Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersorganisaties (Nadere regels subsidie Bewonersorganisatie)

Geldend van 27-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersorganisaties (Nadere regels subsidie Bewonersorganisatie)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan:

 • a.

  de verbetering van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en/of

 • b.

  de versterking van de sociale samenhang binnen een wijk en tussen de bewoners.

Besluit: Vast te stellen de Nadere regels subsidie Bewonersorganisatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Asv.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • -

   Asv: Algemene subsidieverordening Alkmaar;

  • -

   Bewoners: zij die op grond van het bevolkingsregister binnen de grenzen van een wijk in de gemeente Alkmaar wonen;

  • -

   Bewonersorganisatie: een rechtspersoon zonder gebouw, die zich blijkens zijn statuten zonder winstoogmerk bezighoudt met activiteiten op het terrein van de leefbaarheid en sociale samenhang op buurt- of wijkniveau zoals wijk/dorp verenigingen en wijk/dorpsraden binnen de gemeente Alkmaar;

  • -

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

  • -

   Leefbaarheid: een prettige fysieke en veilige woon- en leefomgeving ter bevordering van de sociale samenhang;

  • -

   Wijk: één van de wijken conform de wijkindeling van Alkmaar zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2015.

Artikel 2 Subsidie bestuurskosten

Subsidie kan per kalenderjaar worden verstrekt voor de bestuurskosten die de bewonersorganisatie maakt ter bevordering van de betrokkenheid van bewoners bij de eigen leefomgeving en het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en sociale samenhang/klimaat in de wijk.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

De subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden aangevraagd door een bewonersorganisatie.

Artikel 4 Subsidievoorwaarden

 • 1. De bewoners worden actief betrokken bij de activiteiten van de bewonersorganisatie.

 • 2. Bewonersorganisaties kunnen niet meer dan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een subsidie op grond van deze nadere regels.

Artikel 5 Subsidieplafond

Door het vaststellen van een subsidieplafond, geldt de volgende verdeelregel:

Als door alle aanvragen de voor de subsidie in aanmerking komende onkosten uit de begroting van de aanvrager het totale subsidieplafond overschrijden, worden alle subsidie aanvragen met een gelijk percentage gekort, tot het maximale subsidieplafond is bereikt.

Artikel 6 Maximale subsidiebedrag

 • 1. De subsidie als bedoeld in artikel 2 bedraagt maximaal € 2.000 per aanvraag per kalenderjaar.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden, zoals contributie.

 • 3. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die naar oordeel van het college noodzakelijk zijn voor en direct verband houden met de organisatie.

 • 4. Subsidie kan worden verstrekt voor de werkelijke kosten, te weten:

  • a.

   Oprichtingskosten (eenmalig);

  • b.

   Website kosten (maximale vergoeding € 45)

  • c.

   Kamer van Koophandel kosten (maximale vergoeding € 50)

  • d.

   Scholing voor verenigingen, wijkraden en initiatiefnemers (maximale vergoeding €300);

  • e.

   Inhuren van externe ondersteuning;

  • f.

   Bankkosten (maximale vergoeding € 50);

  • g.

   Ledenwerving en publiciteit;

  • h.

   Telefoon-, en internetkosten (maximale vergoeding € 50);

  • i.

   Kosten huur locatie jaarvergadering.

Artikel 7 Procedurebepalingen voor het indienen aanvragen en beslistermijn

 • 1. De aanvraag wordt ingediend door het invullen van het formulier Subsidie bewonersorganisatie.

 • 2. De aanvraag wordt onderbouwd met een gespecificeerde begroting. Een gespecificeerde begroting bestaat uit alle relevante posten en alle verwachte inkomsten en uitgaven die verband houden met de organisatie.

 • 3. De aanvraag wordt onderbouwd met een gespecificeerde balans waaruit de bezittingen, schulden en het eigen vermogen blijkt.

 • 4. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan vanaf 1 januari en uiterlijk voor 1 april van het desbetreffende kalenderjaar worden ingediend.

 • 5. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 6. Het college besluit op de aanvraag voor 1 juni van het desbetreffende kalenderjaar.

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1. Aanvragen die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend, worden volgens de in artikel 8 genoemde regeling afgehandeld.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 4 kunnen aanvragen als bedoeld in artikel 2 voor het subsidiejaar 2021 worden ingediend tot 1-9-2020.

 • 3. Het college beslist op een aanvraag als bedoeld in het tweede lid binnen zes weken na ontvangst. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Asv kan de subsidieaanvraag worden geweigerd als:

 • a.

  de gemeente van oordeel is dat er andere instanties zijn waar een bijdrage voor dit initiatief aangevraagd kan worden;

 • b.

  subsidie aangevraagd kan worden op een ander beleidsterrein of op grond van een andere nadere regel;

 • c.

  een aanvraag is afgewezen vanuit een ander beleidsterrein of nadere regel;

 • d.

  de organisatie niet, of niet in overwegende mate, gericht is op het ten goede komen aan de leefbaarheid of sociale samenhang in de wijk en haar bewoners;

 • e.

  er sprake is van belangenverstrengeling, of de kosten voornamelijk betrekking hebben op privébelangen, privé-eigendom, dan wel de aanvrager op commerciële basis werkt.

Artikel 10 Verplichtingen en verantwoording

Onverminderd het bepaalde in de Asv zijn aan de subsidie de volgende verplichtingen verbonden:

De ontvanger van de subsidie is verplicht om financiële verantwoordingsstukken die betrekking hebben op de verleende subsidie minimaal vijf jaar te bewaren.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1. Deze nadere regels treden in werking één dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als “Nadere regels subsidie Bewonersorganisatie”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris