Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersinitiatieven (Nadere regels subsidie Bewonersinitiatieven)

Geldend van 27-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersinitiatieven (Nadere regels subsidie Bewonersinitiatieven)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

 • a.

  de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en/of

 • b.

  de versterking van de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners.

Besluit: Vast te stellen de nadere regels subsidie Bewonersinitiatieven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening Alkmaar.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar;

  • -

   Bewoners: zij die op grond van het bevolkingsregister binnen de grenzen van een wijk in de gemeente Alkmaar wonen;

  • -

   Bewonersinitiatief: een activiteit om de leefbaarheid in de eigen straat, buurt, wijk, dorp of stad te verbeteren en/of de sociale samenhang te versterken;

  • -

   Bewonersorganisatie: een rechtspersoon zonder gebouw, die zich blijkens zijn statuten zonder winstoogmerk bezighoudt met activiteiten op het terrein van de leefbaarheid en sociale samenhang op buurt- of wijkniveau zoals wijk/dorp verenigingen en wijk/dorpsraden binnen de gemeente Alkmaar;

  • -

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

  • -

   Initiatiefnemer: individuele bewoner of bewonersorganisatie, die een aanvraag indient om een initiatief uit te voeren;

  • -

   Leefbaarheid: een prettige fysieke en veilige woon- en leefomgeving ter bevordering van de sociale samenhang;

  • -

   Regiegroep: een door het college benoemde adviescommissie bestaande uit vrijwilligers die een afspiegeling vormen van en uit de wijk;

  • -

   Wijk: één van de wijken conform de wijkindeling van Alkmaar zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2015.

Artikel 2 Initiatieven die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie kan worden verstrekt voor de door het college noodzakelijk geachte kosten voor initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van:

 • -

  de sociale samenhang binnen een straat, buurt, wijk, dorp of stad en tussen de bewoners of

 • -

  de sociale of fysieke leefbaarheid in de eigen straat, buurt, wijk, dorp of stad, zoals bijvoorbeeld kleine fysieke aanpassingen in de openbare buitenruimte, die enige noodzaak heeft en niet uit andere gelden kunnen worden gefinancierd.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

De subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden aangevraagd door individuele bewoners en bewonersorganisaties.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

Een subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het initiatief moet de sociale samenhang en/of de leefbaarheid in een straat, buurt, wijk, dorp, of stad bevorderen;

 • b.

  de bewoners worden actief betrokken bij de voorbereiding van het initiatief;

 • c.

  het initiatief moet door bewoners georganiseerd worden en;

 • d.

  de initiatiefnemer kan naar oordeel van de regiegroep rekenen op voldoende draagvlak voor het realiseren van de met het initiatief beoogde doelstelling.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidies als bedoeld in artikel 2 wordt jaarlijks in gelijke delen verdeeld over de 11 wijken.

 • 2. Het college besluit over de toekenning van het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen.

 • 3. Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond van de wijk, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door middel van loting door de regiegroep in een openbare bijeenkomst.

Artikel 6 Maximale subsidiebedrag

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal € 4.500,- per initiatief en per regiegroep.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor en direct verband houden met het bewonersinitiatief.

Artikel 7 Procedurebepalingen voor het indienen aanvragen en beslistermijn

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door het invullen van het formulier Subsidie bewonersinitiatief.

 • 2. Een jaarlijks terugkerende eenmalige activiteit moet ieder jaar opnieuw aangevraagd worden. Deze aanvraag wordt door de regiegroep dan ook iedere keer opnieuw beoordeeld.

 • 3. De aanvraag wordt onderbouwd met een gespecificeerde begroting. Een gespecificeerde begroting bestaat uit alle relevante posten en alle verwachte inkomsten en uitgaven die verband houden met het omschreven initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 4. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 5. In afwijking van artikel 7 lid 2 van de Asv moet de aanvraag minimaal 8 weken en maximaal 26 weken voordat de activiteit plaatsvindt worden ingediend.

 • 6. De aanvraag wordt om advies voorgelegd aan de regiegroep van de desbetreffende wijk waar het initiatief plaatsvindt.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1. Er wordt geen subsidie verstrekt voor:

  • a.

   eten en drinken;

  • b.

   arbeidsloon of vrijwilligersvergoeding;

  • c.

   giften of bijdragen aan derden.

  • d.

   Onvoorziene uitgaven.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Asv kan de subsidieaanvraag worden geweigerd als:

  • a.

   de gemeente van oordeel is dat er andere instanties zijn waar een bijdrage voor dit initiatief aangevraagd kan worden;

  • b.

   een subsidie aangevraagd kan worden op een ander beleidsterrein of op grond van een andere nadere regel;

  • c.

   een aanvraag is afgewezen vanuit een ander beleidsterrein of nadere regel;

  • d.

   er voor een vergelijkbaar of hetzelfde initiatief in het subsidiejaar al een subsidie verstrekt is of zal worden;

  • e.

   het initiatief van de aanvrager niet, of niet in overwegende mate, gericht is op het ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijk en haar bewoners;

  • f.

   er sprake is van belangenverstrengeling, dan wel de aanvrager op commerciële basis werkt;

  • g.

   het beheer en onderhoud van de voorgestelde fysieke verbeteringen van de leefomgeving niet kunnen worden gewaarborgd;

  • h.

   als het eigenaarschap of verantwoordelijkheid voor de activiteit bij een andere partij ligt en door de andere partij dient te worden gefinancierd.

Artikel 9 Verplichtingen en verantwoording

Onverminderd het bepaalde in de Asv zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  Een initiatief waarbij werkzaamheden in de openbare ruimte plaats vinden moeten altijd in overleg met Stadswerk072 worden uitgevoerd.

 • 2.

  Herbruikbare artikelen die met subsidiegelden zijn aangeschaft moeten na het eerste gebruik beschikbaar worden gesteld aan andere bewoners van de gemeente Alkmaar, die er gebruik van willen maken in het kader van een bewonersinitiatief.

 • 3.

  De ontvanger van de subsidie is verplicht om financiële verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de verleende subsidie minimaal vijf jaar te bewaren.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De nadere regels subsidie bewonersinitiatieven, zoals vastgesteld door het college op 07-05-2019, worden ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking één dag na de dag van bekendmaking.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als “Nadere regels subsidie Bewonersinitiatieven”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris