Aanwijzingsbesluit artikel 5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, gemeente Utrecht, vergunningplicht vechtsportwedstrijden of – gala’s

Geldend van 28-05-2020 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, gemeente Utrecht, vergunningplicht vechtsportwedstrijden of – gala’s

De burgemeester van de gemeente Utrecht;

Gelet op artikel 5:21 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

Overwegende dat:

landelijk over full-contact vechtsporten al een aantal jaren discussie wordt gevoerd. Ze worden enerzijds gezien als een waardevolle sport met een maatschappelijke functie en anderzijds is er terugkerende kritiek op deze vechtsporten vanwege geweldsincidenten en vermeende banden met criminele organisaties;

het niet gaat om een algeheel verbod van vechtsportgala’s, maar om de mogelijke criminaliteit en/of andere negatieve aspecten achter en in de organisatie van vechtsportgala’s tegen te gaan en malafide organisatoren niet te faciliteren;

deelnemers aan een vechtsportgala – zowel volwassenen als jongeren - op een sportieve, veilige en gezonde manier hun sport uit kunnen oefenen door sportieve spelregels ter bescherming van hun gezondheid;

er op dit moment onvoldoende handvatten zijn om mogelijke criminaliteit achter en in de organisatie van vechtsportevenementen tegen te gaan en malafide organisatoren te weren;

de burgemeester categorieën vechtsportwedstrijden of –gala’s kan aanwijzen waarop altijd, ongeacht het aantal bezoekers, de vergunningplicht van toepassing is;

ervaringen met vechtsportevenementen hebben geleid tot de landelijk breed gedragen overtuiging dat het wenselijk is om aan vergunningen, voor deze risicovol gebleken vechtsportevenementen, een aantal met deze evenementen samenhangende specifieke voorschriften te verbinden;

Besluit vast te stellen ‘Aanwijzingsbesluit artikel 5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, vergunningplicht vechtsportwedstrijden of –gala’s’:

Artikel I Aanwijzing

De burgemeester wijst de volgende categorieën vechtsportwedstrijden of gala’s aan, als bedoeld in artikel 5:21, tweede lid, waarvoor het verboden is om zonder vergunning een evenement te houden of doen houden, tenzij daar bij geen enkel commercieel belang is gemoeid en de richtlijnen van de Vechtsportautoriteit volledig in acht worden genomen:

 • a.

  Mixed martial arts, ook wel genoemd gemengde vechtkunst, waaronder in ieder geval worden begrepen: ‘free fight’ (het vrije vechten), ‘vale tudo’ (Braziliaans Mixed Martial Arts) en ‘cagefight’ (kooigevecht);

 • b.

  Kickboksen in alle varianten;

 • c.

  Muay Thai (Thaiboksen) in alle varianten.

Artikel II Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit artikel 5:21 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, vergunningplicht vechtsportwedstrijden of –gala’s”

Artikel III Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

.

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Utrecht op 26 mei 2020

De burgemeester,

mr J.H.C. van Zanen

Bezwaarclausule

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar de burgemeester van Utrecht.

Het adres is:

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op:

uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan mee;

de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is;

een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door belanghebbende, maar door een ander, namens hem of haar wordt ingediend.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoek bent u griffierecht aan de rechtbank verschuldigd.

Toelichting

Dit aanwijzingsbesluit heeft betrekking op binnenevenementen.

Full-contact vechtsporten (Muay Thaiboksen, kickboksen en Mixed Martial Arts (MMA)) zijn onderwerp van discussie de afgelopen jaren. Enerzijds worden deze sporten gezien als waardevolle sport met een maatschappelijke functie. Anderzijds is er veel kritiek op de gezondheidsrisico’s van deze sporten en de veiligheidsrisico’s die met deze sporten gepaard kunnen gaan, zoals geweldsincidenten, vermeende banden met criminele organisaties en dubieuze organisatoren. Landelijk heeft dit geleid tot de oprichting van de Vechtsportautoriteit (VA) in 2017. De VA heeft als doelstelling het bereiken en bewaken van een gereguleerde, gezonde, veilige en goed georganiseerde vechtsportsector. De VA heeft een handreiking voor gemeenten opgesteld : “Regulering vechtsportgala’s: handreiking voor gemeentelijk beleid” (december 2018). Eén van de aanbevelingen in die handreiking is het verbinden van voorwaarden aan vechtsportevenementen, bijvoorbeeld door de Algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen voor bepaalde full-contact vechtsportevenementen. Utrecht heeft bij raadsbesluit van 18 juli 2019 de vergunningplicht voor binnenevenementen in de APV aangepast, zodat deze geldt voor aangewezen vechtsportevenementen ongeacht het bezoekersaantal. Voor buitenevenementen was een aanpassing niet nodig en geldt de vergunningplicht sowieso. Met dit aanwijzingsbesluit geeft Utrecht invulling aan de categorieën vechtsportwedstrijden of -gala’s waarvoor de vergunningplicht geldt, ongeacht het aantal bezoekers.

