Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent de rekenkamercommissie (Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020)

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van de raad,

gelet op het bepaalde in hoofdstuk IVb van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Gemeentewet;

 • b.

  commissie: rekenkamercommissie;

 • c.

  voorzitter: een lid van de rekenkamercommissie die als voorzitter is benoemd;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Neder-Betuwe

 • f.

  secretariaat: een medewerker van de griffie is ambtelijk secretaris.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een gemeentelijke rekenkamercommissie.

 • 2. De commissie bestaat uit drie leden (inclusief de voorzitter).

 • 3. De commissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur zoals bedoeld in artikel 182 lid 1 Gemeentewet en de (maatschappelijke) effecten daarvan, alsmede naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 3 Benoeming voorzitter en (overige) leden

 • 1. De raad benoemt de voorzitter en de leden van de commissie. Raadsleden, andere bestuurders van de gemeente en medewerkers van de gemeente komen niet voor benoeming in aanmerking.

 • 2. De voorzitter en de leden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Zij kunnen voor maximaal nog één periode van drie jaar worden herbenoemd.

 • 3. Een persoon kan opgeteld niet langer dan acht jaar als voorzitter en/of lid dienen.

 • 4. Een besluit tot (her)benoeming wordt voorbereid door het presidium.

 • 5. Als er geen sprake is van herbenoeming wordt een selectiecommissie gevormd, die het presidium adviseert. De selectiecommissie voert daartoe gesprekken met kandidaten.

 • 6. De selectiecommissie bestaat uit drie personen: de plaatsvervangend voorzitter van de raad (of bij verhindering een lid van het presidium), een lid van de commissie en de ambtelijk secretaris van de commissie of de griffier.

 • 7. Als de voorzitter of een lid voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen, meldt hij dit minimaal vier maanden voor het einde van diens termijn schriftelijk bij de griffier. De andere leden van de commissie worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen alvorens het presidium besluit om de raad (al dan niet) voor te stellen tot herbenoeming te besluiten.

 • 8. De commissie benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4 Eed/gelofte

Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt tussentijds:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie (analoog aan artikel 81f Gemeentewet);

  • c.

   wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft gekregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 3. Een lid van de commissie kan door de raad worden ontslagen wanneer:

  • a.

   hij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie te vervullen;

  • b.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden van de rekenkamercommissie

 • 1. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de commissie alsmede een vergoeding voor reiskosten. De vergoeding komt ten laste van het budget van de commissie.

 • 2. Deze vergoeding is gerelateerd aan het bedrag dat is opgenomen in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers als vergoeding voor werkzaamheden (het bijwonen van een vergadering) voor commissieleden in de voor Neder-Betuwe van toepassing zijnde gemeenteklasse.

 • De voorzitter ontvangt per maand driemaal het bedrag dat is genoemd in voormeld besluit en de leden tweemaal het bedrag.

 • Uitbetaling hiervan geschiedt per kwartaal. Indien de voorzitter of een lid niet het volledige kwartaal onderdeel uitmaakt van de commissie, vindt de vergoeding naar rato plaats.

 • 3. De vergoeding van de reiskosten van de leden bedraagt 50% van het bedrag dat is opgenomen in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers als onkostenvergoeding voor raadsleden in de voor Neder-Betuwe van toepassing zijnde gemeenteklasse.

Artikel 7 Voorzitter en ambtelijk secretaris

 • 1. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het

 • leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de ambtelijk secretaris en (eventuele) externe onderzoekers.

 • 2. De griffier of een door de griffier aangewezen medewerker van de griffie treedt op als ambtelijk secretaris van de commissie.

 • 3. De ambtelijk secretaris staat de commissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 8 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De commissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de

 • probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisneming

 • aan de raad verstuurd.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1. De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en

 • sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren

 • van de gemeente Neder-Betuwe mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die

 • zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur

 • en de ambtenaren van de gemeente Neder-Betuwe zijn verplicht de gevraagde

 • inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en

 • inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5. De commissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van

 • de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de

 • commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim

 • aanmerken.

 • 6. De commissie kan, in afwijking van lid 5, in het kader van informatieverwerving ten behoeve van een lopend onderzoek, openbare vergaderingen beleggen.

 • 7. De commissie kan aan toehoorders bij openbare vergaderingen de gelegenheid geven het

 • woord te voeren over een aan de orde zijnd onderwerp of voorstel.

 • 8. Voor de uitvoering van een onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het

 • beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. Daarbij houdt de commissie rekening met de omvang van het beschikbare budget.

 • 9. De commissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar vast te

 • stellen termijn, die ten minste drie weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. De commissie bepaalt wie als betrokkenen worden aangemerkt. In ieder geval worden degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest als betrokkenen aangemerkt.

 • 10. Na vaststelling door de commissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport alsmede het bijbehorende raadsvoorstel zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

 • 11. De commissie legt de raad jaarlijks ter kennisneming een onderzoeksplan en een jaarverslag voor.

Artikel 10 Budget

 • 1. De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • Opdrachtverstrekking geschiedt door de griffier of de ambtelijk secretaris als budgethouder.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen van de leden;

  • b.

   externe deskundigen die door de rekenkamercommissie worden ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 11 Inwerkingtreding en slotbepalingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juni 2020.

 • 2. Per datum inwerkingtreding wordt de verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2010 ingetrokken.

 • 3. Inwerkingtreding van deze verordening brengt geen wijzigingen aan in de huidige benoemingsperiode van de zittende voorzitter en leden.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Neder-Betuwe 2020”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 14 mei 2020

Ondertekening

de griffier,

E. van der Neut

de voorzitter,

A.J. Kottelenberg