Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

Gelet op de bepalingen bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning;

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2020.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de van toepassing zijnde verordening.

Artikel 2. Bedragen eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage is gelijk aan de bedragen zoals opgenomen in artikel 2.1.4a lid 4 Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen en percentages die niet onder het abonnementstarief vallen worden bepaald aan de hand van de verordening.

Artikel 3. Bouwkundige of woontechnische woningaanpassing en roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget voor woningsanering wordt vastgesteld op basis van de volgende bedragen:

 • a.

  Raambedekking: € 22,75 per m2 glasoppervlakte

 • b.

  Vloerbedekking: € 22.75 per m2 vloeroppervlakte

 • 2.

  Het bedrag voor woningsanering wordt verminderd met de restwaarde van de te vervangen producten.

 • 3.

  De restwaarde wordt van de te vervangen producten wordt bepaald aan de hand van het volgende afschrijvingsschema:

 • a.

  afschrijving 0% tot 2 jaar oud;

 • b.

  afschrijving 25% van 2 tot 4 jaar oud;

 • c.

  afschrijving 50% van 4 tot 6 jaar oud;

 • d.

  afschrijving 75% van 6 tot 8 jaar oud;

 • e.

  afschrijving 100% vanaf 8 jaar oud.

Artikel 4. Collectief vervoer

 • 1.

  Het tarief voor collectief vervoer is gelijk aan het tarief voor het openbaar vervoer per kilometer zoals dat wordt gepubliceerd door het OV Bureau Groningen Drenthe (per 01-01-2021: opstaptarief € 0,99, kilometertarief € 0,17), bedragen kunnen worden geïndexeerd!

 • 2.

  De maximale reisafstand gerekend vanaf de woning is 25 km, tenzij het reisdoel bestaat uit een puntbestemming.

 • 3.

  De spelregels voor het collectief vervoer voor de gemeente Het Hogeland staan vermeld op de website van Publiek Vervoer.

Artikel 5. Huishoudelijke ondersteuning (plus)

 • 1.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning is € 30,00 per uur

 • 2.

  Het tarief ZIN voor Huishoudelijke ondersteuning plus is € 30,00 per uur

 • 3.

  Het tarief ZIN voor maaltijdvoorziening is € 49,80 per uur.

 • 4.

  Het maximum persoonsgebonden budget tarief Huishoudelijke ondersteuning (plus) en maaltijdvoorziening is gelijk aan 70% van het gestelde uurtarief voor HO ZIN en maaltijdvoorziening voor gecontracteerde aanbieders.

 • 5.

  Voor Huishoudelijke ondersteuning uitgevoerd in het sociaal of informeel netwerk gelden afwijkende bedragen als vastgesteld in artikel 8. Voor maaltijdvoorziening is geen vergoeding opgenomen.

 • 6.

  Ten aanzien van bestaande indicaties geldt dat deze ongewijzigd worden voortgezet tot aan het moment van herziening of beëindiging.

Artikel 6. Hoogte persoonsgebonden budget Begeleiding Individueel, Begeleiding Groep en Kortdurend Verblijf, niet zijnde inzet uit het sociale netwerk

iWmo code

 
 

ZiN tarief 2021

PGB

 

Ondersteuning

 

Minimaal

Maximaal 100% van de ondergrens van het ZiN tarief 2021 zijnde laagste aanbieder per categorie

Begeleiding Individueel

 
 
 
 
 

Basis

klokuur

48,71

48,71

 

Speciaal

Klokuur

56,12

56,12

Begeleiding groep

 
 
 
 
 

Basis

Dagdeel van vier klokuren

30,51

30,51

 

Speciaal

Dagdeel van vier klokuren

50,65

50,65

Kortdurend verblijf

Verblijfscomponent exclusief begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging

Etmaal (24 uur)

105,67

105,67

Vervoer dagbesteding

 
 
 
 
 

Vervoer dagbesteding

Etmaal (24 uur)

8,44

8,44

 

Vervoer dagbesteding speciaal

Etmaal (24 uur)

20,42

20,42

Begeleiding zintuiglijke beperking

 
 
 
 
 

Gespecialiseerde Begeleiding (ZG)

uur

€ 78,60

-

 

Revaliderende Begeleiding (ZG)

uur

€ 90,60

-

 

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

Dagdeel

€ 43,17

-

 

Gespecialiseerde begeleiding visueel

uur

€ 102,-

-

 

Gespecialiseerde begeleiding Doofblinden

uur

€ 120,60

-

 

Begeleidersvoorziening Doofblinden

uur

€ 49,20

-

Artikel 7: tarieven Beschermd Wonen

 • 1.

