Beleidsregel: Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020

Geldend van 10-06-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel: Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020

Gelet op artikel 2:10, derde lid en 2:27 e.v. van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bronckhorst 2016

Artikel 1 Afbakening

 • 1. De Beleidsregel: Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020 is van toepassing op eet- en drinkgelegenheden.

 • 2. Onder eet- en drinkgelegenheden wordt verstaan: wat hieronder in de vigerende Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland wordt verstaan.

Artikel 2 Uitbreiding terras

 • 1. Het is verboden een terras uit te breiden zonder vergunning van het bevoegd gezag.

 • 2. Uitbreiding van een bestaande terras bij een eet- en drinkgelegenheid:

  • a.

   mag niet voorzien in meer dan 30 plaatsen voor bezoekers;

  • b.

   moeten aan de bovenzijde en aan ten minste drie zijdes volledig open zijn of is aan vier zijdes volledig open indien er parasol(s) worden geplaatst;

  • c.

   moeten om 22:30 zijn gesloten.

 • 3. Een aanvraag voor een vergunning kan worden ingediend door een vastgesteld (digitaal) formulier. Bij de aanvraag moet een tekening worden ingediend waarop de locatie het bedrijf, het bestaande terras en de uitbreiding van het terras zijn aangegeven.

 • 4. Bij de beoordeling wordt in ieder geval betrokken:

  • a.

   De openbare orde en veiligheid;

  • b.

   De locatie waar de uitbreiding van het terras is voorzien en de mate waarin andere functies worden belemmerd;

  • c.

   De verkeersveiligheid en de intensiteit van de openbare weg;

  • d.

   De uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid in relatie met de geldende Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

 • 5. Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden voor de onderwerpen die bij de beoordeling worden betrokken.

Artikel 3 Melding voor uitbreiding van het terras

 • 1. In afwijking van artikel 2.1, eerste lid volstaat het indienen van een melding indien wordt voldaan aan:

  • a.

   De uitbreiding van het terras mag niet voorzien in meer dan 30 plaatsen voor bezoekers en uitsluitend voor zover andere functies niet worden belemmerd;

  • b.

   Het terras direct grenst aan het oorspronkelijke terras;

  • c.

   Het terras niet wordt geplaats op voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende parkeerplaatsen, paden en bermen of zijkanten;

  • d.

   Als het terras wordt uitgebreid op gronden van derden of op het openbare terrein voor gebouwen van derden de eigenaar en de mogelijke huurders hiervoor toestemming hebben gegeven;

  • e.

   Als er sprake is van het plaatsen van een terras op een voetpad: Er een vrije doorgang is voor de voetgangers, waarbij ook voldaan kan worden aan het uitgangspunt van 1,5 meter;

  • f.

   Bij aanpalende terrassen zorgen de beheerders van deze terrassen gezamenlijk voor het in acht kunnen nemen van de anderhalve meter. Van exploitanten of beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen.

  • g.

   Voor zolang er geen (officiële) klachten over het terras bij de gemeente worden ingediend.

 • 2. Voor uitbreiding van het terras volstaat het indienen van een melding op een door de burgemeester vastgesteld (digitaal) formulier. Bij de melding moet een tekening worden ingediend waarop de locatie het bedrijf, het bestaande terras en de uitbreiding van het terras zijn aangegeven.

 • 3. De ondernemer van een eet- en drinkgelegenheid dat het terras wil uitbreiden:

  • a.

   meldt dit voordat gebruik wordt gemaakt van het terras aan het bevoegd gezag;

  • b.

   draagt er zorg voor dat het terras op verantwoorde wijze wordt uitgebreid waarbij de gestelde regels die door het college zijn opgesteld worden nageleefd.

 • 4. De burgemeester kan binnen 14 dagen na ontvangst van de melding besluiten dat het terras niet kan worden geplaatst, indien er aanleiding is te vermoeden dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1. Deze beleidslijn kan worden aangehaald als: beleidslijn Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020.

 • 2. De beleidslijn Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020 treedt in werking op het moment dat de vigerende Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Noodverordening, het mogelijk maakt om onder voorwaarden terrassen bij eet- en drinkgelegenheden toe te staan.

 • 3. De beleidslijn Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020 vervalt van rechtswege op het moment dat vigerende Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Noodverordening geen beperkingen meer oplegt voor terrassen bij eet en drinkgelegenheden.

Algemene toelichting:

Op 1 juni worden de beperkingen die zijn opgelegd in verband met de bestrijding van corona mogelijk versoepeld voor de horecabedrijven.

Eet en drinkgelegen, mogen per 1 juni vanaf 12.00 uur onder voorwaarden weer open voor gasten. Dansgelegenheden blijven gesloten. Een eet- en drinkgelegenheid waar ook een dansvloer is, mogen open mits de dansvloer is gesloten.

 • -

  In de binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden mogen maximaal 30 gasten per gebouw aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Hierbij geldt dat de 1,5 meter gehandhaafd wordt vanaf 3 personen.

 • -

  Alle gasten moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te reserveren.

 • -

  De exploitant of beheerder is primair verantwoordelijk voor de naleving van de 1,5 meter en de overige voorschriften als ook de controle daarop.

Para commerciële eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van buitensportaccommodaties (verenigingskantines) blijven gesloten. Commerciële horecagelegenheden bij of op sportaccommodaties mogen onder bovengenoemde voorwaarden wel open voor gasten.

Voor de terrassen geldt dat er geen limiet is opgenomen voor wat betreft het aantal personen dat op het terras mag plaats vinden. Wel geleden daar de algemene voorwaarden waaronder 1,5 meter afstand. Dit houdt in dat de huidige terrassen niet met dezelfde capaciteit kunnen worden gebruikt. Door het hanteren van de 1,5 meter kan dit inhouden dan 50 % van het terras gebruikt kan worden (grove inschatting).

