Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent duurzaam en aantrekkelijk erfgoed (Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020)

Geldend van 07-05-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Tiel houdende regels omtrent duurzaam en aantrekkelijk erfgoed (Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020)

De Raad van Tiel

overwegende dat het gemeentebestuur duurzame en aantrekkelijk erfgoed wil bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op de Algemene subsidieverordening Tiel 2020;

besluit vast te stellen de Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, gemeente Tiel 2020:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Beeldbepalend object: een onroerend object met beeldbepalende kwaliteiten of overige cultuurhistorische waarden, en overeenkomstig de Erfgoedverordening 2019 als zodanig aangewezen door het college.

 • b.

  Cultureel erfgoed: uit het verleden geërfde materiële en immateriële bronnen, in de loop van de tijd tot stand gebracht door de mens of ontstaan uit de wisselwerking tussen mens en omgeving, die mensen, onafhankelijk van het bezit ervan, identificeren als een weerspiegeling en uitdrukking van zich voortdurend ontwikkelende waarden, overtuigingen, kennis en tradities, en die aan hen en toekomstige generaties een referentiekader bieden. Het kan hierbij onder andere gaan om een (on)roerende zaak of een groep daarvan, zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, c, d, e en f van de Erfgoedverordening Tiel 2019.

 • c.

  Deskundig aannemer: aannemer die werkt volgens de richtlijnen van de ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg) en aantoonbaar ervaring heeft met de restauratie van cultureel erfgoed.

 • d.

  DUMO-advies: DuMo staat voor Duurzame Monumenten. Bij een DuMo-advies gaat het om welke inspanning nodig is om het pand efficiënt energiebesparend/ energieopwekkend te maken zonder de monumentale waarden onevenredig aan te tasten. Energie besparen gaat hierbij boven energie opwekken.

 • e.

  Gemeentelijk monument: een overeenkomstig de Erfgoedverordening Tiel 2019 als beschermd gemeentelijk monument aangewezen Onroerende zaak, die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde. Dit kan een gebouw zijn, maar ook een solitaire boom, een grafsteen, herdenkingssteen of een daarmee gelijk te stellen zaak.

 • f.

  Redengevende omschrijving: Het instrument dat gebruikt wordt als basis voor de aanwijzing van een object als monument of beeldbepalend pand.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze deelverordening is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor maatregelen, die voldoen aan de omschrijving (als bedoeld in artikel 3 lid 2 of 4 van deze verordening) en worden genoemd in de opsomming, zoals bedoeld in artikel 3, lid 3 of 5 van deze verordening.

 • 2. Subsidie kan worden verstrekt voor maatregelen en materialen om de aantrekkelijkheid van enig gemeentelijk monument en/of beeldbepalend object te bevorderen, voor zover deze zichtbaar zijn voor derden gezien vanaf de openbare ruimte, én aantoonbaar in overeenstemming zijn met het historische karakter van het desbetreffende erfgoed.

 • 3. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in het tweede lid van dit artikel in aanmerking:

  • a.

   Moderne, historisch niet bij het erfgoed passende invullingen van gevelopeningen terugbrengen in een bij het pand passende invulling voor wat betreft materialisatie, detaillering en indeling.

  • b.

   Het aanbrengen van knip- of snijvoegwerk, als het gaat om herstel of reconstructie van dit soort voegwerk op een historisch verantwoorde manier.;

  • c.

   Onderhoud, gehele of gedeeltelijke vervanging indien noodzakelijk van historische lei- en natuurstenen, alsmede rieten dakbedekking;

  • d.

   Herstel/reconstructie van monumentale ornamenten aan de gevels, die zichtbaar zijn vanaf het openbaar gebied.

 • 4. Subsidie kan worden verstrekt voor maatregelen en materialen om de energiebesparende duurzaamheid van enig gemeentelijk monument (DUMO) te bevorderen, waarbij energie besparen altijd boven energie opwekken gaat. Deze maatregelen kunnen zowel aan de buitenzijde als inpandig aan de orde zijn. De energiebesparende/energieopwekkende maatregelen moeten in overeenstemming zijn met het historische karakter van het desbetreffende erfgoed.

 • 5. Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld voor in het vierde lid van dit artikel in aanmerking:

  • a.

   het toepassen van een isolerende (bv isolatiemateriaal met lambdawaarde van max 0,015 W/ m K, capillair actief bouwen etc) en/ of innovatieve maatregel, die naar oordeel van de monumentencommissie/ monumentendeskundige een duidelijke meerwaarde geeft van de beeldkwaliteit of cultuurhistorische waarde van het object ten opzichte van gangbare maatregelen en aantoonbaar minimaal 30% duurder is dan de gangbare maatregel;

  • b.

   het plaatsen van monumentenglas, icm herstel van de vensters;

  • c.

   het plaatsen van bestaand, historisch glas-in-lood tussen dubbele beglazing;

  • d.

   arbeid van het demonteren en monteren van historisch waardevol materiaal, dat alleen vanwege het aanbrengen van de duurzaamheidsmaatregel tijdelijk verwijderd en weer vakkundig gemonteerd moet worden.

