Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Geldend van 01-12-2022 t/m 02-05-2024

Intitulé

Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

Besluit: Vast te stellen de:

Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   garantstelling: garantstelling voor een lening die een sportvereniging is aangegaan voor haar accommodaties;

  • c.

   leden: geregistreerde leden van de sportvereniging bij een sportbond;

  • d.

   SWS: Stichting Waarborgfonds Sport;

  • e.

   sportbond: overkoepelende organisatie van sportverenigingen/organisaties die is aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie;

  • f.

   sportplan: de vigerende sportplannen zoals vastgesteld door de raad;

  • g.

   sportvereniging: een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid aangesloten bij een sportbond en waarvan de activiteiten zich afspelen op het grondgebied van de gemeente Alkmaar;

  • h.

   sportverenigingsaccommodatie: kleed- en clubhuisgebouw;

  • i.

   toebehoren: de bij de sportverenigingsaccommodatie behorende voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van de buitensportactiviteit.

Artikel 2. Doel van de regeling

Het doel van deze Nadere regels is het bevorderen van een goede kwaliteit van de verenigingsaccommodaties van de Alkmaarse buitensportverenigingen, zoals opgenomen in de sportnota “Alkmaars Startsignaal, toekomstvisie sport Alkmaar”, die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 6 oktober 2016; het “Masterplan Sport en Bewegen”, vastgesteld op 28 november 2019; en hiermee ook aan de realisatie van de doelstellingen van het thema sport van de gemeentelijke begroting.

De doelstellingen uit de gemeentelijke begroting zijn:

 • 1.

  meer inwoners nemen actief (of passief) deel aan sport- en beweegactiviteiten;

 • 2.

  de maatschappelijke functie van sport is vergroot;

 • 3.

  inwoners kunnen hun sporttalent blijven ontwikkelen;

 • 4.

  de kwaliteit van de sportfaciliteiten is geborgd.

Hoofdstuk 2 Overige bepalingen

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1. Het college kan subsidie verstrekken voor de volgende activiteiten: de bouw, aanleg, de renovatie, maatregelen energiebesparing of de uitbreiding van een sportverenigingsaccommodatie en toebehoren.

 • 2. Onder maatregelen energiebesparing wordt verstaan aanleg of aansluiting van:

  • o

   Sportveldverlichting,

  • o

   Ledverlichting

  • o

   Warmte koude terugwinning voor de bestaande sportaccommodaties

  • o

   Warmte pomp

  • o

   Warmte terugwinning uit douchewater

  • o

   Infrarood verwarmingspaneel met bewegingssensoren en thermostaat

  • o

   HR glas

  • o

   Isolatie wand, vloer, dak

  • o

   Zonnecollectorsyteem

  • o

   Zonnepanelen of flexible PV voor elektriciteitsopwekking

  • o

   Zonnewarmtecollector voor sportvelden

  • o

   Slimme meter met een energieverbruiksmanager/EBS voor elektriciteit, aardgas en/of warmte

 • 3. De te subsidiëren activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de KPI’s uit de programmabegroting van de gemeente Alkmaar. Het betreft de KPI’s uit het programma vitaliteit, onderdeel sport.

Artikel 4. De subsidieontvanger

De subsidie wordt verstrekt aan een sportvereniging waarvan de buitensportaccommodatie zich bevindt op het grondgebied van de gemeente Alkmaar.

Artikel 5. Bij de subsidieaanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op artikel 6 tweede lid van de Algemene subsidieverordening Alkmaar worden bij de subsidieaanvraag tenminste de volgende gegevens en stukken overlegd:

 • 1.

  de sportvereniging moet aantonen dat ze een opstalrecht, erfpachtrecht of volledig eigendom hebben;

 • 2.

  een bewijs van financiering van de kosten;

 • 3.

  een offerte van een erkend instituut die de beoogde aanpassingen aan de verenigingsaccommodaties gaat doen;

 • 4.

  een verklaring van de sportbond betreffende het aantal geregistreerde leden, uitgesplitst naar jeugd en senioren;

 • 5.

  de balans, de rekening van baten en lasten, kascommissieverslagen van de laatste drie boekjaren;

 • 6.

  de begroting van het huidige en komende boekjaar;

 • 7.

  opgave van de, op het moment van indiening, saldi van alle geldrekeningen; eventueel benodigde vergunningen, of bewijs dat een vergunning is aangevraagd.

Artikel 6. Aanvraagtermijn subsidie

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend vanaf 1 december, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, tot uiterlijk 1 april van het jaar waarin aanvrager voornemens is met de activiteiten te gaan beginnen. De aanvragen die zijn ingediend in de periode tussen 1 december en 31 december voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten plaats vinden tellen mee voor het subsidieplafond van het jaar waarin de activiteiten plaatsvinden.

Artikel 7. Verdeelregels

Indien de raad subsidieplafonds vaststelt, wordt de subsidie als volgt verdeeld.

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie geschiedt in volgorde van ontvangst bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde plafond van het subsidiebudget is bereikt;

 • 2.

  De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Wanneer de aanvrager de gelegenheid heeft gekregen de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en bij ons is ontvangen;

 • 3.

  Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van de subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald. De loting heeft een openbaar karakter. Het college stelt de betrokken aanvragers tijdig op de hoogte van datum, tijd en locatie van de loting en stelt de betrokken aanvragers in de gelegenheid de loting bij te wonen;

 • 4.

  Een aanvraag telt mee voor het beschikbare bedrag voor het jaar waarin de aanvrager heeft aangegeven voornemens te zijn met de activiteiten te beginnen.

Artikel 8. Hoogte en aard van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt een derde van de kosten, tot een maximum bedrag van € 275.000 of zoveel lager als subsidieplafond is vastgesteld.

 • 2. Het college kan zich tevens garant stellen voor de rente en aflossing van een door een bank aan een sportvereniging verstrekte lening ten hoeve van de in artikel 3 genoemde activiteiten.

 • 3. De garantstelling betreft maximaal de hoogte van het verleende subsidiebedrag;

 • 4. De garantstelling van de gemeente is op voorwaarde dat SWS ook garant staat voor een deel van de lening. Dit conform de regels uit het Treasury Statuut gemeente Alkmaar (2016).

Artikel 9. Weigeringsgronden

Het college kan een subsidie weigeren indien:

 • a.

  De sportvereniging via een andere gemeentelijke regeling voor dezelfde activiteit voldoende financiële ondersteuning ontvangt;

 • b.

  De vereniging niet in staat is om het voor zijn rekening komende deel van de investeringskosten te dragen;

 • c.

  De vereniging niet in staat is het grootste gedeelte van de werkzaamheden te starten in het jaar waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft;

 • d.

  De sportvereniging voor de bouw, de renovatie of de uitbreiding van een sportverenigingsaccommodatie en toebehoren, in de afgelopen vijf jaar al eerder subsidie van de gemeente heeft ontvangen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10. Inwerkingtreding

 • 1. De Nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport zoals vastgesteld door het college op 25-06-2019, worden ingetrokken.

 • 2. Overgangsbepaling: subsidies die zijn verleend op grond van de in lid 1 ingetrokken regeling worden afgehandeld conform die regels.

 • 3. Deze nadere regels treden in werking per 1 december 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020,

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris