Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020

Geldend van 24-02-2021 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020

Toelichting

In het coalitieakkoord 2019-2022: “Samen voor de stad” (RIS 304121) is afgesproken dat er in heel Den Haag een verbod op 2-takt brom- en snorfietsen wordt ingevoerd met bouwjaar ouder dan 2011. Dit draagt bij aan een betere luchtkwaliteit en dat is goed voor de gezondheid van alle inwoners van Den Haag. Om hier uitvoering aan te geven wordt een verkeersbesluit genomen op basis waarvan per 1 december 2020 brom- en snorfietsen met een ‘datum-eerste-toelating’ (DET) van vóór 1 januari 2011 niet meer in Den Haag mogen rijden.

Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zijn wij bevoegd ontheffing te verlenen van de geslotenverklaring van het verkeersbord C13 dat is geplaatst ten behoeve van ons Verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020 van 28 april 2020. De criteria die wij daarbij hanteren, worden in deze beleidsregel nader uitgewerkt.

Het concept van de onderhavige beleidsregel heeft van 27 februari 2020 tot en met 25 maart 2020 opengestaan voor inspraak. Het rapport dat verslag doet van deze inspraakprocedure is als bijlage bij dit besluit gevoegd. Het vat de ingediende zienswijzen samen en geeft de beantwoording van de zienswijzen weer. Ten opzichte van het concept is er een wijziging aangebracht. De definitie van

4-takt in artikel 1 is aangepast.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

gelet op:

 • -

  de artikelen 62 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • -

  artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • -

  vast te stellen de volgende Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

4-takt:

verbrandingsmotor die functioneert op enkelvoudige brandstof en aparte oliesmering waarbij de olie via een gesloten systeem in de motor circuleert en niet wordt verbrand en uitgestoten;

brom- of snorfiets:

voertuig zoals bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde regelgeving;

DET:

Datum Eerste Toelating: de datum waarop het voertuig volgens de registratie van de RDW in gebruik is genomen;

GGD Haaglanden:

Gemeentelijke Gezondheidsdienst Haaglanden voor 9 gemeenten in de Haagse regio, waaronder de gemeente Den Haag;

keurder:

garage of leverancier van brom- of snorfietsen die een overeenkomst met de gemeente Den Haag heeft gesloten over de keuring ter vaststelling dat het om een viertaktmotor gaat;

milieuzone:

gebied waarin een geslotenverklaring geldt voor categoriaal benoemde brom- en snorfietsen, zoals vermeld in het verkeersbesluit milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020;

oldtimer:

brom- of snorfiets die blijkens de DET minimaal dertig jaar oud is;

RDW:

Rijksdienst Wegverkeer.

Artikel 2 Ontheffing 4-takt brom- en snorfietsen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen aan een houder van een bromfiets of snorfiets met een 4-taktmotor met een DET van vóór 1 januari 2011, die volgens de gegevens in het kentekenregister van de RDW op naam van de aanvrager is gesteld.

 • 2.

  Bij de aanvraag van de ontheffing dient de aanvrager een bewijs te overleggen dat door een keurder is vastgesteld dat het om een voertuig met een 4-taktmotor gaat.

 • 3.

  De kosten van de keuring komen voor rekening van de aanvrager.

 • 4.

  De ontheffing is voertuiggebonden en wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Artikel 3 Ontheffing brom- en snorfietsen met elektrische aandrijving

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent automatisch ontheffing aan brom- en snorfietsen met een elektrische aandrijving en een DET van vóór 1 januari 2011 of ouder. De informatie die volgt uit de RDW-registratie is hierbij leidend. Eigenaren hoeven hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders verleent de ontheffing voor onbepaalde tijd.

Artikel 4 Ontheffing medische gronden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen aan de houder van een bromfiets of snorfiets, die volgens de gegevens in het kentekenregister van de RDW op naam is gesteld van de aanvrager en waarbij de aanvrager vanwege medische omstandigheden afhankelijk is van een specifieke brom- of snorfiets met een 2-taktmotor. Voorwaarde is dat de aanvrager vanwege deze medische omstandigheden naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders kan aantonen dat alternatief vervoer, zoals openbaar vervoer of elektrische fiets, geen werkbare optie is.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de aanvraag voor advies voorleggen aan de GGD Haaglanden.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders bepaalt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, de duur van de ontheffing.

Artikel 5 Ontheffing oldtimer

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan per kentekenhouder maximaal 40 keer per jaar een ontheffing verlenen voor een oldtimer, die geldig is voor de duur van 12 uur per keer. De periode van 12 uur is van 0.00 uur tot 12.00 uur of van 12.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  Bij een aanvraag ten behoeve van een oldtimer beoordeelt het college van burgemeester en wethouders op grond van de door de RDW geregistreerde DET of sprake is van een oldtimer.

 • 3.

  Indien uit de registratie van de RDW niet blijkt dat er sprake is van een oldtimer, kan de aanvrager dit via de RDW wijzigen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor de duur van twee jaar ontheffing verlenen aan een kentekenhouder van een driewielige oldtimer, die wordt gebruikt voor het innemen van een ambulante standplaats met vergunning in de zin van de Verordening straathandel Den Haag 2017.