De verruiming van de maatregelen zorgt voor een kwetsbare balans tussen gezondheid, het goed kunnen toepassen van de maatregelen tegen corona en de mogelijkheden voor de ondernemer om voldoende inkomsten te behalen.

Door de beleidsregel: Terrassen bij eet- en drinkgelegenheden Bronckhorst 2020 wordt voorkomen dat deze kwetsbare balans wordt verstoord. Ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om het terras uit te breiden op particulier of openbaar terrein met maximaal 30 bezoekers.

Toelichting artikel 1

In artikel 1 is de begripsafbakening van deze beleidslijn opgenomen. Bijzondere aandacht daarbij is:

 • -

  Eet- en drinkgelegenheden: Deze beleidslijn is van toepassing op eet- en drinkgelegenheden. Met deze bepaling wordt aangesloten bij de geldende noodverordening. Dat betekende dat op dit moment de beleidslijn niet geldt voor de para commerciële horecabedrijven omdat bij deze bedrijven door de rijksoverheid nog geen verruiming is voorzien van de maatregelen tegen corona. Als deze verruiming (mogelijk na 1 juli) van toepassing is, is het niet meer nodig deze beleidslijn aan te passen. Deze beleidslijn geldt dan direct voor de eet- en drinkgelegenheden waarvoor de verruimingen gaan gelden.

Toelichting artikel 2

In artikel 2 is een vergunningsplicht opgenomen voor het uitbreiden van het terras. Door het opnemen van een vergunningsplicht kan de gemeente vooraf beoordelen of het verantwoord is om het terras uit te breiden.

Voor de uitbreiding van het terras gelden altijd drie voorwaarden:

 • a.

  mag niet voorzien in meer dan 30 plaatsen voor bezoekers: zie algemene toelichting.

 • b.

  moeten aan de bovenzijde en aan ten minste drie zijdes volledig open zijn of is aan vier zijdes volledig open indien er parasol(s) worden geplaatst. Verspreiding van corona gebeurt voornamelijk in afgesloten ruimtes of bij langdurig contact. Door het opnemen van deze voorwaarde wordt voorkomend dat het terras aan meerdere zijden wordt afgesloten.

 • c.

  moeten om 22:30 zijn gesloten. Het tijdelijk uitbreiden van het terras zal zorgen voor de nodige overlast voor derden. Bovendien is er nog steeds sprake van verspreiding van corona. Het plaatsen van de terrassen is daarom vooral in de dag periode en tijden de avonduren toegestaan. Het terras kan dan optimaal worden benut voor de lunch en het diner maar door het stellen van de eindtijd 22:30 wordt voorkomen dat bezoekers blijven zitten op het terras.

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden om risico’s en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Op de aanvraag wordt normaal gesproken binnen 8 weken een besluit genomen. Horecaondernemers zullen de wens hebben om het besluit voor 1 juni te ontvangen. De aanvragen worden daarom met voorrang behandeld. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat het besluit voor 1 juni is genomen. In die gevallen kan in overleg door toezicht de situatie ter plaatse worden beoordeeld en vooruitlopend op de besluitvorming toestemming worden gegeven.

De vergunningen verlopen via de gebruikelijke procedure, waaronder publicatie in het huis-aan-huisblad Contact en op www.overheid.nl.

Toelichting artikel 3

In artikel 3 wordt het mogelijk gemaakt om direct aan de bestaande terras uit te breiden op particuliere grond of op het openbare terrein.

Aan het plaatsen van het terras zijn een aantal regels gebonden. De meeste regels spreken voor zich. Een aantal worden nader toegelicht:

 • -

  Als het terras wordt uitgebreid op gronden van derden of op het openbare terrein voor gebouwen van derden de eigenaar en de mogelijke huurders hiervoor toestemming hebben gegeven.

  Eigenlijk is het vanzelfsprekend dat een initiatief van een ondernemer wordt afgestemd met de buurt waarin het initiatief plaats vindt, zeker als het initiatief plaats vindt op of in de directe nabijheid van derden.

 • -

  Voor zolang er geen (officiële) klachten over het terras bij de gemeente worden ingediend.

  Het betreft hier een beleidslijn om tijdelijk niet handhavend op te treden tegen het plaatsen van een terras. Als er klachten worden ingediend over het gebruik van het terras zal dit eerst in de minne worden geprobeerd op te lossen. Mocht dit niet lukken dan mag de ondernemer zijn terras niet meer uitbreiden. Tegen een eventuele overtreding zal in dat geval wel handhavend worden opgetreden.

Naast de regels die zijn opgenomen in deze beleidslijn zijn er regels die altijd van toepassing zijn, het terras mag

 • -

  door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging geen schade toebrengen aan de weg

 • -

  geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik van de weg

 • -

  geen belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg

Om overzicht te houden welke ondernemingen gebruik maken van de tijdelijke uitbreiding van het terras is een verplichting opgenomen om een melding in te dienen. Gezien tijdsdruk tussen het van toepassing worden van de beleidslijn en de openstelling van de regeling is niet opgenomen dat de melding een aantal dagen voorafgaand aan de activiteit ingediend moet worden. Zodra de melding is ingediend mag het terras worden uitgebreid. De melding wordt achteraf gecontroleerd op volledigheid en of de melding terecht is ingediend. Bovendien wordt de melding gepubliceerd op www.overheid.nl.

Toelichting Artikel 4

In artikel 4 staan de gebruikelijke slotbepalingen.