Voor wat betreft sportwedstrijden kan niet ontkend worden dat een zeker amusementsgehalte een rol speelt. In het algemeen is het echter zo dat het sportieve element de boventoon voert. De sportwedstrijden onder auspiciën van het NOC*NSF zijn in dit opzicht dan ook aan allerlei wedstrijd- en spelregels gebonden. Wedstrijden van vecht- en verdedigingssporten die niet in dit besluit worden genoemd zoals boksen, judo, kungfu, karate vallen dan ook niet onder dit aanwijzingsbesluit en zijn daarmee ook niet vergunningplichtig (tenzij het een buitenevenement betreft, want daarvoor geldt de vergunning plicht onverkort).

De vergunningplicht voor binnenevenementen geldt wel voor de bij dit besluit aangewezen full-contact vechtsportevenementen en gala’s. Het bezoekersaantal zoals genoemd in artikel 5:21, eerste lid, speelt daarbij geen rol: er moet net als voor buitenevenementen altijd een vergunning aangevraagd worden, ongeacht het aantal bezoekers. De overige bepalingen ten aanzien van binnenevenementen, afdeling 5.7A van de APV, zijn dan ook onverminderd van toepassing. De vergunningplicht geldt NIET voor de in dit besluit aangewezen categorieën als met het evenement geen enkel commercieel belang is gemoeid EN de richtlijnen van de Vechtsportautoriteit strikt en volledig in acht worden genomen. Zo kunnen bijvoorbeeld clubwedstrijden van sportverenigingen waarbij puur het sportieve element centraal staat en geen sprake is van enige vorm van het heffen van een toegangsprijs, betaling van prijzengeld, betaling voor VIP tafels o.i.d., plaatsvinden zonder dat hiervoor een aanvraag om vergunning gedaan hoeft te worden.

Voor het verkrijgen van een vergunning voor een vechtsportevenement dient, conform artikel 5:23, lid 3, de aanvraag vergezeld te gaan van een veiligheidsplan. In de toelichting van de APV staat aangegeven dat de organisator in een veiligheidsplan aangeeft op welke wijze invulling wordt gegeven aan zijn verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het evenement. In het veiligheidsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde: gegevens met betrekking tot beveiliging, contactperso(o)n(en), ontruimingsplan, inrichting van de locatie (tekeningen op schaal), brandpreventie, kaartverkoop, verwacht aantal bezoekers, profiel van de doelgroep, vervoers- en parkeerplan, beleid inzake alcohol, drugs en wapens, risicoanalyse, maatregelen op het gebied van gezondheid, communicatie en vormen van overleg.

Voor een bij dit besluit aangewezen full-contact vechtsportevenement is het noodzakelijk om aanvullend op bovenstaande in het veiligheidsplan informatie aan te leveren over:

 • (Transparante) geldstromen, inclusief uitgangspunten over contant geld;

 • Organisatie van het evenement;

 • Aanwezigheid en beleid omtrent VIP-tafels/VIP-desk.

 • Toegangsbeleid inclusief wijze van kaartverkoop (op naam of anoniem), leeftijdsgrens, toegangscontrole.

 • Beveiligingsplan inclusief naam beveiligingsbedrijf, aantal beveiligers, postenplan (posities van de beveiliging) en omschrijving van taken.

 • Toezicht vanuit sportbond en/of Vechtsportautoriteit.

 • Huisregels inclusief communicatie en handhaving van de huisregels.

In artikel 5:24 van de Algemene plaatselijke verordening 2010 staan de vereisten aan de organisator genoemd. Van vechtsportevenementen zijn misstanden bekend die (mede) veroorzaakt zijn door de organisatie/organisator van het evenement.

Van de burgemeester kan niet verwacht worden dat hij aan een evenement zijn medewerking verleent indien er gerede twijfel bestaat over het levensgedrag van de organisator of van personen op cruciale posities in de organisatie van het evenement. Het behoort tot de mogelijkheden dat bij de politie informatie opgevraagd wordt over het levensgedrag van de vergunningaanvrager en/of organisatoren.

Op de evenementenvergunning is het Bibob1 – beleid van toepassing zoals verwoord in de beleidsregel toepassing Wet Bibob 2018 gemeente Utrecht.

De vergunningaanvraag voor een full-contact vechtsportevenement zal onderworpen worden aan een Bibob-toets voor een uitgebreide screening van de organisatie van het evenement, de financiering en de betrokken zakenrelaties. Een Bibob-toets kan – afhankelijk van de resultaten – enkele maanden in beslag nemen. Deze toets heeft een opschortende werking op de beslistermijn van de aanvraag voor een evenementenvergunning. Zonder positief afgeronde Bibob-toets kan de vergunning voor een evenement niet worden verleend. Het is daarom van belang om de aanvraag voor een evenementenvergunning tijdig, circa negen (9) maanden voorafgaand aan het evenement, in te dienen.


Noot
1

Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur