Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor sportstimulering

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor sportstimulering

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

Besluit: Vast te stellen de:

Nadere regels subsidie Sportstimulering

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt en niet nader omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

  • b.

   sport- en beweegaanbieder: een rechtspersoon, die zich als hoofddoel stelt voor iedereen toegankelijke sportactiviteiten te organiseren;

  • c.

   jeugdlid: een contributie betalend lid van een sport- of beweegaanbieder dat niet ouder is dan 17 jaar;

  • d.

   mensen met een beperking: een contributie betalend lid met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorisch en/of zintuigelijke) beperking;

  • e.

   Regionale Trainings Centra: trainingscentra voor jonge talenten gevestigd in gemeente Alkmaar, erkend door de Nationale Sportbond;

  • f.

   noodzakelijk geacht bedrag: kosten met aftrek catering, prijzengeld, en reis- en verblijfskosten.

Artikel 2. Doelstelling

Met subsidieverstrekking worden sport- en beweegaanbieders ondersteund bij initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportklimaat van gemeente Alkmaar, zoals opgenomen in de sportnota “Alkmaars Startsignaal, toekomstvisie sport Alkmaar”, die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 6 oktober 2016; het “Masterplan Sport en Bewegen”, vastgesteld op 28 november 2019; en hiermee ook aan de realisatie van de doelstellingen van het thema sport van de gemeentelijke begroting.

De doelstellingen uit de gemeentelijke begroting zijn:

 • 1.

  meer inwoners nemen actief (of passief) deel aan sport- en beweegactiviteiten;

 • 2.

  de maatschappelijke functie van sport is vergroot;

 • 3.

  inwoners kunnen hun sporttalent blijven ontwikkelen;

 • 4.

  de kwaliteit van de sportfaciliteiten is geborgd.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sport- en beweegaanbieders.

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden in de gemeente Alkmaar:

  • a.

   op het gebied van sportstimulering van jeugd en/of mensen met een beperking;

  • b.

   die bijdragen aan de stimulering van talentontwikkeling door middel van Regionale Trainings Centra;

  • c.

   die structureel van aard zijn en gebaseerd zijn op een jaarlijks programma/plan;

  • d.

   eenmalige activiteiten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het sport- en beweegaanbod.

 • 2. De te subsidiëren activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de KPI’s uit de programmabegroting van de gemeente Alkmaar. Het betreft de KPI’s uit het programma vitaliteit, onderdeel sport.

Artikel 5. Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen op grond van

 • 1.

  artikel 4.1.a geldt:

  • a.

   de sportorganisatie is aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond, die lid is van het NOC*NSF;

  • b.

   de sportorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • c.

   de contributie bedraagt minimaal € 50,00 per jaar per jeugdlid of lid met een beperking;

  • d.

   in het seizoen kan minimaal 1 keer per week worden getraind, en;

  • e.

   de sportorganisatie dient of per 1 juli voorafgaand aan het jaar of per 1 januari van het jaar waarop:

   • de subsidieaanvraag voor leden met een beperking betrekking heeft minimaal 1 contributie betalend lid met een beperking te hebben;

   • de jeugdledensubsidie betrekking heeft minimaal 15 contributie betalende jeugdleden te hebben.

 • 2.

  artikel 4.1.b geldt dat er een geldige samenwerkingsovereenkomst is tussen gemeente, regionaal trainingscentrum en topsportloket Alkmaar;

 • 3.

  artikel 4.1.c geldt dat het activiteiten betreft die van belang zijn voor de ontwikkeling of vernieuwing van een voorziening op het gebied van de sport en aanvullend zijn op het bestaande aanbod en voldoende bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen;

 • 4.

  artikel 4.1.d geldt dat het bijzondere incidentele activiteiten betreft in het belang van de plaatselijke sport en de sportdeelname en voldoende bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie geweigerd worden indien de aanvrager vanuit een andere gemeentelijke regeling voor dezelfde activiteit al subsidie verkrijgt.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie per kalenderjaar voor de in artikel 4.1.a bedoelde activiteiten is als volgt:

  • a.

   basisbedrag van € 250 per vereniging met een jeugdafdeling;

  • b.

   bedrag van € 27,50 per contributie betalend lid met een beperking;

  • c.

   bedrag van € 7,50 per contributie betalend jeugdlid tot en met 17 jaar;

  • d.

   indien meer dan 25% van het aantal jeugdleden woonachtig is buiten de gemeente Alkmaar, kan het college de subsidie verminderen naar maximaal 125% van het aantal in Alkmaar woonachtige jeugdleden.

 • 2. De subsidie voor de in artikel 4.1.b bedoelde activiteiten bedraagt maximaal € 8.000 per kalenderjaar. Dit bedrag kan worden opgehoogd met maximaal € 6.000 wanneer de activiteiten van het RTC onderdeel zijn van een Alkmaarse vereniging én waarvan de selectie uitkomt op het hoogste nationale niveau.

 • 3. De subsidie voor de in artikel 4.1.c en artikel 4.1.d bedoelde activiteiten bedraagt het door het college noodzakelijk geachte bedrag.

Artikel 8. Subsidieplafond en verdeelregels

Indien de raad subsidieplafonds vaststelt voor de activiteiten onder artikel 4.1.a, 4.1.c en artikel 4.1.d, geldt:

 • 1.

  De verdeelregel bij subsidieplafond artikel4.1.a als volgt:

  Alle toegewezen subsidies worden, evenredig met het percentage van de overschrijding van het subsidieplafond, gekort.

 • 2.

  De verdeelregel bij subsidieplafond artikel4.1.c als volgt:

  Alle toegewezen subsidies worden, evenredig met het percentage van de overschrijding van het subsidieplafond, gekort.

 • 3.

  De verdeelregel bij subsidieplafond artikel4.1.d als volgt:

  • a.

   honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie geschiedt in volgorde van ontvangst bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde plafond van het subsidiebudget is bereikt.

  • b.

   de datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gekregen de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en bij ons is ontvangen,

Artikel 9. Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie:

 • 1.

  op grond van artikel 4.1.a van deze nadere regels:

  • a.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 en 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar door ons te zijn ontvangen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

  • b.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar een opgave te bevatten van het aantal jeugdleden en aantal gehandicapte sporters per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft of per 1 juli voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

  • c.

   beslist het college op een aanvraag om een subsidie in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 2 van de Algemene subsidieverordening uiterlijk op 30 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  op grond van artikel 4.1.d van deze nadere regels dient in afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd door ons te zijn ontvangen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. De Nadere regels Sportstimulering, zoals vastgesteld door het college op 07-05-2019, worden ingetrokken;

 • 2. Overgangsbepaling: subsidies die zijn ingediend op grond van de in lid 1 ingetrokken regeling worden afgehandeld conform die regels;

 • 3. Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2020, of, indien de bekendmaking plaatsvindt na deze datum, op één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot en met 01-06-2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris