeringen

 
 

College

Manager A,B,C

 • 178.

Het oversluiten van verzekeringen in het geval van gunstiger voorwaarden en premies waarbij een gelijk verzekeringspakket wordt aangeboden

 
 

College

Manager A,B,C

 • 179.

Betrokkenen in kennis stellen indien de claim naar de verzekeringsmaatschappij wordt doorgezonden. Inclusief de hierbij behorende correspondentie

 
 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening C

 • 180.

Het uitwisselen van gegevens in verband met werkzaamheden gericht op het voorkomen of verminderen van schulden voortvloeiende uit de zorgverzekering

Artikel 7b.1 lid 3 Regeling zorgverzekering

 

College

Manager A,B,C

 • 181.

Het afhandelen van claims waarin de gemeente aansprakelijk is gesteld tot het bedrag van € 50.000

Artikel 6:162 Burgerlijk wetboek

Alleen wanneer sprake is van toepassing van een eigen risicoclausule door de betreffende verzekering

College

Manager A,B,C

Teammanager financiën en belastingen

 • 182.

Het afhandelen van schadegevallen waarbij derden persoonlijk letsel hebben toegebracht aan medewerk(st)ers, inclusief de aansprakelijkstelling

 
 

College

Manager A,B,C

 • 183.

Het uitbetalen van ontvangen verzekeringsgelden aan derden

 
 

College

Manager A,B,C

 

2.3 Financiën

 • 184.

Het doen van opgaven als bedoeld in de wet Fido

Wet Fido, Financiele verordening Meppel

Met in acht neming van het geldende Treasurystatuut

College

Manager A,B

Medewerker Dienstverlening D

 • 185.

versturen van betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen (aanlevering bij deurwaarder)

Artikel 4:112 Awb, 4:114 Awb ev.

Binnen de kaders van de functiebeschrijving van betrokken medewerkers. Dwangbevelen alleen na fiat betreffende verantwoordelijke Manager C heffingsambtenaar

College

Heffingsambtenaar/ invorderingsambtenaar

Manager A,B,C

Medewerker Dienstverlening D

 • 186.

Aantrekken van liquide middelen met een looptijd langer dan 1 jaar

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

Tot € 10.000.000,00

College

Manager A,B,C

 • 187.

Aantrekken van liquide middelen met een looptijd korter dan 1 jaar vanaf € 1.000.000 tot kasgeldlimiet

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

 

College

Manager A,B,C

 • 188.

Aantrekken van liquide middelen met een looptijd korter dan 1 jaar tot € 1.000.000,00

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

 

College

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening D

 • 189.

Uitzetten van overtollige liquide middelen voor langer dan 1 jaar

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

Tot € 2.500.000,00

College

Manager A,B,C

 • 190.

Uitzetten van overtollige liquide middelen voor korter dan 1 jaar van €1.000.000,00 tot kasgeldlimiet

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

 

College

Manager A,B,C

 • 191.

Uitzetten van overtollige liquide middelen voor korter dan 1 jaar tot € 1.000.000,00

Artikel 160 en 212 Gemeentewet jo Artikel 14 lid 1 onder a financiële verordening gemeente Meppel 2017

Nota Financieringsbeleid – en statuut gemeente Meppel 2010

 

College

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening D

 • 192.

Doen van BTW en BCF aangiften

Artikel 14 Omzetbelasting juncto. Wet op het BTW-compensatiefonds

Binnen de kaders van de functiebeschrijving van betrokken medewerkers

College

Manager C

Medewerker Dienstverlening D

 • 193.

Het doen/verzorgen van alle maatregelen die nodig zijn om de belastingplicht Vennootschapsbelasting uit te voeren; zoals aangifte doen, bezwaar maken, voorlopige aanslagen aanvragen etc.

Artikel 2 sub g Vpb

 

College

Manager A,B,C

 • 194.

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met de belastingdienst

Artikel 7:900 BW

Betreft kwesties die feitelijk van aard zijn, zoals de waarde van een pand, de afschrijvingstermijn van een bedrijfsmiddel

College

Manager A,B,C

(algemeen directeur, directeur, teammanager financiën)

 • 195.

Doen van IV-3 opgaven in kader van BBV

Artikel 2 Ministeriële regeling informatie voor derden en artikel 71 besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Binnen de kaders van de functiebeschrijving van betrokken medewerkers

College

Manager C

Medewerker Dienstverlening D

 • 196.

Opdracht geven aan deskundigen tot het opstellen van controlerapporten en officiële accountantsverklaringen

Artikel 213 Gemeentewet

jo. Artikel 2 lid 1 Controleverordening

Binnen de kaders van de functiebeschrijving van betrokken medewerkers

College

Manager A,B,C Beleidsadviseur D

 • 197.

Het doen van subsidieaanvragen en het verantwoorden daarvan. Het in ontvangst nemen van persoonsgegevens van een ander overheidsorgaan zonder dat er sprake is van automatische gegevensverwerking

Awb titel 4.2

Algemene verordening gegevensbescherming, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

Eventueel met gebruik van een E-herkenningsmiddel uitgereikt door de machtigingenbeheerder

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B

Beleidsadviseur A, B,C,D,E

 • 198.

Het nemen van besluiten inzake het verlenen en vaststellen van jaarlijkse subsidies.

Algemene subsidieverordening (ASV); Awb titel 4.2

Tot maximaal € 5.000,00

College

Manager A,B,C

 • 199.

Afwijzen van subsidieaanvragen

Algemene subsidieverordening (ASV); Awb titel 4.2

Tot maximaal € 5.000,00

College

Manager A,B,C

 • 200.

Het nemen van besluiten inzake het verlenen en vaststellen van éénmalige subsidies.

Algemene subsidieverordening (ASV); Awb titel 4.2

Tot maximaal € 5.000,00

College

Manager A,B,C

 • 201.

Het nemen van een besluit tot het verlenen en direct vaststellen van subsidies vanaf € 5.000,00 tot en met € 15.000,00

Artikel 14 lid 1 Algemene subsidieverordening

Awb titel 4.2

Toewijzingscriteria moeten o.g.v. ASV zijn uitgewerkt in door het College vastgestelde nadere regels.

College

Manager A,B,C

 • 202.

Het nemen van een besluit inzake subsidieaanvragen voor het verkleuren en/of verplaatsen van de detailhandel binnenstad Meppel tot maximaal € 100.000, 00

Algemene subsidieverordening (ASV); Awb titel 4.2

 

College

Manager A,B,C

 • 203.

Het nemen van een besluit door Taskforce corona tot bedragen van € 50.000,00 per gebeurtenis

Algemene subsidieverordening (ASV); Awb titel 4.2

 

College

Manager A,B Programma-manager Sociaal Domein

 • 204.

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling tot € 1.000,-- en uitstel van max. 6 maand

Artikel 4:94 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 205.

Het verlenen van uitstel van betaling en ondertekenen van de beschikking tot uitstel van betaling €1001,-- en hoger en meer dan 6 maanden

Artikel 4:94 Awb

 

College

Manager A,B

 • 206.

Het vaststellen bij beschikking van de verschuldigde wettelijke rente

Artikel 4:99 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 207.

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten tot € 5.000

Artikel 4:57 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 208.

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten

Artikel 4:57 Awb

 

College

Manager A,B

 • 209.

Het oninbaar verklaren van door de gemeente te ontvangen bedragen tot €5.000

Burgerlijk wetboek,

 

College

Manager A,B,C

 • 210.

Het oninbaar verklaren van door de gemeente te ontvangen bedragen hoger dan €5.000

Burgerlijk wetboek

Altijd in kader van verantwoording: 1 x per jaar totaaloverzicht van afgeboekte vorderingen naar College

College

Manager A,B

 • 211.

Het tekenen van betalings- en inningsopdrachten

 

Naast dit mandaat is er ook een persoonlijke doorlopende machtiging noodzakelijk.

Ambtenaren betalingsverkeer (t.b.v. 1e en 2e handtek.)

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,F

 • 212.

Terugvordering uit onverschuldigde betaling (privaatrechtelijk) tot € 5.000

Artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening F

 • 213.

Terugvordering uit onverschuldigde betaling (privaatrechtelijk) meer dan € 5.000

Artikel 6:203 van het Burgerlijk Wetboek

 

College

Manager A,B,C

 • 214.

Aanwijzen budgethouder

Budgethoudersregeling gemeente Meppel 2006

 

College

Manager A,B,C

 • 215.

Het aanwijzen van personen als gemachtigde namens de burgemeester voor het kunnen beschikken over het saldo van de rekeningen bij banken waar de gemeente rekeninghouder is.

Artikel 171 Gemeentewet

 

Burge-meester

Manager A,B,C

 • 216.

Openbare bekendmakingen/mededelingen/kennisgevingen t.a.v. krachtens mandaat genomen c.q. voorgenomen besluiten

 
 

College

Manager A,B

 • 217.

Het uitvoeren van de informatiebeheertaken

ArchiefwetArtikel 3 en 4, Beheerregeling informatiebeheer Meppel

 

College

Manager C

Beleidsadviseur D

 • 218.

Het aangaan en ondertekenen van verwerkersovereenkomsten tussen de gemeente en gegevensverwerkers

Artikel 160 Gemeentewet,

Artikel 28 derde lid Algemene Verordening Gegevensverwerking

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 219.

Verstrekken van subsidie aan de BIZ

Artikel 15 Verordening BIZ Binnenstad Meppel 2019-2023

 

College

Manager A,B,C

 

2.4 Ondertekeningen

 • 220.

Het digitaal ondertekenen van toegankelijkheidsverklaringen

Artikel 4 Tijdelijk besluit digitale toegankelijke overheid

De verklaring wordt aan het College ter besluitvorming voorgelegd.

College

Manager A,B,C

 • 221.

Het ondertekenen van een verklaring van verjaring

Artikel 34 juncto. artikel 37 Kadasterwet

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 222.

Het ondertekenen van een samenstelverklaring

Artikel 16 Wet Waardering onroerende zaken

 

College

Manager A,B,C

 

3. Omgeving

 

3.1 Eigenaarsrol

 • 223.

Aanvraag omgevingsvergunning kap

Art. 160 lid 1 Gemeentewet, jo. art. 3.6.1.1 en 3.6.1.2 VFL jo. art. 2.2 lid 1 aanhef en onder g en 2.4 Wabo

Zie nummers 306 en 307

Altijd melden bij portefeuillehouder

College

Manager A,B,C

Vakspecialist B

 

3.2 Procedures ruimtelijke wetgeving

 • 224.

Het elektronisch waarmerken en publiceren van de Wro-instrumenten

Artikel 1.2.1 lid 1 Bro, artikel 1.2.2 lid 2 Bro, artikel 1.2.3 lid 1 Bro en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012

Zie nummer 327

 

College

Manager A,B

Beleidsadviseur C,D

Medewerker dienstverlening B

 • 225.

Het verstrekken van een opdracht aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk om advies uit te brengen over een planschadeverzoek

Artikel 2 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming planschade gemeente Meppel

Zie nummer 328

 

College

Manager A,B,C

 • 226.

Het aangaan van een planschadeverhaalsovereenkomst

Artikel 6.4A Wro, burgerlijk wetboek

Zie nummer 329

Alleen als de ruimtelijke besluiten die in relatie staan tot de overeenkomst ook in mandaat kunnen worden afgedaan (kruimelgevallen)

College

Manager A,B,C

 • 227.

Het nemen van een besluit over de toekenning of afwijzing van planschade

Artikel 6.1 Wro

Zie nummer 331

 

College

Manager A,B,C

Teammanager Ruimte Initiatief

 • 228.

Het starten van een procedure ten behoeve van het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer

Artikel 11 Wegenwet, afdeling 3.4 Awb

 

College

Manager A,B,C

 • 229.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1 onder c juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 1o Wabo

Zie nummers 308 en 309

 

College

Manager A,B,C

Medewerker Dienstverlening B

 • 230.

Het nemen van een besluit tot het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1, onder c juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2o Wabo

Zie nummer 310 en 311

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 231.

Het nemen van een besluit tot het buitenplans afwijken van het bestemmingsplan

Artikel 2.1, lid 1, onder c juncto artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3o Wabo

Zie nummer 312

Wanneer zienswijzen worden ingediend, vervalt het mandaat.

De procedure verklaring van geen bedenkingen (gemeenteraad) wordt eerst doorlopen

College

Manager A,B,C

 • 232.

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 (met uitzondering van subs c) en 2.2 Wabo, art. 3.6.1.1, art. 3.6.1.2 en/of art. 3.4.1.2 VFL

Artikel 2.4 Wabo, Activiteitenbesluit

Zie nummers 313 en 314

Let op bij het doorbreken van een voorbereidingsbesluit: explo gevoelig en overleg met portefeuillehouder voeren!

Dit mandaat houdt ook in het afwijzen van aanvragen.

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 233.

Intrekken van een beschikking eerste of tweede fase

Artikel 2.5 lid 5 Wabo en H6 Bor

Zie nummer 315

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 234.

Beslissen op een aanvraag om een revisievergunning

Artikel 2.6 Wabo

Zie nummer 316

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 235.

Vragen van advies

Artikel 2.26 Wabo en H6 Bor

Zie nummer 317

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 236.

Uitbrengen van advies

Artikel 2.26 Wabo en H6 Bor

Zie nummer 318

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 237.

Vragen van een verklaring van geen bedenkingen

Artikel 2.27 Wabo en H6 Bor

Zie nummer 317

Met uitzondering van de VVGB aan de gemeenteraad

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 238.

Beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning

Artikel 2.31 en 2.33 Wabo

Zie nummer 319

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 239.

Het nemen van een besluit over verlenging van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 3.9 Wabo

Zie nummer 320

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 240.

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

Artikel 3.18 lid 2 Wabo

Zie nummer 321

Coördinatie met Waterwet bij gpbv (ippc) inrichtingen

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 241.

Intrekken van een omgevingsvergunning

Artikel 5.19 Wabo

Zie nummer 322

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 242.

Intrekken van een omgevingsvergunning

Artikel 3.23 Wabo

Zie nummer 323

Coördinatie met Waterwet bij gpbv (ippc) inrichtingen

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 243.

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen of houtopstanden, inclusief herplantplicht

Artikel 3.6.1.1 en 3.6.1.2 VFL Artikel 2 lid 1 sub g Wabo

Zie nummer 314

Politiek gevoelig, altijd portefeuillehouder informeren

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 

3.3 Procedures vergunningen en ontheffingen Markt, Horeca, Evenementen, Winkeltijden, Werkzaamheden openbare weg, Haven

 • 244.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing t.b.v. het gebruiken van de weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (voorwerpen of stoffen op of aan de weg).

Artikel 3.4.1.1 Verordening fysieke leefomgeving

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 245.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing t.b.v. het verbod voor het rijden/parkeren op het openbaar groen.

Artikel 3.4.4.7 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 246.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van ontheffing t.b.v. het verbod zich te begeven of bevinden op openbare plaatsen die in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet

Artikel 2:1 lid 4 APV

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 247.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor het verspreiden van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen op grond van art. 2:2a APV

Artikel 2.2a APV

 

College

Manager A,B,C

 • 248.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor voertuigen van autobedrijven en dergelijke op grond van artikel 3.4.4.1 VFL

Artikel 3.4.4.1 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 249.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor caravans en dergelijke op grond van art. 3.4.5.1 VFL

Artikel 3.4.5.1 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 250.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor het gebruik maken van reclamevoertuigen op grond van art. 3.4.3.2 VFL

Artikel 3.4.3.2 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 251.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing omtrent grote voertuigen op grond van art. 3.4.4.5 VFL

Artikel 3.4.4.5 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 252.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing omtrent gemotoriseerde vaartuigen op grond van art. 3.4.1.5 VFL

Artikel 3.4.1.5 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 253.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing t.b.v. het verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

Artikel 3.4.1.6 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 254.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van een vergunning voor speelgelegenheden op grond van artikel 2:18a APV

Artikel 2:18a APV

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 255.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen op grond van art. 3.4.5.2 VFL

Artikel 3.4.5.2 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 256.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing voor het houden van een wielerwedstrijd op grond van artikel 148 jo. 10 Wegenverkeerswet 1994

Artikel 148 jo. 10 WVW 1994

Geldt alleen voor wedstrijden op wegen onder het beheer van de gemeente.

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 257.

Het nemen van een besluit inzake een Exploitatievergunning horecabedrijf inclusief het evt. vergunningvoorschrift afwijking sluitingstijden

Artikel 2:11 APV; Artikel 2:12 APV

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 258.

Het nemen van een besluit inzake een terrasvergunning op grond van artikel 2:11 APV

Artikel 2:11 APV

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 259.

Het nemen van een besluit inzake een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf of prostitutiebedrijf

Artikel 3:3 APV

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 260.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing o.b.v. artikel 3.3.1.3 VFL ; overige geluidhinder (toestellen of geluidsapparaten; bv. geluidswagen, achtergrondmuziek in winkelstraten)

Artikel 3.3.1.3 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 261.

Het nemen van een besluit inzake een vergunning voor een collecte

Artikel 5:10 APV

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 262.

Het nemen van een besluit inzake een vergunning voor een verkoopactie

Artikel 5:10 APV

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 263.

Het nemen van een besluit inzake een standplaatsvergunning voor bepaalde tijd

Artikel 3.4.6.1 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 264.

Het nemen van een besluit inzake een standplaatsvergunning voor onbepaalde tijd

Artikel 3.4.6.1 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 265.

Het nemen van een besluit inzake de plaatsing op de wachtlijst

Artikel 3.4.6.1 VFL juncto. Artikel 5 Vent- en standplaatsenbeleid Meppel

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 266.

Alle aan de burgemeester toegekende bevoegdheden op grond van de Drank- en horecawet en -verordening

Artikel 2:11 APV

Alcoholwet

Artikel 3 lid 1

Artikel 4 lid 4

Artikel 10 lid 2

Artikel 11

Artikel 30

Artikel 30a lid 4

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 44

Artikel 44a

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 267.

Het nemen van een besluit inzake een aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

Artikel 30b Wet op de kansspelen Verordening speelautomatenhallen

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 268.

Het nemen van een besluit inzake een vergunning t.b.v. een loterij

Artikel 3 jo. Artikel 1 Wet op de kansspelen

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 269.

Het nemen van een besluit inzake een ontheffing van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

Artikel 4 Verordening winkeltijden Meppel

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 270.

Het verlenen van een ontheffing in de zin van de Zondagswet

Artikel 4 lid 3 Zondagswet

 

Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 271.

Het verlenen van een vergunning voor een evenement

Artikel 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening

Artikel 7 subsidieregeling evenementen

Mandaat heeft alleen betrekking op A-evenementen

Burgemeester

Manager A,B,C Teammanager Leefbaarheid en wijkregie

 • 272.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van een vergunning voor de markt

Artikel 5 Marktverordening

Artikel 3.4.6.2 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 273.

Het nemen van een besluit inzake inschrijving op de wachtlijst

Artikel 9 Marktverordening

Artikel 6.3.1.1 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B Vakspecialist E

 • 274.

Het nemen van een besluit inzake verstrekking van bewijs van inschrijving

Artikel 9 Marktverordening

Artikel 6.3.1.1 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist B,E

 • 275.

Het nemen van een besluit inzake intrekking vaste standplaatsvergunning voor de markt

Artikel 13 Marktverordening

Artikel 3.4.6.7 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 276.

Het nemen van een besluit inzake toewijzing van dagplaats

Artikel 14 Marktverordening

Artikel 3.4.6.8 VFL

 

College

Manager A,B

Medewerker Dienstverlening E

 • 277.

Het nemen van een besluit inzake toewijzing standwerkersplaats

Artikel 15 Marktverordening

Artikel 3.4.6.9 VFL

 

College

Manager A,B

Medewerker Dienstverlening E

 • 278.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van ontheffing i.g.v. ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden

Artikel 21 Marktverordening

Artikel 3.4.6.14 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B,E

 • 279.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van vergunning voor vervanging

Artikel 21 Marktverordening

Artikel 3.4.6.14 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B,E

 • 280.

Het nemen van een besluit inzake het verlenen van een vergunning voor bijzondere markten

Artikel 24 Marktverordening

Artikel 3.4.6.16 VFL

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 281.

Het verlenen of weigeren van een instemmingsbesluit t.b.v. werkzaamheden aan het openbare telecommunicatienetwerk

Artikel 5.4 Telecommunicatiewet en Telecommunicatie-verordening Gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 282.

Het namens de gemeente verzoeken om verplaatsing van kabels en leidingen

Artikel 5.8 Telecommunicatiewet

 

College

Manager A,B,C

 • 283.

Het verlenen of weigeren van een vergunning t.b.v. werkzaamheden aan kabels en leidingen

 
 

College

Manager A,B,C

 • 284.

Het verlenen of weigeren van een instemmingsbesluit t.b.v. werkzaamheden aan het openbare telecommunicatienetwerk

Artikel 5.2 derde lid onder b juncto artikel 5.4 Telecommunicatiewet en artikel 4 Telecommunicatie-verordening Gemeente Meppel

Artikel 3.2.1.7 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 285.

