Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent het stimuleren van aardgasvrij wonen (Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025)

Geldend van 07-05-2020 t/m 29-03-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo houdende regels omtrent het stimuleren van aardgasvrij wonen (Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren om de Wijk van de Toekomst aardgasvrij te maken

gelet op titel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019;

gelet op het Programma Duurzaamheid 2016-2020;

gelet op de subsidiebeschikking d.d. 07-04-2020, zaaknummer 2019-008280. van de Provincie Gelderland aan gemeente Ermelo inzake Gelderse proeftuin aardgasvrije wijk;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijke persoon en particuliere woningeigenaar, die een aanvraag heeft ingediend om subsidie te krijgen voor zijn bestaande woning in de Wijk van de Toekomst;

 • b.

  Aardgasvrij budget: het budget van maximaal € 12.000,00 dat beschikbaar is volgens de voorwaarden in deze regeling voor iedere bestaande woning om deze woning aardgasvrij te maken. Het aardgasvrij budget kan aangewend worden voor isolatiemaatregelen en installatiemaatregelen.

 • c.

  Aardgasvrije woning: een bestaande woning waar de aardgasaansluiting officieel is afgesloten en verwijderd;

 • d.

  Afsluiting: het door de netbeheerder officieel (laten) verwijderen of afsluiten van de aardgasaansluiting, waardoor in de bestaande woning geen gebruik meer gemaakt kan worden van aardgas;

 • e.

  Bestaande woning: een woning die bij inwerkingtreding van deze regeling in gebruik is genomen als zelfstandige woning zoals bedoeld in artikel 7:234 BW, in particulier eigendom is, ligt in de Wijk van de Toekomst en volgens het bestemmingsplan dan wel het omgevingsplan bestemd is voor permanente bewoning;

 • f.

  Energieadvies: het advies dat de energieadviseur geeft over de noodzakelijke isolerende maatregelen ten behoeve van het (stapsgewijs) aardgasvrij maken van de bestaande woning en dat leidt tot minimaal energielabel B;

 • g.

  Energieadviseur: de medewerker van het bedrijf dat gecontracteerd is door de gemeente Ermelo om een energieadvies te geven in de zin van deze regeling;

 • h.

  Energielabel: het energielabel voor woningen dat met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aangeeft hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Een energiezuinig huis heeft goede isolatie, isolatieglas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen. Het energielabel kan per woning worden opgezocht en verbeteringen kunnen digitaal worden doorgegeven;

 • i.

  Wijk van de Toekomst: een wijk in Ermelo die onderdeel uitmaakt van het Gelders Energieakkoord. In die wijk worden bewoners stapsgewijs van het aardgas afgekoppeld. In bijlage 1 staan alle bestaande woningen opgenomen waarvoor deze subsidieregeling van toepassing is.

Artikel 2. Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel de transitie naar aardgasvrij wonen voor aanvragers te ondersteunen. Door gebruik te maken van een duurzaam alternatief in plaats van aardgas wordt bijgedragen aan het Programma Duurzaamheid om Ermelo energieneutraal te maken in 2030.

Het college kan subsidie verlenen voor het treffen van fysieke gebouw-gebonden maatregelen aan een bestaande woning in de Wijk van de Toekomst.

De subsidie wordt gegeven in het kader van een proeftuinregeling van de provincie Gelderland. De transitie wordt in twee fasen bereikt.

Fase 1 is het uitvoeren van isolatiemaatregelen aan de bestaande woning gericht op het aardgasvrij wonen tot minimaal energielabel B.

Fase 2 is het uitvoeren van installatiemaatregelen aan de bestaande woning waarbij het resultaat is aardgasvrij wonen.

