Regeling vervallen per 01-01-2023

Liggeldverordening

Geldend van 01-05-2020 t/m 31-12-2022

Intitulé

Liggeldverordening

Besluit van de raad van de gemeente Assen tot vaststelling van de Liggeldverordening 2020 (Liggeldverordening gemeente Assen 2020)

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 maart 2020

gelet op artikel 229 lid 1 sub a en b Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Liggeldverordening 2020

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt voor niet-bedrijfsmatige doeleinden, dat wil zeggen sportieve of recreatieve doeleinden;

 • b.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water dat door een pleziervaartuig mag worden ingenomen;

 • c.

  gebruiker: de houder of bezitter van een pleziervaartuig;

 • d.

  dag: een aaneengesloten periode van 24 uren of een gedeelte daarvan die aanvangt en eindigt om middernacht;

 • e.

  week: een periode van 7 achtereenvolgende dagen;

 • f.

  zomerseizoen: de periode van 1 april tot en met 30 september;

 • g.

  winterseizoen: de periode van 1 oktober tot en met 31 maart.

Artikel 2. Belastbaar feit

Het innemen van een ligplaats in het openbaar vaarwater de Vaart op het traject Witterbrug-Kolk, Havenkanaal (Industriehaven), passantenhaven Marsdijk of de passantenhaven Kloosterveen overeenkomstig de bestemming van de haven danwel het openbaar water en het (eventuele) genot van door of vanwege de gemeente verstrekte diensten.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de gebruiker van een pleziervaartuig dat een ligplaats inneemt in de Vaart op het traject Witterbrug-Kolk, Havenkanaal (Industriehaven), passantenhavens Marsdijk en Kloosterveen in Assen.

 • 2.

  Wie gebruiker is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

 • 1.

  De maatstaf van heffing is:

  • a.

   in het zomerseizoen:

   • i.

    voor het innemen van een ligplaats in De Vaart of het Havenkanaal (Industriehaven): het aantal strekkende meters van het vaartuig;

   • ii.

    voor het innemen van een ligplaats in de havens Marsdijk en Kloosterveen: het aantal pleziervaartuigen;

  • b.

   in het winterseizoen:

   • i.

    voor het innemen van een ligplaats in de havens Marsdijk, Kloosterveen of het Havenkanaal (Industriehaven): het aantal pleziervaartuigen;

    voorgaande in combinatie met de duur van het verblijf.

 • 2.

  Een gedeelte van een strekkende meter wordt gerekend voor een hele.

 • 3.

  Een gedeelte van een dag wordt als een geheel gerekend.

 • 4.

  Bij tussentijdse intrekking van de vergunning voor winterstalling vindt geen restitutie plaats.

Artikel 5. Tarieven

Tarieven behorende bij deze verordening zijn opgenomen in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten van de gemeente Assen.

Artikel 6. Wijze van heffing

 • 1.

  Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld. Hieronder wordt mede begrepen een bon, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Indien zich meerdere belastbare feiten voordoen of gaan voordoen, kunnen de rechten daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7. Belastingtijdvak

 • 1.

  Het belastingtijdvak is een dag, of als dat langer is, de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet.

 • 2.

  Indien na afloop van de door de belastingplichtige opgegeven periode het gebruik van de haven wordt voortgezet, vangt met ingang van de dag waarop die voortzetting plaatsvindt een nieuw belastingtijdvak aan.

Artikel 8. Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9. Vrijstelling

Het liggeld wordt niet geheven ter zake van het gebruik van de haven met:

 • a.

  kleine vaartuigen tot vier meter lengte en twee meter breedte doch uitsluitend:

  i. indien deze boten in eigendom zijn van een inwoner van de gemeente Assen; en

  ii. zijn gelegen aan de Vaart Noodzijde in Assen tussen de Veenlustbrug en Witterbrug tijdens (een gedeelte van) de periode 1 april tot en met 30 september van enig jaar; en

  iii. is voldaan aan de hiervoor geldende registratieplicht; en

  iv. het één klein vaartuig per adres betreft.

 • b.

  een pleziervaartuig waarvoor door de gemeente een privaatrechtelijke vergoeding is bedongen;

 • c.

  een pleziervaartuig waarvoor precariobelasting wordt geheven;

 • d.

  een vaartuig dat eigendom is van de gemeente Assen.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Inwerkingtreding, citeertitel

 • 1.

  De Liggeldverordening gemeente Assen 2013 van 26 juni 2017 wordt ingetrokken op de datum genoemd in het tweede lid, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op 1 mei 2020.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 mei 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Liggeldverordening 2020’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 april 2020.

De raad voornoemd,

M.L.J. Out, voorzitter

I. Rozema, griffier