Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het mandaatbesluit griffie gemeente Amstelveen 2020

Geldend van 06-06-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het mandaatbesluit griffie gemeente Amstelveen 2020

Zaaknummer:Z20-009948

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek en de Verordening werkgeverscommissie Amstelveen 2020;

besluit vast te stellen het:

Mandaatbesluit griffie gemeente Amstelveen 2020

Artikel 1 Definities

In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder:

 • gemandateerde: degene aan wie mandaat verleend is;

 • griffiemedewerkers: medewerkers in dienst van de gemeente Amstelveen die hiërarchisch onder de griffier vallen, inclusief de plaatsvervangend griffier;

 • griffier: de functionaris zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • machtiging: overdracht van een bevoegdheid die noch als besluit noch als privaatrechtelijke rechtshandeling kan worden aangemerkt;

 • mandaat: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen. In dit mandaatbesluit wordt steeds gesproken over het begrip “mandaat”, ook wanneer feitelijk volmacht of machtiging is bedoeld;

 • mandaatgever: de gemeenteraad zoals bedoeld in titel II, hoofdstuk II van de Gemeentewet;

 • mandatenoverzicht: het bij dit besluit behorende overzicht, waarin alle verleende mandaten zijn opgenomen;

 • ondermandaat: een door een gemandateerde verleend mandaat van een aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een derde;

 • plaatsvervangend griffier: de plaatsvervanger van de griffier, zoals bedoeld in artikel 107d van de Gemeentewet;

 • volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • werkgeverscommissie: commissie als bedoeld in de Verordening werkgeverscommissie gemeente Amstelveen 2016.

Artikel 2 Bepalingen bij uitvoering mandaten

 • 1.

  Bij de uitoefening van de bevoegdheden uit het mandatenoverzicht worden de specifieke bepalingen, vermeld in het mandatenoverzicht, in acht genomen.

 • 2.

  De gemandateerde kan zijn in mandaat verleende bevoegdheid in ondermandaat verlenen, tenzij de mandaatgever hiervoor geen toestemming wenst te geven.

 • 3.

  Mandaten worden uitgevoerd in overeenstemming met het vigerende Organisatie-besluit.

 • 4.

  Ten aanzien van gemandateerde bevoegdheden die financiële consequenties hebben, geldt dat hierin in de lopende begroting moet zijn voorzien.

Artikel 3 Reikwijdte mandaat

Degene die mandaat krijgt voor het uitoefenen van een bevoegdheid, is met betrekking tot die bevoegdheid tevens bevoegd tot:

 • a.

  het verrichten van alle benodigde (voorbereidings)handelingen;

 • b.

  het voeren van correspondentie;

 • c.

  het verdagen van de beslissing;

 • d.

  het ondertekenen van de betreffende stukken;

 • e.

  het verstrekken van informatie;

 • f.

  het plaatsen van publicaties (van aanvragen, ontwerpen, concepten e.d.);

 • g.

  overige direct met de gemandateerde bevoegdheid samenhangende handelingen;

 • h.

  inschrijvingen in registers.

Artikel 4 Geen mandaat

Onverminderd de (onder) mandaatverlening blijft beslissing in een bepaalde zaak voorbehouden aan de mandaatgever indien:

 • a.

  het nemen van een besluit, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling of een feitelijke handeling, kunnen leiden tot overschrijding van het budget c.q. de begroting;

 • b.

  de afdoening van een zaak, het aangaan van een privaatrechtelijke rechtshandeling en een feitelijke handeling, die naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat een raadslid, burgemeester persoonlijk op het besluit zal worden aangesproken;

 • c.

  uit te nemen besluiten, privaatrechtelijke rechtshandelingen of feitelijke handelingen aanzienlijke financiële risico’s of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

 • d.

  stukken geen routinematig karakter hebben. Onder stukken met een routinematig karakter wordt mede verstaan het verstrekken van niet beleidsmatige informatie.

 • e.

  de gemandateerde daartoe de wens te kennen geeft.

Artikel 5 Vervallen van het (onder)mandaat

Het (onder) mandaat vervalt indien:

 • a.

  de gemeenteraad die het (onder) mandaat heeft verleend deze intrekt;

 • b.

  de functionaris die het ondermandaat heeft verleend deze intrekt;

 • c.

  de functionaris niet meer onder de verantwoordelijkheid van de Mandaatgever valt.

Artikel 6 Terugkoppeling werkgeverscommissie

 • 1.

  Een in mandaat namens de raad te nemen besluit wordt vooraf aan de werkgeverscommissie voorgelegd, indien:

  • a.

   het besluit leidt tot afwijking van of aanvulling op het tot dan toe gevoerd beleid;

  • b.

   te verwachten valt dat de raad, de burgemeester op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   uit het besluit aanzienlijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   de raad of de werkgeverscommissie deze wens kenbaar heeft gemaakt.

Indien de werkgeverscommissie dit nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan de raad voorgelegd.

 • 2.

  Indien er verschil van interpretatie bestaat of zou kunnen bestaan over de inhoud en/of reikwijdte van Amstelveense beleidskaders.

Artikel 7 Niet voldoen aan terugkoppelingsplicht

Het niet voldoen aan de terugkoppelingsplicht uit artikel 6 van dit besluit leidt er niet toe dat het betreffende in mandaat genomen besluit onbevoegd genomen is.

Artikel 8 Plaatsvervanging

Als een bevoegdheid is gemandateerd aan de griffier, wordt deze bij diens afwezigheid uitgeoefend door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 9 Wijze van ondertekenen

Een krachtens mandaat genomen besluit moet vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Dit moet uit de volgende ondertekening blijken:

Gemeenteraad Amstelveen,

namens dezen,

handtekening

naam (onder)gemandateerde

functie (onder)gemandateerde

Als er sprake is van vervanging van de griffier, moet dit blijken uit de volgende ondertekening:

Gemeenteraad Amstelveen,

namens dezen,

handtekening

naam vervanger (onder)gemandateerde

griffier ( plv )

Artikel 10 Verantwoording

Degene aan wie (onder)mandaat is verleend, legt hierover regelmatig verantwoording af aan de mandaatgever.

Artikel 11 Volmacht en machtiging

Aan de functionaris aan wie, als opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht, mandaat is verleend, wordt, in relatie tot dat mandaat, volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op de hiervoor bedoelde volmacht dan wel de machtiging tot het verrichten van handelingen die noch een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 12 Mandatenoverzicht

Alle verleende mandaten worden opgenomen in het bij dit besluit behorende mandatenoverzicht.

Artikel 13 Toepassing mandaatbesluit

Dit mandaatbesluit is van toepassing op alle in het bij dit mandaatbesluit behorende mandatenoverzicht genoemde mandaten en op alle in de toekomst te verlenen mandaten.

Artikel 14 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 • 2.

  Het Mandaatbesluit griffie gemeente Amstelveen, Z-2018/015478, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit griffie gemeente Amstelveen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart 2020.

De griffier,

Marnix Philips

De voorzitter,

Tjapko Poppens

De voorzitter van de werkgeverscommissie,

Kees Noomen

De burgemeester,

Tjapko Poppens

Mandatenoverzicht

Mandaten Griffier

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de griffier van gemeente Amstelveen

De volgende bevoegdheden zijn gemandateerd aan de griffier van gemeente Amstelveen

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

grondslag

Bevoegd orgaan

ondermandaat

ondergemandateerd

Specifieke bepalingen

Gemeentewet, en Verordening werkgeverscommissie raadsgriffie Amstelveen 2020

1

Alle besluiten betreffende het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de op de griffie werkzame ambtenaren.

Artikel 107, tweede lid en 107e, tweede lid Gemeentewet en

Verordening werkgeverscommissie Amstelveen 2020

Werkgeverscommissie

nee

N.v.t.

Ingevolge artikel 171

gemeentewet en artikel 11

van dit

mandaatbesluit verleent de

burgemeester volmacht aan de

griffier tot het aangaan,

wijzigen en beëindigen van de

arbeidsovereenkomst met de

op de griffie werkzame

ambtenaren

Wet openbaarheid bestuur

2

Beslissen op verzoeken op informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid bestuur

Raad

ja

Algemene verordening gegevensbescherming

3

Alle bevoegdheden bij of krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming

Raad

ja

teamleiders

Algemene wet bestuursrecht

4

Het besluit tot het aanhouden en het verdagen van een beslissing op een ingediend bezwaar

Algemene wet bestuursrecht

Raad

ja

5

Beslissen op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hieronder valt ook het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling alsmede het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen

Algemene wet bestuursrecht en de Wet dwangsom en beroep

Raad

ja

6

Het machtigen van medewerkers om namens het bestuursorgaan bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep op te treden en (hoger) beroep in te stellen

Artikelen 8:23 en 8:24 Algemene wet bestuursrecht

Raad

nee

De lijst van aangewezen personen dient jaarlijks te worden geactualiseerd

Gemeentewet

7

Het besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot de werkzaamheden ten behoeve van de Raad

Gemeentewet artikel 160

College

LET OP: tav besluiten tot het aangaan van en het beëindigen van overeenkomst met verbonden partijen geen mandaat.

Ingevolge artikel 171 gemeentewet en artikel 11 van dit mandaat besluit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het aangaan van en het beëindigen van privaatrechtelijke overeenkomsten

8

Het besluiten tot het inhuren van derden

Gemeentewet artikel 160

College

ja

Ingevolge artikel 171 gemeentewet, Boek 6, titel 5 Burgerlijk wetboek en artikel 11 van dit

mandaatbesluit verleent de burgemeester volmacht aan de griffier tot het uitvoeren van de besluiten tot het inhuren van derden

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie Raadsgriffie van gemeente Amstelveen heeft een volmacht gekregen voor de volgende werkzaamheden

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

grondslag

Bevoegd orgaan

ondervolmacht

Specifieke

bepalingen

Gemeentewet

1

Het uitvoeren van de besluiten betreffende het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

nee

N.v.t.

Ingevolge

artikel 171

gemeentewet verleent de burgemeester volmacht aan de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de werkgeverscommissie tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de griffier