Subsidieregeling compensatie OZB dorpshuizen gemeente Maasdriel 2020

Geldend van 26-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Subsidieregeling compensatie OZB dorpshuizen gemeente Maasdriel 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

overwegende dat het gemeentebestuur de leefbaarheid en de sociale cohesie in de gemeente wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017;

besluit tot het vaststellen van de ‘Subsidieregeling compensatie OZB dorpshuizen gemeente Maasdriel 2020’

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a.

  Asv: Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017;

 • b.

  BSR: Belastingsamenwerking Rivierenland;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

 • d.

  gemeente: gemeente Maasdriel;

 • e.

  OZB: onroerende zaakbelasting, bestaande uit gebruikersbelasting en eventuele eigenarenbelasting;

 • f.

  subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies in deze subsidieregeling in het desbetreffende subsidiejaar.

Artikel 2. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt ter compensatie van de betaalde OZB-aanslag.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan organisaties die:

 • a.

  een dorpshuis in de gemeente beheren en exploiteren;

 • b.

  een OZB-aanslag ontvangen van de BSR;

 • c.

  niet op een andere wijze gesubsidieerd worden door de gemeente.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 100% van de verschuldigde en betaalde OZB-aanslag.

Artikel 5. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Conform artikel 5 van de Asv kan de gemeenteraad een subsidieplafond vaststellen.

 • 2. Indien het subsidieplafond wordt bereikt, dan wordt de subsidie van elke aanvrager die aan de subsidiecriteria voldoet, gekort met het percentage dat gelijk staat aan het percentage waarmee het beschikbare budget wordt overschreven.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt digitaal of per post ingediend bij de gemeente. Voor de subsidieaanvraag maakt de aanvrager gebruik van het ‘Aanvraagformulier subsidie compensatie OZB dorpshuizen’ dat op de website van de gemeente staat.

 • 2. De aanvraag dient vergezeld te zijn met een kopie van de OZB-aanslag en een bewijs van betaling.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Een subsidieaanvraag dient binnen 3 maanden na dagtekening van de aanslag OZB ingediend te worden.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.

Artikel 9. Subsidievaststelling

Het college stelt de subsidie tegelijk met de subsidieverlening ambtshalve vast.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

 • 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling compensatie OZB dorpshuizen gemeente Maasdriel.