Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaring Korssesteeg Westbroek

Geldend van 30-05-2020 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaring Korssesteeg Westbroek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt;

gelet op artikel 149 van de Wegenverkeerswet, artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de

Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaring Korssesteeg Westbroek

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Geslotenverklaring Korssesteeg: op de Achterweteringseweg ter hoogte van de Korssesteeg is de toegang aangeduid door middel van het bord C12 uit het RVV 1990 inhoudende “geslotenverklaring”;

 • b.

  Vrachtauto: motorvoertuig, niet ingericht voor het vervoer van personen, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg;

 • c.

  motorvoertuig: een motorvoertuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het RVV 1990;

 • d.

  ontheffing: een besluit van het college van burgemeester en wethouders waarmee, al dan niet onder voorwaarden en in de gevallen zoals geregeld in deze beleidsregels, toegestaan wordt op wegen of gedeelten van wegen in de geslotenverklaring te rijden;

 • e.

  ontheffinghouder: een natuurlijke of rechtspersoon aan wie een ontheffing als bedoeld in deze beleidsregels is verleend;

 • f.

  RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze beleidsregels hebben betrekking en zijn van toepassing op het weggedeelte van de Korssesteeg in Westbroek waar de gesloten verklaring geldt. De gesloten verklaring geldt in de ochtendspits tussen 6:00 en 9:00 uur in de westelijke richting (richting Westbroek) en in de avondspits tussen 16:00 en 18:00 uur in oostelijke richting (richting Maartensdijk). De doelgroepen die in aanmerking komen voor een ontheffing hebben een doel binnen het ontheffingsgebied zoals in bijlage 1 is aangegeven.

Artikel 3 Doel

Het doel van het ontheffingsbeleid voor de weg waar de geslotenverklaring is ingesteld is:

 • a.

  het reguleren van de hoeveelheid verkeer die gebruik maakt van de weg waar de geslotenverklaring geldt;

 • b.

  andere activiteiten en werkzaamheden onder voorwaarden toe te staan, indien in een individueel geval de omstandigheden rechtvaardigen dat ontheffing verleend wordt voor die activiteiten, door een gedegen belangenafweging te maken, waaruit blijkt welk doel in een bepaald geval de voorkeur verdient, waarbij het uitgangspunt is dat ontheffingen restrictief worden toegepast.

Artikel 4 Aanvragen van een langdurige ontheffing

 • 1. Een aanvraag om ontheffing voor het in- en uitrijden van de geslotenverklaring met een motorvoertuig kan digitaal, na inlog via Digid, worden ingediend via de gemeentelijke website www.debilt.nl.

 • 2. Bij de aanvraag van een bewonersontheffing dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • a.

   woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

  • b.

   de reden van aanvraag van de ontheffing.

 • 3. Bij de aanvraag van een ontheffing voor bedrijven dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overlegd:

  • a.

   woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

  • b.

   de reden van aanvraag van de ontheffing;

  • c.

   KvK nummer.

 • 4. Bij aanvraag van een ontheffing voor bezoekersintensieve bedrijven krijgt een bedrijf toegang tot een account waarbij zijn incidentele bezoekers zelf een dagontheffing kunnen aanvragen. Het bedrijf dient hiervoor de hierna volgende gegevens en bescheiden te overleggen:

  • a.

   Adres en mailadres van de aanvrager;

  • b.

   Kvk nummer;

  • c.

   Reden van de aanvraag van het account voor de portal met onderbouwing dat zij vaker per week klanten/bezoekers in de spits verwacht en het in de bedrijfsvoering logischerwijs niet te plannen is om het bezoek buiten de spits te organiseren.

 • 5. Bij de aanvraag van een werknemersontheffing dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • a.

   woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

  • b.

   de reden van aanvraag van de ontheffing;

  • c.

   werkgeversverklaring;

  • d.

   duur van de arbeidsovereenkomst (indien het gaat om een tijdelijk dienstverband).

 • 6. Bij de aanvraag van een ontheffing voor mantelzorgers dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • a.

   woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

  • b.

   adres van de degene die zorg nodig heeft;

  • c.

   de reden van aanvraag van de ontheffing;

  • d.

   schriftelijke verklaring van degene die zorg nodig heeft.

 • 7. Bij de aanvraag van een ontheffing voor iemand die zijn/haar kinderen heeft ingeschreven bij de school/kinderdagverblijf dienen de hierna volgende gegevens en bescheiden te worden overgelegd:

  • a.

   woon- en mailadres, inclusief postcode van de aanvrager;

  • b.

   de reden van aanvraag van de ontheffing;

  • c.

   inschrijving van het kinderdagverblijf/school.

 • 8. Een nieuwe ontheffing wordt tenminste vier weken voor de gewenste ingangsdatum aangevraagd.

Artikel 5 Aanvragen van een dagontheffing

 • 1. Incidentele bezoekers van ontheffinghouders zoals bedoeld in artikel 4.4, kunnen via een portal bij het bezoekende bedrijf terplekke een dagontheffing aanvragen.

 • 2. De verleende ontheffing mag alleen worden gebruikt ten behoeve van het bereiken van het bedrijf/winkel van de desbetreffende ontheffinghouder.

 • 3. Een dagontheffing heeft een maximale geldigheidsduur van één kalenderdag (van 0.00 uur tot 24.00 uur).

Artikel 6 Ontheffing verlening langdurende ontheffing

Het college kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 1.

  Een ontheffing wordt verleend op kenteken. Per adres binnen het ontheffingsgebied mogen maximaal 5 kentekens worden doorgegeven. Voor de ontheffingen voor mantelzorgers en mensen met kinderen op school of kinderdagverblijf, kunnen maximaal 2 kentekens worden doorgegeven.

 • 2.

  De ontheffing bestaat uit een recht waarbij de verstrekte gegevens van de aanvrager in een database worden opgeslagen.

 • 3.

  De ontheffing is geldig gedurende vijf jaar.

 • 4.

  In deze database wordt per langdurende ontheffing het volgende opgenomen:

  • a.

   het kenteken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend.

  • b.

   NAW gegevens inclusief mailadres van de aanvrager.

  • c.

   de periode waarvoor de ontheffing geldt en het tijdvak gedurende welke de ontheffing kan worden gebruikt.

Artikel 7 Geldigheidsduur van de ontheffing

 • 1. Een ontheffing wordt verleend voor vijf jaar met uitzondering van de dagontheffingen.

 • 2. Een dagontheffing heeft een maximale geldigheidsduur van één kalenderdag (van 0.00 uur tot 24.00 uur).

Artikel 8 Intrekken of vervallen van de ontheffing

 • 1. De ontheffing wordt ingetrokken indien:

  • a.

   de ontheffinghouder daartoe verzoekt (verwerking vindt plaats binnen 4 weken);

  • b.

   ter verkrijging van de ontheffing bewust onjuiste gegevens zijn ingediend;

  • c.

   de motivering, op grond waarvan de ontheffing is verstrekt, is vervallen of gewijzigd;

  • d.

   de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

  • e.

   het voertuig waar de ontheffing voor is verleend wordt verkocht;

  • f.

   bij herhaling sprake is van misbruik of een ander gebruik van de ontheffing, dan waarvoor deze is bedoeld of;

  • g.

   de ontheffing valselijk is opgemaakt of vervalst is met het oogmerk om deze echt en onvervalst te (laten) gebruiken.

 • 2. De ontheffing vervalt:

  • a.

   bij overlijden van de ontheffinghouder;

  • b.

   bij verhuizing van de ontheffinghouder;

  • c.

   wanneer de verkeersmaatregel, waarvoor de ontheffing is verleend, wordt ingetrokken of gewijzigd.

