Subsidie tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel

Geldend van 26-06-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidie tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel

Doel:

Deze regeling heeft als doel de winkelstructuur in het centrum van Sint-Michielsgestel te versterken via o.a. het beschikbaar stellen van een subsidie voor concentratie van detailhandel in het kernwinkelgebied, waarvoor een bedrag van maximaal € 50.000,- beschikbaar is in de begroting.

Overwegende dat:

 • -

  In de economische visie 2020-2030 ”Ruimte voor ondernemerschap” wordt ingezet op de ontwikkeling van vitale dorpskernen en compacte centra;

 • -

  Het is in verband daarmee wenselijk dat in het kernwinkelgebied van SMG ondernemers worden gehuisvest van buiten het kernwinkelgebied, afkomstig uit Sint-Michielsgestel;

 • -

  Het gaat om een pilot van twee jaar;

 • -

  Exact twee jaar na inwerkingtreding van deze regeling een evaluatie plaats zal vinden door het college ter afronding van de pilot;

 • -

  Het beschikbare budget daartoe middels tegemoetkoming in de verplaatsingskosten feitelijk zal worden besteed;

 • -

  Het daarvoor noodzakelijk is onderstaande regeling vast te stellen.

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • b.

  Raad: raad van de gemeente Sint-Michielsgestel.

 • c.

  Kernwinkelgebied: het gebied zoals gearceerd op de kaart in bijlage 1.

 • d.

  Rechthebbende: de ondernemer die de winkel exploiteert zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel.

 • e.

  Subsidie: een bijdrage ineens in de kosten voor doeleinden zoals omschreven in deze regeling.

 • f.

  Subsidieplafond: het maximale bedrag dat door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld voor het op grond van deze regeling verstrekken van subsidies voor het verhuizen van ondernemingen naar het kernwinkelgebied in Sint-Michielsgestel.

 • g.

  Onderneming: een winkel waarbij er in de bedrijfsvoering in overwegende mate sprake is van detailhandel/retail.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op:

 • a.

  het verstrekken van een subsidie voor het verplaatsen van een onderneming van buiten het compacte winkelcentrum van Sint-Michielsgestel, maar wel gelegen in de gemeente Sint-Michielsgestel, naar een nieuwbouw pand in het kernwinkelgebied van Sint-Michielsgestel;

 • b.

  de aanvraag voor een subsidie die wordt ingediend door de rechthebbende met toestemming van de eigenaar van het te betrekken winkelpand;

 • c.

  ondernemingen waarvan de rechthebbende niet reeds afspraken heeft gemaakt met de projectontwikkelaar over een (toekomstige) verhuizing naar het kernwinkelgebied.

Artikel 3 Subsidies

 • 1. Burgemeester en wethouder kunnen een eenmalige subsidie van € 10.000,-- toekennen voor de verplaatsingskosten. Dit bedrag geldt per onderneming.

 • 2. Een subsidie wordt toegekend voor het verplaatsen van een onderneming zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Behandeling

Burgemeester en wethouders behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Aanvraag subsidie

Artikel 5 Vereisten aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2022 worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. De schriftelijke aanvraag wordt in tweevoud ingediend bij burgemeester en wethouders. Hierbij worden de volgende stukken bijgevoegd:

  • a.

   (verhuis)plan dat een goed inzicht geeft in het te verlaten en te betrekken pand alsmede de termijn waarop dat plaatsvindt;

  • b.

   een uittreksel van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt welke winkelactiviteiten worden bedreven en wie rechthebbende is;

  • c.

   een door alle partijen getekende huurovereenkomst van minimaal twee jaar of een gewaarmerkte koopovereenkomst.

Toekennen subsidie

Artikel 6 Beslistermijn

Burgemeester en wethouders, of een door hen gemandateerd afdelingshoofd, nemen binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag een beslissing op het verzoek.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Er is een subsidieplafond van € 50.000.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

Artikel 8 Voorwaarden subsidie

 • 1. De subsidie wordt toegekend onder de voorwaarden dat:

  • a.

   op de datum van toekenning niet mag zijn begonnen met de uitvoering van de verplaatsingswerkzaamheden, tenzij burgemeester en wethouders van deze voorwaarde vooraf schriftelijk ontheffing hebben verleend;

  • b.

   binnen drie maanden na de verlening van de subsidie een aanvang moet zijn gemaakt met de uitvoering van de verplaatsingswerkzaamheden.

 • 2. De aanvrager beschikt over alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen om de onderneming te kunnen exploiteren.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Er wordt geen subsidie toegekend voor:

 • a.

  verhuizingen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet in het belang van het centrum van Sint-Michielsgestel, mede bezien in het licht van de leefbaarheid;

 • b.

  verhuizingen naar een pand dat wegens de bestemming daarvan niet geschikt is.

Artikel 10 Uitkering subsidie

De subsidie wordt binnen 4 weken na de datum van de verhuizing naar het kernwinkelgebied uitbetaald op een door de aanvrager opgegeven bankrekening.

Overige bepalingen

Artikel 11 Intrekking beschikking

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een beschikking geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   niet is voldaan aan de bij of krachtens deze regeling gestelde voorwaarden;

  • b.

   de subsidie is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken de beschikking in ieder geval in indien de aanvrager meldt dat de desbetreffende verplaatsing niet zal plaatsvinden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als door bijzondere omstandigheden de strikte toepassing van deze regeling, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, zou leiden tot een niet gerechtvaardigde uitkomst, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze regeling, mits de aard en strekking van deze regeling niet wordt aangetast.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op achtste dag na bekendmaking in het gemeenteblad en op de website www.officielebekendmakingen.nl en kan worden aangehaald als: Subsidie tot het verhuizen van ondernemingen naar kernwinkelgebied Sint-Michielsgestel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel op 2 juni 2020.

De secretaris,

M. van Rijswijk

De burgemeester,

H. Looijen

Bijlage 1.

afbeelding binnen de regeling