Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent woonsubsidie (Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren)

Geldend van 19-05-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent woonsubsidie (Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren)

Deelverordening woonsubsidie Wijdemeren 2020 -2021

De raad van de gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2020

gelet op de Algemene subsidieverordening Wijdemeren en de AWB;

gelet op artikel 4:2 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

overwegende dat in Wijdemeren al sinds een groot aantal jaren sprake is van schaarste van (grote) sociale huur eengezinswoningen zoals onderbouwd in toelichting op deze verordening;

overwegende dat de raad het wenselijk vindt dat er meer eengezinswoningen voor de huisvesting van (gezinnen) beschikbaar komen;

besluit de raad een woonsubsidie vast te stellen waarmee inwoners een tegemoetkoming in de kosten van een verhuizing tegemoet kunnen zien

besluit vast te stellen de (deel) verordening woonsubsidie Wijdemeren 2020

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1. Aanvrager: een senior inwoner, die alleen of samen met zijn of haar partner, een sociale huur eengezinswoning bewoont en een kleinere huurwoning toegewezen heeft gekregen in deze regio en daar naartoe verhuisd;

 • 2. Brp: (Wet) Basisregistratie personen;

 • 3. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren;

 • 4. Doorstromer: woningzoekende uit een gemeente Wijdemeren die een zelfstandige sociale eengezins-huurwoning achterlaat in Wijdemeren;

 • 5. Eengezins-huurwoning: een grondgebonden woning die wat betreft haar omvang geschikt is voor gezinnen met minimaal 1 kind, en minimaal 3 slaapkamers, naast woonkamer/keuken/wc/douche bevat; Een volwaardige zolderruimte telt mee als kamer (vaste trap, dakraam, zijkant min. 1,50 meter);

 • 6. Inwoner: een persoon die volgens het Brp woont in de gemeente Wijdemeren;

 • 7. Senior: een inwoner van Wijdemeren van 65 jaar en ouder;

 • 8. Sociale huur: woning van een toegelaten instelling in de regio Gooi en Vechtstreek met een huur waarvoor huurtoeslag mogelijk is;

 • 9. Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (art. 4:22 van de Awb);

 • 10. Toegelaten instelling: instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet (woningcorporatie);

 • 11. Zelfstandige woonruimte/woning: woning als gedefinieerd in artikel 7:234 BW welke een eigen toegang heeft en welke de bewoner kan bewonen zonder daarbij afhankelijk te zijn van wezenlijke voorzieningen buiten de woning, bedoeld voor permanente bewoning;

 • 12. Verhuiskostenvergoeding: Bedoeld als in artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie en een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 13. Woonsubsidie: een incidentele subsidieregeling als stimulering/beloning voor het vrij maken van een sociale huur eengezinswoning. Daarvoor worden in deze (deel) verordening criteria voor subsidie vastgesteld.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Op deze deelverordening is de Algemene Subsidieverordening Wijdemeren van toepassing;

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op subsidie aanvragen van aanvragers die die op het tijdstip van de aanvraag de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt én die:

 • a.

  op het tijdstip van de aanvraag volgens het Brp in de gemeente Wijdemeren woonachtig zijn en op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een sociale huur eengezinswoning bewonen en

 • b.

  op het moment van aanvraag een andere woning binnen Wijdemeren toegekend hebben gekregen en hebben geaccepteerd en beschikken over een door de aanvrager ondertekend exemplaar van het huurcontract van de corporatie voor de nieuwe woning.

 • c.

  Voor de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 3. Budget en subsidieplafond

 • 1. De raad stelt ieder jaar een subsidieplafond voor deze woonsubsidie vast en geeft daarbij aan hoe de verdeling van dit plafond plaatsvindt;

 • 2. Het college is belast met de uitvoering van deze woonsubsidie.

Artikel 4. Uitvoering

 • 1.

  De gemeente Wijdemeren heeft een woonsubsidie ingericht waaruit een aanvrager, die blijkens zijn aanvraag voldoet aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden, een incidentele subsidie wordt verstrekt van (maximaal) € 1000,- per aanvraag;

 • 2.

  De uitvoering van deze woonsubsidie houdt in ieder geval in:

  • a.

   het nemen van besluiten op aanvragen;

  • b.

   het nemen van verdagingsbesluiten;

  • c.

   besluiten omtrent bevoorschotting en;

  • d.

   het intrekken en/of wijzigen van subsidieverlenings- en/of vaststellingsbesluiten.

 • 3.

  Wanneer aanvragers niet voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 van deze verordening, dan wordt de subsidie geweigerd;

 • 4.

  Wanneer inwoners op grond van een andere regeling zoals genoemd in artikel 1 van deze verordening aanspraak kunnen maken op een verhuiskostenvergoeding wordt de subsidie geweigerd.

Artikel 5. Slotartikel

 • 1. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluit het college;

 • 2. Hardheidsclausule, Het college is bevoegd om in bijzondere gevallen van hardheid gemotiveerd van deze regeling af te wijken.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 april 2020

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Deelverordening woonsubsidie gemeente Wijdemeren’.

Wijdemeren, 7 mei 2020

Ondertekening

De Raad van de gemeente Wijdemeren,

Voorzitter,

Mw. drs. C. Larson

griffier,

Mw. drs. D. de Heus.

Toelichting op de verordening woonsubsidie Wijdemeren 2020-2021

Doel van de regeling

De woonsubsidieregeling van Wijdemeren is bedoeld om kleine huishoudens met huurders vanaf 65 jaar en ouder in een grote huurwoning van een corporatie (dit kan een sociale huurwoning of een vrije sector huurwoning zijn) te stimuleren een meer bij de leefsituatie passende woning te betrekken en daarmee eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen.

Hierover zijn prestatieafspraken gemaakt met de corporaties en de huurdersvereniging. De subsidieregeling is alleen van toepassing op huurders van corporatiewoningen (sociale huur of vrije sectorhuur) die aan onderstaande voorwaarden voldoen en binnen Wijdemeren verhuizen. De gemeente verstrekt middels deze subsidieregeling een subsidie voor een vast bedrag als tegemoetkoming in de verhuiskosten aan de huurder die een grote woning achterlaat en voldoet aan de in deze opgenomen voorwaarden voldoet.