Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor cultuur (Subsidieregeling Cultuur Alkmaar)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor cultuur (Subsidieregeling Cultuur Alkmaar)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat dat het gewenst is activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van:

 • Een goed kunst- en cultuurklimaat dat bijdraagt aan de promotie van de gemeente Alkmaar en de regio,

 • Het scheppen van voorwaarden zodat inwoners deel kunnen nemen aan cultuureducatie, talentontwikkeling en andere culturele activiteiten,

 • Het behouden en versterken van een solide basisstructuur, een gevarieerd aanbod, een brede cultuurdeelname, kunstproductie en ruimte voor nieuwe cultuurvormen die bijdragen aan een aantrekkelijke en vitale centrumstad,

 • Een en ander zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader in de (van kracht zijnde) cultuurnota Vision 2020,

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels subsidie Cultuur Alkmaar

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019;

  • b.

   Cultuur: al hetgeen valt onder de reikwijdte van beeldende kunsten , muziek, theater, letteren, erfgoed en bibliotheken;

  • c.

   Kunst: een cultuuruitdrukking die bestaat uitsluitend vanwege zichzelf;

  • d.

   Culturele organisatie: een rechtspersoon die statutair tot doel heeft activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te ontwikkelen c.q. te organiseren en aan te bieden aan het publiek;

  • e.

   Incidentele culturele activiteiten: niet structurele activiteiten die éénmalig in een van tevoren bepaald tijdvak worden uitgevoerd.

Artikel 2: Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor incidentele culturele activiteiten op het gebied van:

 • a.

  Beeldende kunsten: zoals grafische kunsten, schilderkunst, tekenkunst, beeldhouwen, mediakunst en mengvormen daarvan;

 • b.

  Muziek: zoals pop, jazz, wereldmuziek, klassiek en mengvormen daarvan;

 • c.

  Theater: zoals toneel, cabaret, dans, mime, muziektheater, jeugdtheater, bewegingstheater, straattheater en mengvormen daarvan;

 • d.

  Letteren: zoals festivals, lezingen, poëzieroutes;

 • e.

  Cultuurbevordering: zoals activiteiten gericht op bouwkunst en erfgoed.

Artikel 3: Doelgroepen/drempelvereisten subsidie

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door culturele organisaties.

 • 2. Voor de subsidie gelden de volgende drempelvereisten:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Alkmaar en zijn hoofdzakelijk gericht op de inwoners van de gemeente Alkmaar;

  • b.

   de activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen uit de vigerende cultuurnota;

  • c.

   de activiteiten zijn aantoonbaar van belang voor het Alkmaarse culturele klimaat, en de activiteiten zijn gericht op de verbreding en/of verdieping van het culturele aanbod in Alkmaar;

  • d.

   de activiteiten zijn gericht op de bevordering van de toegankelijkheid en het in opeenvolgende jaren aantoonbaar vergroten van het aantal bezoekers en/of gebruikers.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV wordt bij de aanvraag ingediend een onderbouwde, sluitende begroting waarin wordt aangetoond dat aanvrager over voldoende middelen beschikt, inclusief de gemeentelijke subsidie, waarmee de activiteiten genoemd in de aanvraag kunnen worden gerealiseerd;

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV wordt bij een subsidieaanvraag overlegd: de stand van de algemene en/of bestemmingsreserve, op het moment van de aanvraag.

Artikel 5: Indieningstermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV dienen subsidieaanvragen te worden ingediend tussen 26 en 6 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6: Verdeling en berekening/hoogte van de subsidie

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn.

Artikel 7: Verdeling subsidieplafond

Het college verdeelt het beschikbare bedrag voor de aanvragen voor een incidentele subsidie op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

 • a.

  De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend;

 • b.

  Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag zijn ontvangen en verstrekking van subsidie van deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling door middel van loting bepaald. De loting heeft een openbaar karakter en het college stelt de aanvragers tijdig op de hoogte van de locatie en tijd van de loting en biedt aanvragers de gelegenheid om de loting bij te wonen.

Artikel 8: Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • a.

  Voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie verleend is of kan worden;

 • b.

  Niet wordt voldaan aan het bepaalde in de nadere regels.

Artikel 9: Slotbepalingen

 • De Nadere regels Subsidie Cultuur Alkmaar, zoals vastgesteld door het college op 07-05-2019 worden ingetrokken,

 • Overgangsrecht: reeds ingediende aanvragen worden afgehandeld op grond van in te trekken regeling,

 • Inwerkingtreding: Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2020, of, indien de bekendmaking plaatsvindt na deze datum, op één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot en met 1 juni 2020.

 • Citeertitel: Subsidieregeling Cultuur Alkmaar,

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuyver, secretaris