Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020

Geldend van 17-05-2022 t/m heden

Intitulé

Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

en de burgemeester van Rotterdam, elk voor zover het zijn bevoegdheden

betreft,

gelezen het voorstel van de directeur Veiligheid en de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling van 24 maart 2020; registratienummer 20bb003543;

gelet op de artikelen 160 en 174 Gemeentewet, artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 2, afdeling 7 van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012;

overwegende dat:

 • -

  het college en de burgemeester op grond van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht bevoegd zijn om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot evenementen;

 • -

  het college en de burgemeester een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het opstellen van locatieprofielen;

 • -

  locatieprofielen een profiel bevatten van evenementenlocaties waarin de randvoorwaarden en regels bij het organiseren van evenementen op die locaties zijn vastgelegd en de locatieprofielen een toetsingskader vormen voor de vergunningverlening en het B/C-evenementenoverzicht;

 • -

  het wenselijk is dat het college en de burgemeester locatieprofielen vaststellen;

besluiten vast te stellen:

Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester stellen het Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020 zoals opgenomen in de bijlage vast.

Artikel 2

Dit beleidskader is van toepassing op evenementen die vanaf 1 januari 2021 plaatsvinden.

Artikel 3

Indien in dit beleidskader wordt afgeweken van de Gebruikersnotitie Kralingse Bos 2014 prevaleren de bepalingen in dit beleidskader.

Artikel 4

Het Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam van 11 juni 2019 (gemeenteblad 2019-108) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het gemeenteblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidskader Locatieprofielen Rotterdam 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Aldus vastgesteld op 24 maart 2020.

De burgemeester van Rotterdam,

A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 25 mei 2020 en ligt op dins-, woens- en donderdagen van 9.00 tot 13.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Wachtruimte Timmerhuis, Halvemaanpassage 1 (trap op, melden bij Informatiebalie)

(Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)