Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidiering COVID-19 maatregelen gastvrijheidssector (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector)

Geldend van 06-11-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent subsidiering COVID-19 maatregelen gastvrijheidssector (Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector)

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 136 eerste lid van de Provinciewet bekend dat zij het volgende besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

Overwegende dat:

zij als beleid hebben vastgesteld dat Flevolandse ondernemingen uit de gastvrijheidssector financieel tegemoet moeten worden gekomen in de kosten die zij noodzakelijk moeten maken om te voldoen aan de COVID-19 maatregelen zoals die door de regering zijn afgekondigd;

deze tegemoetkoming in de vorm van een subsidie kan worden verstrekt;

de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 een procedureel kader geeft voor het verstrekken van subsidie voor activiteiten die passen in het provinciaal beleid;

in deze Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 aan Gedeputeerde Staten de bevoegd is toegekend om nadere regels vast te stellen die onder meer betrekking hebben op subsidiecriteria;

het wenselijk is om voor het beschikbaar stellen van een subsidie aan Flevolandse ondernemingen uit de gastvrijheidssector voor de door hen te treffen COVID-19 maatregelen , deze nadere regels vast te stellen;

gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende ‘Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht.

 • b.

  Asf: Algemene subsidieverordening Flevoland 2012.

 • c.

  De-minimis verordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1).

 • d.

  De-minimis verklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de De-minimisverordening of andere De-minimisverordeningen heeft ontvangen.

 • e.

  Flevolandse MKB ondernemingen uit de gastvrijheidssector: fysiek in Flevoland gevestigde MKB ondernemingen die vallen onder onderstaande SBI-codes (2008 versie 2019):

  Logiesverstrekking [55.xxx]

  • Hotel-restaurants 55.10.1

  • Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 55.10.2

  • Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 55.20.1

  • Jeugdherbergen en vakantiekampen 55.20.2

  • Kampeerterreinen 55.30

 • Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx]

  • Restaurants 56.10.1

  • 56.10.2 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, ijssalons, eetkramen e.d.

 • Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen [59.xxx]

  • Bioscopen 59.14

 • Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen [77.xxx]

  • Verhuur van sport- en recreatieartikelen 77.21

  • Verhuur en lease van schepen 77.34

 • Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx]

  • Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus 79.90

 • Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx]

  • Zeil- en surfscholen 85.51.1

 • Kunst [90.xxx]

  • Beoefening van podiumkunst 90.01.1

  • Theaters en schouwburgen 90.04.1

  • Evenementenhallen 90.04.2

 • Musea, galerie/expositie [91.xxx]

  • Musea 91.02.1

  • Kunstgalerieën en –expositieruimten 91.02.2

  • Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 91.04.1

  • Natuurbehoud 91.04.2

 • Sport en recreatie [93.xxx]

  • Zwembaden 93.11.1

  • Verzorgen van vistochten 93.19.3

  • Pret-en themaparken 93.21.1

  • Jachthavens 93.29.1

  • Overige recreatie (rest)(geen jachthavens) 93.29.9

 • Wellness en overige dienstverlening [96.xxx]

  • Sauna’s, solaria, baden e.d. 96.04

 • f.

  Onderneming: bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtsvormen die een economische activiteit uitoefenen. Hiervan zijn rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld uitgezonderd. Als een onderneming wordt beschouwd de groep of fiscale eenheid waartoe de aanvrager behoort.

 • g.

  Kosten: er is sprake van kosten wanneer de onderneming de factuur van de leverancier heeft ontvangen, ingeboekt en betaald heeft voor het einde van de looptijd van deze regeling.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel Flevolandse ondernemingen uit de gastvrijheidssector te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de anderhalve-meter-economie zodat zij op een verantwoorde wijze de bedrijfsactiviteiten uitvoeren en inwoners en gasten buiten Flevoland kunnen ontvangen.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor:

 • a.

  materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege de door het Rijk en RIVM vastgestelde COVID-19 richtlijnen;

 • b.

  kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

Artikel 4: Niet subsidiabele kosten

Niet subsidiabel zijn:

 • a.

  Werkzaamheden, die door de ondernemer of medewerkers in dienst van de onderneming worden uitgevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

 • b.

  Kosten die worden doorbelast vanuit een andere instelling/onderneming, waarbij uit de gegevens van de KvK blijkt dat deze wordt bestuurd door één of meer dezelfde bestuursleden/eigenaren.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan MKB Flevolandse ondernemingen zoals benoemd in artikel 1e.

Artikel 6 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de nadere regels worden ingediend.

 • 2. Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Artikel 7 Aanvraag

De aanvrager dient de subsidieaanvraag in door middel van elektronisch formulier op de website www.flevoland.nl/loket/subsidies/subsidie-aanvragen/eenmalige-subsidie

Daarnaast moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

 • a.

  een door beide partijen getekende offerte of opdrachtbevestiging van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of facturen met betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;

 • b.

  een ingevulde de-minimisverklaring;

 • c.

  een kopie bankafschrift;

 • d.

  een machtigingsformulier indien gebruik wordt gemaakt van een intermediair.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • a.

  de activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en richtlijnen, zoals vermeld op de website van de Rijksoverheid;

 • b.

  de kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020 en voor 1 december 2020;

 • c.

  de aanvraag past binnen de reikwijdte van deze regeling.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende richtlijnen;

 • b.

  de kosten zijn gemaakt voor 6 mei 2020;

 • c.

  aan de onderneming reeds subsidie is verstrekt op basis van deze nadere regels;

 • d.

  het subsidieplafond is bereikt;

 • e.

  de aanvraag niet past binnen de reikwijdte van deze regeling;

 • f.

  indien voor dezelfde kosten/activiteiten reeds subsidie is verstrekt op basis van deze regeling.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,00 en een maximum van € 2.500,00.

 • 2. Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Als datum van binnenkomst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is.

 • 3. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidievaststelling

De subsidie wordt op grond van artikel 22, eerste lid, onder a, van de Asf bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 350.000,00.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger wordt de volgende verplichting opgelegd:

de activiteiten moeten 31 december 2020 zijn afgerond.

Artikel 15 Staatssteun

Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 16 Inwerkingtreding en looptijd.

Deze nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking met ingang van 6 mei 2020 en zijn geldig tot en met 1 december 2020.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Nadere regels subsidiering COVID-19 maatregelen Flevolandse ondernemingen gastvrijheidssector’.

Ondertekening

Aldus besloten door Gedeputeerde Staten d.d. 5 juni 2020.

Gedeputeerde Staten van Flevoland

de secretaris,

de voorzitter,

De secretaris van Gedeputeerde Staten van Flevoland