Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor het kunst- en cultuurklimaat (Subsidieregeling Alkmaar Maakt Het!)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor het kunst- en cultuurklimaat (Subsidieregeling Alkmaar Maakt Het!)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat het gewenst is activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van;

 • Een goed kunst- en cultuurklimaat dat bijdraagt aan de promotie van de gemeente Alkmaar en de regio,

 • Het scheppen van voorwaarden zodat inwoners deel kunnen nemen aan cultuureducatie, talentontwikkeling en andere culturele activiteiten,

 • Het behouden en versterken van een solide basisstructuur, een gevarieerd aanbod, een brede cultuurdeelname, kunstproductie en ruimte voor nieuwe cultuurvormen die bijdragen aan een aantrekkelijke en vitale centrumstad,

 • Een en ander zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader in de Cultuurnota Vision 2020,

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels subsidie Alkmaar Maakt Het!

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   Professionele kunst: beroepshalve kunstbeoefening waarbij een activiteit of kunstzinnig product door kunstenaars en/of artiesten beroepshalve wordt uitgevoerd;

  • c.

   Professioneel kunstenaar: kunstenaar en/of artiest die beschikt over een afgeronde beroepsopleiding en/of een actuele beroepspraktijk en daarvoor erkenning ontvangt;

  • d.

   Erkenning: is verkregen door aankoop van kunstwerken, het ontvangen van opdrachten, de aansluiting bij galeries en/of kunstenaarsorganisaties, het ontvangen van werkbeurs en/of stipendium, het beschikken over publicaties in vaktijdschriften;

  • e.

   Culturele organisatie: een rechtspersoon, die statutair tot doel heeft activiteiten op het gebied van professionele kunst te ontwikkelen/organiseren en aan te bieden aan het publiek;

  • f.

   Activiteit: een door een organisatie of kunstenaar(s) georganiseerd openbaar optreden/presentatie;

  • g.

   Adviescommissie Cultuur Alkmaar: de door burgemeester en wethouders van Alkmaar ingestelde commissie bestaande uit onafhankelijk deskundigen op het gebied van kunst en cultuur die de gemeente adviseert inzake de aanvragen waarop deze regeling van toepassing is;

  • h.

   Cultureel project: een in tijd en middelen begrensde, incidentele activiteit op het gebied van de kunsten;

  • i.

   Kunstzinnig product: een kunstproductie en/of kunstwerk op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans, toneel, letteren, media en de mengvormen daarvan;

  • j.

   Vernieuwing: de activiteit en/of productie ontleent originaliteit aan een niet eerder in de gemeente Alkmaar getoonde verschijningsvorm dan wel samenstelling;

  • k.

   Kunstzinnige kwaliteit: de zeggingskracht, het vakmanschap, de oorspronkelijkheid van een activiteit en/of product;

  • l.

   Ontwikkeling project of product: het doen van onderzoek c.q. het plegen van voorbereidingen voor het bepalen van de technische en financiële haalbaarheid van een cultureel project of kunstzinnig product;

  • m.

   Startende kunstenaar: een professioneel kunstenaar en/of artiest die beschikt over een kunstvakopleidingsdiploma dat maximaal 4 jaar voorafgaand aan de aanvraag behaald is, die een actieve beroepspraktijk in opbouw heeft en woont en/of werkt in de gemeente Alkmaar;

Artikel 2: Adviescommissie

 • Alvorens het college beslist op de aanvraag vraagt het college advies aan de Adviescommissie Cultuur Alkmaar.

 • De adviescommissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van de criteria, zoals opgenomen in artikel 6.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor éénmalige culturele projecten en/of kunstzinnige producten die:

  • a.

   Aantoonbaar van belang zijn voor het Alkmaarse culturele klimaat;

  • b.

   Nieuw en/of experimenteel van aard zijn; en/of

  • c.

   Gericht zijn op de verbreding en/of verdieping van het culturele aanbod en die de verbetering van de toegankelijkheid en het bereik van het culturele aanbod bevorderen.

 • 2. Subsidie kan worden verstrekt voor de ontwikkeling dan wel voorbereiding van een cultureel project of kunstzinnig product,

Artikel 4 Doelgroepen/drempelvereisten subsidie

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  Culturele organisaties,

 • b.

  Professionele kunstenaars en startende kunstenaars die woonachtig en/of werkzaam zijn in de gemeente Alkmaar,

Artikel 5 Indieningstermijn

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV worden aanvragen voor subsidie voorafgaande aan en per kwartaal ingediend. De uiterste datums van indiening zijn op 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december. Aanvragen kunnen niet eerder worden ingediend dan vanaf 26 weken vóór genoemde uiterste datums,

 • 2. Met de activiteit waarvoor wordt aangevraagd mag niet eerder dan 8 weken na de datums in het eerste lid worden begonnen,

Artikel 6: Criteria van de subsidie

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • De culturele en/of kunstzinnige kwaliteit van het project of product,

 • De inhoudelijke en/of organisatorische professionaliteit van het project of het product,

 • De mate van de vernieuwing en/of het experiment,

 • De mate van openbaarheid, toegankelijkheid en het bereik van de activiteit,

 • Het belang van het project en/of het product voor het Alkmaarse culturele klimaat en/of de Alkmaarse samenleving,

Artikel 7: Verdeling subsidieplafond

Indien sprake is van een subsidieplafond wordt het subsidiebedrag als volgt verdeeld:

 • a.

  Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de aanvragen voor een incidentele subsidie op volgorde van binnenkomst van de aanvragen,

  • De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend,

  • Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie van deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald. De loting heeft een openbaar karakter en het college stelt de aanvragers tijdig op de hoogte van de locatie en tijd van de loting en biedt aanvragers de gelegenheid om de loting bij te wonen,

 • b.

  Een aanvraag telt mee voor het subsidieplafond van het jaar waarop de activiteit waarvoor de subsidie wordt gegeven aanvangt;

Artikel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • a.

  Er naar het oordeel van het college geen sprake is van professioneel kunstenaarschap;

 • b.

  Er in opeenvolgende jaren al drie keer voor eenzelfde of vergelijkbare activiteit en/of productie subsidie is verleend op grond van deze subsidieregeling;

 • c.

  Voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie verleend is of kan worden;

Artikel 9 Beslistermijnen aanvraag subsidie

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de ASV worden aanvragen voor subsidie per kwartaal beoordeeld. Aanvragen ingediend voor respectievelijk 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december worden in het daarop volgende kwartaal afgehandeld;

 • 2. In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de beslistermijn, wordt op een aanvraag voor subsidie beslist binnen 8 weken na de in het eerste lid genoemde datums;

Artikel 10 Algemene reserve

In aanvulling op van het bepaalde in artikel 6 van de ASV wordt de stand van de algemene en/of bestemmingsreserve van de culturele organisatie, op het moment van de aanvraag bij de aanvraag gevoegd,

Artikel 11 Berekening van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de voor de realisatie noodzakelijk geachte kosten;

 • 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid bedraagt de subsidie als bedoeld in artikel 3.2: maximaal € 2.000,- per activiteit;

Artikel 12 Slotbepalingen

 • De Nadere regels Subsidie Alkmaar Maakt!, zoals door het college vastgesteld op 07-05-2019 wordt ingetrokken,

 • Overgangsrecht: reeds ingediende aanvragen worden afgehandeld op grond van in te trekken regeling,

 • Inwerkingtreding: Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2020, of, indien de bekendmaking plaatsvindt na deze datum, op één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot en met 1 juni 2020.

 • Citeertitel: Subsidieregeling Alkmaar Maakt Het!,

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuyver, secretaris