Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020

Geldend van 01-07-2020 t/m heden

Intitulé

Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020

Artikel 13b

Opiumwet

Beleidsregels van de burgemeester van Stein voor de toepassing van artikel 13b Opiumwet bij woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of lokalen behorende erven.

De burgemeester van Stein,

overwegende:

dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of lokalen behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of lijst II (behorende bij de Opiumwet) wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

dat de wettekst van artikel 13b Opiumwet als volgt luidt: “1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf: a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.”;

mede gelet op hetgeen is neergelegd in het “Convenant Integrale aanpak van hennepteelt in de Westelijke Mijnstreek”;

besluit:

het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2011”, vastgesteld d.d. 1 december 2010, in te trekken en het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020” vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Lid 1: a. Harddrugs: alle middelen die vermeld worden in lijst I behorende bij de Opiumwet. b. Softdrugs: alle middelen die vermeld worden in lijst II behorende bij de Opiumwet. c. Handelshoeveelheid harddrugs: meer dan 0,5 gram harddrugs. d. Handelshoeveelheid softdrugs: meer dan 5 gram softdrugs of een hoeveelheid van meer dan 5 hennepplanten. e. Voorbereidingshandeling harddrugs: het voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, van de Opiumwet. f. Voorbereidingshandeling softdrugs: voorhanden hebben van een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 11a Opiumwet.

Artikel 2 Algemeen

Lid 1: Als beleidsuitgangspunt wordt als regel gekozen voor het opleggen van een last onder bestuursdwang en niet voor het opleggen van een dwangsom. Een last onder bestuursdwang is een directer middel dat, in tegenstelling tot een dwangsom, binnen een concreet gestelde begunstigingstermijn tot feitelijke beëindiging van de overtreding leidt.

Lid 2: Bij het opleggen van een last onder bestuursdwang wordt in principe gekozen voor sluiting van de woning/het lokaal. Dit moet als de meest effectieve maatregel worden beschouwd om de met de Opiumwet strijdige situatie te doen beëindigen en herhaling ervan te voorkomen. Bij wijze van uitzondering kan in concrete gevallen, waar het middel van sluiting niet adequaat of niet evenredig is, bekeken worden welke andere bestuursrechtelijke maatregel dient te worden toegepast. Lid 3: De sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op basis van artikel 13b Opiumwet en de overige daarmee samenhangende maatregelen, kan uitsluitend toepassing krijgen op basis van schriftelijke bewijsstukken.

Lid 4: Als begunstigingstermijn wordt een periode van 72 uur aangehouden waarbinnen betrokkene zelf in de gelegenheid is om gehoor te geven aan de opgelegde last. Bij lokalen geldt dat binnen het eerste uur van deze 72 uur de klanten uit de inrichting dienen te worden verwijderd.

Lid 5: Indien er feitelijk tot sluiting wordt overgegaan zal de woning/het lokaal voor eenieder ontoegankelijk worden gemaakt. Lid 6: De duur van de sluiting is afhankelijk van de aard van het pand (woning/lokaal), de zwaarte van de overtreding en van de vraag of de woning/het lokaal reeds eerder gesloten is geweest en varieert van een sluiting voor drie maanden tot een sluiting voor onbepaalde tijd. Hierbij wordt verwezen naar de bijgevoegde handhavingsmatrix, onder artikel 5.

Lid 7: De onderhavige beleidsregel met betrekking tot de toepassing van artikel 13b Opiumwet vormt een richtlijn waarvan de burgemeester in voorkomende gevallen kan afwijken. Lid 8: Voor het toepassen van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt verwezen naar aanwezigheid van verdovende middelen op lijst I en II van de Opiumwet. Op lijst II is hennep in al zijn verschijningsvormen opgenomen, hiervan zijn alleen de zaden uitgesloten. Lid 9: Met betrekking tot de omschrijving van het “verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben” van verdovende middelen volgt uit het woord “daartoe” dat de enkele aanwezigheid van verdovende middelen (waaronder hennep in al zijn verschijningsvormen) ten behoeve van verkoop, aflevering of verstrekking de bevoegdheid verschaft tot sluiting. Teneinde een last onder bestuursdwang te kunnen opleggen is het niet vereist dat de verdovende middelen daadwerkelijk zijn verhandeld. Lid 10: Bij toepassing van de bevoegdheid voortvloeiende uit artikel 13b Opiumwet wordt aansluiting gezocht bij de artikelen 2, 3, 10 en 11 Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet. Concreet betekent dit dat sprake is van een overtreding in de zin van dit beleid bij een hoeveelheid softdrugs van meer dan 5 gram, bij een hoeveelheid van meer dan 5 hennepplanten en bij een hoeveelheid harddrugs van meer dan 0,5 gram. Lid 11: Een wijziging in de huursituatie wordt als niet ter zake doende beschouwd indien deze wordt aangebracht nadat het voornemen tot opleggen van een last onder bestuursdwang is uitgegaan. De ratio hierachter is dat de verhuurder niet met het plaatsen van andere huurders onder de genoemde last kan uitkomen. Het is immers op dat moment nog steeds noodzakelijk de loop van een dergelijk pand af te halen, het enkel plaatsen van nieuwe huurders leidt niet tot het voorkomen van herhaling van een met de Opiumwet strijdige situatie.

Artikel 3 Lokalen  Softdrugs

Lid 1: Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt volstaan met een waarschuwing dat de verkoop, aflevering of verstrekking, en/of de voorbereidingshandeling, dient te worden gestaakt.

