Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunstbeoefening (Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent subsidie voor amateurkunstbeoefening (Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar)

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

Gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Alkmaar 2019,

Overwegende dat het gewenst is activiteiten op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren die bijdragen aan het bevorderen van;

 • Een goed kunst- en cultuurklimaat dat bijdraagt aan de promotie van de gemeente Alkmaar en de regio,

 • Het scheppen van voorwaarden zodat inwoners deel kunnen nemen aan cultuureducatie, talentontwikkeling en andere culturele activiteiten,

 • Het behouden en versterken van een solide basisstructuur, een gevarieerd aanbod, een brede cultuurdeelname, kunstproductie en ruimte voor nieuwe cultuurvormen die bijdragen aan een aantrekkelijke en vitale centrumstad,

 • Een en ander zoals vastgelegd in het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader in de cultuurnota Vision 2020,

Besluit: vast te stellen de

Nadere regels subsidie Amateurkunstbeoefening Alkmaar

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de ASV,

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: de Algemene Subsidieverordening Alkmaar;

  • b.

   Amateurkunst: niet beroepsmatige kunstbeoefening in organisatorisch verband;

  • c.

   Organisatie: een in de gemeente Alkmaar gevestigde organisatie, die volgens haar statuten tot doel heeft activiteiten op het gebied van amateurkunst te ontwikkelen c.q. te organiseren en aan te bieden aan het publiek;

  • d.

   Lid: een contributie betalende persoon die actief deelneemt aan de activiteiten van een organisatie van amateurkunst;

  • e.

   Uitvoering: een door een organisatie georganiseerd openbaar optreden;

  • f.

   Professionele leiding: dirigenten, regisseurs, repetitoren en choreografen met een afgeronde vakopleiding;

  • g.

   Koepelorganisatie: een regionale, provinciale of landelijke organisatie die optreedt als belangenbehartiger van de organisaties van amateurkunst en die de activiteiten van de bij haar aangesloten organisaties stimuleert en beoordeelt op cultureel-artistieke gronden;

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  Activiteiten die bijdragen aan de beoefening en beleving van de amateurkunsten te Alkmaar zoals aangegeven in artikel 4,

 • 2.

  De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt,

Artikel 3 Doelgroepen/drempelvereisten subsidie

Subsidie kan worden verstrekt aan organisaties voor amateurkunstbeoefening:

 • 1.

  Die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel,

 • 2.

  Op 1 juni in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar uit minimaal 15 actieve leden bestaat en minimaal 1x per jaar in de gemeente Alkmaar een uitvoering geeft,

 • 3.

  Om voor een subsidie in aanmerking te komen dient de organisatie bij de eerste aanvraag aan te tonen tenminste één jaar zelfstandig te bestaan,

Artikel 4 Berekening/hoogte van de subsidie

De subsidie op het gebied van amateurkunst wordt berekend op grond van de volgende subsidiabele elementen:

 • a.

  Een bijdrage van 20% in de kosten van de professionele leiding;

 • b.

  Een bijdrage van 75% in de kosten van aansluiting bij één koepelorganisatie. Tot deze kosten behoren het lidmaatschap, de Buma-bijdrage, de auteurs- en uitgeverskosten (exclusief copyright voor bladmuziek) en het bonds-of koepelblad;

 • c.

  Een bijdrage voor een muziekvereniging (of onderdeel daarvan) voor: Harmonie, Fanfare, Brassband, Showkorps, Drumfanfare:

  • -

   Senioren c.q. A-orkest € 1.500,-,

  • -

   Junioren c.q. B-orkest, met een minimum van 15 leden € 680,-,

 • d.

  Een bijdrage voor Drumsecties, Tamboerkorpsen, Trompetterkorpsen, Slagwerksecties:

  • -

   Senioren-c.q. A-orkest € 950,-,

  • -

   Junioren c.q. B-orkest, met een minimum van 15 leden € 545,-,

 • e.

  Een bijdrage voor Symfonieorkesten € 1.090,-,

 • f.

  Een bijdrage voor Accordeon-en Tokkelorganisaties c.q. overige korpsen:

  • -

   Senioren-, c.q. A-orkest € 270,-,

  • -

   Junioren-, c.q. B-orkest € 135,-,

 • g.

  Een bijdrage voor een Musical- en/of Operetteorganisatie voor:

  • -

   door een symfonieorkest begeleid: € 2.040,-,

  • -

   een Jeugdmusical- en/of Jeugdoperette organisatie: € 820,-,

 • h.

  Een bijdrage voor een Toneelvereniging: € 680,-,

 • i.

  Een bijdrage voor een Zang- en Oratoriumorganisatie voor:

  • -

   met begeleiding van een professioneel Symfonieorkest: € 2.040,-,

  • -

   met begeleiding van een amateur Symfonieorkest: € 950,-,

  • -

   met begeleiding van piano, orgel of klein ensemble dan wel à capella: € 80,-,

Artikel 5: Verdeling subsidieplafond

 • 1. Indien er sprake is van een subsidieplafond en voor zover deze ontoereikend is om alle aanvragen voor een structurele subsidie die aan de gestelde voorwaarden voldoen toe te kennen, verleent het college naar evenredigheid. Dat wil zeggen dat de aangevraagde bedragen worden verminderd met het percentage waarmee de aanvragen het subsidieplafond overschrijden,

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV kan de subsidie geweigerd worden als:

 • 1.

  Voor de activiteiten op grond van een andere subsidieregeling reeds subsidie verleend is of kan worden,

Artikel 7 slotbepalingen

 • De Nadere regels Amateurkunstbeoefening Alkmaar, zoals door het college vastgesteld op 07-05-2019 wordt ingetrokken,

 • Overgangsrecht: reeds ingediende aanvragen worden afgehandeld op grond van in te trekken regeling,

 • Inwerkingtreding: Deze nadere regels treden in werking op 1 juni 2020, of, indien de bekendmaking plaatsvindt na deze datum, op één dag na de dag van bekendmaking en werken terug tot en met 1 juni 2020.

 • Citeertitel: Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening Alkmaar,

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 12 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W. van Twuyver, secretaris