Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor nieuwe toeristisch-recreatieve activiteiten en/of producten ter versterking van de vrijetijdseconomie in Lelystad (Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020)

Geldend van 22-07-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels met betrekking tot verstrekking van subsidie voor nieuwe toeristisch-recreatieve activiteiten en/of producten ter versterking van de vrijetijdseconomie in Lelystad (Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020)

Intitulé

Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad

Nummer: 202034101

Het college van de gemeente Lelystad;

Gelet op:

- de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

- het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020’.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. De begripsomschrijvingen uit artikel 1 van de ASVL zijn onverkort van toepassing, een en ander voor zover daarvan in deze regeling niet vanaf wordt geweken.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de-minimisverordening: de Europese de-minimisverordeningen zoals genoemd onder het begrip “de-minimisverordening” in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

  • b.

   onderneming: een onderneming als bedoeld in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

  • c.

   ondernemer: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een onderneming in stand houdt.

  • d.

   organisatie: alle organisaties waaronder stichtingen en verenigingen die geen onderneming in stand houden.

  • g.

   vrijetijdseconomie; verblijfstoerisme (verblijf van tenminste één nacht) en dagrecreatie (activiteiten van minimaal één uur inclusief reistijd).

  • h.

   het verhaal van Lelystad: het DNA van Lelystad, namelijk: Nieuw Land, pioniersgeest en innovatie, hoofdstad van de nieuwe natuur.

  • i.

   onderscheiden gebieden: op zich staande gebieden binnen Lelystad welke differentiatie aanbrengen in het toeristisch-recreatief product, te weten Bataviakwartier, de Marker Wadden, de Oostvaardersplassen, Lelystad Airport, Natuurpark, Werkeiland, stadshart en Zuigerplaspos.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten, voor zover deze activiteiten passen binnen ‘Het Verhaal van Lelystad’ zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026.

Artikel 3. Subsidiecriteria

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor nieuwe toeristisch-recreatieve activiteiten en/of producten ter versterking van de vrijetijdseconomie in Lelystad

 • 2. De activiteit en/of het product moet bijdragen aan (de versterking van) de beleving van het verhaal van Lelystad zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026 .

 • 3. De activiteit en/of het product mag niet in strijd zijn met de profileringscriteria omschreven per onderscheiden gebied.

 • 4. De activiteit en/of het product dient duurzaam in stand gehouden te worden gedurende een periode van minimaal twee jaar.

 • 5. De activiteit en/of het product is voornamelijk gericht op bezoekers van buiten Lelystad.

 • 6. De activiteit en/of het product vindt plaats in de gemeente Lelystad.

 • 7. De activiteit en/of het product is erop gericht bij te dragen aan

  • a.

   het trekken van meer bezoekers; en/of

  • b.

   het verlengen van de tijdsduur van bezoekers; en/of

  • c.

   het verhogen van de bestedingen van de bezoekers.

 • 8. De subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan een toeristisch ondernemer die nog niet eerder in aanmerking is gekomen voor subsidie in het kader van deze subsidieregeling.

Artikel 4. Profileringscriteria

De profileringscriteria per onderscheiden gebied zijn als volgt vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026:

 • a.

  Batavia Kwartier:

 • diversiteit en kwaliteit in voorzieningenniveau

 • (inter)nationale uitstraling

 • aantrekkelijke openbare ruimte

 • b.

  Stadshart:

 • lokaal, groen en compact

 • smeltkroes van culturen

 • c.

  Natuurpark

 • Dagbezoek

 • Natuurbeleving

 • actief

 • d.

  Zuigerplasbos

 • actieve recreatie

 • kleinschalig

 • natuurbeleving

 • e.

  Lelystad Airport

 • hoge attractiedichtheid

 • actieve recreatie

 • high-tech testfaciliteiten

 • zakelijke bezoeker

 • f.

  Oostvaardersplassen en Poort Lelystad Oostvaardersplassen

 • Verrassend

 • Avontuur

 • Natuurbeleving

 • (verblijfs)recreatie

 • g.

  Werkeiland

 • Openluchtmuseum

 • ontstaansgeschiedenis

 • h.

  Marker Wadden

 • nieuw land

 • kleinschalige voorzieningen

 • strand

Bovenstaande criteria per gebied zijn vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2016-2026. Voor zes van de acht gebieden zijn de criteria nader uitgewerkt. In bijlage 1 staan deze criteria.

Artikel 5. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan ondernemingen en organisaties in de toeristisch-recreatieve sector (vrijetijdseconomie).

Artikel 6. Europees steunkader

 • 1. Deze regeling wordt uitgevoerd in lijn met de regels van de-minimisverordening.

 • 2. Bij de aanvraag dient de ondernemer een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring in, zoals in bijlage B bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Kosten die voor deze subsidie in aanmerking komen zijn de in redelijkheid gemaakte kosten die direct verband houden met de uitvoering van een nieuw product of activiteit zoals omschreven in artikel 3.

Artikel 8. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen in ieder geval:

 • a.

  personeel en eigen uren;

 • b.

  kosten die al op andere wijze zijn of worden gesubsidieerd;

 • c.

  reis- en verblijfskosten;

 • d.

  de aan de subsidie-aanvrager in rekening gebrachte BTW die door hem kan worden

 • teruggevorderd of op enigerlei wijze aan hem kan worden terugbetaald of gecompenseerd.

 • e.

  kosten mbt reclame en promotie zijn uitgesloten, indien na beoordeling van de aanvraag blijkt dat alleen kosten voor promotie en reclame in aanmerking komen voor subsidie, wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten.

 • 2. Het minimale subsidiebedrag is €1000,-.

 • 3. Het maximale subsidiebedrag is €5000,-.