Artikel 3. Doelgroep

De aanvrager kan subsidie aanvragen voor zijn bestaande woning.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen en hoogte van de subsidie

Een subsidie kan worden verleend voor:

 • 1.

  de volledige kosten van het energieadvies door een energieadviseur;

 • 2.

  de helft van de werkelijke kosten van de isolatiemaatregelen in of aan een bestaande woning, die minimaal conform het energieadvies worden uitgevoerd. De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf of door zelfwerkzaamheden van de aanvrager;

 • 3.

  de helft van de werkelijke kosten van de installatietechnische maatregelen om een bestaande woning in de Wijk van de Toekomst in Ermelo, die nog niet aardgasvrij is en die minimaal energielabel B heeft, om te vormen naar een aardgasvrije woning. Onder deze installatietechnische maatregelen worden fysieke gebouw-gebonden installaties gerekend voor de warmtetechniek en het verwijderen van de aardgasaansluiting van een bestaande woning door de netbeheerder. De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf of zo mogelijk en wettelijk toegestaan door zelfwerkzaamheden van de aanvrager;

 • 4.

  indien er een combinatie van de activiteiten, genoemd in het eerste, tweede en derde lid, wordt aangevraagd, bedraagt de totale toe te kennen subsidie maximaal € 12.000,00 per bestaande woning. Voor de isolatiemaatregelen wordt maximaal € 6.000,00 verleend per bestaande woning. Als er minder budget wordt besteed aan isolatiemaatregelen, mag het overschot overgeheveld worden naar het budget van € 6.000,00 dat beschikbaar is voor installatiemaatregelen tot een totaal van maximaal € 12.000,00 per bestaande woning;

 • 5.

  uitsluitend als de bestaande woning volledig aardgasvrij is gemaakt en er nog subsidiegeld beschikbaar is uit het aardgasvrije budget voor die woning, kan subsidie verleend worden voor de helft van de aanschafkosten voor een inductiekookplaat of een ander emissieloos kooktoestel en/of emissieloze oven tot een maximum van € 350,00 per toestel;

 • 6.

  als de aanvrager voor dezelfde activiteit ook andere subsidie ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zodanig vastgesteld dat de totale subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de totale subsidiabele kosten.

Artikel 5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

 • 1.

  bij zelfwerkzaamheden van de aanvrager worden uitsluitend aangeschafte bouwmaterialen gesubsidieerd, maar niet de kosten voor tijdsinvestering, kilometervergoeding en/ of aanschaf van gereedschappen;

 • 2.

  de kosten voor aanschaf en/of installatie van CO2-uitstotende installaties zoals houtkachels, pellet-kachels, allesbranders en fornuizen op brandstoffen als kolen, olie of propaan- of butaangas;

 • 3.

  de kosten voor zonnepanelen, (emissieloze) kooktoestellen en zelfwerkzaamheden worden niet gesubsidieerd voor het tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling;

 • 4.

  de kosten voor maatregelen die gericht zijn op achterstallig onderhoud, dan wel het voldoen aan wettelijke verplichtingen of eisen volgens het Bouwbesluit;

 • 5.

  de kosten voor andere maatregelen dan in en/of aan de bestaande woning;

 • 6.

  activiteiten en/of kosten die naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling zoals gesteld in artikel 2.

Artikel 6. Voorwaarden

 • 1. De subsidie wordt aangevraagd voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

 • 2. Er kunnen per bestaande woning tot en met 31 december 2025 meerdere aanvragen worden ingediend tot de volledige transitie naar aardgasvrij wonen is bereikt.

 • 3. In totaal kan tot en met 31 december 2025 maximaal € 12.000,00 aan subsidie onder deze subsidieregeling per bestaande woning verleend worden voor de activiteiten die genoemd zijn onder artikel 4 binnen het tijdvak 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2025. Bij een tussentijdse wijziging van eigenaar blijft het nog beschikbare budget gekoppeld aan de bestaande woning.

 • 4. De subsidie kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden voor uitvoering van de werkzaamheden door een deskundig bedrijf waarbij de uitvoering gestart is vanaf 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 5. Voor de isolatiemaatregelen wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor maatregelen minimaal conform het energieadvies.