Lid 2: Indien binnen 3 jaar, nadat sprake is van de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, wordt het lokaal gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor de duur van 12 maanden.

Lid 3: Indien binnen 3 jaar na de tweede constatering wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- en/of harddrugs en/of een voorbereidingshandeling, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.Harddrugs

Lid 4: Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt het lokaal zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

Lid 5: Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

Lid 6: Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor de duur van 6 maanden. Indien hierna binnen 3 jaar wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- of harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling soft- of harddrugs, dan wordt het lokaal gesloten voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van een vergunning wordt bovendien de leidinggevende schriftelijk opgeroepen voor het horen van diens visie over de geconstateerde feiten en wordt het voornemen tot intrekken van de vergunning bekendgemaakt. Wanneer geen nieuwe feiten worden aangevoerd, wordt de vergunning ingetrokken.

Artikel 4 Woningen  

Softdrugs

Lid 1: Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt volstaan met een waarschuwing dat de verkoop, aflevering of verstrekking, of de voorbereidingshandeling, dient te worden gestaakt.

Lid 2: Indien binnen 3 jaar, nadat sprake is van de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 3 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 6 maanden.

Lid 3: Indien binnen 3 jaar, na de tweede constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft-/harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling soft-/harddrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 12 maanden.

Lid 4: Indien binnen 3 jaar, na de derde constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft-/harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling soft-/harddrugs, wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft-/harddrugs, of een voorbereidingshandeling soft-/harddrugs, dan wordt de woning gesloten voor onbepaalde tijd.

Harddrugs

Lid 1: Indien er bij de eerste constatering sprake is van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 3 maanden.

Lid 2: Indien binnen 3 jaar, na de eerste constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, opnieuw een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt een overtreding geconstateerd ten aanzien van softdrugs, en/of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 3 maanden.

Lid 3: Indien binnen 3 jaar, na de tweede constatering van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft-/harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling soft-/harddrugs, een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van softdrugs, of een voorbereidingshandeling softdrugs, dan wordt de woning gesloten voor de duur van 6 maanden. Wordt binnen 3 jaar na de tweede constatering wederom een overtreding geconstateerd ten aanzien harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling harddrugs, dan wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor de duur van 12 maanden.

Lid 4: Indien binnen 3 jaar na de derde overtreding van het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft- en/of harddrugs, en/of een voorbereidingshandeling, wederom een overtreding wordt geconstateerd ten aanzien van soft- en/of harddrugs, of een voorbereidingshandeling, wordt de woning zonder waarschuwing gesloten voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Handhavingsmatrix

Het vorenstaande resulteert in de onderstaand handhavingsmatrix :

*

Artikel 6 Overgangsregeling

Ten aanzien van de woningen en lokalen waarbij een overtreding van de Opiumwet is geconstateerd vóór de datum van inwerkingtreding van het onderhavige “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020”, wordt nog bestuurlijk ingegrepen conform het “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2011” zoals vastgesteld op 1 december 2010. Dat betekent dat op strafbare voorbereidingshandelingen als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3 of artikel 11a Opiumwet pas bestuurlijk wordt ingegrepen bij constatering van deze overtreding op of na de datum van inwerkingtreding van het onderhavige Damoclesbeleid.

Dit beleid is afgestemd tussen de partners van de lokale driehoek.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2020.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Damoclesbeleid Gemeente Stein 2020”.

Stein, 26 mei 2020

­

Ondertekening

Mevr. M.F.H. Leurs-MordangDe Burgemeester van Stein


Noot
*

[Tabel]

[Rij 1]

[Cel 1]

Overtreding

[Cel 2]

Lokalen

[Cel 3]

Woningen

[Rij 2]

[Cel 1]

[Cel 2]

Softdrugs

[Cel 3]

Harddrugs

[Cel 4]

Softdrugs

[Cel 5]

Harddrugs

[Rij 3]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Cel 3]

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 4]

[Cel 1]

1

[Cel 2]

Waarschuwing

[Cel 3]

12 maanden

[Cel 4]

Waarschuwing

[Cel 5]

3 maanden

[Rij 5]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Cel 3]

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 6]

[Cel 1]

2

[Cel 2]

Softdrugs: 6 maanden

[Cel 3]

Softdrugs: 6 maanden

[Cel 4]

Softdrugs: 3 maanden

[Cel 5]

Softdrugs: 3 maanden

[Rij 7]

[Cel 1]

[Cel 2]

Harddrugs: 12 maanden

[Cel 3]

Harddrugs: onbepaalde tijd

[Cel 4]

Harddrugs: 6 maanden

[Cel 5]

Harddrugs: 6 maanden

[Rij 8]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Cel 3]

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 9]

[Cel 1]

3

[Cel 2]

Onbepaalde tijd

[Cel 3]

Onbepaalde tijd

[Cel 4]

Softdrugs: 6 maanden

[Cel 5]

Softdrugs: 6 maanden

[Rij 10]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Cel 3]

[Cel 4]

Harddrugs: 12 maanden

[Cel 5]

Harddrugs: 12 maanden

[Rij 11]

[Cel 1]

[Cel 2]

[Cel 3]

[Cel 4]

[Cel 5]

[Rij 12]

[Cel 1]

4

[Cel 2]

Onbepaalde tijd

[Cel 3]

Onbepaalde tijd

[Cel 4]

Onbepaalde tijd

[Cel 5]

Onbepaalde tijd