Artikel 10. De aanvraag

 • 1. De verplichtingen zoals opgenomen in artikel 8 lid 3 onder e alsmede lid 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad zijn niet van toepassing.

 • 2. In aanvulling op het gestelde in artikel 8 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Lelystad moet de aanvrager de volgende gegevens bij zijn aanvraag overleggen:

 • a.

  een communicatie- en marketingparagraaf.

 • 3. Indien van toepassing:

 • a.

  door het bevoegd gezag afgegeven bestuursrechtelijke besluiten, met betrekking tot de (locatie van de) beoogde activiteiten, waaronder de benodigde vergunningen en ontheffingen;

 • b.

  privaatrechtelijke stukken met betrekking tot de (locatie van de) beoogde activiteiten, betreffende met derden gemaakte afspraken, waaronder overeenkomsten;

 • c.

  overige stukken met betrekking tot de (locatie van de) beoogde activiteiten, waaruit blijkt dat de subsidieverstrekking niet in strijd zal zijn met een wettelijk voorschrift, het algemeen belang of de openbare orde.

Artikel 11. Aanvraagtermijnen

 • 1. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend minimaal 8 weken voor de start van de activiteit en/of het product.

 • 2. Een subsidieaanvraag moet worden ingediend uiterlijk op 31 december 2021.

Artikel 12. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt €35.000.

 • 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden – met inachtneming van het bepaalde in lid 4-  in volgorde van de datum van ontvangst bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Indien de aanvrager met toepassing van het derde lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor de datum van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 5. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 13. Aanvullende weigerings-, intrekkingen-, en terugvorderingsgronden

 • 1. Indien niet voldaan wordt aan de regels van de-minimisverordening wordt de aanvraag afgewezen.

 • 2. Per kalenderjaar kan een ondernemer/organisatie 1 subsidieaanvraag doen.

 • 3. Binnen 12 maanden nadat de subsidie is verleend, moet het product of de activiteit waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Eindverantwoording subsidies tot en met € 5.000

Bij de eindverantwoording dient de subsidie-ontvanger te overleggen:

 • 1.

  Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht; en

 • 2.

  Een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en resultaten inclusief toelichting op eventuele verschillen; en

 • 3.

  Een financieel verslag waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen de begrote en werkelijke kosten van de activiteiten en wordt een toelichting gegeven op de eventuele verschillen.

Artikel 15. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan bepalingen uit deze subsidieregeling buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, m.u.v. art. 5 Europees steunkader.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: “subsidieregeling Vrijetijdseconomie Lelystad 2020”

Ondertekening

Lelystad, 19 mei 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,

Profileringscriteria per onderscheiden gebied

Bijlage bij subsidieregeling vrijetijdseconomie Lelystad

Een van de criteria om beroep te doen op deze regeling is dat de activiteit en/of het product niet in strijd mag zijn met de profileringscriteria per onderscheiden gebied. In artikel 4. Profileringscriteria van de subsidieregeling vrijetijdseconomie Lelystad worden acht onderscheiden gebieden en hun profileringscriteria genoemd. In deze bijlage worden voor zes van deze gebieden de criteria nader toegelicht.

Batavia Kwartier

 • diversiteit en kwaliteit in voorzieningenniveau

 • (inter)nationale uitstraling

 • aantrekkelijke openbare ruimte

Batavia Kwartier biedt een premium totaalbeleving voor jong en oud met een stijlvolle shopbeleving, uniek cultureel aanbod, gezellige horeca, een moderne haven en goede voorzieningen. In Batavia Kwartier geniet u van een compleet dagje uit in een ontspannen omgeving aan het water. Dit is gericht op de volgende doelgroepen: gezinnen/families met kinderen, vijftigplussers, watersportrecreanten en cruisepassagiers.

Stadshart:

 • lokaal, groen en compact

 • smeltkroes van culturen

Het stadshart is vooral een aantrekkelijke en prettige plek om te zijn waar de beleving centraal staat naast het winkelen.

Natuurpark

 • dagbezoek

 • natuurbeleving

 • actief

Natuurpark Lelystad biedt met haar wilde dieren in een natuurlijke leefomgeving, goed begaanbare paden en natuurgerichte activiteiten een educatieve natuurbeleving, aantrekkelijk voor jong en oud op zoek naar rust, plezier of meer verdieping. Dit is gericht op de volgende doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen en vijftigplussers.

Lelystad Airport

 • hoge attractiedichtheid

 • actieve recreatie

 • high-tech testfaciliteiten

 • zakelijke bezoeker

Lelystad Airport richt zich vooral op de bezoeker die geïnteresseerd is in technologie, luchtvaart en mobiliteit.

f. Oostvaardersplassen

 • verrassend

 • avontuur

 • natuurbeleving

 • (verblijfs)recreatie

Poort Lelystad is een avontuurlijk startpunt van de Oostvaardersplassen waar je verrast wordt door de overweldigende natuur en waar je je kunt onderdompelen in de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Hier ontdek je de wildernis. Doelgroepen die wij hiermee aan willen trekken zijn doelgroepen die zich graag onderdompelen in de natuur en geïnteresseerd zijn in cultuur historie. Dit kan aan de hand van spanning en uitdaging of juist rust en sereniteit.

g. Werkeiland

 • Openluchtmuseum

 • ontstaansgeschiedenis

Het Werkeiland is het historische startpunt van het nieuwe land Flevoland, waar polderarbeiders land gewonnen hebben vanuit het water en de eerste woon-werkgemeenschap ontstond. Trotse en gastvrije bewoners en ondernemers laten u de pioniersgeest van Lelystad beleven, terwijl u ontspant en geniet van de weidsheid aan het water. Dit is gericht op gezinnen met jonge kinderen, vijftigplussers en watersporters