Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Enkhuizen

Geldend van 29-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Enkhuizen

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Enkhuizen besluit,

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Enkhuizen 2020; gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Enkhuizen;

vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente 2020 Enkhuizen.

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:

 • 1.

  Inzamelmiddel: minicontainer of vuilniszak;

 • 2.

  Inzamelvoorziening: onder- of bovengrondse container of inzamellocatie voor onder meer vuilniszakken en oud papier;

 • 3.

  Groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFte): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is en beperkt is van omvang;

 • 4.

  Plastic, blik en dranken kartons (PBD): kunststof verpakkingen zoals bedoeld in de Raamovereenkomst verpakkingen, metalen verpakkingsmateriaal voor voedingsmiddelen en drinken, en gebruikte lege drankenkartons uit huishoudens;

 • 5.

  Oud papier en karton (OPK): huishoudelijk oud papier en karton dat droog, schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties;

 • 6.

  Restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens dat overblijft na scheiding in andere afvalstromen genoemd in dit artikel;

 • 7.

  Klein chemisch afval (KCA): huishoudelijk afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • 8.

  Glas: op kleur gescheiden eenmalige glazen verpakkingen;

 • 9.

  Textiel: kleding, schoenen, accessoires, huishoudtextiel, knuffels, grote lappen stof en gordijnen die niet vervuild zijn met andere afvalfracties en niet gebruikt zijn als verf- of poetslap;

 • 10.

  Grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door de aard, afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden en/of daarin niet thuishoort, en zoals bedoeld in de Acceptatievoorwaarden Afvalbrengstations HVC en het Landelijk Afvalbeheerplan;

 • 11.

  Verordening: Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Enkhuizen.

§ 2: Aanwijzing inzamelende instanties

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instantie

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen N.V. HVC gevestigd te Alkmaar.

Artikel 3. Regulering van andere inzamelaars

Op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelaars aangewezen:

 • a.

  kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval en textiel;

 • b.

  scholen en verenigingen gevestigd in de gemeente voor de inzameling van papier en karton;

 • c.

  apothekers in de gemeente voor de inzameling van medicijnafval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

 • d.

  detailhandel voor de inzameling van klein chemisch afval dat afkomstig is uit huishoudens, mits zij voldoen aan de vastgestelde beleidsregels.

Artikel 4. Aanwijzing Afvalbrengstations

De inzamelplaatsen zoals bedoeld in artikel 5 van de verordening zijn de afvalbrengstations gevestigd op:

 • a.

  Het Witte Hert 3, 1601 MJ te Enkhuizen;

 • b.

  Factorij 29a, 1689 AK te Zwaag;

 • c.

  Kwelder 10,1713 GN te Obdam;

 • d.

  Koggenrandweg 1, 1775 RD te Middenmeer.

§ 3. Inzameling

Artikel 5. Inzamelmiddelen

Op grond van artikel 10 van de verordening zijn op inzamelmiddelen- en voorzieningen de volgende regels van toepassing:

 • a.

  Op basis van doelmatig afvalbeheer wordt bepaald welk inza melmiddel - of voorziening wordt gebruikt per perceel of percelencluster. Hierbij wordt ten minste rekening gehouden met locatiekenmerken, afvalscheiding en kosten;

 • b.

  De gemeente verstrekt geen vuilniszakken;

 • c.

  Door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

 • d.

  Inzamelmiddelen aan huis blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor zijn rekening technisch onderhouden;

 • e.

  De inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel aan huis te voorzien van een sticker en/of chip ter herkenning van het inzamelmiddel;

 • f.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

 • g.

  De gebruiker van het perceel richt zich tot de inzameldienst bij verdwijning, vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel;

 • h.

  De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

 • i.

  De inzameldienst stelt in overleg met de gemeente een inzamelreglement op voor het aanbieden van het afval via de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen, evenals acceptatievoorwaarden voor de afvalbrengstations;

 • j.

  De inzameldienst is verantwoordelijk voor de verstrekking van afvalpassen voor ondergrondse containers.

Artikel 6. Plaatsen inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Bij het plaatsen van inzamelvoorzieningen wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met:

 • a.

  bevordering van doelmatige afvalinzameling;

 • b.

  (verkeers)veiligheid;

 • c.

  fysieke bereikbaar van de voorziening voor gebruikers en inzameldienst;

 • d.

  fysieke geschiktheid van de locatie en zijn omgeving;

 • e.

  aanwezige kabels en leidingen in de bodem;

 • f.

  beperking van overlast en voorkoming van schade;

 • g.

  bestaande groene- en parkeervoorzieningen;

 • h.

  voldoende laagdrempeligheid wat betreft toegankelijkheid;

 • i.

  voorziene aanpassing van de omgeving;

 • j.

  doelmatige bedrijfsvoering van de inzameldienst;

 • k.

  doelmatige afvalbeheer;

 • l.

  gezichtsbepalende objecten in historische kernen.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het College de volgende regels vast omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 1.

  Op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelingvoorziening aan huis of op wijkniveau zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordentelijk te geschieden en geen overlast te veroorzaken;

  • b.

   de aanbieder dient de juiste stroom afvalstoffen op een juiste wijze in het daarvoor aangewezen inzamelmiddel aan te bieden;

  • c.

   Inzamelmiddelen moeten worden aangeboden overeenkomstig het inzamelreglement van de inzamelaar. Het daarin opgenomen maximumgewicht mag niet worden overschreden;

  • d.

   Inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik gesloten worden;

  • e.

   de inzameldienst kan de inhoud van het aangeboden inzamelmiddel bekijken;

  • f.

   bij het aanbieden van vuiliszakken, dient de vuilniszak van een zodanige kwaliteit te zijn dat geen afval vrij komt bij het aanbieden;

  • g.

   bij het aanbieden van afval in vuilniszakken dient PMD in een doorzichtige zak aangeboden te worden;

  • h.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij het afvalbrengstation.

 • 2.

  Op het aanbieden van afval bij het afvalbrengstation zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   de acceptatievoorwaarden van het afvalbrengstation;

  • b.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengstation kunnen legitimeren.

 • 3.

  Op het aanbieden van grof afval op afroep zijn de volgende regels van toepassing:

  • a.

   het reglement van de inzamelaar, zoals benoemd in artikel 5 onder i van dit besluit;

  • b.

   de aanbieder dient een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • c.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

Artikel 8. Frequentie van inzamelen

Krachtens artikel 7 van de verordening wordt voor onderstaande bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen de volgende inzamelfrequentie vastgesteld:

 • a.

  rest af val : bij percelen die beschikken over een minicontainer wordt eenmaal per vier weken ingezameld;

 • b.

  GFTe: bij percelen die beschikken over een minicontainer wordt eenmaal per twee weken ingezameld;

 • c.

  oud papier en karton: bij percelen wordt tenminste 12 maal per jaar ingezameld;

 • d.

  PBD: bij percelen die beschikken over een minicontainer wordt minimaal eenmaal per vier weken ingezameld;

 • e.

  grof huishoudelijk afval en grote elektrische - en elektronische apparaten worden op afroep ingezameld;

 • f.

  KCA wordt op oproep ingezameld;

 • g.

  bij een wijkvoorziening of zakkeninzameling, zoals bij binnensteden of hoogbouw, wordt de frequentie van de onder a, b, c en d genoemde fracties bepaald op basis van hygiënische overwegingen en doelmatigheid;

 • h.

  het college kan afwijken van de frequentie en wijze van inzameling van de onder a t/m d genoemde inzamelfrequenties indien hiertoe gegronde redenen bestaan.

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het College de volgende regels op:

 • a.

  In afstemming met de gemeente bepaalt de inzamelaar de inzameldag per fractie en locatie en publiceert dit in de online Afvalkalender;

 • b.

  inzamelmiddelen mogen - mits gesloten - de avond voor de inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  Inzamelmiddelen dienen vóór 07.30 uur op de inzameldag op de juiste wijze worden aangeboden;

 • d.

  Inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk vóór 22.00 uur op de vastgestelde inzameldag, uit de openbare ruimte zijn verwijderd en teruggeplaatst op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • e.

  onjuist aangeboden huishoudelijk afval of inzamelmiddelen moeten op dezelfde dag uiterlijk vóór 22.00 uur uit de openbare ruimte zijn verwijderd en teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • f.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • g.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt.

Artikel 10. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in de lokale media.

Artikel 11. Afvalscheiding

Op grond van artikel 7 van de verordening, worden de volgende stromen afzonderlijk ingezameld:

 • 1.

  Afzonderlijk aan huis of via wijkvoorziening wordt ingezameld:

  • a.

   Groente, fruit- en tuinafval en etensresten (GFte);

  • b.

   Plastic, blik en drankenkartons (PBD);

  • c.

   Oud papier en karton (OPK);

  • d.

   Restafval;

  • e.

   Klein chemisch afval (KCA).

 • 2.

  Aan te bieden bij een wijkvoorziening:

  • a.

   Glas;

  • b.

   Textiel.

 • 3.

  Aan te bieden bij de afvalbrengstations zoals genoemd in artikel 4 van dit besluit, mits voldaan wordt aan de in artikel 5 onder i genoemde ABS acceptatievoorwaarden:

  • a.

   medicijnen en injectienaalden: medicijnen en injectienaalden afkomstig uit huishoudens;

  • b.

   grof huishoudelijk afval, te weten:

   • 1°.

    afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

   • 2°.

    asbest;

   • 3°.

    C-hout;

   • 4°.

    gasflessen, brandblussers en overige drukhouders;

   • 5°.

    grond;

   • 6°.

    A-hout en B-hout;

   • 7°.

    banden van voertuigen;

   • 8°.

    dakafval;

   • 9°.

    geëxpandeerd polystyreenschuim;

   • 10°.

    gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asfalt en niet zijnde gips;

   • 11°.

    gips;

   • 12°.

    grof tuinafval;

   • 13°.

    harde kunststoffen;

   • 14°.

    matrassen;

   • 15°.

    metalen;

   • 16°.

    papier en karton;

   • 17°.

    textiel, niet zijnde tapijt; en

   • 18°.

    vlakglas;

   • 19°.

    grof restafval dat resteert nadat de deelstromen 1° t/m 19° gescheiden zijn aangeboden (zoals bouw- en sloopafval, tapijt en meubilair).

 • 4.

  Van gescheiden inzameling kan met het oog op een doelmatig afvalbeheer afgeweken worden bij hoogbouw en (historische) binnensteden.

 • 5.

  Grof huishoudelijk afval kan, mits voldaan wordt aan het inzamelreglement van de inzamelaar, op oproepbasis worden ingezameld.

§ 4. Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval

Artikel 12. Inzameling Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval

Op grond van de geldende Verordening Reinigingsrecht wordt Kantoor-, Winkel- en Dienstenafval (KWD afval) bij bedrijven, zoals aangewezen in laatstgenoemd document, ingezameld. Hierbij gelden de volgende regels:

 • a.

  Inzameling vindt plaats tussen 07.00 en 11.00 uur;

 • b.

  Inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • c.

  Gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

 • d.

  Onverminderd de in lid 1 t/m 3 genoemde regels, zijn de in dit besluit genoemde regels voor huishoudelijk afval van toepassing.

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Enkhuizen.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 in werking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college gemeente Enkhuizen in de vergadering van 12 mei 2020.

Burgemeester

E.A. van Zuijlen

Secretaris

A.N. van den Bergh