 • 6. Isolerende maatregelen die met terugwerkende kracht gesubsidieerd worden binnen het tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling moeten aantoonbaar leiden of geleid hebben tot minimaal energielabel B en uitgevoerd zijn door een deskundig bedrijf. Dit dient aangetoond te worden met een gespecificeerde factuur.

 • 7. De aangeschafte en gebruikte materialen moeten minimaal voldoen aan de isolatiewaarden conform het energieadvies.

 • 8. Zelfwerkzaamheden moeten veilig uitgevoerd worden en voldoen aan kwaliteitsnormen van het Bouwbesluit.

 • 9. Verwijdering van de aardgasaansluiting mag uitsluitend gedaan worden door de netbeheerder.

 • 10. Een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt desgevraagd in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

 • 11. De uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, moet uiterlijk één jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking deugdelijk hebben plaatsgevonden met als uiterste datum 31 december 2026. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de subsidie teruggevorderd nadat de subsidie is vastgesteld op nihil.

 • 12. De verwijdering van de aardgasaansluiting van de bestaande woning zal in stand worden gehouden.

Artikel 7. Aanvraag

In aanvulling op artikel 8, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 worden bij de aanvraag voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling de volgende gegevens en stukken gevoegd:

 • 1.

  Bij een aanvraag waarbij de werkzaamheden nog uitgevoerd moeten worden:

  • a.

   een overzicht van de te nemen maatregelen (bij fase 1 inclusief het aantal vierkante meter isolatie/isolatieglas + de isolatiewaarde van isolatie/isolatieglas);

  • b.

   het energieadvies;

  • c.

   een offerte van het bedrijf dat de maatregelen zal uitvoeren of een kostenraming van de aan te schaffen materialen bij zelfwerkzaamheden;

  • d.

   een overzicht van eventueel eerdere aangevraagde en/of verleende subsidies en leningen voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

  • e.

   een bewijs van eigendom van de bestaande woning waar de subsidiabele activiteit plaatsvindt.

 • 2.

  Bij een aanvraag waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd in het tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling:

  • a.

   een gespecificeerde factuur van uitgevoerde werkzaamheden door een deskundig bedrijf;

  • b.

   een bewijs van minimaal energielabel B;

  • c.

   een overzicht van eventueel eerdere aangevraagde en/of verleende subsidies en leningen voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

  • d.

   een bewijs van eigendom van de bestaande woning waar de subsidiabele activiteit plaatsgevonden heeft.

Artikel 8. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 weigert het college een subsidie te verlenen voor de activiteiten genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling als:

 • 1.

  de kosten voor de uitvoering van de maatregelen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • 2.

  de voorgestelde isolatiemaatregelen niet overeenkomen met het energieadvies;

 • 3.

  de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte van € 12.000,00 per bestaande woning voor het totaal aan activiteiten genoemd in artikel 4 (eerste tot en met derde lid en vijfde lid) overschrijdt. Bij een gedeeltelijke overschrijding wordt de aanvraag gedeeltelijk geweigerd;

 • 4.

  de subsidieaanvraag de subsidiehoogte van € 6.000,00 per bestaande woning voor de isolatiemaatregelen (activiteiten genoemd in artikel 4, eerste en tweede lid) overschrijdt. Bij een gedeeltelijke overschrijding wordt de aanvraag gedeeltelijk geweigerd;

 • 5.

  de activiteiten als bedoeld in artikel 4 van deze subsidieregeling hebben plaatsgevonden anders dan in het tijdvak 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2025;

 • 6.

  het subsidieplafond, genoemd in artikel 9, is bereikt;

 • 7.

  het toe te kennen subsidiebedrag lager ligt dan € 500,00.

Artikel 9. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 1.932.000,00 tot en met 31 december 2025.

Artikel 10. Verdeling van het subsidieplafond

Voor iedere bestaande woning van een eigenaar is in de Wijk van de Toekomst in Ermelo een budget van maximaal € 12.000,00 beschikbaar tot en met 31 december 2025, dat niet aan de aanvrager, maar aan de bestaande woning gekoppeld is en uitsluitend bedoeld is voor het doel en de activiteiten die in de artikelen 2 en 4 van deze subsidieregeling omschreven is.

Artikel 11. Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. In aanvulling op en in afwijking van de artikelen 19, 20 en 21 van de Algemene subsidieverordening Ermelo 2019 wordt iedere subsidieaanvraag van iedere hoogte verantwoord alvorens vaststelling zal plaatsvinden.

 • 2. Verantwoording vindt plaats met de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd en / of met de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen. Bij zelfwerkzaamheden moeten ook bewijsstukken van de werkzaamheden ingeleverd worden, bijvoorbeeld foto’s van de situatie voor en na de werkzaamheden (het resultaat). Verantwoording vindt plaats maximaal een jaar na de verzenddatum van de verleningsbeschikking, met als uiterste datum 31 december 2026. Het bewijs dat de netbeheerder de aardgasaansluiting heeft afgesloten en verwijderd, moet ingeleverd worden bij de verantwoording in de tweede fase.

 • 3. Vaststelling van de subsidieaanvraag voor installatiemaatregelen (fase 2) vindt plaats nadat het doel is gerealiseerd: het aardgasvrij maken van de bestaande woning. Als dit doel niet bereikt is voor 1 januari 2026, dan kunnen de verleende subsidie(s) voor de installatiemaatregelen (fase 2) teruggevorderd worden, nadat de subsidie is vastgesteld op nihil.

Artikel 12. Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

 • 1. In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet voorziet of onduidelijk is, beslist het college.

 • 2. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 en 2, in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 13. Inwerkingtreding en beoogde looptijd

Deze subsidieregeling treedt in werking de dag na publicatie en vervalt op 1 januari 2026, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling vóór laatstgenoemde datum zijn verstrekt.

Artikel 14. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo op

28 april 2020 onder nummer e20001441.

A.M. Weststrate,

secretaris

A.A.J. Baars,

burgemeester,

Bijlage 1 Lijst bestaande woningen Wijk van de Toekomst Ermelo

STRAATNAAM

HUISNUMMER

HUISLETTER

POSTCODE

WOONPLAATS

Arendlaan

31

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

33

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

35

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

37

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

39

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

41

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

43

3853 SB

Ermelo

Arendlaan

45

3853 SB

Ermelo

Duifstraat

1

3853 TE

Ermelo

Duifstraat

4

3853 TJ

Ermelo

Duifstraat

15

3853 TE

Ermelo

Duifstraat

16

3853 TJ

Ermelo

Duifstraat

17

3853 TE

Ermelo

Duifstraat

40

3853 TJ

Ermelo

Duifstraat

46

3853 TK

Ermelo

Duifstraat

54

3853 TK

Ermelo

Duifstraat

67

3853 TG

Ermelo

Duifstraat

71

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

79

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

83

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

85

3853 TH

Ermelo

Duifstraat

89

3853 TH

Ermelo

Kievitstraat

22

3853 VL

Ermelo

Kievitstraat

26

3853 VL

Ermelo

Kievitstraat

48

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

55

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

57

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

66

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

68

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

70

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

72

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

74

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

76

3853 VM

Ermelo

Kievitstraat

78

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

79

3853 VH

Ermelo

Kievitstraat

80

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

81

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

82

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

83

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

84

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

85

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

86

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

87

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

88

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

89

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

90

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

91

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

92

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

93

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

94

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

95

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

96

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

97

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

98

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

99

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

100

3853 VN

Ermelo

Kievitstraat

101

3853 VJ

Ermelo

Kievitstraat

105

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

107

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

109

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

111

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

113

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

115

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

117

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

119

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

121

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

123

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

125

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

127

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

129

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

131

3853 VK

Ermelo

Kievitstraat

133

3853 VK

Ermelo

Leeuwerikstraat

48

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

52

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

54

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

56

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

58

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

60

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

62

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

64

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

66

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

68

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

70

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

74

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

76

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

78

3853 AE

Ermelo

Leeuwerikstraat

80

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

82

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

84

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

86

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

88

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

90

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

92

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

94

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

96

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

98

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

100

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

102

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

104

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

106

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

108

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

110

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

114

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

116

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

118

3853 AG

Ermelo

Leeuwerikstraat

120

3853 AG

Ermelo

Lijsterlaan

1

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

3

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

5

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

7

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

9

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

11

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

15

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

17

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

21

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

23

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

25

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

27

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

29

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

31

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

33

3853 TA

Ermelo

Lijsterlaan

35

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

37

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

39

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

41

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

43

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

45

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

47

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

47

A

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

49

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

51

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

53

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

55

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

57

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

59

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

61

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

63

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

65

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

67

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

69

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

71

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

73

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

75

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

77

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

79

3853 TB

Ermelo

Lijsterlaan

81

3853 TB

Ermelo

Spechtstraat

12

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

18

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

24

3853 VC

Ermelo

Spechtstraat

51

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

53

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

55

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

57

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

59

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

61

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

63

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

65

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

67

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

69

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

71

3853 VB

Ermelo

Spechtstraat

73

3853 VB

Ermelo

Toelichting bij de Subsidieregeling proeftuin aardgasvrij wonen Wijk van de Toekomst Ermelo 2020 tot en met 2025

 • A.Het proces

De realisatie van het aardgasvrij maken van de Wijk van de Toekomst vindt stapsgewijs plaats waarbij rekening gehouden wordt met verschil in tempo van de eigenaren.

Voor iedere bestaande woning van een particuliere eigenaar is in de Wijk van de Toekomst in Ermelo een budget van € 12.000,00 beschikbaar tot en met 31 december 2025, in te zetten voor een isolatiepakket (maximaal € 6.000,00) en een installatiepakket (€ 6.000,00).

Als er voor de isolatiemaatregelen minder besteed hoeft te worden dan € 6.000,00 kan het overschot doorgeschoven worden naar het installatiepakket.

De realisatie bestaat in principe uit 2 fasen: isolatiefase en installatiefase.

Als de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd en minimaal energielabel B is bereikt, kan de aanvrager subsidie aanvragen voor de installatiefase.

 • B.Het aanvraagproces, verlening, betaling, verantwoording en vaststelling

Er zijn verschillende scenario’s waarbij deze subsidie aangevraagd kan worden.

Het aanvraagproces en de vervolgstappen worden hierbij in vereenvoudigde vorm beschreven. De details (bijvoorbeeld het toevoegen van bijlagen bij een aanvraag en het voldoen aan voorwaarden en verplichtingen) worden genoemd in de subsidieregeling per artikel. Bij deze scenario’s wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden goed zijn uitgevoerd en de subsidie volgens de voorwaarden en de verplichtingen is besteed.

Fase 1

De isolatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

De isolatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van een kostenraming.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen en bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

Met terugwerkende kracht (tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling) waarbij isolatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd in het tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag, verleent de subsidie en stelt deze direct vast. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt overgemaakt aan de aanvrager.

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht voor werkzaamheden die door de aanvrager zelf zijn uitgevoerd. De gemeente kan deze werkzaamheden en de bestede kosten achteraf niet controleren.

Fase 2

De installatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden zal uitvoeren.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast als de bestaande woning daadwerkelijk aardgasvrij is. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

 • Als de bestaande woning nog niet daadwerkelijk aardgasvrij is, wordt gewacht met het vaststellen van de subsidieaanvraag/-aanvragen uit de tweede fase tot het bewijs geleverd wordt dat de bestaande woning aardgasvrij is of tot het einde van de looptijd van deze regeling. Als de bestaande woning dan niet aardgasvrij is, worden de subsidies uit de tweede fase teruggevorderd.

