Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent erfbeplanting (Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020)

Geldend van 01-06-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent erfbeplanting (Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren

 • -

  om erfbeplanting toe te passen op het erf in het buitengebied om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

gelet op de Groenvisie 2017 – 2027 “Samen houden we Ermelo vitaal groen”;

gelet op het Landschapsontwikkelingsplan Ermelo – Putten 2011 - 2021;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling erfbeplanting Ermelo 2020:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een particuliere eigenaar van een erf in het buitengebied;

 • b.

  Erfbeplanting: beplanting die is opgenomen in de Lijst erfbeplanting Ermelo (Bijlage 1 bij deze subsidieregeling);

 • c.

  Erf in het buitengebied: erf buiten de bebouwde komgrens Ermelo volgens de Wegensverkeerswet 1994;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo.

Artikel 2. Activiteiten

Het college kan een subsidie verlenen voor het toepassen van erfbeplanting op het erf in het buitengebied waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie.

Artikel 3. Doelgroep

De aanvrager als bedoeld in artikel 1 onder a, van deze subsidieregeling kan subsidie aanvragen voor het aanbrengen van erfbeplanting op een erf in het buitengebied dat in zijn of haar bezit is.

Artikel 4. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

 • 2. De voor subsidie in aanmerking komende erfbeplanting is opgenomen in de Lijst erfbeplanting Ermelo (bijlage 1 bij deze subsidieregeling).

 • 3. Het te beplanten erf ligt in het buitengebied van de gemeente Ermelo en voldoet aan hetgeen gesteld is in artikel 1 onder c.

 • 4. Het te beplanten erf moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of openbaar fietspad of vanuit het toegankelijke landschap: de beplanting moet dus niet alleen zichtbaar zijn op het erf. Bij onenigheid over de zichtbaarheid is de mening hierover van het college leidend.

 • 5. De aanplant en ondergrond (wortelzone) van de erfbeplanting mag niet worden beschadigd of aangetast door:

  • -

   het weiden van en vraat door vee (bescherming: afdoende af- of uitrasteren)

  • -

   het bevestigen van rasterdraden aan bomen of struiken

  • -

   de opslag van stoffen, voorwerpen of producten

  • -

   het afgraven van grond nabij de beplanting

  • -

   het oprichten, plaatsen of aanbrengen van bouwwerken tegen of in de nabijheid van de aanplant

  • -

   chemische onkruidbestrijding

  • -

   het stoken van vuur

  • -

   of een andere opzettelijke of te voorkomen oorzaak.

 • 6. De aanplant van de erfbeplanting moet ten minste tien jaar in stand worden gehouden en door de eigenaar of gebruiker op een goede manier worden beheerd zodat de beplanting in vitale conditie verkeert.

 • 7. Subsidie voor erfbeplanting wordt maximaal één maal per vijf jaar verleend voor hetzelfde erf.

 • 8. De subsidie kan teruggevorderd worden als de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, niet uiterlijk 1 jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking heeft plaatsgevonden. De activiteiten zullen steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

Artikel 5. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 moeten worden ingediend bij een subsidieaanvraag voor aanplant van de erfbeplanting:

 • a.

  een inrichtingsplan waarop aangegeven de huidige situatie en de aan te leggen beplanting

 • b.

  een of meerdere offertes van de aan te schaffen planten.

Artikel 6. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie voor de erfbeplanting wordt verleend voor aanschaf van het plantmateriaal, de boompalen en het boomband.

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

De subsidie voor aanplant van de erfbeplanting bedraagt maximaal 50% van de gemaakte materiaalkosten, conform de bijgevoegde offerte met een maximum van € 500,00 per erf.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1. Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond voor deze subsidieregeling vast.

 • 2. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 3. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2 in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of –ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2020.

Artikel 11. Intrekking

De Subsidieregeling inheemse beplanting gemeente Ermelo 2006 wordt met ingang van 1 juni 2020 ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op

12 mei 2020 onder nummer e200018373.

A.M. Weststrate,

secretaris,

A.A.J. Baars,

burgemeester,

Bijlage 1: Lijst erfbeplanting Ermelo 2020

Onderstaande soorten beplanting met de genoemde maat zijn subsidiabel volgens de Subsidieregeling Erfbeplanting Ermelo 2020.

Nederlandse naam

Latijnse naam

Maat

Laanbomen:

Berk

Betula pubescens / B. pendula

12-14

Es

Fraxinus excelsior

12-14

Gewone of groene beuk

Fagus sylvatica

12-14

Linde

Tilia cordata

12-14

Tamme kastanje

Castanea sativa

12-14

Zomereik

Quercus robur

12-14

Bosplantsoen:

Groene beuk

Fagus sylvatica

80-100

Eenstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

80-100

Es

Fraxinus excelsior

80-100

Gelderse roos

Viburnum opulus

80-100

Gewone vlier

Sambucus nigra

80-100

Grove den

Pinus sylvestris

40-50

Hazelaar

Corylus avellana

80-100

Hondsroos

Rosa canina

80-100

Hulst

Ilex aquifolium

20-30

Kardinaalsmuts

Euyonymus europaeus

80-100

Krent

Amelanchier lamarckii

80-100

Liguster

Ligustrum vulgare

80-100

Rode kornoelje

Cornus sanguinea

80-100

Sleedoorn

Prunus spinosa

80-100

Spaanse aak / Veldesdoorn

Acer campestre

80-100

Taxus

Taxus baccata

40-50

Vogelkers (geen Amerikaanse !)

Prunus padus

80-100

Vuilboom

Frangula alnus

80-100

Wegedoorn

Rhamnus catharticus

80-100

Wintereik

Quercus petraea

80-100

Zoete kers

Prunus avium

80-100

Zomereik

Quercus robur

80-100

Zwarte els

Alnus glutinosa

80-100