  Producten Beschermd Wonen

Tarief-eenheid

Inkooptarief ZIN

Maximale tarief Persoonsgebonden budget

Maximale tarief Persoonsgebonden budget voor ZZP’ers

 • 1.

  Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 125,90

 • 1.

  € 95,82

 • 1.

  € 81,45

 • 1.

  Verblijf accommodatie 24 uurs toezicht

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 136,49

 • 1.

  € 106,40

 • 1.

  €90,44

 • 1.

  Woonbegeleiding complex intramuraal

 • 1.

  Uur

 • 1.

  € 66,62

 • 1.

  € 66,62

 • 1.

  € 56,63

 • 1.

  Thuis plus

 • 1.

  Etmaal

 • 1.

  € 107,80

 • 1.

  € 107,80

 • 1.

  € 91,63

 • 1.

  Woonbegeleiding complex extramuraal

 • 1.

  Uur

 • 1.

  € 77,40

 • 1.

  € 77,40

 • 1.

  € 65,79

 • 1.

  Activering en participatie

 • 1.

  Dagdeel

 • 1.

  € 32,34

 • 1.

  € 32,34

 • 1.

  € 32,34

 • 1.

  Begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging informeel

 • 1.

  Uur

 • 1.

  n.v.t.

 • 1.

  € 20,00

 • 1.

  € 20,00

Artikel 8. Inzet uit het informeel en sociaal netwerk

 • 1.

  Het pgb-tarief voor personen uit het informeel en sociaal netwerk bedraagt € 12,50 per uur. Dit is een all-in tarief afgeleid van het wettelijk minimumloon voor volwassenen op basis van een 36-urige werkweek.

 • 2.

  Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan volgen we de tariefstelling zoals vermeld op de website van de SVB.

Artikel 9. Hoogte persoonsgebonden budget (on)roerende woonvoorzieningen

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget van roerende woonvoorzieningen wordt vastgesteld aan de hand van tenminste twee offertes .

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

 • 3.

  Het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen wordt verstrekt indien de voorzieningen voldoen aan het programma van eisen.

 • 4.

  Het persoonsgebonden budget wordt, indien noodzakelijk, verhoogd met de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie voor zover de voorziening geen vast onderdeel vormt van de woning.

Artikel 10. Hoogte persoonsgebonden budget hulpmiddelen

De hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulpmiddelen wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van de gecontracteerde aanbieder voor hulpmiddelen, waarbij wordt uitgegaan van de goedkoopst adequate uitvoering.

Artikel 11. Vaststelling persoonsgebonden budget voor bijzondere hulpmiddelen

In afwijking van artikel 10 van dit Besluit geldt dat, voor hulpmiddelen die buiten het reguliere verstrekkingenbeleid van de gemeente en als zodanig niet zijn ingekocht, tenminste twee offertes worden overlegd.

Artikel 12. Afschrijving hulpmiddelen

 • 1.

  Voor hulpmiddelen die buiten het kernassortiment vallen of middels een persoonsgebonden budget zijn verkregen hanteert de gemeente in beginsel de volgende systematiek ten aanzien van de afschrijving. Het onderstaand afschrijvingsschema is van toepassing bij de weigeringsgrond genoemd in artikel 13 lid 1 sub e Wmo-verordening

 • Voorzieningen met een kostprijs van €0,- tot €350,-- worden afgeschreven over 1 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €350,- tot €700,- worden afgeschreven over 2 jaar.

 • Voorzieningen met een kostprijs van €700,- tot €1500,- worden afgeschreven over 3 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €1500,- tot €4500,- worden afgeschreven over 5 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €4500,- tot €10.000,- worden afgeschreven over 7 jaar

 • Voorzieningen met een kostprijs van €10.000,- of hoger worden afgeschreven over 10 jaar

 • 2.

  Onder de kostprijs wordt de prijs van de voorziening verstaan, exclusief kosten verzekering en onderhoud.

Artikel 13. Hoogte persoonsgebonden budget eigen vervoer en auto-aanpassing

 • 1.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget is gelijk aan het kilometertarief als genoemd in artikel 4 van dit besluit, tot maximaal 2500 kilometer op jaarbasis.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget mag niet worden ingezet voor eigen vervoer van en naar Begeleiding Groep en/of Kortdurend Verblijf.

 • 3.

  Voor auto-aanpassingen geldt dat tenminste twee offertes worden overlegd, de hoogte van het persoonsgebonden budget voor autoaanpassingen wordt vastgesteld aan de hand van de laagste, goedgekeurde offerte.

Artikel 14. Hoogte financiële tegemoetkoming

 • 1.

  Het bedrag voor de financiële tegemoetkoming in verhuiskosten bedraagt € 1.500,-

 • 2.

  De verhuiskosten worden verstrekt indien de te betrekken woonruimte voldoet aan het programma van eisen.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming voor geleverde respijtzorg/kortdurend verblijf door het sociale of informele netwerk bedraagt maximaal € 32,50 per etmaal.

 • 4.

  Overige financiële tegemoetkomingen worden verstrekt aan de hand van richtlijnen als gepubliceerd door het Nibud of aan de hand van opgaven van gecontracteerde aanbieders.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 3.

  Met de inwerkingtreding van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021 wordt het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2020 vervangen, met dien verstande dat laatstgenoemd Besluit van toepassing blijft op de op dat moment lopende bezwaarschriftprocedures.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 15 december 2020

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris

Bijlage 1 Kwaliteitseisen begeleiding

Komt uit: Uitvoerdersovereenkomst begeleiding individueel en/of begeleiding groep

BASISEISEN KWALITEIT UITVOERDER

Om goed uitvoering te kunnen geven aan deze dienstverleningsvoorwaarden wordt van uitvoerder vereist dat deze gedurende de looptijd van de uitvoerdersovereenkomst aan onderstaande basiseisen kwaliteit voldoet. Ter bewijs kan het cluster de geselecteerde uitvoerder te allen tijde vragen haar bewijsmiddelen te doen toekomen, waaruit opgemaakt kan worden dat zij hier inderdaad aan voldoet.

1. Uitvoerder is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor een optimale uitvoering van de dienstverlening.

2. Uitvoerder voldoet, werkt conform en houdt zich gedurende de looptijd van de uitvoerdersovereenkomst te allen tijde aan de verplichtingen voortvloeiende uit de voor haar geldende en op het moment van toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving en de vigerende landelijke kwaliteitseisen/kwaliteitsstandaarden.

3. Uitvoerder voert zijn werkzaamheden uit op basis van de dienstverleningsopdracht als verstrekt door de gemeentelijke toegangsverlener.

4. Uitvoerder is toegerust voor het continu en kwalitatief leveren van de vereiste verantwoorde dienstverlening.

5. Uitvoerder communiceert actief met gemeente(n) (waaronder de sociale teams), heeft voldoende kennis van de Sociale Kaart, is continue op de hoogte van de beschikbare informele zorg en algemene voorzieningen en informeert het cluster hierover.

6. Uitvoerder hanteert en werkt volgens de laatst geldende relevante cao.

7. Uitvoerder is er verantwoordelijk voor dat de door hem te verstrekken voorziening van goede kwaliteit is. Dat betekent dat deze:

a. Veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt gerealiseerd;

b. Beantwoordt aan de stand van wetenschap en praktijk voor zover noodzakelijk/gebruikelijk is in de kring van beroepsgenoten en voortvloeiende uit de professionele standaard(en);

c. Is afgestemd op de reële behoefte en welbevinden van cliënt en op andere vormen van zorg, ondersteuning of begeleiding die de cliënt of diens gezin ontvangt;

d. Is verstrekt in overeenstemming met de op uitvoerder rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele standaard;

e. Is verstrekt met respect voor en inachtneming van rechten van cliënt;

8. Uitvoerder draagt zorg voor een adequaat toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden welke onder zijn verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

9. Uitvoerder is ervoor verantwoordelijk dat de arbeidsomstandigheden waar hij invloed op heeft en kan hebben een veilige uitvoering van de werkzaamheden voor medewerkers en cliënten garanderen.

Uitvoerder signaleert en handelt bij vermoedens van mishandeling zoals is vastgelegd in de van toepassing zijnde Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling en heeft hiervoor de medewerkers geschoold;

11. Uitvoerder signaleert eventuele overbelasting van aanwezige mantelzorgers en/of sociaal netwerk en rapporteert dit aan gemeente/pijlerpartner.

12. Uitvoerder zorgt ervoor dat haar medewerkers adequaat handelen in geval van signalen, die wijzen op bedreiging van de veiligheid van cliënt en deze signalen onverwijld doorgeleiden naar de betreffende gemeente of door gemeente aan te wijzen derde(n) en in overleg met het cluster worden omgezet in concrete acties door uitvoerder dan wel door inschakeling van andere bij cliënt betrokken dienstverlenende instanties en professionals op het gebied van wonen, welzijn, participatie, hulp en zorg.