De installatiewerkzaamheden moeten nog plaatsvinden en worden uitgevoerd door de aanvrager

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van een kostenraming.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag en verleent de subsidie. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot overgemaakt aan de aanvrager.

 • 3.

  Na de werkzaamheden verantwoordt de aanvrager de subsidie op basis van de betaalbewijzen van de aangeschafte materialen en bewijsstukken (bijvoorbeeld foto’s) van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 4.

  De gemeente beoordeelt de verantwoording (onder andere door die te vergelijken met de aanvraag) en stelt de subsidie vast als de bestaande woning daadwerkelijk aardgasvrij is. Als het vastgestelde bedrag gelijk is aan het voorschot, vindt er geen betalingsverkeer meer plaats. Als het vastgestelde bedrag lager is dan het voorschot, moet de aanvrager het verschil terugbetalen aan de gemeente.

 • Als de bestaande woning nog niet daadwerkelijk aardgasvrij is, wordt gewacht met het vaststellen van de subsidieaanvraag /-aanvragen uit de tweede fase tot het bewijs geleverd wordt dat de bestaande woning aardgasvrij is of tot het einde van de looptijd van deze regeling. Als de bestaande woning dan niet aardgasvrij is, worden de subsidies uit de tweede fase teruggevorderd.

Met terugwerkende kracht (tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling) waarbij installatiewerkzaamheden uitgevoerd zijn door een deskundig bedrijf

 • 1.

  De aanvrager vult een aanvraagformulier in op basis van de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd in het tijdvak 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  De gemeente beoordeelt de aanvraag, verleent de subsidie en stelt deze direct vast als de bestaande woning daadwerkelijk aardgasvrij is. Het vastgestelde subsidiebedrag wordt overgemaakt aan de aanvrager.

 • Als de bestaande woning nog niet daadwerkelijk aardgasvrij is, wordt gewacht met het vaststellen van de subsidieaanvraag/-aanvragen uit de tweede fase tot het bewijs geleverd wordt dat de bestaande woning aardgasvrij is of tot het einde van de looptijd van deze regeling. Als de bestaande woning dan niet aardgasvrij is, worden de subsidies uit de tweede fase teruggevorderd.

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht voor werkzaamheden die door de aanvrager zelf zijn uitgevoerd. De gemeente kan deze werkzaamheden en de bestede kosten achteraf niet controleren.

 • C.Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Onder aanvrager wordt verstaan een natuurlijke persoon. De subsidie is niet bedoeld voor rechtspersonen waaronder VvE’s en zakelijke vastgoedeigenaren.

Bestaande woning is geen nieuw te bouwen woning; het aardgasvrij bouwen van nieuwbouw is dus uitgesloten van deze regeling.

Artikel 2.Doel

Geschikte installatiemaatregelen zijn nog volop in ontwikkeling. Om die reden is gekozen voor een proces in twee fasen. Met de isolatiefase kan direct gestart worden.

Nieuwe ontwikkelingen bieden nieuwe kansen om een bestaande woning volledig aardgasvrij te maken in de tweede fase. In die fase moet wel het uiteindelijke doel bereikt worden om de bestaande woning daadwerkelijk aardgasvrij te maken.

Artikel 4. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen en hoogte van de subsidie

Eerste en tweede lid

Het subsidieproces start met een energieadvies van een bedrijf dat door de gemeente Ermelo is gecontracteerd. Voor de uitvoering van de geadviseerde maatregelen, kan subsidie aangevraagd worden.

In het advies zullen maatregelen geadviseerd worden waardoor de bestaande woning voldoet aan minimaal energielabel B. Het kan voorkomen dat dit hoge kosten met zich meebrengt terwijl het resultaat voor het einddoel (aardgasvrij wonen) ook via een andere weg bereikt kan worden.

In dit soort situaties kan bij de subsidieaanvraag gemotiveerd afgeweken worden van de geadviseerde maatregelen.

Voor het aanvragen van subsidie voor al uitgevoerde maatregelen binnen het aangegeven tijdvak hoeft geen energieadvies meer aangevraagd te worden, maar moet wel een bewijs overgelegd worden waaruit blijkt dat de isolerende maatregelen geleid hebben tot of zullen leiden tot minimaal energielabel B.

Derde lid

Bij het verwijderen van de aardgasaansluiting bestaan de werkzaamheden van de netbeheerder uit het weghalen van de meter, de aansluitkast en de leiding in de grond. Aardgas verdwijnt daarmee volledig uit de bestaande woning.

Vierde lid

Het maximaal beschikbare budget voor het aardgasvrij maken van de bestaande woning

(€ 12.000,00) is opgedeeld in een gedeelte voor isolatiemaatregelen (€ 6.000,00) en een gedeelte voor installatiemaatregelen (€ 6.000,00). Het is toegestaan om een eventueel overschot uit het beschikbare budget voor isolatiemaatregelen over te hevelen naar het beschikbare budget voor installatiemaatregelen, als het maximale beschikbare budget per bestaande woning van

€ 12.000,00 niet wordt overschreden.

Voorbeeld:

De eigenaar van woning A vraagt € 4.000,00 subsidie aan voor isolatiemaatregelen van zijn bestaande woning. Na uitvoering voldoet zijn bestaande woning aan energielabel B. De aanvrager start nu met de installatiemaatregelen voor het aardgasvrij maken van zijn bestaande woning. Hij mag daarvoor nog in totaal € 8.000,00 aan subsidie aanvragen.

Vijfde lid

De subsidieregeling is bedoeld voor fysieke gebouw-gebonden maatregelen. Kooktoestellen vallen hier niet onder. Als de bestaande woning volledig aardgasvrij is gemaakt en er is nog subsidiegeld over uit het aardgasvrije budget dat voor die woning is bestemd, dan kan een subsidieaanvraag ingediend worden voor de aanschaf van een kooktoestel. Maximaal wordt de helft van de aanschafkosten vergoed tot een maximum van € 350,00 per toestel.

De subsidieaanvraag voor een kooktoestel kan ook tegelijkertijd ingediend worden met de aanvraag voor installatiemaatregelen als duidelijk is dat deze maatregelen leiden tot het volledig aardgasvrij wonen én er subsidiegeld overblijft uit het aardgasvrije budget voor een kooktoestel.

Artikel 5. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Tweede lid

Vanwege de negatieve effecten op de luchtkwaliteit komen de in het tweede lid genoemde maatregelen niet voor subsidie in aanmerking.

Vijfde lid

Deze subsidieregeling heeft uitsluitend betrekking op specifieke maatregelen aan de bestaande bouw.

Als de aanvrager de gesubsidieerde maatregelen combineert met verbouwingswerkzaamheden – zoals een aanbouw of een uitbouw – dan vallen de (isolatie- en installatietechnische) kosten buiten deze subsidieregeling.

Zesde lid

Het college kan besluiten dat kosten die niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van de regeling, niet voor subsidie in aanmerking komen. Daarbij kan worden gedacht aan materiaalkosten voor het vervangen van een vloer van de bestaande woning, het isoleren van een garage of de afwerking van een wand na isolerende of installerende maatregelen.

De gemeente behoudt zich het recht voor om externe expertise in te schakelen voor de beoordeling van de kosten en haalbaarheid van de aanvraag.

Artikel 6.Voorwaarden

Tweede lid

Deze subsidieregeling is bedoeld voor het bereiken van het doel (aardgasvrije woningen), waarbij dit doel stapsgewijs bereikt kan worden. Daarom kunnen meerdere subsidieaanvragen ingediend worden voor iedere volgende stap om het doel te bereiken.

