Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020

Geldend van 01-05-2021 t/m 10-06-2021

Intitulé

Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 8 april 2020, nummer 1088;

gelezen de wet ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’)

overwegende dat de Reglementen van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissie niet afdoende voorzien in de mogelijkheid van digitale beraadslagingen en besluitvorming;

gelet op de artikelen 16, 19 tot en met 23, 82, 83 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020

Hoofdstuk I – Raadscommissie Dalfsen

Artikel 1 - Oproep, agenda, ter inzage leggen van stukken en kennisgeving

In aanvulling op artikelen 7, 8 en 9 van het ‘Reglement van orde raadscommissie Dalfsen 2019’ kan de aangewezen plaats die door de commissievoorzitter wordt aangewezen voor de vergadering tevens een digitale omgeving betreffen. Het ter inzage leggen van de agenda en de daarbij behorende voorstellen voor deze vergadering geschiedt langs digitale weg.

Artikel 2 – Presentielijst, opening vergadering en quorum

In afwijking van artikelen 10 en 11 van het ‘Reglement van orde raadscommissie Dalfsen 2019’ wordt bij vergaderingen in een digitale omgeving geen presentielijst bijgehouden en vastgesteld. Het verslag van de vergadering vermeldt de deelnemende leden. De digitale vergadering kan worden geopend indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden in een digitale omgeving deelneemt aan die vergadering.

Artikel 3 – Toehoorders en pers

In afwijking van artikel 22, eerste lid, van het ‘Reglement van orde raadscommissie Dalfsen 2019’ is bij vergaderingen in een digitale omgeving geen sprake van bestemde plaatsen voor toehoorders en vertegenwoordigers van de pers. Zij kunnen de vergadering volgen via het raadsinformatiesysteem.

Hoofdstuk II – Gemeenteraad Dalfsen

Artikel 4 – Oproep, agenda, ter inzage leggen van stukken en kennisgeving

In aanvulling op artikelen 8, 9 en 10 van het ‘Reglement van orde gemeenteraad Dalfsen 2019’ kan de aangewezen plaats voor de vergadering tevens een digitale omgeving betreffen. Het ter inzage leggen van de agenda en de daarbij behorende voorstellen voor deze vergadering geschiedt langs digitale weg.

Artikel 5 - Presentielijst

In afwijking van artikel 11 van het ‘Reglement van orde gemeenteraad Dalfsen 2019’ wordt bij vergaderingen in een digitale omgeving geen presentielijst bijgehouden en vastgesteld. Het verslag van de vergadering vermeldt de deelnemende leden. De digitale vergadering kan worden geopend indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden in een digitale omgeving deelneemt aan die vergadering.

Artikel 6 – Stemming; procedure hoofdelijke stemming

In aanvulling op artikel 17 van het ‘Reglement van orde gemeenteraad Dalfsen 2019’ geschiedt de stemming in een vergadering in een digitale omgeving bij hoofdelijke stemming, tenzij de voorzitter constateert dat geen stemming verlangd wordt en het voorstel zonder stemming kan worden aangenomen.

Artikel 7 – Stemming over personen

In afwijking van artikel 19 van het ‘Reglement van orde gemeenteraad Dalfsen 2019’ kunnen stembriefjes door ieder raadslid persoonlijk, per koerier of per brief worden ingeleverd bij de griffier na afloop van een vergadering in een digitale omgeving. De voorzitter bepaalt het tijdstip en zo nodig de volgorde waarop de stembriefjes uiterlijk door de griffier moeten zijn ontvangen. De voorzitter maakt de uitslag van de stemming zo spoedig mogelijk na dit tijdstip openbaar.

Artikel 8 – Toehoorders en pers

In afwijking van artikel 25, eerste lid, van het ‘Reglement van orde gemeenteraad Dalfsen 2019’ is bij vergaderingen in een digitale omgeving geen sprake van bestemde plaatsen voor toehoorders en vertegenwoordigers van de pers. Zij kunnen de vergadering volgen via het raadsinformatiesysteem.

Hoofdstuk III – Werkgeverscommissie griffie

Artikel 10 - Frequentie

In aanvulling op artikel 10 van de ‘Verordening werkgeverscommissie griffie 2020’ kan de vergadering van de werkgeverscommissie tevens een digitale omgeving betreffen. Artikelen 4 en 6 van de ‘Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020’ zijn van overeenkomstige toepassing op deze vergadering.

Hoofdstuk IV - Slotbepaling

Artikel 11 - Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Hoofdstuk I van deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2020;

 • 2.

  De overige hoofdstukken van deze verordening treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en werken terug tot 9 april 2020;

 • 3.

  Deze verordening vervalt op 1 mei 2021. Het tijdstip waarop deze verordening vervalt kan bij besluit van de voorzitter worden bepaald op een ander tijdstip, met dien verstande dat dit tijdstip steeds ten hoogste twee maanden na het tijdstip ligt waarop de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba’ zou vervallen;

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020".

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 20 april 2020

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,

drs. E van Lente drs. J. Leegwater