Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor speeltuinen

Geldend van 29-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 02-05-2020

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende nadere regels omtrent de subsidie voor speeltuinen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

Gelet op het bepaalde in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere regels subsidie Speeltuinen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019;

 • 2.

  speeltuin: een afgebakende, afdoende beheerde speelvoorziening in de open lucht binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar, die kinderen tot circa 12 jaar een veilige speelmogelijkheid biedt in de nabije woonomgeving;

 • 3.

  speeltuinorganisatie: een vereniging of stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie, het beheer en het onderhoud en zich inzet voor een speeltuin als bedoeld onder art. 1 lid 2;

 • 4.

  leden/abonnementhouders: diegene die tegen betaling van een financiële (jaarlijkse) bijdrage gedurende de openingstijden onbeperkt gebruik mogen maken van de speeltuin.

Artikel 2. Doel van de regeling

Alkmaarse kinderen de mogelijkheid bieden om veilig en uitdagend te spelen, zodat ze zich fysiek en sociaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Omdat beheerde speeltuinen met goede speel- en ontmoetingsmogelijkheden een waardevolle aanvulling zijn op de openbare speelplaatsen, worden speeltuinorganisaties financieel ondersteund.

Dit sluit aan bij de vastgestelde beleidsdoelstellingen binnen het Sociaal Domein, waarin staat dat een aantal basisvoorzieningen bijdraagt aan het gezond en veilig opgroeien.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regel wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het inrichten en exploiteren van een speeltuin. Onder exploiteren wordt in dit kader begrepen het onderhouden en beheren van de speeltoestellen, het terrein en het verenigingsgebouw alsmede het organiseren van activiteiten ter plaatse voor de reguliere bezoekers-doelgroep van de speeltuin.

Artikel 5. Subsidieplafond

Indien het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie van elke aanvrager, die aan de subsidiecriteria voldoet, evenredig gekort met een percentage waarmee het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 6. Subsidievoorwaarden

 • 1. De te subsidiëren activiteiten sluiten aan bij de door de Raad vastgestelde beleidsvisies Sociaal Domein .

 • 2. De te subsidiëren activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het realiseren van de KPI’s uit de programmabegroting van de gemeente Alkmaar. Het betreft de KPI’s uit het programma vitaliteit, onderdeel jeugd;

 • 3. De speeltoestellen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit Veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen als onderdeel van de Wet Kermissen, Pretparken en Speelgelegenheden.

Artikel 7. Procedurebepalingen

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari tot en met 1 april in het jaar waarin de activiteiten waarop de subsidie aanvraag betrekking heeft, worden uitgevoerd.

 • 2. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag dient een opgave van het aantal in Alkmaar woonachtige leden per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, te worden verstrekt.

Artikel 8. Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt:

 • 1.

  een basisbedrag van € 250,-- per vereniging;

 • 2.

  het basisbedrag wordt maximaal verhoogd met:

  • a.

   € 1.000 als een vereniging vijfentwintig tot vijfhonderd leden heeft;

  • b.

   € 3.500 als een vereniging tussen de vijfhonderd en duizend leden heeft;

  • c.

   € 6.000 als een vereniging meer dan duizend leden heeft;

 • het basisbedrag wordt maximaal verhoogd met € 4.500,-- als de rechtspersoon een eigen clubgebouw exploiteert en beheert.

Artikel 9. Verplichtingen

 • 1. Het college kan ter verifiëring van het aantal leden steekproeven uitvoeren. De speeltuin is verplicht hieraan mee te werken.

 • 2. Het college kan eisen stellen aan de openingstijden van een speeltuin.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. De nadere regels Subsidie Speeltuinwerk, zoals door het college vastgesteld op 7 mei 2019, worden ingetrokken.

 • 2. Overgangsbepaling: subsidies die zijn verleend op grond van de in lid 1 ingetrokken regeling worden afgehandeld conform die regels.

 • 3. Deze nadere regels treden in werking één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot 1 mei 2020.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris