Regeling vervallen per 01-01-2021

Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Nadere regels voor verlenging garantiesubsidie Amstelveen 2020

Geldend van 21-05-2020 t/m 31-12-2020

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Nadere regels voor verlenging garantiesubsidie Amstelveen 2020

Z20-024382

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van de afdeling Jeugd en Samenleving van 26 mei 2020;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening Amstelveen 2016;

besluiten vast te stellen de:

Nadere regels voor verlenging garantiesubsidie Amstelveen 2020

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • ASV: de vigerende Algemene subsidieverordening Amstelveen;

 • College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

 • Garantiesubsidie: subsidie waarbij de aanvrager zich zal (blijven) inspannen het toegekende bedrag of een gedeelte ervan langs andere wegen te verkrijgen of niet te gebruiken. Slechts indien dat niet mogelijk blijkt, gaat de gemeente over tot vaststelling van (het gedeelte van) de garantiesubsidie (dat niet door aanvrager zelf gedekt kon worden).

 • Instelling(en): maatschappelijke organisatie(s) op het gebied van de sport, kunst en cultuur en welzijn die haar activiteiten (mede) binnen de gemeente Amstelveen minimaal 3 jaar uitvoert.

 • Liquiditeit: de beschikbare geldmiddelen die nodig zijn om lopende rekeningen/verplichtingen te voldoen.

Artikel 2 Doelstelling

Het bieden van een voorlopige overbrugging aan instellingen wanneer de bedrijfscontinuïteit van deze instellingen vanwege de Coronacrisis in gevaar komt als gevolg van de Corona-crisis en door de overheid vanwege deze crisis ingestelde beperkingen tussen 16 maart 2020 en 1 oktober 2020. Met garantiesubsidies wil de gemeente Amstelveen tegelijk bijdragen aan de continuïteit van maatschappelijke voorzieningen op langere termijn.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Het college verleent uitsluitend een garantiesubsidie voor activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling.

Artikel 4 Toepassingsbereik

De garantiesubsidie is een complementaire maatregel en moet gezien worden als een aanvulling op de noodmaatregelen die door rijk en provincie zijn gefaciliteerd. Voordat een garantiesubsidie kan worden verleend dient aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

De subsidieregeling is alleen gericht op instellingen als bedoeld in artikel 1 en is niet van toepassing op overwegend door de rijksoverheid gefinancierde organisaties (zoals publiek onderwijs, zorginstellingen), organisaties waarvoor reeds passende maatregelen ter voorkomen van continuïteitsproblemen bestaan (zoals kinderopvang) of door de gemeente gecontracteerde zorgpartijen voor wie de gemeente reeds een coulance regeling maatschappelijke zorg in het leven riep.

Artikel 5 Bevoegdheid van het college

Het college besluit met in achtneming van de ASV en deze nadere regels over het verstrekken van garantiesubsidies voor instellingen.

Hoofdstuk 2 Subsidieverstrekking

Artikel 6 Subsidieverlening

 • 1.

  Om voor garantiesubsidie in aanmerking te komen dient een aanvrager te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de aanvrager is een instelling, statutair gevestigd in Amstelveen en heeft haar activiteiten (mede) binnen Amstelveen en waarbij uit de statuten blijkt dat het doel is activiteiten te ontplooien op het gebied van sport, kunst en cultuur of welzijn;

  • b.

   de aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van een door het college vastgestelde formulier.

 • 2. De aanvraag voor subsidieverlening voor garantiesubsidie 2020 wordt ten minste vergezeld van:

 • een scan of screenshot van het meest recente (digitale) bankafschrift of bankpas waaruit het IBAN rekeningnummer blijkt;

 • het ingevulde Excel bestand Financiële gevolgen Coronacrisis;

 • een toelichting op de door aanvrager zelf getroffen en treffen maatregelen om de schade van de crisis te beperken alsook op de door aanvrager bij derden, zoals het rijk en de gemeente, ingediende verzoeken om ondersteuning;

 • de vastgestelde begroting 2020 (indien nog niet in ons bezit) met een toelichting op de gevolgen van de crisis op de begroting alsook op het meerjarig financieel perspectief van de instelling;

Artikel 7 Indiening aanvraag en beslistermijn

In afwijking van de ASV:

 • kunnen aanvragen voor garantiesubsidie tot 1 januari 2021 worden ingediend.

 • Wordt op de subsidieaanvraag door burgemeester en wethouders binnen 4 weken besloten nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverlet de weigeringsgronden zoals opgenomen in de ASV kan de subsidie in elk geval geweigerd worden, indien:

  • a.

   De aanvrager niet statutair in Amstelveen gevestigd is;

  • b.

   De aanvrager niet een instelling is als beschreven in artikel 1 van de regeling (dus maatschappelijke organisatie(s) is op het gebied van de sport, kunst en cultuur en welzijn die haar activiteiten (mede) binnen de gemeente Amstelveen minimaal 3 jaar)

  • c.

   De aanvrager niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

  • d.

   de doelstelling of activiteiten van de subsidieaanvrager, dan wel het beoogde gebruik van de subsidie discriminatie opleveren of op zullen leveren wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, leeftijd of op welke grond dan ook, of,

  • e.

   binnen de organisatie van de subsidieaanvrager of binnen de activiteiten waarvoor de aanvrager (mede-)verantwoordelijkheid draagt, discriminatie als omschreven onder a. plaatsvindt of zal plaatsvinden, en de aanvrager ter voorkoming of beperking hiervan niet die maatregelen treft welke onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de aanvrager mogen worden verwacht.

  • f.

   Onder discriminatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van deze bepaling niet begrepen het onderscheid ter opheffing van maatschappelijke achterstand of om participatie van groepen te bevorderen.

 • 2. Een garantiesubsidie wordt niet verleend voor het overwinnen van continuïteitsproblemen die reeds van voor de crisis dateren.

Artikel 9 Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen.

  • De aanvrager verplicht zich maximaal in te spannen om de garantiesubsidie bij de vaststelling terug te kunnen betalen. Enerzijds door zo veel mogelijk gebruik te maken van andere maatregelen en regelingen, anderzijds door zelf maatregelen te treffen om de continuïteit van de instelling te laten voortbestaan.

  • Indien de (financiële) situatie wezenlijk wijzigt ten opzicht van de situatie bij de aanvraag, zowel positief als negatief, heeft de instelling de verplichting dit zo snel mogelijk met het college te communiceren.

 • 2. Het college kan bij de verlening van de garantiesubsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 10 Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies op grond van deze regeling worden door het college achteraf vastgesteld.

 • 2.

  Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen.

 • 3.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 1 juni 2021 een aanvraag tot vaststelling in. De aanvraag geschiedt door een daartoe door het college vastgesteld formulier en gaat vergezeld van:

  • a.

   Onderbouwd vaststellingsbedrag;

  • b.

   De begroting 2021 en de jaarrekening 2020, dan wel een concept jaarrekening, indien nog geen accountantsverklaring is afgegeven of als deze niet benodigd is;

  • c.

   Liquiditeitsprognose 2021 en liquiditeitsverloop 2020.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  De nadere regels voor garantiesubsidie Amstelveen 2020 (op 23 april 2020 inwerking getreden) worden op dat moment ingetrokken.

 • 3.

  De nadere regels voor verlenging garantiesubsidie Amstelveen 2020 vervallen op 1 januari 2021.

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Nadere regels voor verlenging garantiesubsidie Amstelveen 2020.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens