Nadere regels Basissubsidie vrijwilligersorganisaties

Geldend van 29-05-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Basissubsidie vrijwilligersorganisaties

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 12 mei 2020:

Overwegende dat het gewenst is vrijwillige inzet te stimuleren die bijdraagt aan gemeentelijk beleid op het gebied van sport, cultuur, jeugd, ouderen, educatie, hulp en ondersteuning;

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.,

BESLUIT

vast te stellen de : Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties

Nadere regels

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.

 • b.

  Aantal leden: het aantal actieve leden die daadwerkelijk aan de activiteit deelnemen door cultuur of sport te beoefenen of bij te dragen aan jeugdparticipatie of maatschappelijke participatie.

 • c.

  Basissubsidie: jaarlijkse subsidie bedoeld voor de kernactiviteit van een vrijwilligersorganisatie met tenminste 5 leden.

 • d.

  Plussubsidie: jaarlijkse subsidie bedoeld voor aanvullende en/of incidentele activiteiten.

 • e.

  Sport: sport waarvan de sportbond valt onder NOC/NSF.

 • f.

  Binnensportvereniging: vereniging zonder eigen accommodatie die (voor het grootste deel van het jaar) gebruik maakt van een binnensportaccommodatie/sportzaal.

 • g.

  Buitensportvereniging: vereniging met een eigen accommodatie die gebruik maakt van een buitensportaccommodatie/sportveld.

 • h.

  Amateurkunst: het beoefenen van een van de kunstdisciplines: beeldend, muziek (zangkoren), theater/toneel, literatuur, dans, erfgoed of fotografie.

 • i.

  Muziekgezelschap: symfonieorkest, harmonieorkest, fanfareorkest, slagwerkorkest, showband, bigband, brassband, slagwerkkorps, blaaskapel.

 • j.

  Professionele dirigent: een bevoegd, gediplomeerd dirigent of instructeur waarvan het KvK-nummer bij het college bekend is.

 • k.

  Carnaval: organisatie van de openbaar toegankelijke optocht met carnaval.

 • l.

  Jeugd: activiteiten voor kinderen of jongeren t/m 24 jaar.

 • m.

  Ouderen: activiteiten voor ouderen vanaf 65 jaar.

 • n.

  EHBO: opleiden van vrijwilligers en verlenen van ondersteuning bij diverse evenementen in de gemeente Moerdijk.

 • o.

  Educatie: lezing, cursus, opleiding of workshop.

 • p.

  Opfleuren kern: Plaatsen en onderhouden van bloembakken gevuld met bloemen/planten.

 • q.

  Leden met een beperking: leden met een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard die extra ondersteuning of hulp nodig hebben om mee te kunnen doen aan de activiteiten.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zonder uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Moerdijk.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan de volgende soorten subsidies verlenen:

  • a.

   Basissubsidie;

  • b.

   Plussubsidie.

 • 2.

  Basissubsidie kan op grond van deze regeling worden verstrekt voor:

  • a.

   Sportbeoefening;

  • b.

   Cultuurbeoefening;

  • c.

   Jeugdparticipatie;

  • d.

   Maatschappelijke participatie.

 • 3.

  Plussubsidie kan op grond van deze regeling worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:

  • a.

   Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie;

  • b.

   Deelnemers met een beperking / G-team;

  • c.

   Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil;

  • d.

   Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning van inwoners met een beperking of hun mantelzorgers.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • f.

  de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Artikel 5. Aanvraag

In afwijking van artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening dient een vrijwilligersorganisatie een aanvraag om jaarlijkse subsidie schriftelijk in te dienen bij het college en daarbij de volgende gegevens te overleggen:

 • a.

  een beschrijving van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd die bijdragen aan de in artikel 3, tweede en derde lid omschreven activiteiten;

 • b.

  de laatst opgemaakte jaarrekening en/of de opgemaakte balans van het voorgaande jaar.

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Een basissubsidie of plussubsidie is op grond van deze nadere regels maximaal het in artikel 11 opgenomen bedrag indien dat in artikel 11 is aangegeven vermenigvuldigd met een factor gebaseerd op het aantal leden dan wel het bereik van de activiteit. Het in artikel 11 opgenomen bedrag is een bedrag per aanvraag.

 • 2.

  Voor een basissubsidie geldt dat:

  • a.

   deze wordt opgebouwd uit maximaal drie basissubsidies en maximaal vijf plussubsidies;

  • b.

   de basis- en plussubsidies dienen gelijktijdig te worden aangevraagd;

 • 3.

  Seniorenraden en Sociaal Cultureel werk komen niet in aanmerking voor plussubsidies.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag van een vrijwilligersorganisatie om jaarlijkse subsidie op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen tussen 1 januari en 1 november van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Indien een vrijwilligersorganisatie heeft deelgenomen in een aanvraag overeenkomstig de Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties waarbij de aanvraag is geweigerd dan heeft deze vrijwilligersorganisatie in afwijking van lid 1 van dit artikel tot 1 december om alsnog eigenstandig een subsidieaanvraag in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van lid 1 kunnen vrijwilligersorganisaties die eerder geen jaarlijkse subsidie hebben ontvangen, een aanvraag ook op een later tijdstip indienen. Indien deze aanvraag lopende het subsidiejaar wordt ingediend, wordt de subsidie naar rato per maand berekend. De berekening gaat uit van het aantal resterende maanden ingaand de maand na indiening van de aanvraag.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om jaarlijkse subsidie door een vrijwilligersorganisatie binnen 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn zoals bepaald in artikel 7, eerste lid van deze nadere regels.

Artikel 9. Vaststelling

 • 1.

  Het college verleent op grond van deze nadere regels voor een periode van telkens een kalenderjaar;

 • 2.

  Indien zich gedurende de subsidieperiode bij een vrijwilligersorganisatie wijzigingen voordoen die betrekking hebben op factoren die de subsidiehoogte bepalen, dan zal dit geen effect hebben op de verleende subsidiebeschikking.

Artikel 10. Verantwoording

Een ontvanger van een jaarlijkse plussubsidie voor activiteiten op grond van artikel 3, derde lid van deze regeling levert als tegenprestatie voor de subsidie een omschrijving van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

Artikel 11. Tarieven

Basissubsidie (structurele kernactiviteit)

bedrag

factor

1.1

Buitensport

€ 300,00

x leden

1.2

Binnensport, jeugd, integratie

€ 750,00

x leden

1.3.1

Amateurkunst (toneel, zang, dans, fotografie)

€ 300,00

x leden

1.3.2

Muziekgezelschap (orkest, kapel, band, korps)

€ 1.000,00

x leden

 

Aanvullend op 1.3: subsidie voor kosten professionele dirigent

50% kosten dirigent op jaarrekening

1.4

Ouderenbonden, vrouwenverenigingen

€ 200,00

x leden

1.5

Buurtvereniging

€ 100,00

x leden

1.6

EHBO, Zonnebloem, Caritas, Heemkunde

€ 300,00

x grootte kern

1.7

Carnaval

€ 500,00

x grootte kern

1.7

Seniorenraden, Sociaal Cultureel Werk

 60% van totale kosten op basis van recente jaarrekening 

Plussubsidie (extra, incidentele activiteiten) 

bedrag

factor

2.1

Sport (bv. toernooi/evenement), cultuur (bv. voorstelling/uitvoering), jeugd, ouderen, educatie (lezing/workshop volgen of geven)

€ 50,00

x bereik

2.2

Leden met een beperking / G-team

€ 50,00

x lid met een beperking

2.3

Opfleuren kern / opruimen zwerfvuil

€ 200,00

 

2.4

Inzet vrijwilligers t.b.v. hulp en ondersteuning

€ 50,00

x persoon die ondersteund wordt.

 

Toelichting: structurele, individuele ondersteuning van mensen met een beperking óf hun mantelzorger. Voorbeelden: huisbezoek Samen is Wijs, boodschappen doen, cliëntondersteuning keukentafelgesprek, begeleiden sporter met een beperking, meereizen met openbaar vervoer.

 

Maximaal € 500,00 per organisatie.

Vermenigvuldigingsfactoren

x leden/bereik

 

 

aantal leden

factor

 

5-49

1

 

50-99

2

 

100-199

3

 

200-299

4

 

300 +

5

 

x grootte kern

 

 

aantal inwoners

factor

omschrijving

0-1.500

1

Heijningen, Helwijk, Langeweg, Moerdijk, Noordhoek, Zev. Hoek

1.500-5.000

1,5

Standdaarbuiten (ook incl. Noordhoek), Willemstad (ook incl. Helwijk)

5000-10.000

2

Fijnaart, Klundert

10.000 +

3

Zevenbergen of hele gemeente

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 13. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Basissubsidie Vrijwilligersorganisaties”.

Artikel 14. Intrekking oude regeling

De nadere regel basissubsidie vrijwilligersorganisaties die in werking is getreden op 27 december 2019 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 12 mei 2020

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….