Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra (Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra)

Geldend van 29-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra (Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat het gewenst is om bij subsidieverlening aansluiting te zoeken bij de door de gemeenteraad in september 2019 vastgestelde “Visies Jeugdhulp, WMO en Participatie”,

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV.

 • 1.2 In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • -

   ASV: Algemene subsidieverordening Alkmaar 2019

  • -

   Bewonersonderneming/ wijk- en buurtcentrum: een rechtspersoon in bezit of beheer van een pand en waarbij uit de statuten blijkt dat deze zich richt op instandhouding en verbetering van het sociale klimaat van de betreffende buurt of wijk;

  • -

   Grote wijk- en buurtcentra: organisaties die op grond van deze regeling een subsidie aanvragen ≥ € 200.000;

  • -

   Kleine wijk- en buurtcentra: organisaties die op grond van deze regeling een subsidie aanvragen < € 200.000;

  • -

   Bewoners: zij die op grond van het bevolkingsregister binnen de grenzen van een wijk in de gemeente Alkmaar wonen;

  • -

   Wijk: één van de wijken conform wijkindeling van Alkmaar zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 2 januari 2015;

  • -

   VZO: voorzittersoverleg bestaande uit voorzitters van bewonersondernemingen/ wijk- en buurtcentra;

  • -

   Leefbaarheid: een prettige en veilige woon- en leefomgeving ter bevordering van de sociale samenhang;

  • -

   Wmo: Wet maatschappelijk ondersteuning, die er voor zorgt dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen;

  • -

   Algemene reserve: reserve zonder bestemming, om onverwachte risico’s te dekken;

  • -

   Bestemmingsreserve: reserve waaraan een bepaalde bestemming is gegeven, d.w.z. de toekomstige aanwending is vastgelegd, maar er is nog geen sprake van een financiële verplichting;

  • -

   Commerciële activiteiten: activiteiten met winstoogmerk;

  • -

   Paracommerciële activiteiten: horeca-activiteiten die plaatsvinden in niet-commerciële ‘rechtspersonen’ zoals stichtingen of verenigingen die zich in de eerste plaats richten op het stimuleren van activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

  • -

   Sociaal-Maatschappelijke activiteiten: activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en ontspanning;

  • -

   Beroepskrachten: personeel niet zijnde medewerkers vanuit een participatietraject en/of vrijwilligers.

Artikel 2 subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor exploitatie van het pand, de organisatie en de uitvoering van wijkgerichte activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit de Wmo waardoor mensen:

 • -

  actief kunnen meedoen zoals bedoeld in de Wmo;

 • -

  kunnen ontspannen, gezelschap hebben en een luisterend oor ervaren;

 • -

  gebruik kunnen maken van lichte vormen van zorg en ondersteuning.

Artikel 3 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 3.1 De subsidie heeft betrekking op de werkelijk te maken kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor en direct verband houden met de huisvesting, organisatie en activiteiten.

 • 3.2 De subsidie heeft betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden, zoals cofinanciering (bijvoorbeeld vanuit fondsen), inkomsten uit huur, horeca en eigen bijdragen.

Artikel 4 Subsidieaanvrager

De subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden aangevraagd door bewonersondernemingen/ wijk- en buurtcentra, gevestigd in de gemeente Alkmaar.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 5.1 De activiteiten:

  • -

   zijn aanvullend op overig zorg- en welzijnsaanbod in de wijk;

  • -

   sluiten aan bij de behoefte uit de wijk, zoals kan blijken uit aantal bezoekers/deelnemers, behoefteonderzoek of door CBS/gemeente beschikbaar gestelde data;

  • -

   kunnen wijk overstijgend zijn, zoals bijvoorbeeld jongerenwerk;

  • -

   sluiten aan bij de door de raad vastgestelde beleidsvisie/beleidskader sociaal domein, onderdeel Wmo.

 • 5.2 De subsidieaanvrager werkt in het kader van doelmatigheid zo veel mogelijk samen met andere wijk- en buurtcentra.

 • 5.3 De subsidieaanvrager draagt in activiteiten en/of organisatie zorg voor diversiteit en inclusie.

 • 5.4 De subsidieaanvrager draagt zorg voor balans tussen (para)commerciële en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Artikel 6: verdeling subsidieplafond

Als sprake is van een subsidieplafond geldt de volgende prioritering van verlening, waarbij eerst wordt toegekend volgens aangegeven volgorde;

 • 1.

  niet beïnvloedbare kosten:

  • a.

   huisvesting,

  • b.

   vast personeel,

  • c.

   vaste organisatiekosten

  • d.

   overige niet beïnvloedbare kosten

en daarna:

 • 2.

  beïnvloedbare kosten volgens aangegeven volgorde:

  • a.

   organisatiekosten;

  • b.

   activiteiten;

  • c.

   inhuur personeel;

  • d.

   inventaris en interieur;

  • e.

   overige beïnvloedbare kosten.

Bij bovenstaande wordt in ogenschouw genomen dat de basisfunctie van de organisatie blijft gewaarborgd.

Artikel 7 aanvraag

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 van de ASV dienen:

 • a.

  grote wijk- en buurtcentra gebruik te maken van de meest recente format van het subsidieaanvraagformulier specifiek voor de wijk- en buurtcentra;

 • b.

  kleine wijk- en buurtcentra gebruik te maken van het in het hierboven onder a genoemde formulier of het algemene aanvraagformulier van de gemeente Alkmaar.

Artikel 8 weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan (een deel van) de subsidie geweigerd worden als:

 • -

  de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op, of onvoldoende ten goede komen aan, de bewoners van de wijk;

 • -

  het aanbod onvoldoende aansluit op de behoefte in de wijk, of geografisch (in dezelfde wijk) reeds aanwezig is (overlap);

 • -

  de activiteit reeds vanuit een andere aanbieder of vanuit een ander beleidsveld is verleend;

 • -

  er sprake is van belangenverstrengeling;

Artikel 9 verplichtingen

Het college stelt aan subsidieverlening de volgende verplichtingen:

 • a.

  Beroepskrachten zijn gekwalificeerd, blijkens vakgerichte opleiding of aantoonbaar meerjarige ervaring.

 • b.

  Alle beroepskrachten en vrijwilligers binnen de organisatie dienen in bezit te zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag) welke niet ouder mag zijn dan 5 jaar.

 • c.

  Subsidieontvanger dient in bezit te zijn van vereiste verzekeringen en vergunningen.

 • d.

  De subsidieontvanger neemt ten minste één keer per jaar deel aan een gesprek met de gemeente over het ontwikkelperspectief en de hieraan verbonden speerpunten.

Artikel 10 betaling en voorschotten

De subsidie wordt uitbetaald volgens het in de verleningsbeschikking opgenomen bevoorschottingsschema.

Artikel 11 bestemmingsreserve en voorzieningen

Het college dient toestemming te verlenen voor het vormen van bestemmingsreserves. Deze vallen dan buiten de Algemene reserve waarvoor artikel 17 van de ASV geldt.

Artikel 12 slotbepalingen

 • 12.1 De nadere regels Wmo en jeugdhulp vastgesteld op 7 mei 2019 worden ingetrokken.

 • 12.2 Deze regeling treedt in werking op 29 mei 2020

 • 12.3 Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuijver, secretaris