Subsidieregeling Bunnik aan Zet Fonds gemeente Bunnik

Geldend van 09-06-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Bunnik aan Zet Fonds gemeente Bunnik

aanhef

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik,

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Bunnik 2017

besluiten de volgende subsidieregeling vast te stellen:

Subsidieregeling Bunnik aan Zet Fonds gemeente Bunnik

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Bunnik 2017;

 • Bunnik Aan Zet Fonds: fonds dat door de raad beschikbaar is gesteld om burgerinitiatieven te stimuleren;

 • burgerinitiatief: maatschappelijk initiatief van inwoners, organisaties of instellingen binnen de gemeente Bunnik die uit eigen beweging een actie starten die bijdraagt aan verbinding in de samenleving;

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

Het college kan eenmalig subsidie verstrekken voor een burgerinitiatief zonder winstoogmerk.

Artikel 3 Doel van het fonds

De subsidieregeling wil aanmoedigen dat inwoners zelf initiatieven ontplooien om de verbinding en saamhorigheid in de Bunnikse gemeenschap te vergroten. Dit kunnen sociale initiatieven zijn, maar ook initiatieven die bijdragen aan de verbetering van een duurzame woon- en leefomgeving. De subsidiabele initiatieven moeten aantoonbaar bijdragen aan de versterking van verbinding en saamhorigheid in de samenleving. Met dit fonds kunnen eenvoudig en laagdrempelig nieuwe maatschappelijke initiatieven eenmalig worden ondersteund, die daarna zelfstandig verder kunnen.

Artikel 4 Criteria voor subsidieverstrekking

Subsidie wordt uitsluitend verleend wanneer een burgerinitiatief naar het oordeel van het college:

 • a.

  bijdraagt aan de versterking van verbinding en saamhorigheid in de samenleving;

 • b.

  voldoende draagvlak heeft binnen de samenleving of de doelgroep;

 • c.

  de belangen van inwoners van de gemeente die niet behoren tot de doelgroep van het burgerinitiatief niet onredelijk schaadt.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-.

Artikel 6 Verdeelregels

 • 1.

  Het college verdeelt het beschikbare subsidiebedrag van € 30.000,- op volgorde van ontvangst van de vastgestelde subsidieaanvragen.

 • 2.

  De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is en voldoet aan de wettelijke voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

 • 3.

  Wanneer op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt meer dan één aanvraag is ontvangen, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Artikel 7 Aanvraag voor subsidie

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college met gebruikmaking van het vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6, tweede lid, van de ASV worden bij de aanvraag de volgende gegevens verstrekt:

 • a.

  een beschrijving van het maatschappelijk doel van het burgerinitiatief en een onderbouwing dat aan de gestelde criteria wordt voldaan;

 • b.

  het gevraagde subsidiebedrag en een globaal inzicht in de kosten van de geplande activiteiten;

 • c.

  de eventuele andere financieringsbronnen van het burgerinitiatief;

 • d.

  een beschrijving van hoe de initiatiefnemers van plan zijn om bij een positief resultaat het project voort te zetten en te financieren.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op artikel 9 van de ASV wordt de subsidie geweigerd:

 • a.

  indien voor het burgerinitiatief al eerder een subsidie door het college is verstrekt;

 • b.

  als een activiteit binnen de reikwijdte van een andere subsidieregeling van de gemeente valt. De subsidieregeling Bunnik Aan Zet Fonds is aanvullend op de andere subsidieregelingen van de gemeente.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Loonkosten worden niet als subsidiabele kosten aangemerkt. Met uitzondering van ingehuurde specialistische kennis.

Artikel 10 Adviescommissie

Een door het college ingestelde commissie beoordeelt of een subsidieaanvraag voor subsidie in aanmerking komt en adviseert het college over de verstrekking van de subsidie.

Artikel 11 Verantwoording van de subsidie

 • 1.

  Het bepaalde in artikel 15, tweede lid, artikel 16 en artikel 17 van de ASV is op subsidies op grond van deze regeling niet van toepassing.

 • 2.

  Een subsidie op grond van het Bunnik aan Zet fonds wordt direct vastgesteld. Dit in afwijking van hetgeen is bepaald in hoofdstuk 4 van de ASV.

 • 3.

  Binnen één jaar na vaststelling van de subsidie wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie.

 • 4.

  De wijze van verantwoording wordt in de beschikking tot vaststelling bepaald.

Artikel 12 Voortgangsrapportage

De adviescommissie doet jaarlijks verslag van de uitgevoerde activiteiten middels een voortgangsrapportage.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Bunnik Aan Zet fonds 2017, vastgesteld op 25 oktober 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Op subsidies die zijn verleend voor inwerkingtreding van deze regeling blijft de Subsidieregeling Bunnik Aan Zet Fonds 2017 van toepassing.

 • 3.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan.

 • 4.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling Bunnik Aan Zet Fonds gemeente Bunnik

Ondertekening

Aldus besloten op 19 mei 2020

ondertekening

De secretaris De burgemeester