 • 3. De ontheffing voor bezoekerintensieve bedrijven waarbij bezoekers een dagontheffing kunnen aanvragen, kan worden ingetrokken indien:

  • a.

   het bedrijf daartoe verzoekt;

  • b.

   het bedrijf verhuist of bedrijfsvoering beëindigt;

  • c.

   het klantprofiel van het bedrijf wijzigt;

  • d.

   de gemeente fraude of misbruik constateert; hiertoe controleert de gemeente steekproefsgewijs op het aantal dagontheffingen per ontheffinghouder/account en op dagelijks terugkerende dagontheffingen;

  • e.

   gedurende twee jaar via het betreffende account geen dagontheffing wordt aangevraagd.

 • 4. Een ontheffing wordt niet eerder onbruikbaar dan nadat de bezwaartermijn na een besluit tot intrekking als bedoeld in het eerste en derde lid is afgelopen.

  • a.

   Indien er sprake is van misbruik van de ontheffing conform lid 1 onder f en 3, waarbij de ontheffing door het college is ingetrokken, wordt gedurende het lopende jaar waarvoor de ontheffing is verleend geen nieuwe ontheffing verstrekt.

Artikel 9 Kosten

 • 1. Een ontheffing die valt onder de strekking van deze beleidsregels wordt kosteloos verstrekt.

Artikel 10 Incidentele ontheffingen

 • 1. Het college kan ontheffing verlenen voor het incidenteel berijden van de wegen of gedeelten van wegen in de geslotenverklaring.

 • 2. Een ontheffing zoals bedoeld in het eerste lid wordt afgegeven voor eenmalig gebruik.

 • 3. Voor de geslotenverklaring geldt dat een incidentele ontheffing slechts wordt verleend ten behoeve van goederen of personen die niet kunnen worden aangemerkt als goederen of personen zoals genoemd in artikel 4 van deze beleidsregels.

Artikel 11 Ontheffingen hulpdiensten en gemeentelijke diensten (college B&W, beheer, handhaving en toezicht)

 • 1. Aan hulpdiensten, waaronder in ieder geval ambulance, politie en brandweer, de GGD, huisartsen en het college van burgemeester en wethouders, gemeentelijke diensten en in opdracht van de gemeente werkende toezichthoudende -, handhavende - en schoonmaakdiensten wordt een ontheffing voor onbepaalde tijd verleend voor het berijden van de wegen of gedeelten van wegen in de geslotenverklaring, indien:

  • a.

   de motorvoertuigen worden gebruikt voor de rechtmatige uitoefening van hun functie; en

  • b.

   het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de functiebeoefening.

 • 2. Aan vrijwilligers van de brandweer kan een ontheffing worden verleend voor het berijden van wegen of gedeelten van wegen, indien:

  • a.

   De route van woning naar brandweerkazerne aanzienlijk kan worden verkort in geval door de geslotenverklaring mag worden gereden;

  • b.

   De normtijden hier voldoende aanleiding toe geven.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan ontheffing verlenen indien aannemelijk wordt gemaakt dat het weigeren van een ontheffing een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg heeft voor de betrokkene.

Artikel 13. Overgangsregeling

Ontheffingen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- gedurende de looptijd van deze ontheffing van kracht. Indien het kenteken voor de ontheffing nog niet bekend is, wordt deze alsnog in de database toegevoegd.

Artikel 14 Citeerregel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingen geslotenverklaring Korssesteeg Westbroek.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking na de bekendmaking in het gemeenteblad. Bij inwerkingtreding van deze beleidsregels vervalt het tot nu toe gebruikte beleidskader voor het verlenen van ontheffingen voor Korssesteeg.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van De Bilt op 17-12-2019.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,

de secretaris, loco,

drs. E. de Leeuw-Bosch

de burgemeester,

mr. S.C.C.M. Potters

Bijlage 1 Ontheffingsgebied Beleidsregels gesloten verklaring Korssesteeg Westbroek

afbeelding binnen de regeling