Regeling vervallen per 31-12-2020

Vaststelling Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

Geldend van 27-05-2020 t/m 30-12-2020

Intitulé

Vaststelling Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 19 mei 2020, kenmerk 5.6/2020001094, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 27 mei 2020

Subsidieregeling Snelloket culturele projecten coronacrisis Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 • c.

  c. community art: kunstvorm waarbij een of meer professionals in de kunsten samenwerken met burgers om een kunstwerk tot stand te brengen rondom een sociaal en/of maatschappelijk vraagstuk;

 • d.

  cultuureducatie: doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte (les)instructie, zowel binnen- als buitenschools;

 • e.

  project: een op zichzelf staande artistiek-inhoudelijke activiteit op het gebied van de kunsten;

 • f.

  sluitende begroting: een begroting waarbij de totale kosten volledig gedekt worden door inkomsten (inclusief het bedrag waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 2 Doel

Het Snelloket heeft als doel om nieuwe projecten te ondersteunen op het gebied van professionele kunst en amateurkunst met inbegrip van community art, die een direct gevolg zijn van of reageren op de ‘coronacrisis’, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Gedeputeerde Staten kunnen een projectsubsidie verstrekken voor een artistiek-inhoudelijk project op het gebied van professionele kunst, amateurkunst en community art.

 • 2.

  Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie vallen buiten het bereik van het Snelloket.

Artikel 4 Doelgroep

Een aanvraag voor subsidie voor een project via het Snelloket kan uitsluitend worden ingediend door:

 • a.

  rechtspersonen (organisaties) zonder winstoogmerk (vereniging of stichting) op het gebied van professionele kunst of amateurkunst inclusief community art die gevestigd zijn in de provincie Drenthe;

 • b.

  professionele- en amateurkunstenaars die gevestigd zijn in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend totdat het subsidieplafond bereikt is.

 • 2.

  Per aanvrager kan maximaal één aanvraag tegelijkertijd via het Snelloket worden ingediend.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt digitaal ingediend, met behulp van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier. Daarnaast moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

 • a.

  een beschrijving van het project (projectplan) waarvoor subsidie wordt aangevraagd van minimaal twee en maximaal vier pagina’s. Dit projectplan moet worden opgesteld met behulp van het format zoals opgenomen op de website van de provincie Drenthe;

 • b.

  een sluitende begroting van het project, inclusief een opgave van aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of vergoeding voor hetzelfde project;

 • c.

  voor de doelgroep genoemd in artikel 4 onder b: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud of als een natuurlijk persoon aanvraagt een document waaruit blijkt dat de persoon in Drenthe gevestigd is.

Artikel 7 Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

 • a.

  artistiek-inhoudelijk belang: de inhoud en uitvoering van het project spreekt het beoogde publiek of de beoogde deelnemers voldoende aan en heeft een duidelijke relatie met de coronatijd;

 • b.

  uitvoerbaarheid: het project is financieel en praktisch uitvoerbaar gelet op de coronabeperkingen en de in acht te nemen RIVM-richtlijnen;

 • c.

  publieksbereik: door de manier van presenteren en onder de aandacht brengen wordt het publiek bereikt of betrokken en gaat er van het werk een verbindende kracht uit voor kunstenaars en publiek;

 • d.

  er moet een aantoonbare inhoudelijke link zijn met Drenthe (denk aan Drentse geschiedenis, taal, cultuur);

 • e.

  Het project mag nog niet zijn gestart voordat de subsidie is aangevraagd.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Subsidiabele kosten zijn de voor het project noodzakelijke kosten die aantoonbaar rechtstreeks zijn toe te rekenen aan het uit te voeren project en binnen de periode van het project gemaakt.

Artikel 9 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,-- en een maximum van € 2.500,-- per aanvraag.

Artikel 10 Verdeelsystematiek

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 11 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het Snelloket bedraagt € 50.000,--.

Artikel 12 Staatssteun

De subsidie wordt slechts verleend met inachtneming van de Europese regels inzake staatssteun.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  met de uitvoering van de activiteiten wordt binnen acht weken na subsidieverlening gestart;

 • b.

  de activiteiten moeten voor 31 december 2020 zijn afgerond.

Artikel 14 Verlening en vaststelling

 • 1.

  Besluiten over aanvragen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag genomen en aan de aanvrager bekend gemaakt.

 • 2.

  De beslistermijn kan met vijf werkdagen worden verlengd. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.

 • 3.

  De subsidie wordt conform de artikelen 3.5, lid 1, aanhef en onder a, en 2.9, lid 1, van de Asv direct vastgesteld.

Artikel 15 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na publicatie en vervalt van rechtswege op 31 december 2020.

Ondertekening