Gemeente Voorst - Aanvullende beleidsregels voor verlening van structurele subsidies van bescheiden omvang

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Gemeente Voorst - Aanvullende beleidsregels voor verlening van structurele subsidies van bescheiden omvang

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

overwegende dat het gewenst is aanvullende beleidsregels vast te stellen voor verlening van structurele subsidies van bescheiden omvang;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2004 gemeente Voorst,

besluiten vast te stellen: Aanvullende beleidsregels voor verlening van structurele subsidies van bescheiden omvang.

1. Reikwijdte beleidsregels

Deze aanvullende beleidsregels zijn van toepassing op subsidieverlening uit hoofde van de beleidsregels:

  • subsidie jeugd en jongeren;

  • subsidie kunst en cultuur;

  • subsidie ouderenwerk;

  • subsidie welzijnsactiviteiten.

2. Definitie 'bescheiden omvang'

Onder structurele subsidie van bescheiden omvang wordt verstaan een structurele subsidie van niet meer dan € 10.000 per jaar.

3. Meldingsplicht wijzigingen

Rechthebbenden op een structurele subsidie van bescheiden omvang zijn verplicht om wijzigingen die zijn opgetreden en die van invloed zijn op het recht op of de hoogte van de subsidie binnen twee weken aan de gemeente te melden.

4. Jaarlijkse aanvraag stilzwijgend

Indien een rechthebbende op een structurele subsidie van bescheiden omvang niet voor 15 november in een subsidiejaar melding heeft gedaan van een wijziging die van invloed is op het recht op of de hoogte van de subsidie wordt hij geacht een (stilzwijgende) aanvraag voor voortzetting van de subsidieverlening in het opvolgende jaar te hebben gedaan. Indien de rechthebbende een melding heeft gedaan die van invloed is op de hoogte van de subsidie wordt de subsidiehoogte voor het opvolgende jaar hieraan aangepast.

5. Verleend en gelijk vastgesteld en uitbetaald

Een structurele subsidies van bescheiden omvang worden met de verlening gelijk vastgesteld en uitbetaald.

6. Mogelijkheid controle

Het college kan de besteding van subsidie steekproefsgewijs controleren

7. Indexering subsidiebedragen

Over de structurele subsidies van bescheiden omvang wordt jaarlijks een indexering toegepast overeenkomstig het prijsindexcijfer in de programmabegroting van de gemeente.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst in de vergadering van 12 mei 2020.

E.J.M. van Leeuwen, secretaris

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester