Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de amateurkunst (Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021)

Geldend van 01-08-2020 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels inzake het aanvragen van subsidie ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de amateurkunst (Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021)

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021

Nummer: …….

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021’

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  amateurkunst: iedereen die niet beroepshalve actief is in een kunstdiscipline;

 • b.

  organisaties: rechtspersonen met als statutaire doelstelling de uitoefening en/of bevordering van amateurkunst;

 • c.

  deskundig artistiek begeleider: persoon die beschikt over de voor de betreffende discipline vereiste opleiding en/of aantoonbare kwalificaties en ervaring;

 • d.

  ASVL: Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

 • e.

  start van de activiteit: datum waarop de activiteiten van deskundige artistiek begeleider aanvangen.

 • f.

  nieuwe aanvrager: organisatie die in de afgelopen 5 jaar niet eerder een aanvraag heeft ingediend voor subsidie met betrekking tot deze regeling of voorgaande regelingen die gericht waren op deskundigheidsbevordering amateurkunst;

 • g.

  vrijwilligerswaardering: een waardering in natura verstrekt door de organisatie aan vrijwilligers die medewerking verlenen aan de activiteit.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten waarvan de uitvoering plaatsvindt in 2021 of de daaropvolgende jaren en voor zover passend binnen het gestelde in de ASVL van de gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

De regeling richt zich op het bevorderen van amateurkunst door het inschakelen van een deskundig artistiek begeleider (of begeleiders) ten behoeve van deskundigheidsbevordering en kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie voor de beoefening van amateurkunst in de gemeente Lelystad.

Artikel 4. Doelen

De activiteiten, genoemd onder artikel 3, hebben als doel de organisatie beter invulling te geven aan de beoefening van amateurkunst in de gemeente Lelystad en dragen bij aan:

 • a.

  de vergroting van de belangstelling voor de beoefening van amateurkunst in de gemeente Lelystad; en/of

 • b.

  de actieve cultuurparticipatie van de inwoners van de gemeente Lelystad; en/of

 • c.

  de ontwikkeling en versterking van het culturele klimaat in de gemeente Lelystad, in het bijzonder op het gebied van amateurkunst.

Artikel 5. Doelgroep

Voor een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze regeling komen uitsluitend organisaties in aanmerking:

 • a.

  die geen winstoogmerk hebben; en

 • b.

  die statutair gevestigd zijn in de gemeente Lelystad.

Artikel 6. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag tot verlenen van een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad, ingediend minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voor de start van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2. De aanvraag tot verlenen van subsidie kan niet eerder worden ingediend dan vanaf 1 augustus voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen dienen direct betrekking te hebben op de activiteit. Dit zijn:

 • a.

  bruto loonkosten van de deskundig artistiek begeleider;

 • b.

  werkgeverslasten van de deskundig artistiek begeleider;

 • c.

  (onkosten)vergoedingen van de deskundig artistiek begeleider.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

Kosten die in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking komen:

 • a.

  reis- en verblijfskosten;

 • b.

  cateringkosten;

 • c.

  bestuurs- en administratiekosten;

 • d.

  kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • e.

  de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

Artikel 9. De aanvraag

In aanvulling op het gestelde in artikel 8 van de ASVL moet de aanvrager de volgende gegevens bij zijn aanvraag overleggen:

 • a.

  bewijsstukken die de deskundigheid of vakbekwaamheid van de betreffende persoon/personen aantonen;

 • b.

  contracten tussen de rechtspersoon en de deskundige persoon/personen inzake de afspraken omtrent inzet en beloning;

 • c.

  omschrijving op welke wijze de gesubsidieerde activiteit bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 4.

Artikel 10. Hoogte van de subsidie

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 500,- per vereniging per jaar.

 • 2. Het onder lid 1 opgenomen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

 • 3. De gerealiseerde subsidiabele kosten zijn bepalend voor de vaststelling van de subsidie. De vastgestelde subsidie kan nooit hoger zijn dan de verleende subsidie.

Artikel 11. Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks, voorafgaand aan het subsidiejaar, het subsidieplafond vast.

Artikel 12. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings- intrekkings- of terugvorderingsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de ASVL komt een aanvrager niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd, een winstoogmerk heeft;

 • b.

  het college in het betreffende subsidiejaar voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager;

 • c.

  de activiteit niet voornamelijk is gericht op de inwoners uit de gemeente Lelystad;

 • d.

  de gesubsidieerde activiteit niet wordt uitgevoerd in het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verstrekt.

Artikel 14: Eindverantwoording

In aanvulling op hoofdstuk 6 van de ASVL, dient bij de eindverantwoording tevens een bewijs dat de activiteit heeft plaatsgevonden, beschikbaar te zijn.

Artikel 15: Aanvullende verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger verleent alle medewerking aan evaluatie en monitoring;

 • 2. De subsidieontvanger meldt onmiddellijk iedere wijziging ten opzichte van de gegevens die bij de aanvraag zijn overgelegd.

 • 3. De subsidiabele kosten dienen aantoonbaar te zijn middels facturen en bijbehorende bancaire afschrijving. In het geval van een contante betaling dient hiervan een onderbouwing te zijn in de vorm van een door beide partijen ondertekende kwitantie (voorzien van tenminste de NAW gegevens begunstigde) en een onderbouwing van de pinopname van de bankrekening van de subsidiënt.

 • 4. Subsidies < € 5.000,- worden op basis van artikel 12 van de ASVL doorgaans direct vastgesteld. Indien blijkt dat de subsidiabele kosten lager zijn dan begroot, dient hiervan actief melding te worden gemaakt. De subsidie wordt dan opnieuw vastgesteld.

Artikel 16. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 5, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunst 2021’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking vanaf 1 augustus 2020 en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2021 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. De ‘Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen’ treedt uit werking per 1 januari 2021 voor zover hierna niet van wordt afgeweken.

 • 4. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen’ van toepassing.

 • 5. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel plaatsvinden in 2020, worden behandeld overeenkomstig de ‘Subsidieregeling deskundigheidsbevordering amateurkunstverenigingen’.

Ondertekening

Lelystad, 16 juni 2020

het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,