Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit klompenpaden

Geldend van 08-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent Aanwijzingsbesluit klompenpaden

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

gelet op het bepaalde in artikel 2:57, lid 1 onder 1 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv);

overwegende dat:

het in het kader van de openbare orde en het ter voorkoming overlast, gevaar of schade gewenst is om klompenpaden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

voorkomen moet worden dat honden op dergelijke paden dieren verstoren en dierziekten verspreiden;

artikel 2:57 lid 1 onder 1 van de Apv de mogelijkheid biedt om plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

B E S L U I T :

 • 1.

  zogenaamde klompenpaden aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om honden te laten verblijven of te laten lopen;

 • 2.

  het verbod geldt voor klompenpaden, zoals aangegeven op deze kaart: https://klompenpaden.nl/wp-content/uploads/2017-03-06-Boereneschpad_600dpi.pdf. Het klompenpad wordt in het terrein aangeduid met specifieke borden, waarop ook het verbod “verboden voor honden” wordt aangegeven.

 • 3.

  dit verbod geldt niet voor openbare wegen (zie Wegenwet) buiten de bebouwde kom.

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Ondertekening

Borculo, 28 april 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.