Het namens de gemeente verzoeken om verplaatsing van kabels en leidingen

Artikel 5.8 Telecommunicatiewet

 

College

Manager A,B,C

 • 286.

Het verlenen of weigeren van een vergunning t.b.v. werkzaamheden aan kabels en leidingen

Artikel 5.4 Telecommunicatiewet en Telecommunicatieverordening gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 287.

Het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van en verblijf in de haven

Hoofdstuk 2 Havenverordening Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 288.

Het nemen van een besluit (verlenen en weigeren) inzake een vergunning voor het hebben of innemen van een ligplaats met een historisch vaartuig

Artikel 3.4.7.1 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist E

Havenmeester

 • 289.

Het geven van aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats

Artikel 4.1 Havenverordening Meppel

Artikel 3.4.7.4 VFL

 

College

Manager A,B,C Vakspecialist E

Havenmeester

 • 290.

Het nemen van een besluit (verlenen en weigeren) inzake een vergunning voor het innemen van een ligplaats in de woonschepenhaven

Artikel 6 e.v. Woonschepenverordening Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 291.

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

Artikel 4:5 Awb

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 292.

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Artikel 2.2 lid 1 sub d Wabo

Artikel 3.4.1.2 VFL

Zie nummer 314

 

College

Manager A,B,C

 • 293.

De afhandeling (verlenen en weigeren) van een melding inzake het maken, veranderen van een uitweg, inclusief het stellen van voorschriften

Artikel 3.4.1.3 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 294.

Het nemen van een verkeersbesluit

Artikel 18 Wvw 1994, artikel 12 Babw, RVV 1990

 

College

Manager A,B,C

 • 295.

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Artikel 34 Babw

Positief advies politie

College

Afdelingsmanager

Manager C

 • 296.

Het al dan niet verlenen van ontheffing op verschillende verkeersregels

Artikel 1 lid 2 RVV 1990 jo. 18 lid 1 sub d WvW 1994 jo. artikel 87 RVV 1990

Deze ontheffing mag alleen worden verleend ten behoeve van het werk van de BOA toezichthouders

College

Manager A,B,C

(Teammanager Leefbaarheid en Wijkregie)

 • 297.

Het nemen van een besluit (verlenen en weigeren) inzake een gehandicaptenparkeerplaats

Artikel 15 lid 1 juncto 18 lid 1 sub d WvW 1994 juncto

artikel 12 Babw

 

College

Manager A,B,C

 • 298.

Het al dan niet verlenen van een ontheffing van het verbod vervoer personen in laadruimtes van motorvoertuigen en daarachter gekoppelde aanhangwagens

Artikel 61b juncto artikel 87 RVV 1990

Mits passend binnen het bestaande beleid

College

Manager A,B,C

 • 299.

Het aanstellen van verkeersregelaars

Artikel 56 BABW

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 300.

Het al dan niet verlenen van een ontheffing van t.b.v. het inrijden van het voetgangersgebied

Artikel 10 jo. 87 RVV 1990

 

College

Manager A,B,C

 • 301.

Het nemen van een besluit inzake een vergunning op grond van de Leegstandwet

Artikel 15 Leegstandwet

Er wordt gewerkt aan een leegstandsverordening. Deze is bij het vervaardigen van dit register nog niet gereed.

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening D

 • 302.

Het verlenen of weigeren van toestemming voor een huisaansluiting op het riool

 
 

College

Manager A,B,C

 • 303.

De afhandeling van klachten, meldingen in de openbare ruimte

 

M.u.v. klachten in de zin van hoofdstuk 9 Awb

College

Manager A,B,C

 • 304.

Het aanwijzen van charitatieve instellingen met een individuele aanwijzing voor de inzameling van textiel

Artikel 4 juncto artikel 7 lid 2 Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018

Maximaal 4 instellingen per jaar + CBF-keurmerk. Conform uitvoeringsbesluit op basis van de Afvalstoffenverordening

College

Manager A,B,C

 • 305.

Het aanwijzen van de locatie voor ondergrondse containers

Artikel 4 lid 2 Afvalstoffenverordening

Artikel 3.3.2.1 VFL

 

College

Manager A,B,C

 

3.4 Omgevingswet

 • 306.

Aanvraag omgevingsvergunning kap

(Definitief deel)

Artikel 160, eerste lid, Gemeentewet, jo. artikel 5.1 Ow

Altijd melden bij portefeuillehouder / Let op bij het doorbreken van een voorbereidingsbesluit: explo gevoelig en overleg met portefeuillehouder voeren! Dit mandaat houdt ook in het afwijzen van aanvragen.

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 307.

Aanvraag omgevingsvergunning kap

(Overgangsrecht/tijdelijk deel)

Artikel 160, eerste lid, Gemeentewet, jo. artikel 22.8 Ow jo. artt. 3.6.1.1 en 3.6.1.2 VFL

Altijd melden bij portefeuillehouder / Let op bij het doorbreken van een voorbereidingsbesluit: explo gevoelig en overleg met portefeuillehouder voeren! Dit mandaat houdt ook in het afwijzen van aanvragen.

College

Manager A,B,C Vakspecialist B

 • 308.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

(Definitief deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (a-omgevingsplanactiviteit).

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 309.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

(Overgangsrecht/tijdelijk deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (a-omgevingsplanactiviteit) jo. art. 22.1, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 22.2 Ow jo. artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 310.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking van het Omgevingsplan

(Definitief deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij

artikel 1.1 Ow (b-omgevingsplanactiviteit).

 
 

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 311.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking van het Omgevingsplan

(Overgangsrecht/tijdelijk deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (b-omgevingsplanactiviteit) jo. art. 22.1, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 22.2 Ow jo. artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 312.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een Buitenplanse afwijking van het Omgevingsplan (BOPA)

(Definitief deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 jo. art. 16.15a aanhef en onder b Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (c-omgevingsplanactiviteit).

Beperkt tot de gevallen waarin participatie verplicht is én de gemeenteraad om advies gevraagd moet worden, alsmede de gevallen waarin participatie niet verplicht is. Het mandaat geldt niet voor de gevallen waarin participatie verplicht is én de gemeenteraad niet om advies gevraagd moet worden.

College

Manager A,B,C

 • 313.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit / Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking van het Omgevingsplan

(Definitief deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (a-en/of b-omgevingsplanactiviteit).

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 314.

Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit / Besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse afwijking van het Omgevingsplan

(Overgangsrecht/tijdelijk deel)

Artikel 5.8 jo. art. 5.1 Omgevingswet jo. bijlage bij artikel 1.1 Ow (a-omgevingsplanactiviteit) jo. art. 22.1, eerste lid, aanhef en onder a en artikel 22.2 Ow jo. artikel 4.6 Invoeringswet Omgevingswet en/of art. 22.8 Ow

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 315.

Verplichting of bevoegdheid intrekken omgevingsvergunning

(Definitief deel)

Artikel 5.39 en/of 5.40 Ow.

Bij bevoegdheid altijd melden bij portefeuillehouder

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 316.

Nemen van een beslissing inzake een revisievergunning

(Definitief deel)

Artikel 5.43 Ow

De Omgevingswet voorziet alleen nog in een bevoegdheid om ambtshalve een revisievergunning te verlenen (zie Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 173-174). Voor een ten tijde van de inwerkingtreding lopende voorbereidingsprocedure tot revisie van een vergunning (op aanvraag of ambtshalve) geldt het overgangsrecht van afdeling 4.1.

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 317.

Vragen van advies en/of instemming

(Definitief deel)

Artikel 16.15, art. 16.15a en art. 16.16 Ow

Geldt niet voor het vragen van advies aan de gemeenteraad voor een Bopa.

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 318.

Uitbrengen van advies

(Definitief deel)

Artikel 16.15 Ow

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 319.

Beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning

(Definitief deel)

Artikel 5.39, 5.40 en/of 5.41 Ow

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 320.

Het nemen van een besluit over verlenging van de beslistermijn op een aanvraag om een omgevingsvergunning

(Definitief deel)

Artikel 16.64, tweede lid, Ow

Kennisgeving overeenkomstig art. 12 Bekendmakingswet

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 321.

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag

(Definitief deel)

Artikel 16.10 Ow, artikel 4:5 Awb

Coördinatie met wateractiviteit IPPC-installaties

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 322.

Intrekken van een omgevingsvergunning

(Definitief deel)

Artikel 18.10 Ow

 

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 323.

Intrekken van een omgevingsvergunning

(Definitief deel)

Artikel 5.40, tweede lid, onder e Ow

Coördinatie met wateractiviteit IPPC-installaties

College

Manager A,B,C Medewerker Dienstverlening B

 • 324.

Het aangaan van een huurovereenkomst inzake het genot van de jacht

(Definitief deel)

Artikel 8.3 OW jo. artikel 160 Gemeentewet

 

College

Manager A,B,C

 • 325.

Bevoegdheid van de grondgebruiker en/of eigenaar om schadebestrijdingshandeling door anderen te laten uitoefenen

(Definitief deel)

Artikel 11.44, vijfde lid, artikel 11.52, vijfde lid en artikel 11.58, zesde lid Besluit activiteiten leefomgeving

 

College

Manager A,B,C

 • 326.

Het melden van een voornemen tot het vellen van een houtopstand als bedoeld in de bijlage bij artikel 1.1 Omgevingswet jo. artikel 11.111 Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover die houtopstand eigendom van de gemeente Meppel is

(Definitief deel)

Artikel 11.126 Besluit activiteiten leefomgeving

 

College

Manger A,B,C Vakspecialist B

 • 327.

Het verstrekken van gegevens over besluiten en andere rechtsfiguren aan (de beherende dienst van) de landelijke voorziening

(Definitief deel)

Artikel 14.5 Omgevingsbesluit

 

College

Manager A,B

Planoloog

 • 328.

Het verstrekken van een opdracht aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk om advies uit te brengen over een nadeelcompensatieverzoek

(Definitief deel)

Artikel 4 Verordening nadeelcompensatie jo. artikel 3:5 en artikel 4:130 Algemene wet bestuursrecht

 

College

Manager A,B,C

 • 329.

Het sluiten van een nadeelcompensatie en/of schadevergoedingverhaalovereenkomst

(Definitief deel)

Artikel 160 Gemeentewet, Artikel 13.3c Omgevingswet

 

College

Manager A,B,C

 • 330.

Het sluiten van een anterieure overeenkomst

(Definitief deel)

Artikel 160 Gemeentewet, Artikel 13.13 Omgevingswet

 

College

Manager A,B (tot max € 100.000,-)

Manager C (tot max € 25.000,-)

 • 331.

