Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de mogelijkheid tot uitbreiding van een terras (Nadere regels terrassen in verband met Covid-19)

Geldend van 05-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent de mogelijkheid tot uitbreiding van een terras (Nadere regels terrassen in verband met Covid-19)

Reikwijdte tijdelijke regels terrassen

In het kader van de versoepeling van de Corona maatregelen mogen terrassen per 1 juni 2020 weer worden opengesteld. Bestaande terrassen moeten voldoen aan de voorschriften zoals genoemd in de Drank- en Horecawet (verder DHW), de Algemene Plaatselijke verordening Lelystad 2020 (verder APV) en de in 2011 vastgestelde “Gebruik van de openbare ruimte; terrassen Nadere regels”.

In het kader van de versoepeling is het mogelijk om een aanvraag in te dienen om tijdelijk een bestaand terras uit te breiden of een tijdelijk nieuw terras te creëren. Specifiek de aanvragen en de exploitatie van de uitbreiding van bestaande terrassen of tijdelijke terrassen moeten voldoen aan de hieronder gestelde nadere regels.

Duur van de nadere regels

Onderstaande nadere regels gelden gedurende de door het college aangegeven periode en in ieder geval tot aan de datum waarop de corona maatregelen in het kader van de door de Veiligheidsregio vastgestelde noodverordening blijven gelden.

Corona maatregel

De eigenaar/uitbater van het terras is zelf verantwoordelijk voor het zodanig inrichten van het terras dat voldaan wordt aan de voorschriften van de hiervoor genoemde noodverordening.

Handhaving

De gemeente houdt toezicht op de terrassen. Zij toetst zowel de bestaande terrassen, alsook de tijdelijk uitgebreide terrassen en de tijdelijk nieuwe terrassen aan de daarvoor geldende regels als genoemd in de DHW, de APV, en de onderstaande nadere regels.

Als niet aan de voorschriften wordt voldaan zal daartegen handhavend worden opgetreden.

Nadere regels tijdelijke terrassen in verband met Covid-19

Artikel 1

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de gemeente een terras tijdelijk uit te breiden, of een nieuw terras te creëren en/of te exploiteren zolang de noodverordening COVID-19 van toepassing is.

Ondernemers die hun terras tijdelijk willen uitbreiden of een nieuw terras willen creëren, melden zich bij de gemeente (team veiligheidsvergunningen van Stadstoezicht) met een meldingsformulier en een situatietekening voor het opstellen van hun tijdelijke terras. Op deze tekening is duidelijk aangegeven waar men het terras wil realiseren en wordt het meubilair ingetekend Deze tekening wordt getoetst aan onderhavige tijdelijke nadere regels terrassen.

Artikel 2

Het terras bevindt zich voor de eigen gevel of op een terraseiland in het verlengde van de eigen gevel. Indien een terras gepland is voor de gevel van een andere winkel of bedrijf, moet door de ondernemer schriftelijke toestemming van de huurder/eigenaar van het desbetreffende pand worden overgelegd. Een terras mag geen vluchtwegen of bluskranen blokkeren.

Artikel 3

  • 1.

    Op brandweerroutes wordt minimaal 4 meter breedte zonder hoogtebeperking vrijgehouden.

  • 2.

    Op locaties waar geen route voor brandweervoertuigen is vastgesteld geldt een vrije ruimte van minimaal 3 meter breedte.

  • 3.

    Indien een terras onder arcades of trottoirs zijn opgesteld, moet een strook van minimaal 2 meter vrij blijven voor de doorgang van winkelend publiek en bijvoorbeeld scootmobiels. Een terras langs een weg wordt minimaal 0,6 m van de stoeprand geplaatst.

Artikel 4

Terrassen worden opgesteld volgens tekening, goedgekeurd door de gemeente.

Artikel 5

Terrassen die geplaatst zijn in het gebied waar de weekmarkt plaatsvindt moeten verwijderd zijn voordat de weekmarkt wordt opgebouwd (zaterdagnacht voor 01.00 uur). Er staan geen terrassen opgesteld in het gebied van de weekmarkt tijdens de weekmarkt.

Artikel 6

Een terras mag niet de uitstraling hebben van een tent of marktkraam. Er mogen geen tenten en/of overkappingen worden aangebracht.

Artikel 7

Objecten zoals een muziekinstallatie, biertap of barbecue zijn op een terras niet toegestaan.

Artikel 8

De terrasafscheiding mag maximaal 2.00 meter hoog zijn, waarbij minimaal de bovenste meter transparant is.

Artikel 9

De afscherming mag niet definitief aan de ondergrond worden bevestigd, maar moet demontabel zijn.

Artikel 10

Terrasafscherming moet op verzoek van de gemeente worden verwijderd ten behoeve van herbestraten, kabels en leidingen e.d. en indien het gebruik van de openbare ruimte dit vereist.

Artikel 11

Gebruikers van het openbare gebied en gebruikers van het terras mogen niet over een schermvoet kunnen struikelen. De uitstekende delen (aan de voet van de schermen) moeten zo klein en plat mogelijk zijn.

Artikel 12

Het gehele terras, inclusief terrasmeubilair, moet voldoen aan eisen van brandveiligheid.

Brandkranen, andere bluswatervoorzieningen en brandpreventieve voorzieningen (zoals aansluitpunten van droge blusleidingen en andere voorzieningen) moeten te allen tijde bereikbaar zijn voor blusvoertuigen. Er mogen geen losse gasflessen op het terras aanwezig zijn.

Artikel 13

Verwarmingstoestellen worden zodanig geplaatst dat bezoekers deze onmogelijk omver kunnen lopen.

Artikel 14

Het sluitingsuur van terrassen is uiterlijk 24:00 uur. Na 24:00 uur mogen geen terrasgebruikers meer op het terras aanwezig zijn. De burgemeester kan op grond van artikel 2:30, eerste lid, van de APV beperkingen opleggen met betrekking tot het sluitingsuur van terrassen.

Artikel 15

De terrashouder zet na sluiting van het terras het terrasmeubilair zodanig vast dat bezoekers en voorbijgangers er niet op kunnen zitten en deze niet verwijderd of verplaatst kunnen worden.

Artikel 16

Bij het stapelen van meubilair wordt geluidsoverlast voorkomen.

Artikel 17

De terrashouder moet het openbare gebied dat wordt gebruikt voor het plaatsen van een terras zelf schoonmaken en schoonhouden.

Artikel 18

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als:

´Nadere regels terrassen in verband met Covid-19´

Ondertekening

Lelystad, 26 mei 2020

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,