Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de adviesraad sociaal domein (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Achtkarspelen)

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de adviesraad sociaal domein (Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Achtkarspelen)

de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelet op het bepaalde in artikel 4.2.5 van de Jeugdwet, artikel 2.1.3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en artikel 47 van de Participatiewet,

overwegende dat inwoners, specifiek cliënten en hun vertegenwoordigers moeten worden betrokken bij het beleid van het Sociaal Domein en de uitvoering daarvan;

besluit

vast te stellen:

de Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Artikel 1 begripsbepaling

 • a. Adviesraad Sociaal Domein: de raad die de belangen, die te maken hebben met het sociaal domein behartigt van inwoners van de gemeente Achtkarspelen en die aan het college van B&W adviseert met betrekking tot de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 • b. Sociaal Domein: het samenspel van activiteiten dat is gericht op gezondheid, welzijn, zorg, armoede, schulden, meedoen en veilig opgroeien.

 • c. Cluster Sociaal Domein: de onderdelen van de ambtelijke organisatie die de werkzaamheden binnen het Sociaal Domein uitvoeren.

 • d. Gevraagd advies: het verzoek van het college over alle beleidszaken aangaande het sociaal domein aan de Adviesraad Sociaal Domein

 • e. Ongevraagd advies: het advies dat de Adviesraad Sociaal Domein op eigen initiatief aan het college uitbrengt.

 • f. College: het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen.

 • g. Ambtenaar: medewerker uit het team Advies en Ontwikkeling Sociaal van de gemeente Achtkarspelen.

 • h. Kerngroep: groep van onafhankelijke inwoners van de gemeente Achtkarspelen, met diverse achtergronden en expertise.

 • i. Themagroep: groep van inwoners, ervaringsdeskundigen en professionals met specifieke affiniteit of expertise op een bepaald thema.

Artikel 2. Doel, taken en positie van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich ten doel om gevraagd en ongevraagd onderbouwd advies te geven aan het college, waarin de belangen van (specifieke) doelgroepen zijn benoemd, om zo gedegen besluitvorming te bevorderen binnen het sociaal domein in de gemeente.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein heeft als taak om met zijn adviezen een bijdrage te leveren aan de vorming, uitvoering, controle en evaluatie van beleid dat ontwikkeld wordt ten behoeve van het sociaal domein.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein heeft de volgende rollen:

  • a.

   Het informeren en gevraagd of ongevraagd adviseren van het college over kansen en knelpunten die zij voorziet bij voorgenomen beleid inzake gezondheid, welzijn, zorg, armoede, schulden, meedoen en veilig opgroeien.

  • b.

   Het informeren en gevraagd of ongevraagd adviseren van het college over kansen en knelpunten die zij signaleert bij de uitvoering van beleid op het terrein van gezondheid, welzijn, zorg, armoede, schulden, meedoen en veilig opgroeien.

  • c.

   De Adviesraad Sociaal Domein brengt waar mogelijk een samenhangend, integraal advies uit over de beleidsonderwerpen genoemd in artikel 2.3a en 2.3b.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein functioneert in zijn advisering onafhankelijk van de gemeente.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over individuele klachten, bezwaarschriften en andere zaken.

Artikel 3. Overleg tussen college en de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Het college of een delegatie daarvan heeft tenminste eenmaal per jaar overleg met (een delegatie van) de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. Alle deelnemers aan het overleg hebben de bevoegdheid om alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening betreffen op de agenda te laten zetten.

Artikel 4. Advisering, informatie en adviestermijnen

 • 1. Uitgangspunt is dat het college de Adviesraad Sociaal Domein tijdig bij de besluitvorming in het sociaal domein betrekt, voor zover mogelijk bij de start van een nieuwe beleidscyclus.

 • 2. Het college vraagt gericht advies bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van beleidsplannen, verordeningen en beleidsregels en de uitvoering van het sociaal domein die onder de verantwoordelijkheid van het college valt.