Het nemen van een besluit over de toekenning of afwijzing van planschade

(Definitief deel)

Artikel 15.8 Omgevingswet, Artikel 4:126 Awb

 

College

Manager A,B,C Teammanager Ruimte Initiatief

 • 332.

Het wijzigingen via een addendum op een reeds gesloten anterieure overeenkomst met betrekking tot verlenging afgesproken fasering en/of termijnen

(Definitief deel)

Artikel 160 Gemeentewet, Artikel 13.13 Omgevingswet

 

College

Manager A,B,C

 

3.5 Handhaving

 • 333.

Signaleringsbrief ter beëindiging overtreding (1e aanschrijving)

Omgevingswet, Afvalstoffenverordening, Bouwverordening, APV,

Marktverordening, Havenverordening, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening, Wet op de Kansspelen, Verordening op de prostitutiebedrijven, algemene wet bestuursrecht afdeling 5.

Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel

Overeenkomstig handhavingsstappenplan

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 334.

Vooraanschrijving ter beëindiging overtreding en voornemen toepassing bestuurlijke sancties (2e aanschrijving)

, Omgevingswet, Afvalstoffenverordening, Bouwverordening, APV,

Marktverordening, Havenverordening, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening, Wet op de Kansspelen, Verordening op de prostitutiebedrijven, algemene wet bestuursrecht afdeling 5.

Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel

Overeenkomstig handhavingsstappenplan

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 335.

Het nemen van een besluit tot toepassing van bestuursdwang in spoedeisende gevallen zonder voorafgaande last (d.w.z. zonder voorafgaande begunstigingstermijn).

Artikel 5:31 Awb

Als de situatie zo spoedeisend is dat geen besluit kan worden afgewacht, kan terstond bestuursdwang worden toegepast. Zo spoedig mogelijk dient alsnog besluit te worden bekendgemaakt.

College, Burgemeester

Manager A,B

 • 336.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder bestuursdwang

Artikel 5:24 en 5:25 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B

 • 337.

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van de kosten van een last onder bestuursdwang

Artikel 5:25 lid 6 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 338.

Het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden

Artikel 5:27 lid 2 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 339.

Het een rechthebbende schriftelijk aanzeggen dat het betreden van zijn terrein zal plaatsvinden

Artikel 5:27 lid 3 Awb

Schriftelijke aanzegging moet 48 uur voor het betreden van het terrein plaatsvinden.

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 340.

Het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarop bevindt

Artikel 5:28 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 341.

Het meevoeren en opslaan van zaken

Artikel 5:29 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C Vakspecialist E

 • 342.

Het verkopen van meegevoerde en opgeslagen zaken

Artikel 5:30 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 343.

Het nemen van een besluit tot (feitelijke) toepassing van bestuursdwang (na afloop van de begunstigingstermijn) door aanvrager van een last onder bestuursdwang dan wel andere belanghebbenden

Artikel 5:31a Awb

Let op: beslistermijn is 4 weken!!!

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 344.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, intrekken dan wel wijzigen van een last onder dwangsom

Omgevingswet, Afvalstoffenverordening, Bouwverordening, APV,

verordening op de warenmarkt(en) voor de gemeente Meppel, Havenverordening Meppel, Erfgoedverordening, Woonschepenverordening en artikel 5:32a Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 345.

Het nemen van een besluit tot het vaststellen van de dwangsom (hoogte, maximumbedrag en tijdseenheid)

Artikel 5:32b Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 346.

Het op verzoek van de overtreder opheffen, opschorten van de looptijd of verminderen van de dwangsom

Artikel 5:34 Awb

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 347.

Het nemen van een besluit (al dan niet op verzoek van een belanghebbende) omtrent de invordering van een dwangsom

Artikel 5:37 Awb

Let op: beslistermijn na een aanvraag van een belanghebbende is 4 weken!!!

College, Burgemeester

Manager A,B,C

 • 348.

Vooraankondiging ter beëindiging van de overtreding alsmede voornemen toepassing bestuurlijke sanctie ter handhaving van het parkeerverbod voor caravans, aanhangwagens e.d.

Artikel 3.4.5.1 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 349.

Aanschrijving bestuurlijke sanctie ter handhaving van het parkeerverbod voor caravans, aanhangwagens e.d.

Artikel 3.4.5.1 VFL

 

College

Manager A,B,C

 • 350.

Beoordelen van milieujaarverslagen

Titel 12.3 Wm, uitvoeringsbesluit EG verordening PRTR, PRTR protocol en uitvoeringsregeling artikel 12.22 juncto 12.24

 

College

Manager A,B,C

 • 351.

Eigen onderzoek doen

Artikel 7 lid 2 jo. 7a Wet Bibob

Geldt bij vergunningverlening en handhaving openbare orde en omgevingsrecht

College, Burgemeester

Manager C

Teammanager Leefbaarheid en Wijkregie

Medewerker dienstverlening B

Vakspecialist B

Vastgoedbeheerder

Medewerkers vergunningen horeca, Omgevingswet

Beleidsadviseur

Jurist ondermijning

Bibob-Coördinator

 • 352.

Uitvraag doen aan landelijk bureau

Artikel 7 lid 2 jo. 7a Wet Bibob

Geldt bij vergunningverlening en handhaving openbare orde en omgevingsrecht

College, Burgemeester

Bibob-Coördinator

 

4. Personeel

 

4.1 Personele regelingen en besluiten

 • 353.

Vaststellen instructies en bijzondere voorschriften

Artikel 7:660 BW

Dit betreft het maken van afspraken over bijvoorbeeld werkoverleg, regels aangaande het gebruik van e-mail en internet, gebruiken beveiligingsmiddelen. (instructierecht van de werkgever)

Burgemeester

Manager A,B

 • 354.

Openstellen van vacatures, werving en selectie (niet managementfuncties)

 

i.o.m. Manager A,B en m.u.v. de functie manager A,B en C, beleidsadviseur A, projectleider A.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 355.

Openstellen van vacatures, werving en selectie (managementfuncties)

 

In de selectieprocedure voor de functie manager B, C, en de functie projectleider A wordt de meest betrokken portefeuillehouder betrokken.

Burgemeester

Manager A,B

 • 356.

Wijziging dienstverband, aangaan arbeidsovereenkomst, aanpassing arbeidsduur

Boek 7 titel 10 afdeling 1 BW jo. Hoofdstuk 2 jo. artikel 5.1 CAO

Aanstelling van ambtenaren in een bijzondere functie is niet gemandateerd, bijvoorbeeld heffingsambtenaar.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 357.

Aangaan arbeidsovereenkomst

Artikel 2 lid 1 WSW

Alleen medewerkers in dienst bij gemeente Meppel (niet GR)

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 358.

Aangaan van stage overeenkomsten, werkervaringsplaats en banenafspraak

Artikel 2.7 t/m 2.9 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 359.

Aangaan van een overeenkomst voor de inzet van tijdelijk personeel (niet managementfuncties)

Artikel 160 Gemeentewet jo. artikel 7:690 BW

i.o.m. Manager A,B en m.u.v. de functie manager A,B en C, beleidsadviseur A, projectleider A.

Burgemeester

Manager A,C

 • 360.

Aangaan van een overeenkomst voor de inzet van tijdelijk personeel (managementfuncties)

Artikel 160 Gemeentewet jo. artikel 7:690 BW

In de selectieprocedure voor de functie manager B, C, en de functie projectleider A wordt de meest betrokken portefeuillehouder betrokken.

Burgemeester

Manager A

 • 361.

Aangaan van een overeenkomst voor de inzet van tijdelijk personeel wanneer dit in afwijking is van het inkoopbeleid gemeente Meppel

Inkoopbeleid

De afwijking van het inkoopbeleid mag niet in strijd komen met de wet en alleen wanneer het bedrag onder de europese drempel blijft.

Na akkoord DT kan teammanager tekenen

College

Manager A,B

Algemeen directeur, directeur

 • 362.

Vaststellen van regelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden

Autonome bevoegdheid

 

College

Manager A

Algemeen directeur

 • 363.

Overeenkomen salaris bij aanstelling en toelagen

§3.2 en §3.3 CAO

m.u.v. de functie manager A,B

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 364.

Het maken van afspraken over werktijden en overwerk

§5.2 jo. Artikel 3.20 CAO

Overleg met manager A,B m.u.v. de functie manager A,B

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 365.

Toekenning schadevergoeding aan kleding of uitrusting tot maximaal 2500 euro

Artikel 7:611 jo. 7:658 BW

Boven de 2500 euro handelt de verzekeraar het af.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 366.

Het doen van aangiften loonbelasting

Artikel 27 Wet op de loonbelasting

 

Burgemeester

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening C

 • 367.

Overeenkomen van het opnemen van verlof incl. buitengewoon verlof, vakbondsverlof en zorgverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof en adoptieverlof, ouderschapsverlof, extra verlof buitengewone toewijding, onbetaald verlof (bijv. levensloop)

§6.2 CAO jo. Wet Arbeid en Zorg

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 368.

Het doen uitvoeren van begeleiding bij ziekte, het instellen van geneeskundig onderzoek, het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en aanbieden van passende arbeid, bevorderen van re-integratie en aanbieden van maatregelen/ voorzieningen gericht op herstel

verlenen van toestemming hervatting betrekking na ziekte

Artikel 7:658a BW jo. artikel 7.4 CAO

Advies bedrijfsarts

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 369.

Toepassen van korting bezoldiging bij ongeschiktheid

Artikel 7.1 lid 2 CAO

Advies bedrijfsarts

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 370.

Verstrekken van een aanvullende uitkering bij ziekte in en door de dienst

Artikel 7.3 lid 2 CAO

Advies bedrijfsarts

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 371.

Vergoeding ziektekosten bij AO in en door de dienst

Artikel 7.3 lid 6 CAO

Advies bedrijfsarts

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 372.

Opzeggen arbeidsovereenkomst, wegens reorganisatie , (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (niet managementfuncties)

Artikel 7:669 lid 3 sub a en b BW

i.o.m. Manager A,B en m.u.v. de functie manager A,B C , beleidsadviseur A, projectleider A.

Normaal gesproken is dit het UWV, maar in de CAO gemeenten is afgesproken dat het de Ontslagcommissie is die het ontslag toetst.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 373.

Opzeggen arbeidsovereenkomst, wegens reorganisatie, (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid (managementfuncties

Artikel 7:669 lid 3 sub a en b BW

Normaal gesproken is dit het UWV, maar in de CAO gemeenten is afgesproken dat het de Ontslagcommissie is die het ontslag toetst.

Burgemeester

Manager A,B

 • 374.

Beëindigen arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst

Artikel 7:900 BW

 

College

Burgemeester

 • 375.

Ontslag op staande voet

Artikel 7:677 BW

In verband met onverwijldheid

Burgemeester

Manager A,B

 • 376.

Ontslag ambtenaar op overige gronden (niet managementfuncties)

Artikel 7:669 lid 3 sub c t/m i BW

i.o.m. Manager A,B en m.u.v. de functie manager A,B en C, beleidsadviseur A, projectleider A.

De kantonrechterprocedure geldt.

Burge-meester

Manager A,B,C

 • 377.

Ontslag ambtenaar op overige gronden (managementfuncties)

Artikel 7:669 lid 3 sub c t/m i BW

De kantonrechterprocedure geldt.

Burgemeester

Manager A,B

 • 378.

Aanzegging ontslag bij tijdelijke arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd (niet managementfuncties)

Artikel 7:667 BW

i.o.m. manager A en m.u.v. de functie manager A,B en C, beleidsadviseur A, projectleider A.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 379.

Aanzegging ontslag bij tijdelijke arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd (managementfuncties)

Artikel 7:667 BW

 

Burgemeester

Manager A,B

 • 380.

Ontslag uit WSW dienstbetrekking

WSW

Alleen medewerkers in dienst bij gemeente Meppel (niet GR). Dit betreft alle vormen van ontslag volgens de cao WSW en het burgerlijk recht.

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 381.

Benoemen en ontslaan van leden van adviescommissies

Artikel 84 Gemeentewet

 

College

Manager A

Algemeen Directeur

 • 382.

Verstrekken overlijdensuitkering

Artikel 7:674 lid 2 BW jo. artikel 10.20 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 383.

Schorsen als ordemaatregel

Artikel 11.4 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 384.

Aangaan van overeenkomsten betreffende van werk naar werk

Artikel 9.6 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 385.

Uitvoering hfst 10A (bovenwettelijke werkloosheidsuitkering)

Hoofdstuk 10 CAO

Uitvoering BAN

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 386.

Besluiten inzake het opleggen van overige verplichtingen

Artikel 11.1 , 11.3 en 8.2 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 387.

Uitvoeren van het sanctiebeleid

Artikel 7:660 BW

Ter uitvoering van het opgestelde sanctiebeleid

Burgemeester

Manager A,B

 • 388.

Het maken en vastleggen van afspraken over opleiding en ontwikkeling

Hoofdstuk 8 CAO

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 389.

Wijziging rentepercentage hypothecaire lening ambtenaar

Artikel 6 Financieringsregeling huisvesting ambtenaren Meppel 1998

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 390.

Uitvoering van spaarloon- en levensloopregeling

Artikel 6a:1 e.v. levensloopregeling

Overgangsregeling tot 1 januari 2022 regeling vervalt daarna geheel

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 391.

Uitkering- en pensioen- wethouders

Wet APPA

 

Burgemeester

Manager A,B

 

4.2 Arbeidsomstandigheden

 • 392.

Aanstellen van personeel voor de BHV/IV organisatie

Artikel 3 lid 1 15 Arbowet

IV is interventie

BHV is bedrijfs- hulpverlener

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 393.

Het melden van een arbeidsongeval bij de toezichthouder

Artikel 9 Arbowet

 

Burgemeester

Manager A,B,C Beleidsadviseur D

 • 394.

Het aanpassen van de inrichting van de werkplek en /of het aanpassen van de werkzaamheden voor een werknemer met een structurele functionele beperking

Artikel 4 Arbowet

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 • 395.

Het opstellen en bijhouden van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie

Artikel 5 Arbowet

 

Burgemeester

Manager A,B,C

 

5. Sociaal

 

5.1 Kinderopvang

 • 396.

Het nemen van een besluit inzake een aanvraag tot registratie van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang.

Artikel. 1.45/1.46 Wet kinderopvang

 

College

Manager A,B,C

 • 397.

Het informeren van de houder van een kindercentrum of gastouderbureau dat er een wijziging in het register kinderopvang heeft plaatsgevonden.

Artikel 1.47 Wet kinderopvang

 

College

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C,D,E

Regiseur C,D,E

 • 398.

Het nemen van een besluit tot handhaving van de regelgeving neergelegd in de Wkkp en aanverwante regelgeving

Wet kinderopvang , H1, afd. 3 en H2, afd. 2; Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen;

Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Conform richtlijnen neergelegd in notitie handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Manager A,B,C

 • 399.

Het geven van uitvoering aan de Sociaal medische Indicatie (SMI) voor de kosten van kinderopvang

Wet kinderopvang

Richtlijn VNG:

- Jeugdverpleegkundigen

- GGD jeugdarts

- Gezinscoach

- VVE-toeleider of trajectconsult

College

Manager A,B,C

 • 400.

Het verstrekken van een aanvullende tegemoetkoming in de kosten aan doelgroep ouders

Wet kinderopvang, 

Artikel 8 lid 1 jo. artikel 19 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 401.

Het nemen van een besluit ten behoeve van kinderopvangtoeslag

Artikel 2.21 lid 1 sub a jo. lid 4 Wet hersteloperatie toeslagen

 

College

Manager A,B,C

Teammanager Sociaal Domein

 

5.2 Leerplicht en leerlingenvervoer

 • 402.

Het nemen van besluiten inzake een verzoek om vervangende leerplicht

Artikel 3a Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar aangewezen o.g.v. artikel 16 Leerplichtwet

College

Leerplichtambtenaar

Medewerker dienstverlening B,C

 • 403.

Het nemen van besluiten inzake een verzoek vervangende leerplicht laatste schooljaar

Artikel 3b Leerplichtwet

Artikel 9 Instructie voor de leerplichtambtenaren gemeente Meppel

Leerplichtambtenaar aangewezen o.g.v. artikel 16 Leerplichtwet

College

Leerplichtambtenaar

Medewerker dienstverlening B,C

 • 404.

Het nemen van besluiten voor het verlenen van vrijstelling bij voldoende ander onderwijs kwalificatieverplichtingen

Artikel 15 Leerplichtwet

Leerplichtambtenaar aangewezen o.g.v. artikel 16 Leerplichtwet

College

Leerplichtambtenaar

Medewerker dienstverlening B,C

 • 405.

Het nemen van besluiten op aanvragen om vervoersvoorzieningen

Artikel 8 lid 1 jo. artikel 22 t/m 32 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

Beleidsadviseur C,D Beleidsadviseur jeugd en Beleidsregisseur jeugd

 • 406.

Het vaststellen van wijzigingen in de aanspraak op vervoersvoorzieningen en eventueel opnieuw verstrekken van bekostiging vervoerskosten

Artikel 8 lid 1 jo. artikel 22 t/m 32 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 407.

Het nemen van een besluit tot verrekenen c.q. terugvorderen van ten onrechte genoten bekostiging

Artikel 11 lid 4 verordening sociaal domein

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 408.

Het inwinnen van (deskundigen)adviezen bij het aanvragen om leerlingenvervoer

Art 65 lid 4 Verordening sociaal domein

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening E

 

5.3 Re-integratie

 • 409.

Het aangaan van overeenkomsten inzake inkoop re-integratie trajecten

Artikel 8a Participatiewet, Verordening sociaal domein gemeente Meppel, artikel 160 Gemeentewet

Mits passend binnen de financiële kaders en binnen de grenzen van de budgethoudersregeling

College

Manager A,B,C

 • 410.

Het aangaan van de Service Niveau Overeenkomst (SNO)

Artikel 7 Participatiewet en Besluit Suwi

 

College

Manager A,B,C

 • 411.

Toekenning van premies gericht op arbeidsinschakeling

Artikel 10a lid 6 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 

5.4 Jeugd

 • 412.

Het nemen van een besluit tot verstrekking van een maatwerkvoorziening (in natura of pgb)

Artikel 2.3 ev. Jeugdwet en artikel 8 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 413.

Het weigeren van een voorziening op grond van de weigeringsgronden genoemd in de Jeugdwet.

Artikel 1.2 Jeugdwet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 414.

Het wijzigen of intrekken van een besluit tot verstrekking van een maatwerkvoorziening (in natura of pgb) en terugvordering van ten onrechte betaalde pgb en/of de geldwaarde van de ten onrechte genoten maatwerkvoorziening in natura.

Artikel 8.1.4 van de Jeugdwet jo. Art 11 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 415.

Registratie van de ontvangst van de hulpvraag of verwijzing, het verzamelen van alle voor het gesprek van belang zijnde gegevens en het maken van een afspraak voor een gesprek.

Artikel 2 Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel

De nadere regels jeugdhulp worden in 2019 overgebracht naar de verordening sociaal domein

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C,E

 • 416.

Het verrichten van onderzoek op basis van het familiegroepsplan naar de hulpvraag, het gewenste resultaat en mogelijke oplossingsrichtingen.

Artikel 5 verordening sociaal domein gemeente Meppel

Toezicht en coördinatie vindt plaats door Manager C.

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 417.

Het afzien van een vooronderzoek en gesprek in overleg met de jeugdige of zijn ouders.

Artikel 4 lid 4 Verordening Sociaal Domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 418.

Het voeren van het gesprek.

Artikel 5 Verordening sociaal domein Gemeente Meppel

Het familiegroepsplan wordt bij dit gesprek betrokken.

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 419.

Het geven van informatie over het gesprek, de eventuele ouderbijdrage en de vervolgprocedure en het vragen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 5 lid 3 verordening sociaal domein gemeente Meppel ,

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 420.

Het opstellen van het gespreksverslag en (indien noodzakelijk) gezinsplan en het verstrekken hiervan aan de jeugdige/ouders.

Artikel 6 verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 421.

Het inwinnen van advies bij specialisten t.b.v. de beoordeling aanvraag individuele voorziening of de voortgang hiervan.

Artikel 8 lid 9 verordening sociaal domein gemeente Meppel

Als hier kosten uit voortvloeien wordt niet eerder advies ingewonnen dan met een akkoord van de Manager C.

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 422.

Het verstrekken van jeugdhulp

Art 2:3 Jeugdwet

 

College

Manager A,B

Medewerker dienstverlening B,C

 • 423.

Het nemen van een besluit met betrekking tot de veiligheid van een kind.

Artikel 2.4. Jeugdwet

Advies van gedragswetenschapper.

College

Manager A,B,C

 • 424.

Overleg met bevoegd gezag van de school in geval er een individuele voorziening wordt getroffen.

Artikel 2.7 lid 1 Jeugdwet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 425.

Indienen van een pro forma zienswijze naar aanleiding van een aanwijzing door de Ministers.

Artikel 2.15 Jeugdwet

Het indienen van een “inhoudelijke” zienswijze blijft een bevoegdheid van het College.

College

Manager A,B,C

 • 426.

Het zo spoedig mogelijk treffen van een tijdelijke maatregel in spoedeisende gevallen (via Spoed4Jeugd).

Hoofdstuk 6 Jeugdwet

Als een maatregel wordt getroffen door de zorgverlener vindt indien mogelijk vooraf afstemming plaats met Manager C. Indien afstemming vooraf niet mogelijk is zal dit z.s.m. nadien plaats moeten vinden.

Zie ook samenwerkingsprotocol Gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming.

College

Manager A,B,C

 • 427.

Het doen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming.

Artikel 2.4 en artikel 3.1 Jeugdwet

Zie ook samenwerkingsprotocol Gemeenten en Raad voor de Kinderbescherming.

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 428.

Het voeren van overleg met de gecertificeerde instelling.

Artikel 3.5 lid 1 Jeugdwet

 

College

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 429.

Het doen van een verzoek aan de inspectie om een oordeel te geven over de beslissing van de jeugdhulpaanbieder.

Artikel 6.1.7 lid 2 Jeugdwet

 

College

Manager A,B,C

 • 430.

Indienen van een verzoek (bij de rechter) tot verkrijging van een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging voor gesloten jeugdhulp.

Artikel 6.1.8 Jeugdwet

Na consultatie gedragswetenschapper

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 431.

Gehoord worden door de kinderrechter ingeval van verlenen machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging of ingeval van een vervallenverklaring ogv artikel 6.1.7 Jeugdwet

Artikel 6.1.10 Jeugdwet

De Manager C beoordeelt of de aanwezigheid van de zorgverlener bij de hoorzitting noodzakelijk is.

Na consultatie gedragswetenschapper.

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

Beleidsadviseur C

 • 432.

Het verlenen van instemming aan jeugdhulpaanbieder tot schorsing/intrekking van de machtiging (ivm gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen).

Artikel 6.1.12 lid 5 Jeugdwet

Na consultatie gedragswetenschapper.

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 433.

Het doen van mededeling (aan de Raad voor de Kinderbescherming) van het vervallen van de machtiging en van het besluit dat geen nieuwe machtiging wordt aangevraagd na afloop van de geldigheidsduur.

Artikel 6.1.12 lid 6 Jeugdwet

Na consultatie gedragswetenschapper.

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 

5.5 Bijstand

 • 434.

Het nemen van een besluit tot het verlenen van bijstand en individuele inkomenstoeslag en het vaststellen van het recht op uitkering.

Artikel 7 lid 1 sub b, 8 en 11 en 35 Participatiewet+

artikel 7 & 8 verordening sociaal domein gemeente Meppel

Artikel 5, 15 Ioaw en Ioaz;

Artikel 2 Bbz, art. 2 Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 435.

Het nemen van een besluit tot het verlenen van bijstand bij zeer dringende redenen

Artikel 16 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 436.

Besluit verlagen van bijstand in verband met verwijtbaar gedrag

Artikel 8 en art 18 Participatiewet paragraaf 6.4. Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 437.

Het nemen van een besluit tot het opleggen, verlagen of afzien van een bestuurlijke boete

Artikel 18a Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 438.

Besluit opleggen of ontheffen van verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling

Artikel 9 Participatiewet en artikel 37 Ioaw en Ioaz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 439.

Het nemen van een besluit voor verlening individuele inkomenstoeslag

Artikel 7, en artikel 35 en 36 Participatiewet beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente Meppel

artikel 92. E.v. verordening sociaal domein gemeente Meppel.

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 440.

Vestigen krediethypotheek / Het laten doorhalen van gevestigde krediethypotheek

Artikel 50 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 441.

Verstrekken bijstand in de vorm van een geldlening

Artikel 48 en 51 Participatiewet

Ondertekenen schuldbekentenis

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 442.

Opschorten recht van bijstand/uitkering

Artikel 54 Participatiewet; Artikel 14 lid 5 Ioaw en Ioaz

Artikel 17 lid 1 en 2, 17a Ioaw en Ioaz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 443.

Herzien van het recht op bijstand/uitkering

Artikel 54 Participatiewet; Artikel 14 lid 2, 17 lid 3, 4 en 5 Ioaw en Ioaz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 444.

Intrekken recht op bijstand/uitkering

Artikel 54 Participatiewet: Artikel 14 lid 2, 17 lid 3, 4 en 5 Ioaw en Ioaz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 445.

Verstrekken bijstand als voorschot

Artikel 52 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 446.

Terugvordering van bijstand bedragen van meer dan €1.500

Artikel 58 en 59 Participatiewet; artikel 25 tot en met 26 Ioaw en Ioaz;

Artikel 44 t/m 47 Bbz;

Beleidsregels terug- en invordering participatiewet 2015 gemeente Meppel. Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 447.

Terugvordering van bijstand tot maximaal €1.500

Artikel 58 en 59 Participatiewet; artikel 25 tot en met 26 Ioaw en Ioaz;

Artikel 44 t/m 47 Bbz;

Beleidsregels terug- en invordering participatiewet 2015 gemeente Meppel Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 448.

Afzien van terugvordering bedragen van meer dan €1.500

Artikel 58 lid 7 participatiewet

Artikel 25 lid 6 Ioaw en Ioaz

Artikel 5 lid 1 Beleidsregels terug- en invordering participatiewet 2015 gemeente Meppel Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

 • 449.

Afzien van terugvordering tot maximaal €1.500

Artikel 58 lid 7 participatiewet

Artikel 25 lid 6 Ioaw en Ioaz

Artikel 5 lid 1 Beleidsregels terug- en invordering participatiewet 2015 gemeente Meppel Beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 450.

(Afzien van) verhaal van bijstand

Artikel 61 t/m 62i Participatiewet en artikel 13 Invorderingswet

Beleidsregels verhaal participatiewet 2015 gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

 • 551.

Vaststellen betalings- en aflossingsverplichtingen

Beleidsregels terugvordering en Beleidsregels verhaal

 

College

Manager A,B,C

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Medewerker dienstverlening B,C

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 • 452.

Besluit tot terugvordering en betaling bestuurlijke boete

Artikel 60 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 453.

Informatieplicht bij vermoeden misdrijf

Artikel 66 Participatiewet; Artikel 47 loaw en Ioaz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 454.

Door gemeente te verstrekken informatie

Artikel 67 Participatiewet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 455.

Het doen van aangifte in geval van ernstige fraude

Participatiewet en WvSr

 

Burge-meester

Manager A,B,C

Beleidsadviseur C

 • 456.

Verstrekking bedrijfskapitaal

Artikel 14 t/m 17 Bbz artikel 10 Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 457.

Omzetting bijstand om niet bij geldlening/borgtocht en bedrijfskapitaal

Artikel 21 en 22 Bbz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 458.

Opleggen en handhaven verplichtingen

Artikel 38 en 39 Bbz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 459.

Indienen en ondertekening verslag over de uitvoering en informatievoorziening Participatiewet/IOAW/IOAZ/Bbz

Artikel 77 en 78 Participatiewet

Artikel 54 en 55 Ioaw / Ioaz, artikel 54 Bbz, Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 460.

Indiening en ondertekening declaraties

IOAW/IOAZ/ BBZ

58 t/m 59a Ioaw en Ioaz, art, 48 tot en met 49 en 56 Bbz regeling financiering en uitvoeringskosten Ioaw/Ioaz/Bbz 2004, Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 461.

Omzetting bijstand om niet bij geldlening/borgtocht en bedrijfskapitaal

Artikel 21 en 22 Bbz

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

Consulent

Medewerker dienstverlening B,C

 • 462.

Opleggen en handhaven verplichtingen

Artikel 38 en 39 Bbz

Artikel 81, 100 en 111 verordening sociaal domein gemeente Meppel, Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C Medewerker dienstverlening B,C,D

 • 463.

Aanmaning betaling rente en aflossing

Artikel 40 Bbz, Tozo

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 464.

Incasso van vorderingen

Afd 10.1.1. Awb, § 6.4 en § 6.5 Participatiewet , § 5 Ioaw, § 5 Ioaz, hoofdstuk VI BBZ, Tozo

 

College

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 • 465.

Het inwinnen van inlichtingen over het inkomen

Afd 10.1.1. Awb, § 6.4 en § 6.5 Participatiewet, § 5 Ioaw, § 5 Ioaz ,hoofdstuk VI BBZ, Tozo

 

College

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 • 466.

Het leggen van vereenvoudigd derdenbeslag, beslag op roerende en onroerende zaken

Afd 10.1.1. Awb, § 6.4 en § 6.5 Participatiewet, § 5 Ioaw, § 5 Ioaz, hoofdstuk VI BBZ, Tozo

 

College

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 • 467.

Het indienen van een nota van heroverweging bij de commissie bezwaarschriften en vertegenwoordigen ter zitting van de bezwaarschriftencommissie

Afd 10.1.1. Awb, § 6.4 en § 6.5 Participatiewet, § 5 Ioaw, § 5 Ioaz, hoofdstuk VI BBZ

 

College

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 • 468.

Het voorbereiden van een verzoekschrift / verweerschrift bij de rechtbank en het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan ter zitting bij de mondelinge behandeling

Afd 10.1.1. Awb, § 6.4 en § 6.5 Participatiewet, § 5 Ioaw, § 5 Ioaz, hoofdstuk VI BBZ

 

College

Manager Volledige Ondersteuning Sociaal Domein (V.O.S.) Cannock Chase Public

Teamleider V.O.S.; Juridisch medewerker V.O.S.; Medewerker V.O.S.

 

5.6 Schuldhulp

 • 469.

Afgeven en ondertekening verklaring WSNP aan inwoners met een uitkering Participatiewet/IOAW/IOAZ

WSNP titel 3 artikel 285 lid f Faillissementswet

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 470.

Afgeven en ondertekening verklaring WSNP aan overige inwoners

WSNP titel 3 artikel 285 lid f Faillissementswet

 

College

Directeur Gemeenschappelijke Kredietbank

 • 471.

Beslissen over een verzoek tot toelating tot de schuldhulpverlening

Artikel 3 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Een verzoek kan worden toegewezen wanneer voldaan wordt aan o.m. artikel 3 van de beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Meppel. Een verzoek wordt geweigerd of beëindigd wanneer zich een grond voordoet genoemd in artikel 5 jo art. 4 resp. artikel 6 van de beleidsregels

College

Algemeen directeur Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)

Regiomanager GKB

 • 472.

Het opleggen van verplichtingen die samenhangen met de goede uitvoering van de aangeboden dienst schuldhulpverlening

Artikel 3 Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

 

College

Algemeen directeur Gemeenschappelijke Kredietbank (GKB)

Regiomanager GKB

 

5.7 Maatschappelijke ondersteuning

 • 473.

Het nemen van een besluit ten behoeve van een maatwerkvoorziening (in natura of pgb)

Artikel 2.3.5, 2.3.6 WMO 2015, Artikel 7 e.v. verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 474.

Het nemen van een besluit over een tijdelijke maatwerkvoorziening

Artikel 2.3.3 WMO 2015, Artikel 2 lid 3 Verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 475.

Intrekken recht op een maatwerkvoorziening

Artikel 2.3.10 WMO 2015, Artikel 11 lid 3 verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C Medewerker dienstverlening B,C

 • 476.

Terugvordering financiële tegemoetkoming maatwerkvoorziening

Artikel 2.4.1 WMO 2015, artikel 14 Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel 2015

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 477.

Verstrekken informatie aan Minister.

Artikel 2.5.2 WMO 2015

 

College

Manager A,B,C

 • 478.

Het aangaan en ondertekenen contracten uitbesteding vervoer, middelen, advisering en huishoudelijke hulp

Artikel 2.6.4 WMO 2015,

artikel 160 Gemeentewet

 

College

Manager A,B,C

 • 479.

Het nemen van een besluit ten behoeve van een maatwerkvoorziening (in natura of pgb)

Artikel 2.3.5, 2.3.6 WMO 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel 2015

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 480.

Het nemen van een besluit over een tijdelijke maatwerkvoorziening

Artikel 2.3.3 WMO 2015, Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel 2015

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B

 • 481.

Intrekken recht op een maatwerkvoorziening

Artikel 2.3.10 WMO 2015, artikel 14 Verordening maatschappelijke ondersteuning Meppel 2015

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 482.

Terugvordering financiële tegemoetkoming maatwerkvoorziening

Artikel 2.4.1 WMO 2015, Artikel 11 lid 4 verordening sociaal domein gemeente Meppel

 

College

Manager A,B,C

Medewerker dienstverlening B,C

 • 483.

Verstrekken informatie aan Minister.

Artikel 2.5.2 WMO 2015

 

College

Manager A,B,C

 • 484.

Het aangaan en ondertekenen contracten uitbesteding vervoer, middelen, advisering en huishoudelijke hulp

Artikel 2.6.4 WMO 2015, artikel 171 Gemeentewet

 

College, Burgemeester

Manager A,B,C

De functionaris genoemd in dit register die het mandaat, de volmacht of de machtiging mag uitoefenen wordt aangeduid met de officiële generieke functietitel volgens het functieboek. Om meer inzichtelijk te maken welke feitelijke medewerker betrokken is worden ook specifieke functienamen toegevoegd. Dit betekent echter niet dat de bevoegdheid alleen door die ambtenaar met de specifieke functie kan worden uitgeoefend.

Nota van toelichting

Toelichting op het Mandaat, volmacht en machtigingbesluit gemeente Meppel

Bestuurlijke visie op mandaat

Praktisch werken

Mandaat is een praktische vorm om besluiten nemen op een efficiënte klantgerichte manier. Omdat niet de bestuurders maar deskundige medewerkers kijken naar de te nemen beslissingen en de onderbouwing daarvan komt dit de snelheid en de kwaliteit ten goede.

Mandaat kan omschreven worden als de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen. Hierbij blijft de mandaatgever (het bestuursorgaan) niet alleen bevoegd om zelf te beslissen, maar hij blijft ook volledig verantwoordelijk voor alles wat de gemandateerde heeft gedaan of nagelaten binnen de grenzen van het verleende mandaat. In een enkel geval blijft het bestuursorgaan zelfs ook verantwoordelijk voor activiteiten verricht buiten de grenzen van het mandaat. Dit dient dan per geval te worden beoordeeld. Bij mandaatverlening is geen wettelijke grondslag nodig omdat er geen verschuiving van bevoegd- en verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan naar de gemandateerde plaatsvindt.

Belangrijke beslissingen door bestuurders te nemen

Maar, bestuurders zijn er om knopen door te hakken. Dus zodra een beslissing ingrijpende gevolgen heeft voor de betrokkene of voor de gemeente moet die beslissing op bestuurlijk niveau genomen kunnen worden. Bij mandaat hebben bestuurders daarom ook altijd de bevoegdheid om zelf te beslissen.

Politieke sensitiviteit van groot belang

Het zelfde geldt voor besluiten die politiek gevoelig zijn. Bestuurders zijn altijd ten volle verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en de genomen beslissingen. Daarom is het van belang dat zij in positie gebracht worden om die verantwoordelijkheid waar te maken. Dat vertrouwen om in positie te worden gebracht moet door de organisatie waargemaakt worden. Er zit een wederkerigheid in het geven van vertrouwen van het bestuur aan de organisatie; daarbij hoort ook het terugrapporteren en tijdig op de hoogte stellen van de betrokken bestuurder van consequenties van besluiten en overleg voordat besluiten worden genomen. De kwestie kan dan alsnog geagendeerd worden voor besluitvorming door het bestuursorgaan zelf, in plaats van mandaat.

Samenwerking bestuur en ambtenaren

Het komt daarom aan op een goed samenspel tussen ambtelijke organisatie en bestuurders. Daarin speelt vertrouwen een cruciale rol. De bestuurders moeten er te allen tijde van op aan kunnen dat zij door hun medewerkers worden ingelicht over besluiten met een politieke gevoeligheid of een groot belang.

Enerzijds kan de goede samenwerking worden geregeld door in het mandaatbesluit te bepalen welke bevoegdheden op ambtelijk niveau mogen worden uitgevoerd. Dit betekent automatisch dat andere bevoegdheden dus niet! door ambtenaren mogen worden uitgevoerd.

Anderzijds gaat het om vertrouwen wat niet met regels kan worden afgedwongen. Dit vertrouwen kan worden bevorderd door een aantal maatregelen die we treffen en afspraken die we als bestuur en ambtelijke organisatie met elkaar maken. Het is van belang dat de organisatie werk maakt van de afspraken en maatregelen: “vertrouwen komt te voet en gaat te paard” zegt men wel eens.

Teammanagers de spil

In de lijn van mandatering zitten meestal Teammanagers of managers. Van hen wordt in het bijzonder verwacht dat ze een antenne hebben voor politiek gevoelige onderwerpen. Daarom is het bij uitstek aan hen om de in mandaat verleende bevoegdheid niet uit te (laten) oefenen in gevallen van politieke gevoeligheid, maar dat aan de bestuurders over te laten. In geval van twijfel voert de Teammanager altijd overleg met de portefeuillehouder. Op deze manier is de portefeuillehouder ook bij afdoening in mandaat op de hoogte van wat er speelt.

Taken die op een lager functioneel niveau dan Teammanager zijn gemandateerd, zoals bijvoorbeeld het nemen van besluiten in individuele situaties worden onder de verantwoordelijkheid van de Teammanager uitgevoerd. Van de Teammanager verwachten we dan ook toezicht op de in mandaat genomen besluiten per dag of per week. Ook hoort daarbij dat hij zijn medewerkers alert maakt op politiek gevoelige onderwerpen.

Grip

Het bestuur zit er om te sturen. Het is dan ook noodzakelijk om het bestuur grip te geven op de gang van zaken in de organisatie. Wat wordt er allemaal ambtelijk besloten? Wat zijn de ontwikkelingen in die besluiten? Worden het er meer of minder? Levert het veel klachten of bezwaren op van burgers? Wat zegt de productie van besluiten over de te realiseren doelen uit bestuurlijke programma’s zoals bijvoorbeeld College-uitvoeringsplan en begroting? Het is zaak dat de organisatie het bestuur daarover geïnformeerd houdt.

Mandaatverlening

Wanneer mandaat niet wettelijk is uitgesloten en de aard van de bevoegdheid mandatering van de bevoegdheid niet in de weg staat dan is de mandaatverlening geïmpliceerd in de aan het bestuursorgaan toekomende bestuursrechtelijke bevoegdheid. In het tweede lid van artikel 10:3 Awb wordt aangegeven in welke gevallen de aard van de bevoegdheid zich in ieder geval tegen mandaatverlening zal verzetten. Daarnaast zal in elke situatie moeten worden beoordeeld of een bepaald mandaat zich wel verdraagt met de wettelijke regeling. De beslissing om een ander te machtigen om een bevoegdheid uit te oefenen is een op (publiekrechtelijk) rechtsgevolg gerichte rechtshandeling. Dat betekent dat als zo’n beslissing door een bestuursorgaan wordt genomen en op schrift wordt gesteld, we te maken hebben met een besluit in de zin van de Awb. Dat besluit strekt ertoe dat de gemandateerde zich tegenover de burger kan gedragen als vertegenwoordiger van de mandaatgever en dat zijn handelingen in principe tegenover de burger tot binding van de mandaatgever leidt.

Ingevolge artikel 10:5 Awb wordt bij het verlenen van een algemeen mandaaat de eis gesteld dat dit schriftelijk geschiedt. Dit impliceert dat ook de beëindiging van dit mandaat schriftelijk zal moeten plaatsvinden. Overige mandaatverleningen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gesteld. Het behoeft geen argumentatie dat het op schrift gestelde mandaat de voorkeur geniet.

Naast de eis van schriftelijkheid dient een krachtens mandaat genomen besluit te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen (art. 10:10 Awb).

Het verlenen van mandaat, als publiekrechtelijke rechtshandeling, zal draagkrachtig gemotiveerd moeten zijn. Wanneer er geen enkele noodzaak voor mandatering is, of wanneer er mandaat wordt verleend aan ambtenaren wier werkkring door redelijk oordelende mensen niet in verband kan worden gebracht met de gemandateerde bevoegdheden, zal de mandaatverlening rechtens onjuist kunnen worden geoordeeld. Daarnaast kan, wanneer namens een bestuursorgaan door een ambtenaar een beslissing wordt genomen terwijl hij niet kan aantonen dat hem de bevoegdheid is gemandateerd, de rechter achteraf constateren dat de beslissing onbevoegd is genomen.

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend. Ondermandaat houdt in dat aan de gemandateerde de bevoegdheid wordt gegeven om zelf een aan te wijzen die met de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid wordt belast. Bij ondermandaat gelden alle bepalingen die voor mandaat van toepassing zijn. Omdat de mandaatgever ten volle verantwoordelijk blijft, zal voor ondermandaat wel de eis gelden dat mandaatverlening door een gemandateerde enkel kan plaatsvinden met instemming van de mandaatgever. De eis blijkt ook uit artikel 10:9 Awb waarin is bepaald dat de mandaatgever kan toestaan dat ondermandaat wordt verleend.

