Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 26 mei 2020, PZH-2020-0004142, tot vaststelling van de subsidieregeling voor de stimulatie van zonne- energie (Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland)

Geldend van 09-02-2022 t/m 29-12-2023

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 26 mei 2020, PZH-2020-0004142, tot vaststelling van de subsidieregeling voor de stimulatie van zonne- energie (Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland)

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Overwegende dat:

de provincie Zuid-Holland het klimaatakkoord heeft onderschreven;

de provincie Zuid-Holland de ambitie heeft de energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen;

de provincie Zuid-Holland de opwekking van zonne-energie wenst te stimuleren en lokaal eigendom van hernieuwbare energie zoveel mogelijk wenst te bevorderen;

het wenselijk is om steunenmaatregelen te treffen voor gevallen waarin de installatie van zonne-energiesystemen geen rendabele businesscase kent;

het wenselijk is de technologieontwikkeling op het gebied van hernieuwbare energie te stimuleren;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland!

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

asbest: vezelachtige silicaten zoals actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4), amosiet (CAS-nummer12172-73-5), anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5), chrysotiel (CAS-nummer 12001-29-5), cro-cidoliet (CAS-nummer 12001-28-4) en tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);

Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

constructie: een bouwwerk dat bestaat uit meerdere onderdelen die vast of demontabel met elkaar verbonden zijn;

constructief versterken: het treffen van bouwtechnische maatregelen die de draagkracht van een dak verhogen, anders dan door het uitsluitend verwijderen van aanwezige bouwstoffen of toegepaste materialen;

conventionele PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage die 15- 25 kilo per vierkante meter weegt;

dak: een dak van een gebouw;

de-minimisverordening: Verordening (EU) N1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (Pb EU 2013, L 352) of de Verordening (EU) N1408/2013 van de commissie inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector van 18 december 2013;

economische activiteit: het aanbieden van goederen of diensten op een markt waarop sprake is van concurrentie;

energiecoöperatie: een vereniging of coöperatie, of soortgelijk burgerinitiatief, die gebruik maakt van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE);

hemelwaterbassin: een voorziening bij een (agrarisch) bedrijf, bedoeld voor het opvangen van regenwater, waarin geen sprake is van biodiversiteit;

kilowattpiek: Het aantal kilowatt, wat een paneel produceert wanneer het maximaal rendeert;

lichtgewicht PV-panelen: een paneel van ongeveer 300-340 wattpiek met een afmeting van om en nabij 1,6 vierkante meter en inclusief montage en stellage dat maximaal 10 kilo per vierkante meter weegt;

netaansluiting: de aansluiting op het elektranet van een netbeheerder met eigen meter;

onderneming: iedere eenheid die een economische activiteit uitoefent;

parkeerterrein: terrein in open lucht, al dan niet verbonden aan een gebouw, bestemd als standplaats voor voertuigen;

pv-panelen: photo voltaic installatie voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht of zonnecollectoren die zonne-energie omzetten in warmte.

Artikel 2 Rangschikking

 • 1. Het bedrag dat beschikbaar is voor de te verstrekken subsidies, wordt over de aanvragen verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst daarvan.

 • 2. Als een subsidieaanvraag niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Op de dag dat verlening van subsidie voor gelijktijdig binnengekomen subsidieaanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de subsidie verdeeld op basis van loting.

Artikel 3 Doelgroep:

Subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt aan natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Samenloop

 • 1. Samenloop op grond van deze regeling is uitsluitend mogelijk tussen subsidies bedoeld in artikel 6 en respectievelijk artikel 13, eerste lid, onderdeel a.

 • 2. Geen subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt, indien voor dezelfde activiteit op grond van een andere subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland subsidie is gevraagd of verstrekt.

Artikel 5 De-minimis

Subsidie aangevraagd door een onderneming wordt verleend met toepassing van de voor de aanvrager geldende de-minimisverordening.

