Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

Geldend van 19-06-2020 t/m heden

Intitulé

Wijziging Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 16 juni 2020, kenmerk 4.4/2020001292, team Landelijk Gebied, tot wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, Kaart D3 Natuurnetwerk Nederland

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 136, leden 1 en 2, van de Provinciewet artikel 4.1, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening;

gelet op de artikelen 105, 143 en 145 van de Provinciewet;

gelet op artikel 1.12, lid 2, van de Wet natuurbescherming;

gelet op artikel 2.28, leden 3 en 4, van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe;

gelet op artikel 2.10.2, lid 1, van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

gelet op de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening;

overwegende dat jaarlijks de Provinciale omgevingsverordening, kaart D3 Natuurnetwerk Nederland wordt geactualiseerd;

BESLUITEN:

de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 2 juli 2019, kenmerk 4.5/2019001602, Provinciaal Blad 4858 van 2019, als volgt te wijzigen.

Artikel I

De bij de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe behorende kaart zoals weergegeven onder D3 wordt vervangen door de NNN-kaart 2020, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel II

Dit besluit is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.9922.NNNpovDrenthe20WG-VA01.

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het Provinciaal Blad.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 18 juni 2020

Toelichting

Het Natuurwetwerk Nederland (NNN) is een landelijk netwerk van natuur- en agrarische gebieden met een speciale natuurkwaliteit. Het netwerk bestaat zowel uit afzonderlijke natuurgebieden als uit verbindingszones die deze natuurgebieden met elkaar verbinden.

Het is gebruikelijk om jaarlijks de NNN-kaart te actualiseren. Voor een juiste toepassing van het beschermingsregime van het NNN en een goede subsidieverlening voor natuurbeheer is het van belang de NNN-kaart actueel te houden. De actualisatie van de NNN-kaart 2020 bestaat uit het verwerken van enkele kleine wijzigingen.

Op grond van artikel 4.1, lid 6, van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 van 14 februari 2020 tot en met 26 maart 2020 ter inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren te brengen. In totaal zijn er achttien zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend. Op basis van de zienswijzen is de NNN-kaart 2020 op een aantal onderdelen aangepast. Er is een perceel toegevoegd aan het NNN en een aantal percelen zijn uit de begrenzing van het NNN gehaald. U kunt de wijzigingen raadplegen via www.provincie.drenthe.nl/natuurnetwerk

Het ontwerp Natuurbeheerplan, versie 2021 heeft tegelijk met het ontwerpbesluit NNN-kaart 2020 ter inzage gelegen. In reactie hierop hebben wij zienswijzen binnengekregen. Een van de zienswijzen heeft als gevolg een aanpassing van de NNN-kaart 2020. Het gaat hier om een perceel dat begrensd wordt met het beheertype N00.01 Nog om te vormen naar natuur op de ambitiekaart van het Natuurbeheerplan. Het perceel ligt echter buiten het NNN. Alleen binnen het NNN zijn subsidiemogelijkheden voor natuurontwikkeling. Daartoe dient dit perceel ook aan het NNN te worden toegevoegd.

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

afbeelding binnen de regeling

Ondertekening