Volmacht

Volmacht heeft betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen. In het algemeen is bij privaatrechtelijke rechtshandelingen het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing. Voorbeelden van privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn het sluiten van een overeenkomst (contract), het transport van een notariële akte, het vestigen van een zakelijk recht, het aanbesteden van een werk, het kopen van een computer.

Bedacht moet worden dat het gaat om gevallen waarin de gemeente als (publiekrechtelijke) rechtspersoon volgens het privaatrecht deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, zoals ieder ander natuurlijke of rechtspersoon.

De gevolmachtigde handelt niet namens een bestuursorgaan, zoals bij mandaat, maar namens de (publiekrechtelijke) rechtspersoon gemeente.

In de Gemeentewet wordt de vertegenwoordiging van de gemeente als rechtspersoon geregeld (art. 171 Gemeentewet). Deze vertegenwoordiging gaat alleen om die gevallen waarin de gemeente als rechtspersoon (volgens privaatrecht) aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. De gemeente doet dit vooral in het privaatrechtelijk rechtsverkeer, maar het kan ook in een strafrechtelijke procedure of in het bestuursrecht het geval zijn. Als de gemeente een overeenkomst sluit, of in rechte verschijnt, is het nodig dat een persoon van vlees en bloed voor de rechtspersoon optreedt en de nodige (rechts) handelingen verricht.

Machtiging

De machtiging heeft betrekking op andere handelingen dan een publiekrechtelijke handeling (een besluit) of een privaatrechtelijke rechtshandeling. Het betreft feitelijke handelingen niet gericht op enig rechtsgevolg. Voorbeelden zijn het opmaken en verzenden van schriftelijke stukken (correspondentie), het in ontvangst nemen of uitreiken van stukken, het deelnemen aan een overleg, het horen en het doen van mededelingen. Onder machtiging wordt ook verstaan de bevoegdheid tot vertegenwoordiging in rechte.

Schakelbepaling volmacht en machtiging

Artikel 10:12 Awb bepaalt dat de regels van de afdeling 10.1.1 Awb van overeenkomstige toepassing zijn op het verlenen van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtigingen tot het verrichten van feitelijke handelingen. Mandaat kan worden gezien als de publiekrechtelijke tegenhanger van de privaatrechtelijke volmacht. Mandaat, volmacht en machtiging hebben allen betrekking op vertegenwoordiging.

In de praktijk wordt vaak geen expliciet onderscheid gemaakt tussen deze bevoegdheden. Met de schakelbepaling wordt voorkomen dat onnodig verschillende regelgeving geldt voor voornoemde soorten aan vertegenwoordiging.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In dit artikel worden onder meer de begrippen mandaat, volmacht en machtiging omschreven. Voor de begrippen mandaat en volmacht is aangesloten bij de omschrijving in artikelen 10:1 Awb respectievelijk 3:60 van het Burgerlijk Wetboek.

Het mandaatregister is omgezet naar lijsten die niet meer specifiek zijn toegeschreven naar een bepaalde afdeling. In plaats daarvan zijn de lijsten geclusterd naar opgaven. Dit voorkomt dat elke verschuiving in taakstelling tussen afdelingen leidt tot een noodzakelijke aanpassing in de lijsten. Dat is van belang in verband met de ontwikkelingen binnen de gemeentelijke organisatie richting opgavegericht werken.

Artikel 2

Bij het verlenen van mandaat, volmacht of machtiging wordt ter wille van de duidelijkheid van de bevoegdheidsverdeling de eis gesteld dat deze bevoegdheid uit een schriftelijk stuk (de mandaat-, volmacht- en machtigingenlijst) blijkt. Op deze wijze zijn degenen die betrokken zijn bij besluiten of handelingen van een bestuursorgaan in staat na te gaan of mandaat, volmacht of machtiging is verleend.

Met ingang van dit mandaatbesluit zijn ook bevoegdheden van de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar opgenomen in het mandaatregister.

Mandaat, volmacht of machtiging kan enerzijds worden verleend aan een met name genoemd persoon dan wel aan een bepaalde functie. Om praktische redenen is gekozen voor de laatste benadering. In de meeste gevallen wordt in dit besluit de bevoegdheid rechtstreeks gemandateerd aan de managers (manager B). Ingevolge art. 10:9 Awb bestaat de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat. Op ondermandaat zijn dezelfde bepalingen van toepassing. Voor het ondermandaat is toestemming van de oorspronkelijke mandaatverlener noodzakelijk.

Het overdragen van bevoegdheden van het college aan leden van het college heeft een uitdrukkelijke grondslag in artikel 168 Gemeentewet. Indien een bevoegdheid wordt gemandateerd aan één of meer wethouders blijft de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid berusten bij het college.

Een besluit of handeling heeft vaak een financiële component. Het is dan ook logisch dat een verleend mandaat, of een verleende volmacht of machtiging ook betrekking heeft op de bevoegdheid om te beschikken over de daarvoor benodigde financiële middelen. De Budgethoudersregeling gemeente Meppel is hierop van toepassing.

Het besluiten op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht wordt gemandateerd aan een manager/alg. directeur (manager A, B), echter alleen in die gevallen dat het besluit op het bezwaarschrift niet-ontvankelijk, ongegrond en ongegrond met aanpassing van de motivering zal luiden, e.e.a. conform het advies van de Commissie bezwaar. Het mandaat is met deze restrictie in de mandaatlijsten verwerkt. In alle overige gevallen (bij advies gegrond al dan niet gepaard gaand met in de plaats stelling nieuw besluit van het bestreden besluit) blijven college of burgemeester het bevoegde orgaan om een beslissing op het bezwaarschrift te nemen. In verband met de door de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven distantie (art 10:3 Awb) is er geen onder- mandaat in de mandaatlijsten opgenomen voor bijvoorbeeld Teammanager of medewerker.

In het mandaatregister wordt de bevoegdheid om te besluiten namens de gemeente, college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren, gemandateerd aan een manager echter met de beperking dat het uitsluitend om de verwerende actie in de procedures mag gaan, dat het geen civiele procedures mogen betreffen, en dat het besluit altijd gepaard moet gaan met een voorafgaande juridische toets.

Artikel 3

In dit artikel wordt de wijze van verlening van het mandaat, volmacht en machtiging geregeld. De verdere uitwerking staan in de bij dit besluit behorende lijsten.

Op dit moment is het mogelijk alle besluiten, overeenkomsten e.d. digitaal te ondertekenen en te versturen. Het ondertekenen met de natte handtekening moet derhalve mogelijk blijven voor gevallen waarin dit wettelijk noodzakelijk is of dringend gewenst door de ontvanger.

Artikel 4

In dit artikel wordt de vervanging geregeld. De gemandateerde wordt zoveel mogelijk vervangen door een collega met dezelfde functie en rol in de organisatie. Als zo’n collega niet beschikbaar is wordt vervanging gezocht in de hiërarchische lijn en kan een Teammanager of manager van de gemandateerde het mandaat uitoefenen. Ook tijdelijke medewerkers kunnen zaken in mandaat afdoen mits zij de daarvoor geldende regels en instructies onderschrijven en zij daarvoor een opdracht hebben gekregen van een leidinggevende.

Artikel 5

Gemandateerde bevoegdheden van verschillende medewerkers moeten in samenhang uitgeoefend worden als de situatie daarom vraagt. De vraag van de burger of belanghebbende is leidend in de manier waarop de organisatie het antwoord levert. Dat vereist samenwerking tussen verschillende disciplines in grotere en ingewikkeldere kwesties. Als gemandateerde medewerkers in onderling overleg niet kunnen komen tot een gedragen afweging dienen zij hun bevoegdheid niet langer zelf uit te oefenen, maar de kwestie voor te leggen aan het bestuursorgaan dat de beslissing neemt. In het voorstel aan het bestuursorgaan komt een integrale afweging te staan die het bestuursorgaan kan betrekken in het te nemen besluit.

Artikel 6

Mandaat is in principe in alle gevallen mogelijk met uitzondering van de gevallen genoemd in het tweede lid van artikel 10:3 Awb. Dit artikel regelt (niet limitatief) de gevallen waarbij mandaat niet is toegestaan. In aanvulling hierop zijn in dit artikel bevoegdheden weergegeven die niet in aanmerking komen voor mandatering.

Artikel 7

In dit artikel worden voorschriften gegeven voor het vastleggen van genomen besluiten. Het doel ervan is dat deze steeds vindbaar zijn en dat duidelijk is wat de juridische status van het document is. Ook is voorgeschreven dat een besluit moet voldoen aan de vormvereisten die de Awb voorschrijft.

Het vierde lid ziet op het feit dat het mandaatregister nu verwijst naar generieke functieomschrijvingen. Dat betekent dat in de praktijk veel functionarissen aangesteld zijn met dezelfde functie. Het is niet wenselijk dat mandaten kunnen worden uitgeoefend door medewerkers die inhoudelijk geen betrokkenheid of deskundigheid bezitten. Daarom is als eis gesteld dat mandaten alleen worden uitgeoefend als dat bij de gewone werkzaamheden van deze medewerker hoort en zij daar een dienstopdracht voor hebben. In het gebruikelijke overleg tussen medewerker en leidinggevende worden werkafspraken gemaakt over de werkzaamheden waar de betreffende medewerker mee belast wordt. Daar sluit dit artikel op aan.

Artikel 8

Een besluit wordt op grond van de Awb bekendgemaakt. Besloten is om op grond van artikel 2:15 Awb de elektronische weg te openen voor het bestuurlijke verkeer. Het elektronische verkeer vindt plaats via het omgevingsloket en de gemeentelijke website. Stukken worden ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Elektronisch ingediende verzoeken worden elektronisch afgehandeld. Bestuurlijk verkeer in papieren vorm wordt niet langer ondertekend met een natte handtekening, maar met een elektronische handtekening. Een uitzonderingsmogelijkheid is gelaten voor gevallen waarin het wettelijk verplicht of dringend gewenst is of algemeen gebruikelijk om een natte handtekening te plaatsen.

Er worden instructies gegeven voor de redactie en vorm van uitgaande besluiten om de eenvormigheid van gemeentelijke correspondentie te bevorderen.

Artikel 9

Spreekt voor zich.

Artikel 10

Enkele mandaten aan niet ondergeschikte partijen laten we ongewijzigd omdat de uitgebreide vorm met omschrijvingen van taken voorwaarden en functionarissen zich niet eenvoudig leent voor opname in een register. Denk bijvoorbeeld aan het mandaat voor de regionale uitvoerings dienst (RUD).