Paragraaf 2 Beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie ten behoeve van de installatie, door die energiecoöperatie, van PV-panelen met een minimum capaciteit van 15 kilowattpiek;

  • b.

   het beschikbaar stellen van een parkeerterrein of een hemelwaterbassin aan een energiecoöperatie ten behoeve van de bouw, door die energiecoöperatie, van een drijvende constructie op het betreffende hemelwaterbassin of van een vaste constructie boven het betreffende parkeerterrein, een en ander ten behoeve van de installatie van PV-panelen met een minimum capaciteit van 15 kilowattpiek.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 7 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 6 vergezeld van een ondertekende overeenkomst tussen aanvrager en een energiecoöperatie, uit hoofde waarvan het dak, het parkeerterrein of het hemelwaterbassin voor ten minste 15 jaar aan de betreffende energiecoöperatie ter beschikking gesteld wordt en waarin voorts het volgende is opgenomen:

 • a.

  een opgave van de totale capaciteit in kilowattpiek van de door de energiecoöperatie te installeren PV-panelen;

 • b.

  een verklaring of beding waaruit blijkt binnen welke termijn de betreffende PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak of op de te bouwen drijvende of vaste constructie worden geïnstalleerd;

 • c.

  de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het ter beschikking gestelde dak, hemelwaterbassin of parkeerterrein zich bevindt.

Artikel 8 weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 6 geweigerd:

 • a.

  indien niet aan de indieningsvereisten voor de aanvraag is voldaan;

 • b.

  indien de totale capaciteit van de door de energiecoöperatie te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

 • c.

  indien voor dezelfde activiteit op grond van een andere subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland subsidie is gevraagd of verstrekt.

Artikel 9 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 6 in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende, niet zijnde een energiecoöperatie, op het gebruik van het dak, het hemelwaterbassin of het parkeerterrein dat beschikbaar gesteld wordt;

 • b.

  het beschikbaar gestelde dak, hemelwaterbassin of parkeerterrein is gelegen binnen de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de beschikbaarstelling heeft blijkens de in artikel 7 bedoelde overeenkomst plaatsgevonden na inwerkingtreding van de onderhavige subsidieregeling.

Artikel 10 Subsidiehoogte

De subsidie, als bedoeld in artikel 6 bedraagt eenmalig € 5.000,00 per netaansluiting.

Artikel 11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv worden aan de subsidieontvanger de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  het dak, het hemelwaterbassin of het parkeerterrein waarop de subsidie betrekking heeft, wordt uiterlijk zes maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling feitelijk aan de betrokken energiecoöperatie ter beschikking gesteld;

 • b.

  De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de PV-panelen op het beschikbaar gestelde dak, hemelwaterbassin of parkeerterrein uiterlijk drie jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling door de energiecoöperatie geplaatst en in werking gesteld zijn.

Artikel 12 Prestatieverantwoording

De subsidieontvanger toont desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal van het beschikbaar gestelde dak, hemelwaterbassin of parkeerterrein en de daarop of daarboven aangebrachte PV-panelen.

Paragraaf 3 Versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest

Artikel 13 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het constructief versterken van een dak, indien dit plaatsvindt ten behoeve van de installatie van conventionele PV-panelen, in gevallen waarin het betreffende dak zonder het treffen van constructieve maatregelen bewezen (of navolgbaar) ongeschikt zou zijn voor plaatsing van conventionele PV-panelen; of

  • b.

   de aanschaf en installatie van lichtgewicht PV-panelen op een dak, dat constructief onvoldoende draagkracht heeft voor de installatie van conventionele PV-panelen; of

  • c.

   de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen op een dak, waarvan het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking ten hoogste 12 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag voor subsidie is verwijderd of nog verwijderd moet worden.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De te plaatsen PV-panelen, bedoeld in het eerste lid, hebben een capaciteit van tenminste 15 kilowattpiek.

Artikel 14 Aanvraagvereisten

 • 1. Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, vergezeld van:

  • a.

   een projectplan bestaande uit:

   • constructieberekeningen of ander bewijs waaruit blijkt dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen;

   • een tekening van het dak, waarop wordt aangegeven welk gedeelte van het dak constructief geschikt gemaakt wordt voor de installatie van conventionele PV-panelen, alsmede op welk gedeelte daarvan de PV-panelen zullen worden geïnstalleerd;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • een opgave van de totale capaciteit in kilowattpiek van de conventionele PV-panelen die na het uitvoeren van de in artikel 13, eerste lid onder a bedoelde versterking van het dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s voorzien van datum, van het constructief geschikt te maken dak waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

  • b.

   een gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor het treffen van de maatregelen, die benodigd zijn om het betreffende dak constructief geschikt te maken voor de installatie van conventionele PV-panelen;

  • c.

   een gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen welke op het constructief geschikt te maken dak zullen worden geïnstalleerd.

 • 2. Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder b vergezeld van:

  • a.

   een projectplan, bestaande uit:

   • constructieberekeningen of ander bewijs waaruit blijkt dat het dak waarvoor subsidie wordt aangevraagd constructief ongeschikt is voor de installatie van conventionele PV-panelen, maar wel geschikt is voor de installatie van lichtgewicht PV-panelen;

   • een tekening van het dak, waarop wordt aangegeven welk gedeelte van het dak constructief ongeschikt is voor installatie van conventionele de PV-panelen, alsmede op welk gedeelte daarvan de lichtgewicht PV-panelen zullen worden geïnstalleerd;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • een opgave van de totale capaciteit in kilowattpiek van de lichtgewicht PV-panelen die op het betreffende dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s voorzien van datum van het dak waarvoor de subsidie aangevraagd wordt.

  • b.

   een gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van de lichtgewicht PV-panelen.

 • A. Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder c vergezeld van:

  • a.

   een projectplan bestaande uit:

   • een tekening van het dak, waarop wordt aangegeven van welk gedeelte van het dak het asbesthoudend materiaal verwijderd is, dan wel verwijderd zal worden, alsmede op welk gedeelte daarvan de PV-panelen zullen worden geïnstalleerd;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • een opgave van de totale capaciteit in kilowattpiek van de conventionele PV-panelen die na verwijdering van het asbesthoudend materiaal op het dak zullen worden geïnstalleerd;

   • de kadastrale aanduiding van het bouwwerk waarop het dak zich bevindt;

   • foto’s, voorzien van datum, van het dak waarvan het astbesthoudende materiaal als dakbedekking is verwijderd of zal worden verwijderd.

  • b.

   een gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor het verwijderen van het asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

  • c.

   een gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor de aanschaf en installatie van de PV-panelen, welke geïnstalleerd zullen worden op het dak waarvan het astbesthoudende materiaal als dakbedekking is verwijderd of zal worden verwijderd;

  • d.

   het nummer dat is toegewezen aan het dak in het landelijk asbestvolgsysteem waaronder de melding van de verwijdering van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking is ingevoerd.

Artikel 15 weigeringsgronden

 • 1. In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidies als bedoeld in artikel 13 geweigerd:

 • a.

  indien niet aan de indieningsvereisten voor de aanvraag is voldaan;

 • b.

  indien de totale capaciteit van de op het dak of daken te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

 • c.

  voor zover de oppervlakte van de te installeren PV-panelen de oppervlakte van het ten behoeve daarvan versterkte dak-gedeelte overschrijdt; of

 • d.

  voor zover de oppervlakte van de te installeren PV-panelen de oppervlakte van de ten behoeve daarvan verwijderde asbesthoudende dakbedekking overschrijdt;

 • e.

  indien voor dezelfde activiteit op grond van een andere subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland subsidie is gevraagd of verstrekt.

 • 2. Artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Asv is niet van toepassing op de activiteit als bedoeld in artikel 13, eerste lid onder c, voor zover deze is verricht binnen een periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag voor subsidie.

Artikel 16 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 13 aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het dak of de daken waaraan de constructieve maatregelen worden getroffen en waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  het dak of de daken maken onderdeel uit van een bouwwerk, dat gelegen is in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de installatie van de PV-panelen welke in het kader of als gevolg van de subsidiabele activiteiten worden aangebracht vindt plaats op een dak dat op het moment van de installatie vrij is van asbesthoudende materialen.

Artikel 17 Subsidiehoogte

De subsidie als bedoeld in artikel 13 bedraagt € 80,- per kilowattpiek aan capaciteit van de conventionele of lichtgewicht PV-panelen welke in het kader of als gevolg van de subsidiabele activiteiten worden geïnstalleerd, met een maximum van € 100.000,- per netaansluiting.

Artikel 18 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om uiterlijk binnen 6 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de gesubsidieerde activiteiten te starten.

 • 2. De installatie van PV-panelen in het kader van de activiteit waarvoor subsidie is verleend moet binnen drie jaar na de dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening zijn uitgevoerd.

 • 3. De PV-panelen dienen in ieder geval gedurende de termijn van artikel 4:49 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht, geïnstalleerd te blijven.

Artikel 19 Prestatieverantwoording

 • 1. Bij een subsidie van minder dan € 25.000,- toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal.

 • 2. Bij een subsidie vanaf € 25.000,- tot € 100.000,- toont de subsidieontvanger bij de aanvraag tot subsidievaststelling aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een activiteitenverslag en beeldmateriaal

Paragraaf 3a Subsidie voor Zon op Waterbassins en Parkeervelden

Artikel 20 Subsidiabele activiteiten en prestatie

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   de aanschaf en installatie van conventionele of lichtgewicht PV-panelen op een nog te bouwen drijvende constructie op een hemelwaterbassin;

 • 2.

  • b.

   de aanschaf en installatie van conventionele of lichtgewicht PV-panelen op een nog te het bouwen vaste constructie boven een parkeerterrein. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De te plaatsen PV-panelen, bedoeld in het eerste lid, hebben een capaciteit van tenminste 15 kilowattpiek.

Artikel 21 Aanvraagvereisten

 • 1. Naast de gegevens, bedoeld artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 20, eerste lid vergezeld van:

  • a.

   een projectplan bestaande uit:

   • een tekening met de oppervlakte van de bestaande en de nieuwe situatie;

   • een tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden;

   • de totale capaciteit in kilowattpiek van de conventionele PV-panelen die na het uitvoeren van de in artikel 20, eerste lid genoemde activiteiten geïnstalleerd zullen worden;

   • de kadastrale aanduiding van het te overdekken waterbassin, of parkeerterrein;

   • foto’s van de situatie vooraf.

  • b.

   een getekende en gespecificeerde offerte, factuur of overeenkomst voor aanschaf van de PV panelen en het treffen van de maatregelen die benodigd zijn voor de installatie daarvan, waaronder de bouw van de in artikel 20 genoemde drijvende of vaste constructie;

  • c.

   Indien van toepassing, een verleende omgevingsvergunning om het betreffende parkeerterrein, of waterbassin te mogen overdekken ten behoeve van het opwekken van zonne-energie.

Artikel 22 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, geweigerd:

 • a.

  indien niet aan de indieningsvereisten voor de aanvraag is voldaan; aanvraagvereisten voldaan;

 • b.

  indien de totale capaciteit van de op de waterbassins of parkeerterreinen te installeren PV-panelen minder bedraagt dan 15 kilowattpiek;

 • c.

  voor zover de oppervlakte van de te installeren PV-panelen de oppervlakte van het hemelwaterbassin of het parkeerveld overschrijdt;

 • d.

  indien voor dezelfde activiteit op grond van een andere subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland subsidie is gevraagd of verstrekt.

Artikel 23 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 20 aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de aanvrager is eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende op het gebruik van het hemelwaterbassin of het parkeerterrein waarop of waarboven de PV-panelen worden geïnstalleerd;

 • b.

  het waterbassin of het parkeerterrein is gelegen in de provincie Zuid-Holland.

Artikel 24 Subsidiehoogte

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel a bedraagt € 130,= per kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van € 100.000,- per project.

 • 2. De subsidie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b bedraagt € 150,= per kilowattpiek aan capaciteit van de te installeren PV-panelen, met een maximum van € 100.000,- per project.

Artikel 25 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om uiterlijk binnen 6 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening met de gesubsidieerde activiteiten te starten.

 • 2. De installatie van PV-panelen welke na uitvoering van de in artikel 20, eerste lid genoemde activiteiten zullen worden aangebracht moet binnen drie jaar na de dagtekening van de beschikking tot subsidieverlening zijn uitgevoerd.

 • 3. De PV-panelen dienen in ieder geval gedurende de termijn van artikel 4:49 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht, bevestigd blijven.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 26 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 27 Werkingsduur en overgangsrecht

Deze regeling vervalt op 31 december 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 28 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland.

Ondertekening