Derde lid

Het beschikbare subsidiebedrag per bestaande woning in de Wijk van de Toekomst van maximaal

€ 12.000,00 is gekoppeld aan de bestaande woning. De eigenaar vraagt aan, maar bij een tussentijdse wisseling van eigenaar kan de nieuwe eigenaar uitsluitend subsidie aanvragen tot het maximum dat voor die bestaande woning beschikbaar is. Het subsidiebedrag kan het maximum van € 12.000,00 voor alle (en in combinatie van) onder artikel 4 genoemde activiteiten niet overstijgen.

Vierde lid

De subsidieregeling kan met terugwerkende kracht toegepast worden vanaf 1 oktober 2018 tot de dag van inwerkingtreding van deze regeling voor werkzaamheden die onder de subsidieregeling vallen en al uitgevoerd zijn door een deskundig bedrijf.

Als de werkzaamheden nog niet gestart zijn op de dag van inwerkingtreding van deze regeling, moet er eerst subsidie aangevraagd worden voordat de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht voor werkzaamheden die door de aanvrager zelf zijn uitgevoerd. De gemeente kan deze werkzaamheden en de bestede kosten achteraf niet controleren.

Met terugwerkende kracht wordt geen subsidie verleend voor zonnepanelen of (emissieloze) kooktoestellen (zie artikel 5 derde lid).

Elfde lid

Binnen één jaar na de beschikkingsdatum moeten de activiteiten volledig zijn uitgevoerd. Er zijn situaties denkbaar waarbij dit, bijvoorbeeld door externe factoren, niet haalbaar is. De aanvrager is verplicht om dit bij de subsidieaanvraag te vermelden. Het college kan in dat geval akkoord gaan met de afwijkende uitvoeringsperiode.

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond

Het subsidieplafond (vermeld in artikel 9 van deze subsidieregeling) wordt verdeeld over de bestaande woningen van eigenaren in de Wijk van de Toekomst in Ermelo. Daardoor is per bestaande woning maximaal € 12.000,00 beschikbaar voor het bereiken van het doel dat in artikel 2 van deze subsidieregeling is beschreven, door middel van de activiteiten die in artikel 4 van deze subsidieregeling zijn genoemd.

Dit beschikbare subsidiebedrag wordt gekoppeld aan de bestaande woning en kan niet benut worden door de aanvrager als hij een andere woning koopt of bewoont.

Aan dit budget kunnen geen rechten worden ontleend. Subsidie wordt uitsluitend verleend en vastgesteld op grond van een subsidieaanvraag. Als het doel van deze subsidieregeling bereikt wordt voor een bestaande woning zonder dat het beschikbare bedrag volledig is benut, vervalt het overgebleven bedrag aan de gemeente. De gemeente zal dit bedrag benutten voor een andere wijk met hetzelfde doel of terugstorten aan de Provincie Gelderland die deze subsidie beschikbaar heeft gesteld aan de gemeente Ermelo.

Artikel 12 Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule

Het is denkbaar dat de verordening niet of onvoldoende voorziet in een situatie die zich voordoet. Daarvoor biedt het eerste lid een algemene oplossing.

Het tweede lid ziet op de tegenovergestelde situatie, namelijk dat iets wel geregeld is op een wijze die bij nader inzien onwenselijk is voor de desbetreffende individuele casus.

Het opnemen van een hardheidsclausule opent de mogelijkheid voor het college om artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing te laten of daarvan af te wijken, wanneer strikte toepassing voor een belanghebbende onbillijke of onevenredige gevolgen heeft. De toepassing van de hardheidsclausule blijft beperkt tot bijzondere individuele gevallen, die een aanvullende belangenafweging noodzakelijk maken. De te treffen voorziening, die niet in de subsidieregeling is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie te passen. Het gebruik van de hardheidsclausule is een uitzondering: het college is in principe gehouden aan toepassing van de regeling, op grond van beginselen als gelijkheid en rechtszekerheid.