 • 5.

  Het voertuig als bedoeld in het vierde lid moet, blijkens de gegevens in het kentekenregister van de RDW, voor 27 februari 2020 op naam van de aanvrager zijn gesteld.

Artikel 5a Ontheffing oldtimer

Het college van burgemeester en wethouders kan in de periode van 1 december 2020 tot 1 maart 2021 aan een kentekenhouder een ontheffing verlenen voor een oldtimer, die gedurende deze periode onbeperkt geldig is.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingverlening milieuzone brom- en snorfietsen Den Haag 2020.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

4-takt brom- en snorfietsen met een DET van vóór 2011 komen in aanmerking voor een ontheffing op basis van een aantal voorwaarden. De aanvrager van de ontheffing dient bij een keurder te laten vaststellen dat het om een voertuig met een 4-taktmotor gaat. Na de keuring wordt door de keurder het bewijs van een 4-taktmotor afgegeven. Dit bewijs dient bij de aanvraag voor een ontheffing te worden overgelegd (dit proces kan ook gedigitaliseerd worden, waarbij er geen ‘papieren’ bewijs meer hoeft te worden afgegeven, maar de keurder het bewijs alvast doorstuurt naar de gemeente). De kosten van de keuring komen voor rekening van de aanvrager. De ontheffing is overigens voertuiggebonden en wordt voor onbepaalde tijd verleend.

De gemeente Den Haag kiest ervoor om uitsluitend keurders met wie de gemeente een overeenkomst heeft gesloten, te laten vaststellen of een motor een 4-taktmotor is. De keurders moeten aan een aantal eisen voldoen, waarmee de kwaliteit is gewaarborgd. De gemeente Den Haag acht dit de meest geschikte wijze waarmee overtuigend kan worden aangetoond dat sprake is van een voertuig met een

4-taktmotor.

Artikel 3

Elektrische brom- of snorfietsen hebben een emissie-loze aandrijving en dus geen negatieve invloed op de luchtkwaliteit in Den Haag. Elektrische brom- of snorfietsen hebben daarom gewoon toegang tot de milieuzone. Men hoeft dus geen aanvraag te doen voor deze ontheffing. De RDW houdt in het kentekenregister bij dat in een brom- of snorfiets een elektrische motor is geplaatst. Dat geldt zowel voor brom- en snorfietsen die van meet af aan zijn voorzien van een elektrische motor, als voor brom- en snorfietsen na ombouw. De informatie die volgt uit de RDW is leidend. Eigenaren hoeven hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen.

Artikel 4

Personen die vanwege medische omstandigheden blijvend afhankelijk zijn van hun eigen 2-takt brom- of snorfiets en vanwege die omstandigheden niet kunnen overstappen op een schoner alternatief zoals OV of een elektrische fiets, komen wellicht in aanmerking voor een ontheffing. Denkbaar is dat het OV of een elektrische fiets vanwege de specifieke medisch omstandigheden geen haalbaar alternatief is. Het college van burgemeester en wethouder kan een aanvraag om ontheffing voorleggen aan de GGD Haaglanden, omdat de GGD Haaglanden kan bepalen of de afhankelijkheid van het voertuig en het niet kunnen overstappen op alternatief vervoer is gelegen in de medische omstandigheid. Personen met medische aandoeningen die in het bezit zijn van een 4-takt brom- of snorfiets met een DET van vóór 1 januari 2011 kunnen een beroep doen op een ontheffing op basis van artikel 2 van deze beleidsregel.

Artikel 5

Den Haag kent een actieve groep inwoners die op individuele basis en in groepsverband ritten maakt op historische (tweetakt) brommers zoals de merken Puch, Tomos, Kreidler, Zündapp, of snorfietsen zoals de Solex. De meest bekende bijeenkomst is de Kouwe Klauwen rit (Kâhwe klâhwe), waaraan ook brom- en snorfietsrijders van buiten Den Haag deelnemen.

Brom- en snorfietsen van 30 jaar of ouder, de zogenaamde “oldtimers” worden voornamelijk hobbymatig gebruikt. Daarom kan per kentekenhouder maximaal 40 keer per jaar een ontheffing (die geldig is voor de duur van 12 uur per keer) worden aangevraagd voor een oldtimer. De periode van 12 uur is van 0.00 uur tot 12.00 uur of van 12.00 uur tot 24.00 uur. Een ontheffing kan op dezelfde kalenderdag of eerder worden aangevraagd.

In een overleg met vertegenwoordigers van de “oldtimerclubs” is deze ontheffingsmogelijkheid besproken. Deze ontheffingsmogelijkheid heeft enerzijds aandacht voor het cultureel rollend erfgoed en anderzijds voor de gezondheid van de inwoners. Het ontheffingenbeleid zal jaarlijks geëvalueerd worden.

Den Haag, 19 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,

Ilma Merx

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes

Ondertekening