Regeling vervallen per 09-03-2021

Beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties

Geldend van 27-05-2020 t/m 08-03-2021

Intitulé

Beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties

Aanleiding

Sinds december 2019 houdt het coronavirus de wereld in zijn greep. Eind februari 2020 werd de eerste besmetting Nederland vastgesteld.

Dit leidde tot voor Nederland ongekende maatregelen waarbij het maatschappelijke verkeer grotendeels werd stilgelegd. Aan iedereen werd geadviseerd om 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en niet naar het buitenland te reizen als dat niet echt noodzakelijk was. Daarnaast werden horeca en scholen gesloten en werd gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven (sociale onthouding) en zo mogelijk vanuit huis te werken.

Deze maatregelen, die daarna twee keer werden verlengd tot in elk geval 20 mei 2020, hebben onder andere verstrekkende negatieve bedrijfseconomische gevolgen voor de horeca-, recreatie- en toerismesector in onze gemeente.

Situatie groepsaccommodaties

De uiteindelijke effecten voor de horeca-, recreatie- en toerismesector in zijn geheel zijn op dit moment nog niet te overzien.

Wel is nu redelijkerwijs al in te schatten, dat het kalenderjaar 2020 voor de groepsaccommodaties als een verloren seizoen moet worden beschouwd, want:

de aard en indeling van deze accommodaties is over het algemeen zodanig, dat het onmogelijk is groepen te ontvangen zolang de huidige maatregelen van kracht zijn;

in de van toepassing zijnde bestemmingsplannen hebben deze accommodaties over het algemeen een zodanig specifieke bestemming, dat alleen het gebruik voor de huisvesting van groepen is toegestaan;

deze accommodaties worden in het algemeen lange tijd van tevoren door groepen gereserveerd en deze hebben in het algemeen weinig of geen mogelijkheid om een nu noodzakelijke annulering te verplaatsen naar een andere periode in dit kalenderjaar.

Om deze reden is een beroep op de gemeente gedaan met de vraag of het kan worden toegestaan dat men kamers gaat verhuren al dan niet met ontbijt. Het zou dan een bed and breakfast of een hostel of gewoon kamerverhuur worden.

Gebruik in strijd met bestemming, (afzien van) handhaving en beleidsregels (juridische context)

Het hiervóór genoemde, afwijkende gebruik van een groepsaccommodatie leidt tot strijd met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan.

Op het bevoegd gezag, i.c. het college, rust dan een zogenoemde beginselplicht tot handhaving:

in het geval van overtreding van een wettelijk voorschrift behoort het bestuursorgaan, dat bevoegd is om handhavend op te treden, dit in beginsel ook te doen omdat het algemeen belang daarmee is gediend; hiervan kan slechts in bijzondere omstandigheden worden afgeweken:

  • I.

    in het geval van concreet zicht op legalisatie, en

  • II.

    wanneer handhavend optreden zodanig onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen belangen, dat van optreden in die concrete situatie dient te worden afgezien.

Een besluit om af te zien van handhavend optreden wordt wel omschreven als een gedoogbesluit, want de aan de orde zijnde strijdigheid wordt gedoogd. Het is goed om hierbij aan te geven dat een gedoogbesluit niet wordt beschouwd als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat daartegen geen bezwaar of beroep mogelijk is 1. Dit was ook al zo bij een besluit om te weigeren de strijdige situatie te gedogen.

Dit betekent dat wanneer een derde vindt dat het strijdig gebruik ongedaan moet worden gemaakt, deze een verzoek tot handhaving zal moeten doen. Het college zal dat verzoek dan afwijzen, vanwege het eerder genomen besluit om de illegale situatie te gedogen. Tegen die afwijzing om handhavend op te treden staat wél bezwaar en beroep open.

Op basis van artikel 4:81 van de Awb kan het college beleidsregels vaststellen met betrekking tot een hem toekomende bevoegdheid.

Als motivering van een gedoogbesluit kan het college dan volstaan met een verwijzing naar die beleidsregel (art. 4:82 Awb).

Het college handelt overeenkomstig die beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (art. 4:84 Awb).

Inhoud beleidsregel tijdelijk gedogen afwijkend gebruik groepsaccommodaties

Deze beleidsregel is van toepassing op groepsaccommodaties, die op basis van de voorschriften van het van toepassing zijnde bestemmingsplan uitsluitend mogen worden gebruikt voor het verschaffen van verblijf aan groepen 2.

Bij de onder 1 bedoelde accommodaties wordt toegestaan dat die worden gebruikt voor het verschaffen van verblijf dat niet in groepsverband plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld individuele gasten of gezinnen).

De onder 2 genoemde toestemming geldt uitsluitend voor de periode vanaf het moment dat de maatregelen, bedoeld in de paragraaf “Aanleiding”, niet meer van kracht zijn tot uiterlijk 1 januari 2021.

De bouw- en brandveiligheidsvoorschriften, die van toepassing zijn op de onder 1 bedoelde accommodaties, blijven onverkort van kracht. Dit kan betekenen dat in een concrete situatie de onder 2 genoemde toestemming wordt geweigerd.

De onder 2. genoemde toestemming mag niet leiden tot extra (parkeer)overlast in de directe omgeving van de accommodatie.

De accommodatie, die een beroep wil doen op deze beleidsregel, moet dit voorafgaand aan het afwijkend gebruik aanvragen en mag pas na een positief besluit van het college overgaan tot het afwijkend gebruik.

Ondertekening

Ballum, 12 mei 2020.

Burgemeester en wethouders van Ameland,

Leo Pieter Stoel Iwan Valk

Burgemeester Secretaris-directeur


Noot
1

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 24 april 2019, zaaknummer 201801734/1/A1, ECLI:NL:RVS:2019:1356.

Noot
2

Deze bedrijven hebben in het betreffende bestemmingsplan een van de volgende bestemmingen:- “Recreatie - Groepsaccommodatie”;- “Recreatie - Groepsverblijf”;- “Recreatie - Kampeerboerderij”.