Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden en zonale geslotenverklaring in Haarlem

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Intitulé

Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang tot voetgangersgebieden en zonale geslotenverklaring in Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 • 1.

  De actualisatie van het toegangsbeleid voor de autoluwe binnenstad vast te stellen.

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Bewoners

Personen, welke staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen op een woonadres dat is gelegen in het aangewezen voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring van de gemeente Haarlem.

Duurzame voertuigen

Elektrische voertuigen, of voertuigen die rijden op groen gas of waterstof.

Elektrisch aangedreven voertuig

Een motorvoertuig, uitsluitend aangedreven door een elektromotor waarvan de tractie-energie wordt geleverd door een in het motorvoertuig geïnstalleerde tractiebatterij.

Het college van burgemeester en wethouders

Door delegatie van de gemeenteraad het bevoegd gezag tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens bevoegd tot het verlenen van ontheffing van verkeersregels en verkeerstekens.

Motorvoertuig

Alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Ondernemers

Een natuurlijke of rechtspersoon, welke met een onderneming ingeschreven staat in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en waaruit volgens het uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de onderneming een vestiging heeft in het aangewezen voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring van de gemeente Haarlem.

Ontheffing

Een door of namens het college genomen besluit waarmee het is toegestaan om met een motorvoertuig het voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring buiten de periode van 6.00 tot 11.00 uur te betreden.

Ontheffinghouder

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie de ontheffing is verleend.

Parkeren

Het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Voertuigen

Alle voertuigen die geen motorvoertuig zijn.

Voetgangersgebied

Gebieden in Haarlem zoals aangegeven op bij deze regeling behorende kaarten. Het gebied is onderverdeeld in een aantal categorieën: voetgangersstraten, gemengde straten en zijstraten.

Zone geslotenverklaring

Gebied in Haarlem zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende en daarvan deel uitmakende kaarten (bijlage 2). Het gebied betreft de wegen met de categorie zone geslotenverklaring gemengd.

Artikel 2

 • 1. Het college bepaalt bij een afzonderlijk te nemen verkeersbesluit welke straten of gedeelten daarvan behoren tot het voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring. De straten of gedeelten daarvan worden bij deze regeling in één van de volgende categorieën ingedeeld:

  • a.

   Categorie 1 Voetgangersstraten

   Dit zijn de straten of gedeelten daarvan behorend tot het kernwinkelgebied dan wel een ander strikt autovrij gebied.

  • b.

   Categorie 2 Gemengde straten

   Dit zijn de overige straten of gedeelten daarvan in het afgesloten gebied.

  • c.

   Categorie 3 Zijstraten

   De straten aan de buitenzijde van het voetgangersgebied die grenzen aan de straten of gedeelten daarvan genoemd onder categorie 1 en 2. Deze straten zijn voorzien van (uitneembare) palen.

  • d.

   Categorie 4 Geslotenverklaring gemengd

   Dit zijn de straten die zijn aangewezen als zone geslotenverklaring, ze maken geen onderdeel uit van het voetgangersgebied.

 • 2. De hiervoor genoemde categorieën worden aangegeven op de bij deze regeling behorende en daarvan deel uitmakende kaarten (bijlage 2).

Artikel 3

 • 1. Het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring zijn opengesteld voor bevoorradingsactiviteiten tussen 6.00 en 11.00 uur.

 • 2. Buiten de tijden in lid 1 wordt het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring afgesloten voor motorvoertuigen.

 • 3. Tussen 11:00 en 12:00 uur kan er toegang worden verleend aan duurzame voertuigen;

 • 4. Tussen 12:00 uur en 18:00 uur kan er bij aantoonbare noodzaak maximaal 1 uur toegang worden verleend;

 • 5. Tussen 18:00 uur en 21:00 uur kan er aan duurzame voertuigen die bovendien op geluidsarme wijze laden en lossen maximaal 1 uur toegang worden verleend.

Artikel 4

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing van de verkeerstekens in het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring verlenen aan belanghebbenden genoemd in bijlage 1.

 • 2. ontheffingen worden afgegeven voor:

  • A.

   het berijden met voertuigen en motorvoertuigen van het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring om gelegenheid te geven zaken onmiddellijk te laden en te lossen;

  • B.

   het berijden met motorvoertuigen van het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring om gelegenheid te geven het voertuig te gebruiken bij het uitvoeren van werkzaamheden of in de directe omgeving van deze werkzaamheden te parkeren of;

  • C.

   voor het berijden met voertuigen en motorvoertuigen van het voetgangersgebied en de zone geslotenverklaring om particuliere parkeergelegenheid te kunnen bereiken.

Artikel 5

 • 1. De ontheffing bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a)

   de periode en tijdvakken waarvoor de ontheffing geldig is;

  • b)

   het gebied waarvoor de ontheffing geldig is;

  • c)

   het kenteken of overige kenmerken van het voertuig waarvoor de ontheffing is verleend;

  • d)

   een omschrijving van de verboden waarvoor de ontheffing van kracht is.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan aan een ontheffing beperkingen verbinden ten aanzien van de te berijden straten, het parkeren en de periode waarbinnen toegang wordt verleend.

Artikel 6

Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

 • a)

  de ontheffing moet bij gebruik duidelijk zichtbaar en leesbaar aanwezig zijn in het voertuig waarvoor deze is afgegeven, tenzij er sprake is van automatische kentekenherkenning en/of andere vorm van digitale registratie;

 • b)

  de ontheffing is uitsluitend geldig op de tijden en voor de vermelde weggedeelten;

 • c)

  alle bevelen en aanwijzingen, door de politie en de bevoegde medewerkers van het bureau VVH/HOO van de gemeente in het belang van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid op de weg, dienen onverwijld en stipt te worden opgevolgd;

 • d)

  de veiligheid van het verkeer dient onder alle omstandigheden te worden gewaarborgd;

 • e)

  in het voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring mag bij gebruikmaking van deze ontheffing niet sneller gereden worden dan 15 kilometer per uur;

 • f)

  de houder van de ontheffing vrijwaart de gemeente voor eventuele aanspraken van derden wegens schade, ontstaan door gebruik te maken van deze ontheffing.

Artikel 7

De ontheffing kan worden ingetrokken:

 • a)

  op verzoek van de ontheffinghouder;

 • b)

  wanneer de gronden waarop de ontheffing is verleend zijn komen te vervallen;

 • c)

  wanneer de ontheffinghouder in strijd handelt met de ontheffing dan wel aan de ontheffing verbonden voorschriften;

 • d)

  om redenen van openbaar belang;

 • e)

  na aanpassing van de omvang van het voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring of bijlage 1 van deze regeling.

Artikel 8

Het college van burgemeester en wethouders kunnen van deze regeling afwijken, voor zover toepassing leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9

[vervallen]

Artikel 10

 • 1. Deze regeling treedt één dag na publicatie in werking.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voor de verlening van ontheffingen tot toegang voetgangersgebieden en zone geslotenverklaringen in Haarlem.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem op 3 maart 2020

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1: Schema m.b.t. ontheffingen voor voetgangersgebieden en zone geslotenverklaringen

Wie

Wanneer

Verblijfsduur

Waar

Parkeer ontheffing

Toegangspas

bijzonderheden

Nood-/hulpdiensten en gemeentereiniging, bedrijfsafval

24 uur per dag

Gehele gebied

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig, tenzij dit nog niet mogelijk is.

Wagenpark justitie

24 uur per dag

Gehele gebied

Nee

Nee

Toelating door justitie, uitrijden via intercom

Eigenaren/huurders van eigen parkeergelegenheid en gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, gelegen in het voetgangersgebied of de zone geslotenverklaring.

24 uur per dag

Kortste route naar parkeergelegenheid

Nee

Ja

Toegangspassen gelijk aan aantal parkeerplaatsen

Huwelijken, VIP’s stadhuis

24 uur per dag

Route van en naar stadhuis Zijlstraat/Koningstraat

Ja

Nee

Max. 3 voertuigen per trouwerij

Technische dienstverleners

24 uur per dag

Gehele gebied

Ja

Nee

Alleen als auto in nabijheid nodig is of calamiteit.

Pakket en koeriersdiensten vallen hier niet onder.

Bewoners1 en kerken/moskeeën in categorie 2 en 3

24 uur per dag

60 min

cat. 2 en 3 gebied

Nee

Ja

Kerken en moskeeën hebben recht op max. 8 toegangspasjes.

Ondernemers3

24 uur per dag

60 min

Uitgezonderd: cat. 2 en 3 gebied

Nee

Ja

Ondernemers gevestigd in categorie 1 dienen aantoonbaar te maken dat structurele bevoorrading binnen de venstertijden niet mogelijk is.

Bewoners en ondernemers straten categorie 1, alleen voor wat betreft het Ripperdaterrein

24 uur per dag

Ripperdaterrein

Nee

Nee

Alleen ten behoeve van verhuisdoeleinden.

Bezoekers voetgangersgebied met Europese gehandicaptenparkeerkaart

24 uur per dag

Parkeerplaatsen op Krocht, Jansstraat, Smedestraat en Nieuwe Groenmarkt

Nee

Nee

In- en uitrijden via intercom.

Parkeren op de aangewezen parkeerplaatsen is toegestaan.

Overige ontheffingsaanvragers incl. pakketdiensten etc.

24 uur per dag

60 min

Uitgezonderd: Categorie 1

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig of medische noodzaak en/of calamiteit

Structurele bevoorrading4

Na 18:00

koopavond na 21:00

60 min

Gehele gebied

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig m.u.v. waarde transport

12 – 18 uur

60 min

Uitgezonderd: categorie 1

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig5 m.u.v. waarde transport

Incidentele bevoorrading bv. verhuizing

Na 18:00

koopavond na 21:00

Gehele gebied

Nee

Nee

24 uur per dag

Uitgezonderd: Categorie 1

Nee

Nee

Taxi’s

21 – 6 uur

30 min

Uitgezonderd: Categorie 1

Nee

Ja

Kort parkeren voor stadhuis toegestaan.

