Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Volharding

Geldend van 13-03-2003 t/m heden

Intitulé

Besluit van de verenigde vergadering van het waterschap De Groote Waard houdende het peil in het bemalingsgebied De Volharding

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

overwegende:

dat, gelet op de op 15 februari 1990 door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilen in een deel van bemalingsgebied van gemaal De Volharding;

dat in relatie tot de in het bemalingsgebied gewenste waterbeheersing - mede gelet op de hoogteligging, de bodemgesteldheid, het bodemgebruik en de overige bij de waterbeheersing betrokken belangen - noodzakelijk is de peilen van de waterstanden te herzien c.q. opnieuw vast te stellen.

dat voorafgaand aan de vaststelling van het peilbesluit overleg is geweest met de ingelanden en andere bij het waterbeheer en ruimtelijke ordening in het gebied betrokken overheden (provincie Zuid-Holland, gemeentes's-Gravendeel, Strijen en Binnenmaas en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden);

dat het ontwerppeilbesluit na tijdige voorafgaande openbare bekendmaking volgens de daarvoor geldende voorschriften gedurende 4 weken op de daartoe in de inspraakverordening van het waterschap De Groote Waard aangewezen locatie voor een ieder ter inzage heeft gelegen;

gelet op het bepaalde in:

de Wet op de Waterhuishouding, artikel 16;

de Waterschapswet, artikel 78;

de Verordening Waterbeheer Zuid-Holland, artikelen 32 en verder;

de lnspraakverordening van het Waterschap De Groote Waard;

het Reglement van het Waterschap De Groote Waard;

besluit:

 • 1. het eerder door haar genomen besluit tot vaststelling van de peilenvan de waterstanden in het bemalingsgebied in te trekken en

 • 2. de peilen van de waterstanden in het bemalingsgebied van het gemaal "De Volharding'' opnieuw als volgt vast te stellen:

  foto

 • één en ander als op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte waterstaatkundige kaart is aangegeven.

Het onherroepelijk worden dan wel in werking treden van het peilbesluit wordt door het dagelijks bestuur van waterschap De Groote Waard bekendgemaakt door het doen van een mededeling in het beheersgebied verschijnende dag-, nieuws- en advertentiebladen.

Aldus vastgesteld te Klaaswaal, op 13 maart 2003.

De Verenigde Vergadering van het Waterschap De Groote Waard,

Ondertekening

de secretaris, J. Berkenbosch
de dijkgraaf, K.J. Provoost

Bijlage

Onderstaande bijlagen staan in de linker balk bij externe bijlagen. Deze bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit (peil)besluit.

 • -

  Peilbesluit De Volharding goedkeuring GS

 • -

  Peilbesluit De Volharding rapport

 • -

  Peilbesluit De Volharding vaststellling VV

 • -

  Bodemkaart De Volharding

 • -

  Grondgebruik De Volharding

 • -

  Hoogtekaart De Volharding

 • -

  Te droog te nat (huidige situatie) De Volharding

 • -

  Te droog te nat (nieuwe situatie) De Volharding

 • -

  Waterstaatkundige kaart De Volharding