 • 6. De activiteiten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Voor alle te subsidiëren maatregelen is of een omgevingsvergunning voor de activiteit monument vereist of een schriftelijke verklaring vanuit de gemeente, dat de desbetreffende activiteit vergunningsvrij kan worden uitgevoerd.

  • b.

   Onderhoud aan het interieur valt buiten de aantrekkelijkheidsregeling, tenzij van toepassing in het kader van Artikel 3.1, lid 5a en 5d

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren/ bewoner/ gebruiker van gemeentelijk monumenten en waar van toepassing voor beeldbepalende objecten (artikel 3 lid 1, 2 en 3) binnen de gemeentegrenzen van Tiel, als bedoeld in artikel 3.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. De subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van uitvoering (arbeid) en de kosten van materiaal als bedoeld in artikel 3.

 • 3. Subsidie voor kosten van arbeid wordt uitsluitend verstrekt voor:

  • a.

   werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een deskundige aannemer.

  • b.

   werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een rechtspersoon waarin de eigenaar/beheerder/verhuurder juridisch noch financieel een deelneming heeft en waarin hij evenmin op andere wijze een economische verbinding heeft, waardoor hij een voordeel zou genieten in strijd met de bedoeling van deze regeling.

 • 4. De kosten van voorbereiding, haalbaarheidsonderzoek daaronder begrepen, komen alleen in aanmerking voor subsidie indien de uitvoering ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

 • 5. Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten:

  • a.

   Van objecten niet zijnde gemeentelijk monument of gemeentelijk beeldbepalend object;

  • b.

   Van op-, bij- en aanbouwen zonder monumentale waarde;

  • c.

   Beeldbepalend object: Alleen in aanmerking voor subsidie komen die delen van het gemeentelijk beeldbepalend pand dat daadwerkelijk bescherming geniet, in de meeste gevallen is de subsidie hier dus beperkt tot maatregelen aan (een deel van) de buitengevels en daken.

  • d.

   Rijksmonumenten

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt 30% van de door de gemeente goedgekeurde subsidiabele kosten, met een minimum van € 400,- en een maximum van € 3000,-. Exclusief een eventuele bijdrage van derden, zoals een koppelsubsidie vanuit de Provincie Gelderland.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

 • 4. Een eigenaar mag per jaar maximaal 1 aanvraag per individueel monument/ beeldbepalend object indienen.

 • 5. Een eigenaar mag per jaar maximaal 3 aanvragen indienen.

 • 6. Indien in enig jaar een beschikbaar bedrag niet geheel wordt verleend, kan het resterende bedrag aan het subsidieplafond voor het volgende jaar worden toegevoegd.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt ingediend conform artikel 7, derde lid, van de ASV Tiel 2020.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Onder verwijzing naar artikel 9, derde lid, aanhef en onder f, van de ASV Tiel 2020 kan de subsidieverlening verder worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  indien de maximale subsidie niet toereikend is om het beoogde doel te bereiken,

 • c.

  subsidie wordt gevraagd voor instandhouding van monumenten en/ of beeldbepalende panden die in eigendom zijn van de gemeente, de Staat of een provincie.

 • d.

  indien het vastgestelde plafond van € 100.000,- voor de gehele beleidsperiode bereikt is en/ of het deelplafond per jaar bereikt is;

 • e.

  indien de voorgenomen maatregelen dusdanig beperkt zijn dat het minimale subsidiebedrag van € 400,- niet bereikt wordt.

 • f.

  voor het nemen van de beslissing reeds met de werkzaamheden is begonnen,

 • g.

  indien niet wordt voldaan aan het gestelde in artikel 3.

 • h.

  Indien er niet is gewerkt conform de voorwaarden van de vergunning;

 • i.

  Indien er niet is gewerkt conform de voorwaarden van de subsidie;

 • j.

  Indien de werkzaamheden ertoe leiden dat het monument of beeldbepalend pand door de werkzaamheden beschadigd of vernietigd is.

 • k.

  de werkzaamheden niet of niet geheel zijn uitgevoerd;

 • l.

  de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

 • m.

  de subsidieontvanger onjuiste/onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van de juiste/volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

 • n.

  de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

 • o.

  de kosten op grond van een verzekeringsovereenkomst zijn gedekt.

Artikel 10. Verplichtingen

 • 1. Het college kan aan de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel a van deze verordening voorschrijven dat gebruik wordt gemaakt van een deskundig aannemer en een bouwhistorische en/of DUMO-scan/ rapportage te overleggen.

 • 2. Het college kan aan de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, eerste lid onderdeel b van deze verordening voorschrijven dat gebruik gemaakt wordt van een deskundig aannemer.

Artikel 11. Subsidievaststelling

Voorafgaande aan de subsidievaststelling conform de ASV toetst het college of de gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk en -naar het oordeel van burgemeester en wethouders- op vakkundige wijze zijn uitgevoerd.

Artikel 12. Bevoorschotting en betaling in gedeelten

 • 1. Een subsidie wordt, In afwijking van artikel 12 lid 4 van de ASV Tiel 2020 niet als voorschot uitbetaald.

 • 2. De subsidie wordt uitbetaald nadat de subsidie conform artikel 11 van deze verordening is vastgesteld.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1. De deelverordening instandhoudingssubsidie gemeentelijke monumenten Tiel 2015 wordt ingetrokken.

 • 2. Deze deelverordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 01-01-2020.

 • 3. Op subsidies die verleend zijn voor 01-01-2020 blijft de instandhoudingssubsidie gemeentelijke monumenten Tiel 2015 van toepassing;

 • 4. Deze deelverordening wordt aangehaald als: Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed, Tiel 2020.

Ondertekening

Tiel, 22 april 2020

De griffier,

De voorzitter,

Toelichting op de Deelverordening Aantrekkelijkheid Erfgoed

Algemeen

In een Algemene subsidieverordening (hierna: ASV) wordt de hoofdstructuur van het subsidieproces neergelegd. De beleidsinhoudelijke elementen worden vervolgens in deelverordeningen vastgelegd. In deze deelverordening wordt vastgesteld welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Verder is vastgesteld wat de doelgroep van de subsidie is, welke kosten in aanmerking komen, hoe het beschikbare budget wordt verdeeld over de aanvragen, enz. Ook kan op punten worden afgeweken van de hoofdregels zoals neergelegd in de ASV.

Onderwerp van deze deelverordening

Het onderwerp van deze deelverordening is het aantrekkelijk maken en houden van het historische monumentenbestand van Tiel. Zowel van de buitenzijde (toerisme/ economie) alsook de panden aantrekkelijk maken voor de toekomst op het gebied van duurzaamheid.

Artikelsgewijze toelichting

De aanhef:

De gemeente Tiel wil haar historische monumenten en beeldbepalende panden aantrekkelijk maken en houden, zowel als fundamenteel onderdeel van de leefomgeving in de breedste zin des woords (toerisme en economie), als aantrekkelijk om te wonen in individuele zin (duurzaam wonen en werken).

Artikel 1

Geen toelichting nodig.

Artikel 2

Geen toelichting nodig.

Artikel 3

De subsidie valt in twee hoofddoelen uiteen. Enerzijds de bevordering van de aanblik van historische monumenten en beeldbepalende panden vanaf de buitenkant, gezien vanaf de openbare ruimte. Activiteiten die de uitstraling van het monument verbeteren op historisch verantwoorde wijze, komen daarmee potentieel in aanmerking voor subsidie.

Het tweede deel van de aantrekkelijkheidsregeling omslaat het doel om monumenten duurzaam te maken en te houden. Monumenten zijn zeer duurzaam, ze gaan immers eeuwen mee, maar gezien de huidige klimaatvraagstukken zijn extra maatregelen nodig om deze monumenten weer eeuwen mee te kunnen laten gaan. De gemeente wil haar monumenteneigenaren hierin ondersteunen. De regeling is uitdrukkelijk alleen van toepassing op gemeentelijke monumenten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de koppelsubsidie van de provincie moet worden voldaan aan de op 24 januari 2006 door Gedeputeerde Staten vastgestelde Provinciale Uitvoeringsvoorschriften Duurzame Instandhouding Cultuurhistorische Waarden (PB 2006/17) of daarvoor in de plaats vastgestelde voorschriften.

Artikel 4

Geen toelichting nodig.

Artikel 5 en 6

Geen toelichting nodig.

Artikel 7

Er wordt met een subsidieplafond gewerkt. De ASV schrijft voor dat in de betrokken deelverordening de wijze van verdeling wordt bepaald. Zie ook de toelichting bij artikel 5 van de ASV Tiel 2020. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag behandeld. Als het subsidieplafond wordt bereikt, worden de volgende aanvragen afgewezen.

Er is over de volledige beleidsperiode 100.000 euro beschikbaar. Per jaar wordt een maximaal plafond bepaald. Als dit bedrag, dan wel het volledig beschikbare bedrag is besteed, worden volgende aanvragen afgewezen. Het jaarbedrag kan per jaar verschillen.

Artikel 8

Geen toelichting nodig.

Artikel 9

De weigeringsgronden kunnen van toepassing zijn. Overleg voorafgaand en tijdens de werkzaamheden met de ter zake kundige en bevoegde ambtenaar wordt aangeraden, omdat de activiteiten altijd maatwerk betreffen.

Artikel 10

Geen toelichting nodig.

Artikel 12

Aanpassingen aan monumenten betreffen maatwerk. Het is daarom niet ongewoon dat de definitieve maatregelen en bijbehorende kosten pas na definitieve gereedmelding bekend zijn. De raad acht het noodzakelijk dat een ter zake kundig persoon namens de gemeente de gerealiseerde activiteiten beoordeeld om eventuele schade aan het (aangezicht van het) moment nu en in de toekomst te voorkomen. Om die reden is besloten de subsidie pas na gereedmelding en toetsing te verstrekken.

Artikel 13

Geen toelichting nodig.