Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent uitvoeringsvoorwaarden financiële participatie zonne-energieprojecten (Beleidsregel financiële participatie zonne-energieprojecten)

Geldend van 18-06-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent uitvoeringsvoorwaarden financiële participatie zonne-energieprojecten (Beleidsregel financiële participatie zonne-energieprojecten)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van de directeur van 9 juni 2020, no. 20.0001072

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 160, eerste lid, onder d van de Gemeentewet; en

 • -

  hoofdstuk 4 van de Structuurvisie ‘Zon in de polder’;

B E S L U I T:

in te trekken de beleidsregel Uitvoeringsvoorwaarden financiële participatie van 21 april 2020:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Uitvoeringsvoorwaarden financiële participatie zonne-energieprojecten

Inleiding

In de structuurvisie Zon in de Polder beschrijven wij de kaders voor het oprichten van een grootschalig zonne-energieproject. Hierin is gesteld dat door de initiatiefnemer op vrijwillige basis een bijdrage gedaan wordt aan een duurzaamheidsfonds. Doel van dit fonds is om draagvlak voor grootschalige zonneparken te creëren bij alle inwoners van gemeente Noordoostpolder. Ook wordt gestreefd naar 50% lokaal eigenaarschap.

Dit conform de uitgangspunten in het Klimaatakkoord en het staat ook beschreven in de gedragscode ‘Zon op land’ van Holland Solar, brancheorganisatie zonne-energiesector.

Deze uitvoeringsvoorwaarden schrijven voor hoe hier invulling aan gegeven wordt.

Voorwaarden:

 • 1.

  Elk grootschalig zonne-energieproject levert een jaarlijkse participatiebijdrage per MWp opgesteld vermogen aan een door gemeente Noordoostpolder beheerd duurzaamheidsfonds.

  • a.

   Het college van Burgemeester & Wethouders stelt elke 5 jaar voor nieuwe projecten de hoogte van de bijdrage per MWp opgesteld vermogen vast.

  • b.

   De hoogte is € 500 per MWp opgesteld vermogen per jaar voor projecten die vergund worden in de periode 2020-2024.

  • c.

   De bijdrage wordt jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie conform de CPI-berekening door het CBS.

  • d.

   De bijdrage wordt jaarlijks voor 15 december aan de gemeente overgemaakt.

  • e.

   De jaarlijkse participatiebijdrage is de looptijd van de vergunning, waarbij 25 jaar het uitgangspunt is.

  • f.

   Er kan gekozen worden de participatiebijdrage in één keer in het eerste volledige kalenderjaar waarin het zonne-energieproject operationeel is, te voldoen. In dat geval is de omvang van de bijdrage 20 maal het verschuldigde jaarbedrag in het eerste jaar.

 • 2.

  De initiatiefnemer van een grootschalig zonne-energieproject geeft aan op welke wijze hij invulling geeft aan het streven om tot 50% lokaal ondernemerschap en eigenaarschap te komen. Dit staat los van de voorwaarden genoemd onder punt 1.

 • 3.

  Alle afspraken over de participatiebijdrage worden tijdens het vergunningsverlengingsproces vastgelegd in een privaatrechtelijke anterieure overeenkomst en ondertekend door betrokken partijen.

 • 4.

  Bij eigendomswisseling blijft de vergunningaanvrager verantwoordelijk om het restant van de participatiebijdrage zoals beschreven onder punt 1. af te dragen. Dit gebeurt door het restant van de bijdrage voor eigendomsoverdracht in één keer af te dragen conform 1.e.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: “Beleidsregel financiële participatie zonne-energieprojecten”.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op 16 juni 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 juni 2020.

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,