 • 3. De adviesraad heeft door middel van het ongevraagd adviseren het recht tot initiatiefnemen, met inachtneming van artikel 2.3, over alle aangelegenheden die het beleid, de uitvoering en de kwaliteit van de dienstverlening door het Cluster Sociaal Domein betreffen.

 • 4. Uitgangspunt is dat de Adviesraad Sociaal Domein zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes weken na de adviesaanvraag, het advies aanlevert.

 • 5. Het college zendt ter informatie stukken aan de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6. Het college voegt het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie van het college daarop als bijlage toe aan raadstukken.

 • 7. De Adviesraad Sociaal Domein krijgt een schriftelijke reactie vanuit het college of en waarom het advies al dan niet overgenomen is. Dit gebeurt tevens mondeling, waarbij dit ook telefonisch kan zijn) op het moment dat een advies niet wordt overgenomen.

Artikel 5. Samenstelling, benoeming en zittingsduur van de leden Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De voorzitter, secretaris, penningmeester en de leden van de kerngroep van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners van de gemeente Achtkarspelen.

 • 2. De leden van de themagroepen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners en/of actief betrokken bij de gemeente Achtkarspelen.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein werft en selecteert in overleg met de ambtenaren van de gemeente haar nieuwe leden, de voorzitter, de secretaris en de penningmeester en doet een voordracht aan het college.

  • a.

   De voorzitter, penningmeester en de secretaris worden benoemd op voordracht van een sollicitatiecommissie bestaande uit vier leden van de Adviesraad Sociaal Domein, alsmede een vertegenwoordiger namens het college.

  • b.

   De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden benoemd door het college.

  • c.

   Bij de opstart van de nieuw te vormen Adviesraad Sociaal Domein wordt een onafhankelijke voorzitter benoemd die geen geschiedenis kent in zowel de voormalige cliëntenraad als de WMO-adviesraad.

  • d.

   Voor de werving en selectie van de voorzitter, secretaris, penningmeester en leden van de Adviesraad Sociaal Domein is een profielschets opgesteld.

 • 4. Per twee jaar treedt 1/3 van de kerngroep van de Adviesraad Sociaal Domein af. Dit geldt voor de leden. De zittingsduur kan maximaal zes jaren zijn.

  • a.

   Een potentieel lid kan voor een periode van drie maanden meedraaien, waarna het besluit tot benoeming al dan niet volgt.

  • b.

   De Adviesraad Sociaal Domein stelt een rooster van aftreden op voor een goede balans tussen continuïteit en vernieuwing.

 • 5. De Adviesraad Sociaal Domein werft en selecteert in overleg met de ambtenaren van de gemeente de leden voor de themagroep(en).

 • 6. De leden vormen een afspiegeling van in ieder geval de wetten die gelden binnen het sociaal domein (in ieder geval de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning), bekleden geen vertegenwoordigende functie namens een politieke partij in de gemeente, zijn geen lid van het college of de gemeenteraad en zijn niet in dienst van de gemeente Achtkarspelen. Ze hebben ook geen zakelijke binding met de gemeente Achtkarspelen voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

 • 7. Het lidmaatschap van de leden eindigt:

  • a.

   Op eigen verzoek;

  • b.

   Door overlijden;

  • c.

   Door ernstig verzuim of disfunctioneren;

  • d.

   Doordat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor benoeming;

  • e.

   Door het bereiken van de maximale zittingsduur;

Artikel 6. Taken voorzitter, penningmeester en secretaris

 • 1. De voorzitter zit de vergaderingen voor en treedt op als vertegenwoordiger namens de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2. De secretaris geeft vorm aan het secretariaat van de Adviesraad Sociaal Domein, stuurt uitnodigingen en zorgt voor het notuleren van vergaderingen.

 • 3. De penningmeester draagt zorg voor het opstellen van de begroting en/of jaarverslag waarin de verrichte activiteiten door de raad en daarmee het uitgegeven budget wordt verantwoord, houdt toezicht op de rechtmatigheid van de gedane uitgaven en inkomsten en verricht de betalingen namens de adviesraad sociaal domein.

 • 4. Er worden afspraken gemaakt over plaatsvervanging van de voorzitter, penningmeester en secretaris in het huishoudelijk regelement.

Artikel 7. Budget, middelen en contactpersoon

 • 1. Voor het uitvoeren van de taken van de Adviesraad Sociaal Domein wordt in de gemeentelijke begroting een budget opgenomen. Het toegekende budget, inclusief secretariële ondersteuning kan niet meer bedragen dan het maximumbedrag dat is vastgesteld in de gemeentebegroting voor cliëntenparticipatie in de Adviesraad Sociaal Domein. Onderstaande posten komen voor declaratie in aanmerking:

  • a.

   Vacatiegelden, deze worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Het vacatiegeld voor de voorzitter en de leden van de kerngroep verschilt. Jaarlijks komen maximaal 20 vergaderingen in aanmerking voor vacatiegeld.

  • b.

   Deskundigheidsbevordering, inclusief lidmaatschap en/of contributies;

  • c.

   Vergaderfaciliteiten, inclusief kantoorbenodigdheden;

  • d.

   Kosten voor externe advisering;

  • e.

   Reiskostenvergoeding

  • f.

   Het budget voorziet in maximaal acht uur secretariële ondersteuning per maand.

 • 2. De gemeente beheert de budgetten. Er wordt gewerkt met een begroting en maandelijks kunnen de kosten gefactureerd worden.

 • 3. De Adviesraad Sociaal Domein dient jaarlijks voor 1 juni een begroting bij het college in voor het daaropvolgende jaar.

 • 4. Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid wordt jaarlijks voor 1 maart door de adviesraad schriftelijk verantwoording afgelegd door middel van een financieel en inhoudelijk jaarverslag van het voorgaande jaar.

 • 5. Voor de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein stelt de gemeente een goed bereikbare en toegankelijke vergaderlocatie ter beschikking.

 • 6. Het college wijst een ambtenaar aan die namens haar als contactpersoon voor de Adviesraad Sociaal Domein zal fungeren en haar vergaderingen kan bijwonen.

Artikel 8. Huishoudelijk Reglement en werkwijze kerngroep en themagroepen

 • 1. De kerngroep stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin de werkwijze van de Adviesraad Sociaal Domein nader wordt uitgewerkt en vastgelegd.

 • 2. De kerngroep evalueert jaarlijks met het college van B&W over het functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 3. De kerngroep vergadert maandelijks, of zoveel meer of minder als een meerderheid van de leden noodzakelijk achten. De vergaderingen zijn openbaar.

 • 4. De kerngroep kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering of een gedeelte van de vergadering.

Artikel 9. Verantwoording

Jaarlijks vóór 1 maart brengt de Adviesraad Sociaal Domein een inhoudelijk en financieel verantwoordingsverslag uit aan het college van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in de financiële verantwoording tevens verslag uitgebracht over de besteding van het door het college beschikbaar gestelde budget.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Bij geschillen over de toepassingen van de verordening en in gevallen, waarin deze niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.

 • 2. De Adviesraad Sociaal Domein dient vertrouwelijk om te gaan met de informatie die zij krijgt. In sommige gevallen is sprake van geheimhoudingsplicht.

 • 3. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden getracht een VOG bij aanstelling aan te leveren.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Achtkarspelen’;

 • 5. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2020. Met ingang van deze datum worden de ‘Verordening Cliëntenraad Werk & Inkomen’ en de ‘verordening Wmo-raad gemeente Achtkarspelen’ ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 4 juni 2020.

De griffier,

Mevr. J.W. van Hoppe MPM

De plv. voorzitter,

Mevr. A.G. Zandbergen-Beishuizen