Reglement burgerlijke stand

Geldend van 20-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-10-2019

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

BESLUIT:

vast te stellen het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het werkonderdeel burgerlijke stand.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen. De buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan benoemd worden tot hij/zij de AOW-gerechtige leeftijd heeft bereikt;

 • 4. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wiens contract in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd afloopt heeft de mogelijkheid om schriftelijk verlenging van zijn/haar functie aan te vragen ten hoogste vijf jaar.

Artikel 4 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis. Een voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan op schriftelijk verzoek van het paar op een alternatieve locatie plaatsvinden. Dit verzoek wordt getoetst aan door de raad vastgestelde criteria.

Artikel 5 Leiding van het bureau

De coördinator van het team Gegevensbeheer is belast met de leiding van het werkonderdeel van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. Het werkonderdeel van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 16.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 12.00 uur.

 • 2. Het werkonderdeel is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het werkonderdeel niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. Het werkonderdeel van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het onderdeel regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het werkonderdeel van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het onderdeel gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het onderdeel.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand.

 • 2. Het treedt in werking op de datum dat dit (gewijzigd) reglement wordt vastgesteld.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 22 oktober 2019

burgemeester.

secretaris.