13. Uitvoerder volgt de aanbevelingen op van de gemeentelijk toezichthouders of de toezichthouders die de opdracht daartoe hebben gekregen van de gemeenten;

14. Uitvoerder verplicht zich tot het meedenken en uitvoeren van de transformatieopdracht zoals gesteld in de beleidsnota van de gemeente en houdt zich voortdurend bezig met het verder ontwikkelen van het kwaliteitsbeleid volgens de eigen professionele standaard;

15. Uitvoerder bewaakt resultaten aan de hand van de in het uitvoeringsplan met cliënt geformuleerde doelen en gewenste resultaten.

16. Uitvoerder past de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sectoren (WNT) toe.

17. Uitvoerder verklaart dat zijn medewerkers, die beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen in het kader van onderhavige opdracht, door hem gescreend zijn op goed gedrag en dat zij geen strafbare feiten gepleegd hebben of hiertoe een poging hebben gedaan. Uitvoerder laat medewerkers hiertoe ook expliciet een eigen verklaring ondertekenen. Uit de verklaring blijkt dat medewerker zich bij ondertekening bewust is van de juridische gevolgen bij een onjuiste verklaring. Uitvoerder staat hiervoor garant.

18. Aanbieder verklaart minimaal te beschikken over één van de volgende certificeringen:

- ISO 9001:2008;

- HKZ Keurmerk Algemeen/HKZ Light;

- PREZO keurmerk;

- Keurmerk Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen (Federatie Landbouw en Zorg).

Indien aanbieder door het zorgkantoor in 2014 in het kader van kwaliteitsborging is beoordeeld, akkoord is bevonden en een contract van het zorgkantoor heeft ontvangen, dan wordt aanbieder door de samenwerkende gemeenten aangemerkt als zijnde te voldoen aan bovenstaand criterium.

19. Uitvoerder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel.

20. Uitvoerder is per 1 januari 2016 in het bezit van een AGB of WZA code en beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie, die strekt tot de tijdige levering van gegevens aan gemeenten binnen de door gemeenten aangegeven termijn welke aansluit bij de perioden die door het CAK worden gehanteerd, waaronder de 4 wekelijkse productie-realisatiecijfers.

21. Uitvoerder voldoet aan de op dat moment geldende versie gegevensuitwisseling iWmo en is vanaf ingangsdatum overeenkomst in staat gegevens uit te wisselen via iWmo en weet hoe iWmo is te gebruiken.

22. Eisen t.a.v. medewerkers/vrijwilligers die vervoer van de cliënt uitvoeren:

a. Is in het bezit van een geldig rijbewijs voor het betreffende voertuig;

b. Medewerker heeft affiniteit met de doelgroep en kennis hoe om te gaan met deze doelgroep;

c. Heeft (indien van toepassing) kennis en ervaring met het vastzetten van rolstoelen en zorgt er voor dat deze veilig worden vastgezet in een voertuig speciaal bestemd voor rolstoelvervoer. Uitvoerder hanteert hierbij de Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden;

d. Zorgt er voor dat de inwoner veilig en comfortabel vervoerd wordt, waaronder toezicht op het gebruik van de autogordel;

e. Is bekend met het omgaan van hulpmiddelen zoals het opvouwen van een rollator.

23. Eisen t.a.v. het vervoersmiddel waarin de cliënt wordt vervoerd:

a. Het voertuig is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en inzittenden-verzekering;

b. Het voertuig is veilig, voldoet aan de wettelijke vereisten en is schoon en rookvrij.

Bijlage 2 Kwaliteitseisen huishoudelijke ondersteuning

Komt uit convenant: Uitvoering Huishoudelijke ondersteuning in de Wet maatschappelijke ondersteuning

1. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat het document “Kwaliteitskader verantwoorde zorg” van toepassing is op dit Convenant, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

2. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen, althans dat Aanbieders voldoen aan de kwaliteitsregelingen zoals deze in deze wet zijn vastgelegd bij het uitvoeren van de Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

3. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat de Aanbieders de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector toepassen, althans dat de wijze waarop Aanbieders omgaan met klachten en deze afhandelen, in lijn is met het gestelde in deze wet tijdens het uitvoeren van de Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

4. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders de medezeggenschap van Cliënten waarborgen conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, althans de wijze waarop Aanbieders deze medezeggenschap van Cliënten waarborgen is in lijn met voornoemde wet bij het uitvoeren van de opdracht Huishoudelijke ondersteuning voor de Gemeenten, voor zover daar in dit Convenant niet van wordt afgeweken.

5. Gemeenten en Aanbieders komen overeen dat Aanbieders een privacyreglement toepassen bij het aanbieden van de Huishoudelijke ondersteuning dat minstens voldoet aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Kwaliteitseisen begeleiding