Nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad (Beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer)

Geldend van 25-06-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad (Beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer)

Z-2018/051216

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelet op het Besluit omgevingsrecht (artikel 6.5, derde lid);

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020;

overwegende;

dat voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo), de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo wordt afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening, niet wordt verleend dan nadat de gemeenteraad van de gemeente waar het project geheel of in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd, heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft, tenzij artikel 3.2, aanhef en onder b van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) of artikel 3.36 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is;

dat de gemeenteraad op grond van artikel 6.5, derde lid van het Bor bevoegd is categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) niet is vereist;

besluit vast te stellen de:

Nadere Regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad

Artikel 1 Gebiedsaanduiding conform bijlage 1 bij deze regeling

 • 1. Waar in deze regeling verwezen wordt naar gebied I wordt bedoeld het als gebied I aangeduide gebied op de kaart opgenomen als bijlage bij deze regeling.

 • 2. Waar in deze regeling verwezen wordt naar gebied II wordt bedoeld het als gebied II aangeduide gebied op de kaart opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Algemeen

 • 1. Een vvgb is niet vereist bij een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo, mits de aangevraagde activiteit past binnen kaderstellend beleid waarover reeds door de gemeenteraad is besloten.

 • 2. Een vvgb is niet vereist bij een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo die niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en het gemeentelijk planologisch beleid en derhalve wordt afgewezen.

Artikel 3 Specifiek voor gebied I

In de volgende gevallen is een vvgb niet vereist bij een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo:

 • a. het oprichten en/of gebruiken van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer of de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • b. het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijgebouwen op één locatie, tot een maximale bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van 2500 m²;

 • c. het uitbreiden van een bestaand gebouw, waarbij de bestemming niet wijzigt en de bestaande bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) met maximaal 50 % wordt uitgebreid;

 • d. het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van het bouwen;

 • e. het oprichten of uitbreiden en/of gebruiken van bouwwerken, geen gebouw zijnde, tot een hoogte van maximaal 15 meter.

Artikel 4 Specifiek voor gebied II

In de volgende gevallen is een vvgb niet vereist bij een aanvraag om toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° van de Wabo:

 • a. woningbouw conform de provinciale ruimte voor ruimte regeling;

 • b. bijbehorende bouwwerken.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

Het Beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer van 3 oktober 2013 wordt ingetrokken per de datum dat deze regeling in werking treedt.

Artikel 6 Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van de regeling die gold voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na die waarop deze bekend is gemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere Regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2020.

De griffier,

O. van Kolck

De voorzitter,

G.E. Oude Kotte