Regeling vervallen per 20-11-2021

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Geldend van 08-06-2020 t/m 19-11-2021

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat aan de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013

Besluit van gedeputeerde staten van 2 juni 2020, kenmerk 20016271, houdende verlening mandaat aan de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,

 • Overwegende dat het IPO op 9 januari 2020 heeft besloten tot het inrichten van een compensatieregeling drugsdumpingen voor het overgangsjaar 2020;

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 2 juni 2020 Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 hebben gewijzigd;

 • Overwegende dat Gedeputeerde Staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van voornoemde subsidieregeling wensen te mandateren aan de algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant;

 • Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Gezien de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de voornoemde algemeen directeur voor het aannemen van het mandaat bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

algemeen directeur: algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant;

Awb : Algemene wet bestuursrecht;

Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zeeland;

subsidieregeling: Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 2 Mandaatverlening

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verlenen aan de algemeen directeur mandaat tot het namens hen nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de subsidieregeling.

 • 2.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, in acht genomen het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Awb, ziet tevens op de bevoegdheid tot:

  • a.

   het verstrekken van informatie over de werking van de subsidieregeling

  • b.

   het in behandeling nemen en beoordelen van aanvragen;

  • c.

   het verstrekken van subsidie in de vorm van een geldbedrag tot het maximum van het subsidieplafond;

  • d.

   het nemen van besluiten tot weigeren van subsidie of het intrekken of wijzigen van subsidievaststellingsbeschikkingen;

  • e.

   het toepassen van artikel 4:5 van de Awb;

  • f.

   het opvragen van overige gegevens, indien de subsidieaanvraag daartoe aanleiding geeft;

  • g.

   het aan de subsidieverstrekking verbinden van verplichtingen als bedoeld in de artikelen 4:37, 4:38 en 4:39 van de Awb;

  • h.

   het betalen van subsidiebedragen;

  • i.

   het opschorten van de verplichting tot betaling van subsidiebedragen uit het subsidieplafond;

  • j.

   het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • k.

   het nemen van overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen, waaronder begrepen besluiten tot het afzien van terugvordering;

  • l.

   het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen beschikkingen en overige correspondentie;

  • m.

   het vormen van archiefdossiers waarbij goed te reconstrueren is op welke overwegingen de besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 • 3.

  Het mandaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, ziet in ieder geval niet op het beslissen op bezwaarschriften en het behandelen van beroepschriften als bedoeld in artikel 6:4 van de Awb, die gericht zijn tegen de subsidieverstrekking.

 • 4.

  De algemeen directeur kan ter uitoefening van een krachtens het eerste en tweede lid aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende programmamanagers, die op hun beurt het ondermandaat kunnen overdragen aan projectleiders binnen hun programma.

Artikel 3 Ondertekening

De algemeen directeur brengt in de door hem te nemen besluiten tot uitdrukking dat sprake is van een in mandaat namens Gedeputeerde Staten genomen besluit en van een door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde subsidie.

Artikel 4 Rechtsmiddelenverwijzing

Onder de besluiten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Rechtsmiddel

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Artikel 5 Instructies

De algemeen directeur neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6, eerste lid, van de Awb in acht.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1.

  De algemeen directeur stelt Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door hen gewenst is.

 • 2.

  Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:

  • a.

   de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;

  • b.

   het besluit ertoe kan leiden dat de desbetreffende provincie aansprakelijk wordt gesteld.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten kunnen op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten voorzien de algemeen directeur van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 7 Verantwoording

De algemeen directeur verschaft desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten terzake van de uitoefening van de in dit besluit bedoelde bevoegdheden.

Artikel 8 Toepasselijke wet- en regelgeving

De algemeen directeur neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden het ter zake geldende recht in acht, in het bijzonder de Awb, de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aan de Provincie Noord-Brabant gezonden.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 2 juni 2020.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 5 juni 2020

De secretaris, A.W. Smit