WMO taxi’s

24 uur per dag

15 min

Uitgezonderd: Categorie 1

Nee

Ja

21 – 6 uur

30 min

Gehele gebied

Nee

Ja

Duurzame bevoorrading

6 – 12 uur

Uitgezonderd: Categorie 1

Nee

Ja

Alleen met duurzaam voertuig.

Markthandelaren

Maandag en zaterdag

Uitrijden Koningstraat

Nee

Ja (uitrijpas)

Bewoners en ondernemers in categorie 4, inclusief Gasthuisstraat, Doelenplein en Korte Gierstraat

24 uur per dag

Cat.4 gebied

Nee

Ja, alleen digitaal

Verzorgers van bewoners Stichting Sint Jacob)

24 uur/dag

Zone Schalkwijk

nee

ja

Alleen voor halen en brengen van bewoners Stichting Sint Jacob

Bijlage 2:

afbeelding binnen de regeling

Binnenstad

afbeelding binnen de regeling

Ripperdaterrein

afbeelding binnen de regeling

Schalkwijk

Zie ook de uitbreiding van het voetgangersgebied met verkeersbesluit nr. 2018/550276 op overheid.nl (gepubliceerd op 10 december 2018).

Bijlage 3:

Categorie 1 Voetgangersstraten

Anegang

Barteljorisstraat

Californiëplein

Casablancastraat

Doelstraat (gedeelte Gierstraat tot Lange Annastraat)

Floridastraat

Gasthuisstraat (gedeelte Barrevoetestraat tot Zuiderstraat)

Gierstraat (gedeelte Botermarkt tot Grote Houtstraat)

Grote Houtstraat

Grote Markt

Kleine Houtstraat (gedeelte Lange Veerstraat – Gedempte Oude Gracht)

Korte Veerstraat

Lange Veerstraat

Lepelstraat

Nieuwstraat

Paarlaarsteeg

Schoutensteeg

Spekstraat

Categorie 2 Gemengde straten

Begijnesteeg

Ceciliasteeg

Damstraat

Frankestraat

Jacobijnestraat

Jansstraat (gedeelte Grote Markt tot Donkere Begijnhof)

Kleine Houtstraat (gedeelte Gedempte Oude Gracht – Gasthuisvest)

Klokhuisplein

Koningstraat

Korte Begijnestraat

Korte Margarethastraat

Korte Wijngaardstraat

Krocht

Kruisstraat

Lange Begijnestraat

Lange Margarethastraat

Lange Wijngaardstraat

Lombardsteeg

Morinnesteeg

Nassaustraat

Nauwe Appelaarssteeg

Nieuwe Groenmarkt

Nieuwe Kruisstraat

Nobelstraat

Noorder Schoolsteeg

Oude Groenmarkt

’t Pand

Pieterstraat

Prinsenhof

Ridderstraat (gedeelte Kruisstraat – Korte Wijngaardstraat)

Riviervismarkt

Schagchelstraat

Schapenplein

Slagerspoort

Smedestraat

Stoofsteeg

Ursulastraat

Warmoesstraat

Wijde Appelaarsteeg

Wijngaardtuin

Zijlstraat (gedeelte Gedempte Oude Gracht/Nassaulaan – Grote Markt)

Zoetestraat

Zuider Schoolsteeg

Categorie 3 Zijstraten

Berkenrodesteeg

Cornelissteeg

Gravinnesteeg

Helmbrekersteeg

Het Zakje

Kerkstraat

Korte Gierstraat

Korte Houtstraat

Kromme Elleboogsteeg

Peuzelaarssteeg

Turfsteeg

Categorie 4 Geslotenverklaring gemengd

Barrevoetestraat

Botermarkt

Breestraat

Drapenierstraat

Gangolfpleintje

Gasthuisstraat (gedeelte Korte Bogaardstraat – Barrevoetestraat)

Keizerstraat

Korte Bogaardstraat

Lange Annastraat

Lange Bogaardstraat

Lange Raamstraat

Tuchthuisstraat

Vlamingstraat

Wester Bogaardstraat

Wolstraat


Noot
1

Mantelzorgers mogen gebruik maken van de bewonerspas t.b.v. vervoer van verzorgde.

Noot
3

Ondernemers in categorie 1 kunnen een toegangspas krijgen om hun onderneming te kunnen bevoorraden. Met deze toegangspas hebben zij toegang tot categorie 2 en 3 straten, daarom is er voor ondernemers een aparte categorie gemaakt.

Noot
4

Die aantoonbaar niet tussen 6 en 11 uur kan plaatsvinden.

Noot
5

Bovendien geluidarm conform wettelijke bepalingen.