VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIER 2020

Geldend van 13-06-2020 t/m heden

Intitulé

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIER 2020

De Raad van de gemeente West Maas en Waal;

gezien het voorstel van presidium van 10 maart 2020,

gelet op artikel 83 van de gemeentewet,

B E S L U I T :

vast te stellen: de verordening werkgeverscommissie griffier 2020

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd. Hieronder wordt mede verstaan het aangaan, wijzigen en

beëindigen van arbeidsovereenkomsten van de griffier (artikel 107 e lid 2 Gemeentewet), alsmede het als werkgever voeren van overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg.

Te besluiten dat voor de griffier ten aanzien van de lokale regelingen voor

arbeidsvoorwaarden die niet zijn geregeld in de landelijk geldende CAO, de

bepalingen worden gevolgd zoals die voor de gemeentelijke organisatie ressorterend

onder de gemeentesecretaris in het Personeelshandboek zijn vastgelegd. Indien

toepassing daarvan een ongewenste of onredelijke situatie zou opleveren, kan de

werkgeverscommissie hiervan besluiten af te wijken.

Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en

uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten

en regelingen.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

a. op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag

gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen.

De voorzitter van de raad wordt uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn als informant en adviseur.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan,

alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als

eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde,

draagt zorg voor het secretariaat. De werkgeverscommissie kan zich op verzoek bij laten staan door een personeelsadviseur en andere deskundigen binnen of buiten de organisatie. Over vanuit de organisatie gewenste ondersteuning maakt de griffier met het college of de gemeentesecretaris afspraken.

Artikel 5 Besluitvorming

Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De

besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief

vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door

de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de

werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie griffier 2020'.

J.A. (Joyce) Satijn

griffier

V.M. (Vincent) van Neerbos

voorzitter

Ondertekening

Besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 28 mei 2020

De raad van West Maas en Waal,